2010–2019
Motuo, Mohigugma, Mobuhat
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Motuo, Mohigugma, Mobuhat

Atong makab-ot kanang abunda nga kinabuhi pinaagi sa pagkahimong tinuod nga disipulo ni Jesukristo—pinaagi sa pagsunod sa Iyang pamaagi ug pag-apil sa Iyang buhat.

Minahal ko nga mga Kaigsoonan, pagkanindot niining okasyon nga makauban kamo dinhi niining talagsaong sesyon sa kinatibuk-ang komperensya karon: aron maminaw ngadto sa mga dinasig nga mga mensahe; aron maminaw niining talagsaon, maanidot kaayo nga choir sa mga misyonaryo nga nagrepresentar sa liboan ka mga misyonaryo sa tibuok kalibutan—ang atong mga anak nga babaye, atong mga anak nga lalaki—ug ilabi na aron magkahiusa diha sa atong hugot nga pagtuo karon, usab ang pagpaluyo sa atong minahal nga Presidente ug propeta, si Presidente Russell M. Nelson, sa Unang Kapangulohan, ug sa Kinatibuk-ang Opisyales sa Simbahan. Pagkadako sa kalipay nga ikauban kamo karon.

Ang karaang Hari nga si Solomon mao ang usa sa labing malampuson nga tawo nga nakita sa tawhanong kasaysayan.1 Ingon og naangkon na niya ang tanan—kwarta, gahum, pagdayeg, kabantog, dungog. Apan human sa mga dekada sa pagpatuyang sa kaugalingon ug sa luho, giunsa ni Haring Solomon paghulagway ang iyang kinabuhi?

“Ang tanan kakawangan man,”2 miingon siya.

Kining tawhana, kinsa nakaangkon sa tanan, nga misangput sa kahigawad [disappointed], madudahon, ug dili malipayon, bisan pa man ang tanang butang pabor kaniya.3

Adunay panultihon sa German nga, Weltschmerz. Dili kaayo eksakto nga pagkahulagway, nagpasabut nga masub-anong naghinuktok nga ang kalibutan ubos sa unsay atong hunahuna niini.

Tingali may pagka-Weltschmerz natong tanan.

Kon dili nato mabantayan nga misulod na ang kagul-anan sa atong kinabuhi. Kon molungtad na kini sa atong tibuok adlaw ug mga kagabhion. Kon ang trahedya ug kawalay hustisya mahitabo kanato, lakip niadtong atong gihigugma. Kon gibati nato ang pagkawalay swerte sa mga nanghitabo sa atong personal nga kinabuhi ug ang kasakit mongitngit sa kalinaw—tingali matintal kita nga mouyon ni Solomon nga ang kinabuhi kawang ug hingpit nga walay kahulugan.

Ang Dakong Paglaum

Ang maayong balita mao nga, adunay paglaum. Adunay solusyon sa kahaw-ang, kakawang, kaguol, ug ang Weltschmerz sa kinabuhi. Adunay solusyon bisan ang tumang kawalay paglaum, ug kasagmuyo nga lagmit inyong gibati.

Kini nga paglaum makita diha sa makapausab nga gahum sa ebanghelyo ni Jesukristo ug sa makatubos nga gahum sa pag-ayo sa sakit sa atong kalag.

“Ako mianhi,” namahayag si Jesus, “aron sila makabaton ug kinabuhi, ug sa pagpakabaton niini sa madagayaon gayud.”4

Atong makab-ot kanang abunda nga kinabuhi dili pinaagi sa pagtutok sa atong kaugalingong mga panginahanglan o sa atong kaugalingong kalampusan apan pinaagi sa pagkahimong tinuod nga disipulo ni Jesukristo—pinaagi sa pagsunod sa Iyang pamaagi ug pag-apil sa Iyang buhat. Kita makakaplag og abunda nga kinabuhi pinaagi sa pagkalimot sa atong kaugalingon ug sa pag-apil sa dakong kawsa ni Kristo.

Ug unsa man ang kawsa ni Kristo? Kini mao ang motuo Kaniya, mohigugma sama sa Iyang paghigugma, ug mobuhat sama sa Iyang gibuhat.

Si Jesus “nagpangadto-adto sa paghimo og mga kaayohan.”5 Milakaw Siya taliwala sa mga kabus, sa sinalikway, sa masakiton, ug sa naulawan. Nangalagad Siya sa mga walay ikagahum, sa huyang, ug walay higala. Migahin Siya og panahon uban nila; Siya nakig-istorya kanila. “Ug iyang giayo silang tanan.”6

Bisan asa Siya moadto, ang Manluluwas mitudlo sa “maayong balita”7 sa ebanghelyo. Gipaambit Niya ang mahangturong mga kamatuoran nga makapahimo sa tawo nga gawasnon sa espiritwal ug temporal.

Kadtong mopahinungod sa ilang kaugalingon ngadto sa kawsa ni Kristo makakaplag sa kamatuoran sa gisaad sa Manluluwas: “Bisan Kinsa nga magawagtang sa iyang kinabuhi kay kanako makakaplag siya niini.”8

Nasayup si Solomon, akong minahal nga kaigsoonan—ang kinabuhi dili “kakawangan.” Sa sukwahi, mahimo kining puno sa katuyoan, kahulogan, ug kalinaw.

Ang makaayo nga kamot ni Jesukristo gipadangat sa tanang magtinguha Kaniya. Akong nasayran sa walay pagduhaduha nga ang pagtuo ug paghigugma sa Dios ug ang paningkamot sa pagsunod ni Kristo makapausab sa atong kasingkasing,9 mopagaan sa atong kasakit, ug mopuno sa atong kalag sa “tuman nga hingpit nga kalipay.”10

Motuo, Mohigugma, Mobuhat

Dayag lang, nga kinahanglan gayud kita mobuhat og labaw pa kay sa basta lang makaangkon og salabutan sa ebanghelyo aron ang pagkaayo moimpluwensya sa atong kinabuhi. Kinahanglan gayud nato kining iapil sa atong kinabuhi—himoon kining kabahin kon si kinsa kita ug sa unsay atong buhaton.

Tuguti nga mosugyot ko nga ang pagkadisipulo sugdan sa tulo ka yano nga mga pulong:

Motuo, mohigugma, ug mobuhat.

Ang pagtuo sa Dios mosangput ngadto sa pagtuo Kaniya ug ang pagpalambo og pagsalig sa Iyang pulong. Ang hugot nga pagtuo mopalambo sa gugma diha sa atong kasingkasing alang sa Dios ug sa uban. Samtang molambo kana nga gugma, madasig kita nga sundon ang Manluluwas sa atong pagpadayon sa atong dakong panaw diha sa dalan sa pagkadisipulo.

“Apan,” moingon kamo nga, “mura og gipasayon ra na og maayo. Ang mga problema sa kinabuhi, ang akong mga problema, layo ra kaayo alang niana nga solusyon. Dili ninyo matambalan ang Weltschmerz sa tulo ka yanong mga pulong: Motuo, mohigugma, mobuhat.”

Dili ang ideya sa panultihon ang makaayo. Ang gugma sa Dios mao ang moluwas, mopahiuli, ug mopabalik.

Ang Dios nakaila kaninyo. Ikaw Iyang anak. Siya nahigugma kanimo.

Bisan kon naghunahuna kamo nga dili kamo maanyag, nagtabang Siya kanimo.

Niining adlawa mismo—kada adlaw—nagtabang siya kanimo, nagtinguha sa pag-ayo kanimo, aron sa pagbayaw kanimo, ug mohulip sa kahaw-ang sa imong kasingkasing sa gugma nga magpabilin. Nagtinguha Siya sa pagtangtang sa kangitngit sa imong kinabuhi ug mopuno niini sa sagrado ug sanag nga kahayag sa Iyang walay kinutuban nga himaya.

Ako kining nasinati mismo.

Ug mao kini ang akong pagsaksi isip Apostol ni Ginoong Jesukristo nga ang tanan kinsa moduol ngadto sa Dios—ang tanan kinsa tinuod nga motuo, mohigugma ug mobuhat makasinati sa ingon.

Kita Motuo

Ang kasulatan nagtudlo kanato nga kon “walay hugot nga pagtuo kini imposible ang pagpahimuot sa [Dios]: kay siya nga moabut ngadto sa Dios kinahanglan gayud nga motuo nga siya mao.”11

Alang sa uban, ang pagtuo malisud. Usahay ang atong garbo nag-ali sa agianan. Tingali kay naghunahuna kita nga kita intelihente, edukado, o sinati, simple lang nga kita dili motuo sa Dios. Ug magsugod kita sa pagtan-aw sa mga relihiyon nga isip binuang nga tradisyon.12

Sa akong nasinati, ang pagtuo dili sama sa painting nga atong gitan-aw ug gidayeg ug hisgutan ug hunahunaon. Mas nahisama kini sa daro [plow] nga atong dad-on sa daruhan ug, pinaagi sa paghago, makamugna og tudling nga katamnan sa mga liso ug kini magsugod sa pagbunga og maayong resulta ug molampos.13

Paduol sa Dios, ug Siya mopaduol kaninyo.14 Mao kini ang saad ngadto sa tanang magtinguha sa pagtuo.

Kita Mohigugma

Ang mga kasulatan nagpadayag nga kon magkadako ang atong paghigugma sa Dios ug sa Iyang mga anak, mas magmalipayon kita.15 Ang gugma nga gipamulong ni Jesus, hinoon, dili mahitungod sa gift-card, dili matang sa gugma nga ilabay kon pul-an, moila og usa ka butang apan nakatutok sa lain. Dili kini gugma nga ipamulong ug dayon kalimtan. Dili kini “pahibaloa ako kon aduna ba koy mahimo” nga matang sa gugma.

Ang gugma nga gipamulong sa Dios mao ang matang nga mosulod sa atong mga kasingkasing inig mata nato sa buntag, magpabilin kanato sa tibuok adlaw, ug molambo diha sa atong mga kasingkasing samtang molitok kita sa atong mga pag-ampo sa pagpasalamat sa gabii.

Mao kini ang dili matukib nga gugma nga anaa sa Langitnong Amahan alang kanato.

Kining walay kinutuban nga kalooy makapahimo natong mas motan-aw sa uban kon kinsa gayud sila. Kon ipaagi sa panlantaw sa gugmang tiunay—atong makita ang imortal nga mga binuhat sa mahangturong potensyal ug ang bili ug ang hinigugmang mga anak sa Makagagahum nga Dios.

Sa higayon kita manlantaw sa ingon nga paagi, dili na kita makaminos, mobaliwala, o mapihigon batok ni bisan kinsa.

Kita Mobuhat

Diha sa buhat sa Manluluwas, sa kanunay kini pinaagi sa gagmay ug yano nga “[mga] dagko nga butang ipahinabo.”16

Nakahibalo kita nga gikinahanglan ang pagbalik-balik og buhat aron mahanas sa bisan unsang butang. Bisan sa pagdula sa clarinet, sa pagpatid og bola ngadto sa net, pag-ayo og sakyanan, o bisan sa pagpalupad og eroplano, pinaagi lang sa pagbansay nga kita mahimong mas maayo.17

Ang organisasyon sa atong Manluluwas namugna sa yuta—Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw—makatabang nato sa pagbuhat gayud niana. Nagtanyag kini og dapit sa pagpraktis nga magpakabuhi sa paagi nga Iyang gitudlo ug mopanalangin sa uban sama sa Iyang gihimo.

Isip miyembro sa Simbahan, gihatagan kita sa mga calling o responsibilidad, ug mga oportunidad sa pagtabang gumikan sa kalooy ug pagserbisyo ngadto sa uban.

Bag-ohay lang, ang Simbahan naghatag og dugang nga pagpasabut sa pagpangalagad, o pagserbisyo o paghigugma sa uban. Talagsaong hunahuna ang nagamit aron sa pagtino unsay among itawag niining espesyal nga pagpasabut.

Usa sa mga ngalan nahunahunaan mao ang shepherding, haum kaayo nga naghulagway sa imbitasyon ni Kristo: “Pakan-a ang akong mga karnero.”18 Hinoon, duna lang ni komplikasyon: ang paggamit nianang terminoha makapahimo nako nga usa ka German shepherd. Busa, kontento na ko kaayo sa termino nga pagpangalagad.

Kini nga Buhat alang sa Tanan

Siyempre, kining emphasis dili bag-o. Nakahatag lang kini og pagbag-o ug gipanindot nga oportunidad alang kanato sa pagbuhat sa sugo sa Manluluwas “maghigugmaay sa usag usa,”19 usa ka gipanindot nga paagi sa pagpatuman ug pagbansay sa katuyoan sa Simbahan.

Hunahunaa lang ang misyonaryo nga buhat; ang maisugon, mapaubsanon, ug masaligon sa pagpaambit sa ebanghelyo nga mao ang usa ka maanindot kaayong ehemplo sa pagpangalagad sa espirituhanong panginahanglan sa uban, bisan kinsa man sila.

O ba kaha ang paghimo sa buluhaton sa templo—pagsiksik sa mga ngalan sa katigulangan ug halaran sila sa mga panalangin sa kahangturan. Pagka-balaan nga paagi sa pagpangalagad.

Hunahunaa ang buhat sa pagpangita sa kabus ug sa timawa, pagtuboy sa mga kamot nga naghoyhoy, o pagpanalangin sa masakiton ug nagkalisud. Dili ba kini buhat mismo sa tiunay nga pagpangalagad nga gibuhat sa Ginoo sa dihang Siya dinhi pa sa yuta?

Kon kamo dili miyembro sa Simbahan, dapiton nako kamo “dali ug tan-awa.”20 Dali ug apil kanamo. Kon kamo miyembro sa Simbahan apan karon dili na aktibong miapil, ako nagdapit kaninyo: palihug balik. Nagkinahanglan kami kaninyo!

Dali, idugang ang imong mga kalig-on ngari kanamo.

Tungod sa inyong talagsaong mga talento, abilidad, ug personalidad, kamo makatabang namo nga mahimong mas maayo ug mas malipayon. Agi og balos, motabang kami ninyo nga mahimong mas maayo ug mas malipayon usab.

Dali, tabangi kami sa pagpalig-on sa usa ka kultura sa pagkaayo, kamabination, ug kamaloloy-on ngadto sa tanang anak sa Dios. Kay kitang tanan naningkamot nga mahimong bag-ong binuhat diin “daan nga mga butang nagpangagi na” ug “ang bag-ong butang … nahiabut na.”21 Gipakita kanato sa Manluluwas ang direksyon sa pagpadayon—sa unahan ug sa pasaka. Siya miingon, “Kon nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo.”22 Magtambayayong kita sa pagkahimong mga tawo nga gusto sa Dios nga kita mahimo.

Mao kini ang matang sa kultura sa ebanghelyo nga atong gitinguha nga ugmaron sa tibuok Simbahan ni Jesukristo. Nagtinguha kita sa pagpalig-on sa Simbahan isip usa ka dapit diin kita magpinasayloay sa usag usa. Diin makalikay kita sa tintasyon sa pagpangita og sayop, pagpanglibak, ug mobira sa uban paubos. Diin, imbis mangitag sayop, mobayaw ug motabang kita sa usag usa nga makab-ot ang atong labing maayo.

Tuguti kong dapiton kamo pag-usab. Dali ug tan-awa. Apil kanamo. Kami nagkinahanglan kaninyo.

Dili Hingpit nga mga Tawo

Inyong masuta nga kining Simbahan napuno og pipila sa pinakamaayong tawo nga anaa sa kalibutan. Sila mga maabi-abihon, mahigugmaon, mabination ug sinsero. Sila mga kugihan, andam nga mosakripisyo, ug gani bayani usahay.

Ug sila dili usab gayud hingpit.

Sila makahimo og sayop.

Sa matag karon ug unya ilang masulti ang dili angay. Ilang mabuhat ang mga butang nga dili unta nila angayng buhaton.

Apan adunay komon diha kanila—gusto nilang molambo ug mas maduol sa Ginoo, nga atong Manluluwas, bisan si Jesukristo.

Naningkamot sila nga mahimong tarong.

Sila motuo. Sila mohigugma. Sila mobuhat.

Gusto nila nga mahimong dili hakog, mas maloloy-on, mas lunsay, mas sama kang Jesus.

Ang Blueprint alang sa Kalipay

Oo, ang kinabuhi usahay malisud. Sigurado kitang tanan dunay mga panahon sa kawalay paglaum ug kasagmuyo.

Apan ang ebanghelyo ni Jesukristo nagtanyag og paglaum. Ug, sa Simbahan ni Jesukristo, makig-uban kita sa mga nangita og dapit sa pamilya ug panaghigalaay—dapit sa kalamboan diin makahimo kita sa pagtuo, paghigugma, ug sa pagbuhat.

Dili igsapayan unsay atong kalahian—nagtinguha kami sa paghangop sa usag usa isip mga anak sa atong hinigugma nga Langitnong Amahan.

Naghingapin ang akong kamapasalamaton sa pagkamiyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ug sa kahibalo nga ang Dios nahigugma sa Iyang mga anak nga gihatagan sila sa blueprint sa kalipay ug kahulugan niining kinabuhi ug sa paagi nga makasinati og mahangturon nga kalipay diha sa himaya sa kinabuhi nga moabut.

Mapasalamaton ko nga ang Dios nakahatag kanato og paagi nga mamaayo ang sakit sa kalag ug ang Weltschmerz sa kinabuhi.

Ako mopamatuod ug magbilin sa akong panalangin nga kon kita Motuo sa Dios, kon Mohigugma Kaniya ug mohigugma sa Iyang mga anak sa tibuok natong kasingkasing, ug samtang kita maningkamot nga Mobuhat sumala sa gisugo sa Dios kanato, atong makaplagan ang pagkaayo ug kalinaw, kalipay ug kahulugan. Sa sagradong ngalan ni Jesukristo, amen.