2010–2019
Mga Ginikanan ug mga Bata
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Mga Ginikanan ug mga Bata

Ang dakong plano sa kalipay sa Langitnong Amahan nagsulti kaninyo kon si kinsa kamo ug sa katuyoan sa inyong kinabuhi.

Minahal kong mga sister, pagkanindot nga anaa kining bag-ong sesyon sa kinatibuk-ang komperensya sa mga babaye sa Simbahan nga nag-edad og 8 anyos ug pataas. Atong nadungog ang makapadasig nga mga mensahe gikan sa mga lider nga mga sister ug gikan kang Presidente Henry B. Eyring. Si Presidente Eyring ug ako ganahan nga motrabaho ubos sa direksyon ni Presidente Russell M. Nelson, ug nagpaabut sa iyang propetikanhong pagpamulong.

I.

Ang mga bata ang atong labing bililhong gasa sa Dios—atong mahangturon nga pagsanay. Bisan pa niana nagpuyo kita sa panahon nga daghan nga mga babaye dili gustong manginlabut sa pagmatuto ug pag-amuma og mga bata. Daghang mga young adult ang maglangay sa pagminyo hangtud kahatagan og katagbawan ang temporal nga panginahanglan. Ang kasarangan (average) nga pangidaron sa mga kaminyoon sa mga miyembro misaka og kapin sa duha ka tuig, ug ang gidaghanon sa mga nangatawo sa Simbahan nagkagamay. Ang Estados Unidos ug ubang mga nasud nag-atubang sa umaabut nga gamay nalang kaayo ang mga bata nga mohingkod nga moabag sa gidaghanon sa mangretiro nga mga hamtong.1 Kapin sa 40 porsyento sa nangatawo sa Estados Unidos gikan sa wala makasal nga mga inahan. Kadtong mga bataa maoy looy. Matag usa niining mga nauso mao ang buhat batok sa balaang plano sa atong Amahan bahin sa kaluwasan.

II.

Ang mga babaye nga Santos sa Ulahing mga Adlaw nakasabut nga ang pagka-inahan mao ang ilang kinatas-ang prayoridad, ang ilang hingpit nga kalipay. Si Presidente Gordon B. Hinckley miingon: “Ang mga babaye sa dakong bahin makakita sa ilang pinakadakong katumanan, sa ilang kinadak-ang kalipay diha sa panimalay ug pamilya. Ang Dios mitisok diha sa mga babaye og butang nga balaan nga gipahayag diha sa mahilom nga kalig-on, sa grasya, sa kalinaw, sa kaayo, sa hiyas, sa kamatuoran, sa gugma. Ug tanan niining dalayegon nga mga kalidad makaplagan ang ilang pinakatinuod ug labing makapatagbaw nga pagpadayag sa pagkainahan.”

Mipadayon siya: “Ang labing mahinungdanon nga trabaho nga mahimo gayud sa babaye mao ang pag-amuma ug pagtudlo ug pagpakabuhi ug pag-awhag ug pagpadako sa iyang mga anak diha sa pagkamatarung ug kamatuoran. Wala nay laing butang nga ikatandi pa niana, di igsapayan unsay iyang buhaton.”2

Mga inahan, pinalangga nga mga sister, gihigugma namo kamo kon kinsa kamo ug unsay inyong gibuhat alang kanatong tanan.

Sa iyang importanting pakigpulong niadtong 2015 nga giulohan og “Usa Ka Hangyo ngadto sa Akong mga Sister,”si Presidente Russell M. Nelson miingon:

“Ang gingharian sa Dios dili ug dili mahimo nga makompleto kon wala ang mga babaye kinsa naghimo og sagradong mga pakigsaad ug dayon sundon kini, mga babaye nga makasulti uban sa gahum ug awtoridad sa Dios!

“Karon, … kita nagkinahanglan og mga babaye kinsa kamao nga mopahinabo sa importante nga mga butang pinaagi sa ilang hugot nga pagtuo ug kinsa maisugon nga mga tigpanalipod sa moralidad ug mga pamilya sa usa ka makasasala nga kalibutan. Kita nagkinahanglan og mga babaye kinsa mapahinunguron sa pagbantay sa mga anak sa Dios diha sa dalan sa pakigsaad padulong sa kahimayaan; mga babaye nga nakahibalo unsaon pagdawat og personal nga pagpadayag, nga nakasabut sa gahum ug kalinaw sa endowment sa templo; mga babaye nga nakahibalo unsaon pagsangpit sa mga gahum sa langit aron sa pagpanalipod ug paglig-on sa mga bata ug mga pamilya; mga babaye nga nagtudlo nga walay kahadlok.”3

Kining dinasig nga mga pagtulun-an ang tanan gibase sa “Ang Pamilya: Usa Ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan,” diin kining gipahiuli nga Simbahan mipamatuod sa doktrina ug mga buhat nga nagsentro sa plano sa Tiglalang sa wala pa Siya milalang sa yuta.

III.

Karon mamulong ko sa mas batan-on nga grupo niining nanambong. Minahal kong batan-ong mga sister, tungod sa inyong kahibalo sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo, kamo mga lahi. Ang inyong kahibalo makapahimo ninyong molahutay ug makabuntog sa mga kalisdanan sa pagdako. Sukad pa sa pagkabata, nangapil na kamo sa mga proyekto ug mga programa nga nakapalambo sa inyong mga talento, sama sa pagsulat, pagpamulong, ug pagplano. Nakat-on kamo sa reponsabling pamatasan ug kon unsaon sa paglikay sa mga tintasyon sa pagpamakak, pagpanikas, pagpangawat, o sa paggamit og ilimnon o drugas.

Ang inyong pagkalahi giila sa usa ka pagtuon sa Unibersidad sa North Carolina kabahin sa mga batan-on ug relihiyon sa America. Usa ka artikulo sa Charlotte Observer giulohan og “Mormon teens cope best: Study Finds Top Peers at Handling Adolescence [Nasuta sa Pagtuon nga ang mga batan-on nga mga Mormon mas maayong modala sa pagmugos sa agkabatan-on].” Sa katapusan niining artikulo nag-ingon nga “Ang mga Mormon ang labing maayo sa paglikay sa risgo nga pamatasan, maayo diha sa eskwela ug adunay positibo nga kinaiya mahitungod sa umaabut.” Usa sa mga tigpanukiduki (researcher) diha sa pagtuon, nga nakighinabi sa kadaghanan sa atong mga batan-on, nag-ingon, “Hapit tanang kategoriya nga among gitan-aw, adunay klaro nga sumbanan: Nag-una ang mga Mormon.”4

Nganong kamo man ang kinamaayohan sa pagsugakod sa mga kalisdanan sa pagdako? Mga batan-ong babaye, tungod kay kamo nakasabut sa talagsaong plano sa kalipay sa atong Langitnong Amahan. Nagsulti kini ninyo kon si kinsa kamo ug ang katuyoan sa inyong kinabuhi. Ang kabatan-onan nga aduna niana nga pagsabut mao ang mag-una sa pagsulbad sa problema ug mag-una sa pagpili sa matarung. Nakahibalo kamo nga maangkon ninyo ang tabang sa Ginoo sa pagbuntog sa tanang kalisdanan sa pagdako.

Lain pang rason nganong kamo ang pinaka-epektibo tungod kay kamo nakasabut nga kamo mga anak sa Langitnong Amahan nga nahigugma kaninyo. Sigurado ko nga kamo pamilyar sa atong nindot nga himno nga “Dearest Children, God is Near You.” [Pinalangga nga Mga Anak, ang Dios Haduol Kaninyo].” Ania ang unang lima ka mga bersikulo nga gikanta natong tanan ug gituohan:

Pinalanggang mga anak, duol ra ang Dios kaninyo,

Adlaw’g gabii nagbantay kaninyo,

Ug malipay nga moangkon ug manalangin kaninyo,

Kaniya salig kamo.5

Adunay mga duha ka pagtulun-an nianang bersikuloha: Una, ang atong Langitnong Amahan duol kanato ug nagbantay kanato adlaw ug gabii. Hunahunaa kini! Ang Dios nahigugma kanato, duol Siya kanato, ug nagbantay Siya kanato. Ikaduha, mahimuot nga mopanalangin Siya kanato kon kita “maningkamot sa pagbuhat unsay matarung.” Makahupay kaayo taliwala sa atong masinati nga mga kabalaka ug mga kalisdanan!

Oo, batan-ong mga babaye, bulahan ug talagsaon kamo, apan kamo sama sa tanang anak sa Langitnong Amahan sa inyong panginahanglan sa “pagpaningkamot sa pagbuhat unsay matarung.”

Ania ako makahatag kaninyo og tambag mahitungod sa daghang lain-laing mga butang, apan duha lang ang akong gipili nga hisgutan.

Ang una nakong tambag mahitungod sa kabalaka sa mga cellphone. Sa bag-ong survey sa nasud nasuta nga kapin sa katunga sa mga batan-on sa Estados Unidos miingon nga migahin sila og dakong panahon diha sa ilang mga cell phone. Kapin sa 40 porsyento miingon nga magguol sila kon mabulag kanila ang ilang mga cell phone.6 Mas komon kini sa daghang mga batang babaye kay sa mga lalaki. Mga batan-on kong mga sister—ug mga hamtong nga babaye usab—makapanalangin ang pagminus sa paggamit ug pagsalig diha sa mga cell phone.

Ang akong ikaduha nga tambag mas importante pa. Pagmabination ngadto sa uban. Ang pagkamabination mao ang butang nga gibuhat na sa daghan sa atong kabatan-onan. Pipila ka mga grupo sa mga batan-on sa uban nga mga komunidad nakapakita og agianan alang natong tanan. Nadasig kita sa atong mga batan-ong katawhan sa mga buhat sa pagkamabination ngadto niadtong nanginahanglan og gugma ug tabang. Sa daghang mga paagi, inyong nahatag kana nga tabang ug gipakita kana nga gugma sa usag usa. Nanghinaut kami nga ang tanan mosunod sa inyong ehemplo.

Sa samang higayon, nasayud kita nga ang kaaway motintal natong tanan nga dili magmabination, ug anaa pa gihapoy daghang mga ehemplo niini, bisan sa mga bata ug kabatan-onan. Ang padayon nga pagkadili mabination adunay daghang tawag, sama sa pagdaugdaog [bullying], pagkonsabo batok sa usa ka tawo, o paghimog pundok sa pagsalikway sa uban. Kining mga ehemplo motuyo sa pagpasakit sa mga kaklase o mga higala. Akong batan-ong mga sister, dili makapahimuot sa Ginoo kon bangis o magminaldita kita ngadto sa uban.

Aniay usa ka ehemplo. Nakaila ko og usa ka batan-ong lalaki, usa ka bakwit dinhi sa Utah, kinsa gisungog tungod kay lahi, lakip usahay sa iyang lumad nga sinultihan. Gisakit siya sa usa ka pundok bintaha nga kabatan-onan hangtud nga siya nanimalos sa paagi nga nabilanggo siya sulod sa 70 ka mga adlaw samtang gikonsiderar nga ipa-deport. Wala ko kahibalo unsay nakapadasig niining grupo sa mga batan-on, daghan nila mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sama ninyo, apan akong nakita ang epekto niining pagminaldito, makapasubo nga kasinatian ug naanugon ang usa sa mga anak sa Dios. Ang ginagmay nga buhat sa pagkadili mabination dunay grabeng sangputanan.

Sa pagkadungog nako nianang istorya, gitandi nako kini sa unsay gisulti sa atong propeta, si Presidente Nelson, sa bag-o lang nga tibuok kalibutan nga debosyonal sa batan-on. Agig paghangyo kaninyo ug sa tanan pang kabatan-unan sa pagtabang sa pagpundok sa Israel, miingon siya: “Barug; mahimong lahi sa kalibutan. Kamo ug ako nasayud nga kamo kinahanglan nga mahimong kahayag sa kalibutan. Busa, ang Ginoo nagkinahanglan nga kamo makita, madungog, molihok, ug magsinina nga sama sa usa ka tinuod nga disipulo ni Jesukristo.”7

Ang batalyon sa kabatan-onan nga si Presidente Nelson midapit kaninyo sa pag-apil dili mahimong magminaldito sa usag usa. Mosunod sila sa pagtulun-an sa Manluluwas sa pagtabang ug paghigugma, ug pagmahunahunaon sa uban, gani ipaon ang pikas aping kon dunay tawo nga mobuhat og sayop kanato.

Sa usa ka pakigpulong sa kinatibuk-ang komperensya sa mga panahon nga kadaghanan ninyo mao pay pagkatawo, si Presidente Gordon B. Hinckley midayeg “maanyag nga batan-ong mga babaye kinsa naningkamot sa pagsunod sa ebanghelyo.” Mihulagway siya kanila, sama nga ako mibati nga mohulagway kaninyo:

“Buotan sila sa usag usa. Naninguha sila sa paglig-on sa usagusa. Garbo sila sa ilang mga ginikanan ug sa mga panimalay diin sila gikan. Hapit na sila mahimong hamtong nga mga babaye, ug dad-on nila sa tibuok nilang kinabuhi ang mga mithi nga nagdasig kanila karon.”8

Isip sulugoon sa Ginoo, ako moingon kaninyo batan-ong mga babaye, ang atong kalibutan nagkinahanglan sa inyong kabuotan ug gugma. Pagmabination ngadto sa usag usa. Si Jesus mitudlo kanato sa paghigugmaay sa usag usa ug sa pagtratar sa uban sama sa atong gusto nga pagtratar. Sa atong pagpaningkamot nga magmabination, mas maduol kita Kaniya ug sa Iyang mahigugmaong impluwensya.

Minahal ko nga kaigsoonan, kon ikaw nalambigit sa pagminaldita o kawalay hinungdan—tinagsa man o grupo—pag-usab na karon ug awhaga ang uban nga mag-usab. Mao kana ang akong tambag, ug ako mohatag niini ninyo isip sulugoon sa Ginoo nga si Jesukristo tungod kay ang Iyang Espiritu miaghat kanako sa pagpamulong kaninyo mahitungod niining importante nga hilisgutan. Ako mopamatuod ni Jesukristo, atong Manluluwas, kinsa mitudlo kanato sa paghigugma sa usag usa sama nga Siya nahigugma kanato. Ako nag-ampo nga unta ato kanang buhaton sa pangalan ni Jesukristo, amen.