2010–2019
Ang Mahimong Labing Dalaygon nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Mahimong Labing Dalaygon nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

Akong ibilin ang akong gugma ug panalangin nganha kaninyo, nga kamo unta magbusog sa pulong sa Ginoo ug gamiton ang Iyang mga panudlo diha sa inyong personal nga kinabuhi.

Kini nahimong usa ka makadasig ug makasaysayanong komperensya. Magtan-aw kita sa umaabut nga adunay kadasig. Kita nadasig sa pagbuhat og mas maayo ug mahimong mas maayo. Ang katingalahang mga mensahe nga gipaabut sa atong mga General Authority ug Kinatibuk-ang mga Opisyales gikan niining pulpito ug ang musika makapadasig! Ako kusganong moawhag kaninyo sa pagtuon niini nga mga mensahe, sugod karong semanaha.1 Sila mipahayag sa hunahuna ug kabubut-on sa Ginoo alang sa Iyang mga katawhan, karon.

Ang bag-o nga nakasentro sa panimalay, gisuportahan sa Simbahan nga integrated nga kurikulum adunay potensyal sa pagpakita sa kalig-on sa mga pamilya, samtang ang matag pamilya mosunod sa pagbuhat nga mahunahunaon ug mainampingon nga mousab sa ilang panimalay ngadto sa usa ka santuwaryo sa hugot nga pagtuo. Ako mosaad nga samtang makugihon kamo nga molihok aron sa pagbag-o sa inyong panimalay ngadto sa usa ka sentro sa pagkat-on sa ebanghelyo, sa hinayhinay ang inyong mga adlaw nga Igpapahulay mahimong ikahimuot. Ang inyong mga anak maghinam-hinam sa pagkat-on ug pagsunod sa mga panudlo sa Manluluwas, ug ang impluwensya sa kaaway sa inyong kinabuhi ug sa inyong panimalay makuhaan. Ang mga kausaban sa inyong pamilya dako ug magpadayon.

Atol niini nga komperensya atong napalig-on ang atong tinguha sa pagbuhat sa gikinahanglan nga paningkamot aron sa pagpasidungog ni Ginoong Jesukristo matag higayon nga maghisgut kita sa Iyang Simbahan. Ako mosaad kaninyo nga ang atong kanunay nga pagmatngon sa paggamit sa husto nga ngalan sa Simbahan sa Manluluwas ug sa mga miyembro niini mosangput sa paglambo sa pagtuo ug pag-angkon og dugang nga espiritwal nga gahum alang sa mga miyembro sa Iyang Simbahan.

Karon atong hisgutan ang mahitungod sa mga templo. Nahibalo kita nga ang atong panahon diha sa templo importante kaayo sa atong kaluwasan ug kahimayaan ug ngadto sa atong mga pamilya.

Human kita makadawat sa atong kaugalingon nga mga ordinansa sa templo ug mihimo og sagrado nga mga pakigsaad sa Dios, ang matag usa kanato nanginahanglan sa padayon nga espirituhanong paglig-on ug pagtudlo nga mahimo lamang diha sa balay sa Ginoo. Ug ang atong mga kaliwatan nanginahanglan kanato aron mahimong proxy alang kanila.

Hunahunaa ang dakong kalooy ug kamakiangayon sa Dios, kinsa, sa wala pa ang katukuran sa kalibutan, mihatag og paagi sa paghatag og mga panalangin sa templo niadtong mga namatay nga wala mahibalo sa ebanghelyo. Kini nga sagrado nga mga seremonya sa templo mga karaan. Alang kanako kadtong pagkakaraan makatandog ug laing pagpamatuod sa ilang pagkatinuod.2

Akong minahal nga mga kaigsoonan, ang mga pagpangatake sa kaaway paspas kaayo, sa gikusgon ug sa matang.3 Ang atong panginahanglan nga maanaa sa templo kanunay wala sukad pa nga mas labaw nga gikinahanglan. Mohangyo ko kaninyo nga mainampuong motan-aw kon giunsa ninyo paggamit ang inyong oras. Pagpahinungod og oras alang sa inyong kaugmaon ug diha sa inyong pamilya. Kon adunay templo nga dili kaayo layo kaninyo, giawhag ko kamo sa pagpangita og paagi sa paghimo og regular nga pakigkita sa Ginoo—moadto sa Iyang balaan nga balay—dayon tumanon kanang pakigkita nga hingpit ug malipayon. Ako mosaad kaninyo nga ang Ginoo mohatag og mga milagro nga Siya nasayud nga inyong gikinahanglan samtang kamo naghimo og mga sakripisyo sa pagserbisyo ug pagsimba diha sa Iyang mga templo.

Sa pagkakaron kita adunay 159 ka gipahinungdan nga mga templo. Ang husto nga pag-atiman ug pagmintinar niadtong mga templo importante kanamo. Sa paglabay sa panahon, ang mga templo nanginahanglan gayud og pagpalig-on ug pagpabag-o. Niana nga katuyoan, ang mga plano gihimo na karon aron sa pag-ayo ug pag-update sa Templo sa Salt Lake ug ubang mga templo nga natukod sa pioneer nga henerasyon. Ang mga detalye niini nga mga proyekto ipakigbahin sa higayon nga mahuman na kini.

Karon ikalipay namong ipahibalo ang mga plano sa pagtukod og dugang 12 ka mga templo. Kini nga mga templo itukod sa mosunod nga mga dapit: Mendoza, Argentina; Salvador, Brazil; Yuba City, California; Phnom Penh, Cambodia; Praia, Cape Verde; Yigo, Guam; Puebla, Mexico; Auckland, New Zealand; Lagos, Nigeria; Davao, Philippines; San Juan, Puerto Rico; and Washington County, Utah.

Ang pagtukod ug pagmintinar og mga templo dili tingali makausab sa inyong kinabuhi, apan ang inyong panahon sulod sa templo seguradong makahimo niini. Alang niadtong dugay nang wala makabalik sa templo, giawhag ko kamo sa pag-andam ug balik sa labing daling panahon. Dayon dapiton ko kamo sa pagsimba ug pag-ampo nga mabati pag-ayo ang walay kinutuban nga gugma sa Manluluwas alang kaninyo, nga ang matag usa kaninyo makabaton sa inyong kaugalingon nga pagpamatuod nga Siya ang nagdumala niining sagrado ug mahangturong buhat.4

Mga kaigsoonan, nagpasalamat ko sa inyong hugot nga pagtuo ug pagpaluyo nga mga paningkamot. Akong ibilin ang akong gugma ug panalangin nganha kaninyo, nga kamo unta magbusog sa pulong sa Ginoo ug gamiton ang Iyang mga panudlo diha sa inyong personal nga kinabuhi. Ako mopasalig kaninyo nga ang pagpadayag magpadayon sa Simbahan ug magpadayon hangtud “ang mga katuyuan sa Dios matuman, ug ang Halangdong Jehova moingon nga ang buhat nahuman na.”5

Ako mopanalangin kaninyo uban sa dugang pagtuo Kaniya ug sa Iyang balaan nga buhat, uban sa hugot nga pagtuo ug pailub sa paglahutay sa inyong personal nga mga hagit sa kinabuhi. Ako mopanalangin kaninyo nga mahimong labing dalaygon nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Sa ingon ako mopanalangin kaninyo ug mopamatuod nga ang Dios buhi! Si Jesus mao ang Kristo! Kini ang Iyang Simbahan. Kita Iyang katawhan, sa pangalan ni Jesukristo, amen.