2010–2019
Lig-on ug Malungtarong Pagkakabig ngadto sa Langitnong Amahan ug kang Ginoong Jesukristo
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Lig-on ug Malungtarong Pagkakabig ngadto sa Langitnong Amahan ug kang Ginoong Jesukristo

Ang atong katuyoan mao ang pagbalanse sa mga kasinatian diha sa Simbahan ug sa panimalay sa paagi nga makapalambo gayud sa pagtuo ug espiritwalidad ug makapalig-on sa pagkakabig.

Sama sa nindot ug maayong pagkasulti bag-ohay lang ni Presidente Russell M. Nelson, ang mga lider sa Simbahan nagtrabaho sa dugayng panahon “sa nakasentro sa panimalay ug gisuportahan sa Simbahan nga plano sa pagkat-on sa doktrina, paglig-on sa pagtuo, ug pag-ugmad og mas maayo nga personal nga pagsimba.” Gipahibalo dayon ni Presidente Nelson ang usa ka kausaban aron makab-ot ang “bag-ong balanse tali sa pagtudlo sa ebanghelyo diha sa panimalay ug sa Simbahan.”1

Aron matuman kining mga katuyoan—nga gihulagway ug ubos sa direksyon ni Presidente Russell M. Nelson ug subay sa desisyon sa Konseho sa Unang Kapangulohan ug Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles—ang iskedyul sa miting sa Dominggo usbon sa mosunod nga mga paagi, sugod sa Enero 2019.

Iskedyul sa Miting sa Dominggo

Ang mga miting sa Simbahan sa Dominggo maglangkob og 60 minutos nga sakrament miting kada Dominggo, nakapunting sa Manluluwas, sa ordinansa sa sakrament, ug espiritwal nga mga mensahe. Human sa panahon sa pag-adto sa mga klase, ang mga miyembro sa Simbahan motambong og 50 minutos nga klase nga magpuli-puli kada Dominggo:

 • Ang Sunday School ipahigayon sa una ug ikatulong mga Dominggo sa bulan.

 • Ang mga miting sa mga korum sa Priesthood, Relief Society, ug Young Women ipahigayon sa ikaduha ug ikaupat nga mga Dominggo.

 • Ang mga miting sa ikalimang Dominggo pagahimoon ubos sa direksyon sa bishop.

Ang Primary ipahigayon kada semana atol niining parehong higayon nga 50 minutos ug maglakip sa panahon sa pagkanta ug mga klase.

Two Hour Block Graph

Kalabut sa iskedyul sa miting sa Dominggo, ang senior nga mga lider sa Simbahan nahibalo sulod sa daghang katuigan nga alang sa pipila sa atong minahal nga mga miyembro, ang tulo ka oras nga iskedyul sa Dominggo mahimong lisud. Tinuod gayud kini alang sa mga ginikanan nga dunay gagmayng mga anak, mga bata sa Primary, mga miyembro nga tigulang na, bag-ong mga kinabig, ug uban pa.2

Pero dunay mas labaw pa niining kausaban kay sa pagpamubo lang sa iskedyul sa meetinghouse sa Dominggo. Si Presidente Nelson miila uban sa pasalamat kon unsa na kadako ang nakab-ot isip resulta sa inyong kamatinud-anon sa miaging mga pagdapit. Siya ug ang tibuok kapangulohan sa Simbahan nagtinguha sa paghatag og dugang kalipay sa ebanghelyo—ngadto sa mga ginikanan, mga anak, kabatan-onan, mga single, mga tigulang, bag-ong mga kinabig, ug kadtong mga tawo nga gitudloan sa mga misyonaryo—pinaagi sa nakasentro sa panimalay, gisuportahan sa Simbahan, nga balanse nga paningkamot. Ang mga katuyoan ug mga panalangin nga may kalabutan niining kausaban ug uban pang bag-ong mga kausaban naglakip sa mosunod:

 • Paglig-on sa pagkakabig ngadto sa Langitnong Amahan ug kang Ginoong Jesukristo ug paglig-on sa pagtuo diha Kanila.

 • Paglig-on sa mga indibidwal ug mga pamilya pinaagi sa nakasentro sa panimalay, gisuportahan sa Simbahan nga kurikulum nga makatampo sa malipayong pagsunod sa ebanghelyo.

 • Pagtahud sa adlaw nga Igpapahulay, uban ang pagpunting sa ordinansa sa sakrament.

 • Pagtabang sa tanang anak sa Langitnong Amahan sa duha ka bahin sa tabil pinaagi sa misyonaryo nga buhat ug pagdawat sa mga ordinansa ug mga pakigsaad ug mga panalangin sa templo.

Nakasentro sa Panimalay, Gisuportahan sa Simbahan nga Pagkat-on sa Ebanghelyo

Kining iskedyul sa Dominggo motugot og dugang nga panahon alang sa home evening ug pagtuon sa ebanghelyo diha sa panimalay sa Dominggo o sa laing panahon sigun sa pilion sa mga indibidwal ug mga pamilya. Ang gabii sa kalihokan sa pamilya mahimong mapahigayon sa Lunes o sa laing higayon. Alang niini nga rason, ang mga lider kinahanglang magpadayon sa pagpabilin sa mga gabii sa Lunes nga walay mga miting ug mga kalihokan sa Simbahan. Hinoon, ang panahon nga igahin sa home evening, pagtuon sa ebanghelyo, ug mga kalihokan alang sa mga indibidwal ug mga pamilya mahimong maiskedyul sumala sa ilang tagsa-tagsa ka mga kahimtang.

Come, Follow Me for Individuals and Families

Ang pagtuon sa ebanghelyo sa pamilya ug indibidwal diha sa panimalay mapalambo pa gayud pinaagi sa usa ka gitakdo nga kurikulum ug bag-ong Dali, Sunod Kanako nga kapanguhaan alang sa mga indibidwal ug mga pamilya nga gipahiangay sa unsay gitudlo diha sa Sunday School ug sa Primary.3 Sa Enero, ang mga klase sa Simbahan sa Sunday School alang sa kabatan-onan ug mga hamtong ug sa Primary magtuon sa Bag-ong Tugon. Ang bag-ong tun-anan sa panimalay nga Dali, Sunod Kanako nga kapanguhaan alang sa mga indibidwal ug mga pamilya—naglangkob usab sa Bag-ong Tugon—gituyo aron makatabang sa mga miyembro nga makakat-on sa ebanghelyo diha sa panimalay. Mipasabut kini: “Kini nga kapanguhaan alang sa matag indibidwal ug pamilya sa Simbahan. Gihimo kini aron matabangan [kita nga mas] makat-on sa ebanghelyo—[ato] man nga kaugalingon o uban sa [atong] pamilya. … Ang mga outline niining [bag-ong] kapanguhaan giorganisar sumala sa sinemana nga … iskedyul.”4

Ang bag-ong mga leksyon sa Primary nga Dali, Sunod Kanako nga gitudlo diha sa simbahan magsunod sa samang sinemana nga iskedyul. Ang mga klase sa Sunday School alang sa mga hamtong ug kabatan-onan sa una ug ikatulong mga Dominggo ipahiangay aron makasuporta kini sa bag-ong Dali, Sunod Kanako nga kapanguhaan sa panimalay. Sa ikaduha ug ikaupat nga mga Dominggo, ang mga hamtong sa Priesthood ug sa Relief Society magpadayon sa pagtuon sa mga pagtulun-an sa mga lider sa Simbahan, nga maghatag og gibug-aton sa kasamtangang mga mensahe sa modernong mga propeta.5 Ang young women ug Aaronic Priesthood young men magtuon sa mga hilisgutan sa ebanghelyo niana nga mga Dominggo.

Ang bag-ong kapanguhaan nga tun-anan sa panimalaay naghatag og “Mga Ideya alang sa Pamilya nga Pagtuon sa Kasulatan ug Family Home Evening.”6 Ang mga outline alang sa kada semana naglangkob og makatabang nga mga ideya sa pagtuon ug mga kalihokan alang sa mga indibidwal ug mga pamilya. Ang Dali, Sunod Kanako nga kapanguhaan alang sa mga indibidwal ug mga pamilya adunay daghang hulagway nga makatabang usab sa pagpalambo sa pagkat-on sa indibidwal ug sa pamilya, ilabi na sa mga bata.7 Kining bag-ong kapanguhaan ihatag sa matag panimalay inig-Disyembre niining tuiga.

Si Presidente Nelson, gikan sa iyang inisyal nga pakigpulong ngadto sa mga miyembro sa Simbahan niadtong Enero, miawhag kanato nga mangandam alang sa Ikaduhang Pag-anhi ni Jesukristo pinaagi sa paglakaw diha sa dalan sa pakigsaad.8

Ang mga kahimtang sa kalibutan mas nagkinahanglan og lig-on nga pagkakabig sa indibidwal ug makapalig-on nga pagtuo ngadto sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo ug sa Iyang Pag-ula. Ang Ginoo miandam kanato, pagtulun-an human sa usa ka pagtulun-an, alang sa mga panahon nga malisud nga ato karong giatubang. Sa bag-ohay nga katuigan, gigiyahan kita sa Ginoo sa pagtubag sa dunay kalabutan nga nag-unang mga problema, nga naglakip sa:

 • Pagtahud sa adlaw nga Igpapahulay ug sa sagradong ordinansa sa sakrament nga gihatagan na usab og gibug-aton sulod sa miaging tulo ka tuig.

 • Ubos sa direksyon sa bishop, ang gipalig-on nga mga korum sa mga elder ug mga Relief Society nagpunting sa katuyoan ug sa balaanong gipili sa Simbahan nga mga responsibilidad9 ug sa pagtabang sa mga miyembro nga mohimo ug motuman sa sagradong mga pakigsaad.

 • Ang pagpangalagad sa mas halangdon ug mas balaan nga paagi malipayong gihangup.

 • Sa pagpunting sa nag-unang mga tumong sa sinugdanan, ang mga pakigsaad sa templo ug pagserbisyo sa family history nahimong dunay katuyoan nga bahin sa dalan sa pakigsaad.

Ang kausaban nga gipahibalo karong buntag lain na usab nga ehemplo sa giya alang sa mga hagit sa atong panahon.

Ang tradisyunal nga kurikulum sa Simbahan naghatag og gibug-aton sa kasinatian sa Simbahan sa Dominggo. Nasayud kita nga kon kita dunay mas maayo nga pagtudlo ug mas andam nga mga sakop sa klase sa espiritwal nga paagi, kita dunay mas maayong kasinatian sa Simbahan sa Dominggo. Bulahan kita nga kasagaran ang Espiritu nagpalambo ug nagpalig-on sa pagkakabig diha sa kahimtang sa Simbahan.

Ang bag-ong nakasentro sa panimalay ug gisuportahan sa Simbahan nga kurikulum kinahanglan nga moimpluwensya sa mas gamhanang paagi sa pamilya nga relihiyusong pagsunod ug pamatasan ug personal nga relihiyusong pagsunod ug pamatasan. Nasayud kita sa espiritwal nga epekto ug sa lig-on ug malungtarong pagkakabig nga makab-ot diha sa kahimtang sa panimalay. Mga katuigan na ang milabay, usa ka pagtuon ang naestablisar nga alang sa mga batan-ong lalaki ug babaye ang impluwensya sa Espiritu Santo kasagaran nag-uban sa indibidwal nga pagtuon sa kasulatan ug pag-ampo diha sa panimalay. Ang atong katuyoan mao ang pagbalanse sa mga kasinatian diha sa Simbahan ug sa panimalay sa paagi nga makapalambo gayud sa pagtuo ug espiritwalidad ug makapalig-on sa pagkakabig ngadto sa Langitnong Amahan ug kang Ginoong Jesukristo.

Diha sa nakasentro sa panimalay, gisuportahan sa Simbahan nga bahin niini nga kausaban, dunay flexibility alang sa matag indibidwal ug pamilya sa pagtino sa mainampuong paagi kon unsaon ug kanus-a kini maimplementar. Pananglitan, samtang makapanalangin kini og dako sa tanang pamilya, base sa lokal nga mga panginahanglan, tukma gayud kini alang sa mga young single adult, mga single adult, mga single parent, mga part-member family, bag-ong mga miyembro,10 ug uban pa nga magpundok gawas sa normal nga mga tulumanon sa pagsimba sa Dominggo aron malingaw sa pakig-uban sa usag usa nga angay sa ebanghelyo ug malig-on pinaagi sa dungan nga pagtuon sa nakasentro sa panimalay, gisuportahan sa Simbahan nga kapanguhaan. Makab-ot kini sa dili pormal nga paagi niadtong kinsa nagtinguha niini.

Sa daghang bahin sa kalibutan, ang mga tawo mopili nga magpabilin sa meetinghouse human sa normal nga iskedyul sa Dominggo aron malingaw sa sosyal nga mga relasyon. Walay butang niining gipahibalo nga kausaban nga mobalda niining talagsaon ug magantihon nga buluhaton sa bisan unsang paagi.

Aron matabangan ang mga miyembro nga maandam alang sa Igpapahulay, ang ubang mga ward nagpadala na og informative email, text, o mensahe sa social media sa tunga-tunga sa semana. Tungod niini nga kausaban, kusganon namong girekomendar kining matang sa komunikasyon. Kining mga pagdapit mopahinumdom sa mga miyembro bahin sa iskedyul sa miting sa Dominggo alang nianang semanaha, lakip na ang umaabut nga hilisgutan nga leksyon sa klase, ug mosuporta sa padayon nga panag-istoryahanay bahin sa ebanghelyo diha sa panimalay. Agig dugang, ang mga miting sa Dominggo alang sa mga hamtong mohatag usab og impormasyon sa pagkonektar sa simbahan ug pagtuon diha sa panimalay kada semana.

Ang sakrament miting ug ang panahon sa klase magkinahanglan og mainampuong konsiderasyon sa pagsiguro nga ang espiritwal nga mga prayoridad mahatagan og gibug-aton labaw pa sa mga buluhatong administratiba. Pananglitan, ang mga pagpahibalo kasagaran mahimong buhaton diha sa pagdapit sa tunga-tunga sa semana o sa giimprinta nga programa. Samtang ang sakrament miting kinahanglang dunay pangbukas ug panapos nga pag-ampo, ang ikaduhang miting kinahanglan lamang nga dunay panapos nga pag-ampo.11

Sama sa nahisgutan sa sayo pa, ang bag-ong iskedyul sa Dominggo dili magsugod hangtud sa Enero 2019. Dunay pipila ka rason alang niini. Ang duha nga labing importante mao ang, una, aron dunay panahon nga maapud-apod ang Dali, Sunod Kanako nga kapanguhaan alang sa mga indibidwal ug mga pamilya ug, ikaduha, aron dunay panahon ang mga stake president ug mga bishop sa paghan-ay sa mga iskedyul sa miting, nga dunay tumong nga mas daghang ward nga makasimba sa mas sayo nianang adlawa.

Samtang nagtinguha og pagpadayag ang mga lider, ang giya nga nadawat sa miaging pipila ka tuig mao ang paglig-on sa sakrament miting, tahuron ang adlaw nga Igpapahulay, ug awhagon ug tabangan ang mga ginikanan ug mga indibidwal sa paghimo sa ilang mga panimalay nga usa ka tinubdan sa espiritwal nga kalig-on ug napalambo nga pagtuo—usa ka dapit sa kalipay ug kamaya.

Talagsaong mga Panalangin

Unsa man ang buot ipasabut niining mga kausaban alang sa mga miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw? Mapasaligon kami nga ang mga miyembro mapanalanginan sa talagsaong mga paagi. Ang Dominggo mahimong usa ka adlaw sa pagkat-on ug pagtudlo sa ebanghelyo diha sa simbahan ug sa panimalay. Samtang ang mga indibidwal ug mga pamilya miapil sa mga family council, family history, pagpangalagad [ministering], pagserbisyo, personal nga pagsimba, ug malipayong panahon sa pamilya, ang adlaw nga Igpapahulay sa tinuod lang mamahimong usa ka kahimut-an.

Carvalho Family

Usa ka pamilya gikan sa Brazil mga sakop sa stake diin gisulayan ang bag-ong kapanguhaan sa panimalay nga Dali, Sunod Kanako. Ang amahan, si Fernando, nga usa ka returned missionary, kinsa uban sa iyang asawa, nga si Nancy, mga ginikanan sa upat ka gagmayng mga anak, mireport: “Sa dihang ang programa nga Dali, Sunod Kanako gipaila sa among stake, naghinam-hinam gyud ko, ug naghunahuna ko ‘ang paagi sa among pagtuon sa mga kasulatan diha sa panimalay mausab.’ Nahitabo gayud kini sa akong panimalay, ug isip lider sa Simbahan nakita nako nga nahitabo kini sa ubang mga panimalay. … Nakatabang gayud kini kanamo nga mahisgutan og maayo ang mga kasulatan sa among panimalay. Ang akong asawa ug ako dunay mas lawom nga panabut mahitungod sa gitun-an nga hilisgutan. … Nakatabang kini namo … nakadugang sa among kahibalo sa ebanghelyo ug nakapalambo sa among pagtuo ug pagpamatuod. … Mopamatuod ko … nga nasayud ko nga dinasig kadto sa Ginoo aron ang padayon ug epektibong pagtuon sa mga baruganan ug mga doktrina nga anaa sa mga kasulatan magdala og dugang nga pagtuo, pagpamatuod, ug kahayag sa mga pamilya … sa nagkaanam kadautan nga kalibutan.”12

Sa gisulayan og una nga mga stake sa tibuok kalibutan, dunay maayo kaayo nga reaksyon sa bag-ong Dali, Sunod Kanako nga kapanguhaan sa panimalay. Daghan ang mireport nga miuswag sila gikan sa pagbasa sa mga kasulatan ngadto sa aktwal nga pagtuon sa mga kasulatan. Komon usab nga gibati nga ang kasinatian nakapalambo sa pagtuo ug dunay talagsaong epekto sa ward.13

Lig-on ug Malungtarong Pagkakabig

Ang tumong niining mga kausaban mao ang pagbaton og lig-on ug malungtarong pagkakabig sa mga hamtong ug sa bag-ong henerasyon. Ang unang pahina sa kapanguhaan alang sa indibidwal ug pamilya nagpasabut: “Ang katuyoan sa tanang pagkat-on ug pagtudlo sa ebanghelyo mao ang pagpalig-on sa atong pagkakabig ug pagtabang nato nga mas mahisama ni Jesukristo. … Nagpasabut kini sa pagsalig diha ni Kristo sa pag-usab sa atong mga kasingkasing.”14 Abagan kini pinaagi sa pagkab-ot “lapas pa kini sa klasrum ngadto sa kasingkasing sa indibidwal ug sa panimalay. Nagkinahanglan kini og kanunay, inadlaw nga paningkamot sa pagsabut ug pagsunod sa ebanghelyo. Ang tinuod nga pagkakabig nagkinahanglan sa impluwensya sa Espiritu Santo.”15

Ang labing importante nga tumong ug katapusang panalangin sa lig-on ug malungtarong pagkakabig mao ang takus nga pagdawat sa mga pakigsaad ug mga ordinansa sa dalan sa pakigsaad.16

Misalig kami kaninyo nga magtinambagay ug magtinguha og pagpadayag alang sa pag-implementar niining mga kausaban—samtang dili motan-aw lapas sa tumong o mosulay sa pagdiktar kon unsay angayang buhaton sa mga indibidwal o mga pamilya. Dugang nga impormasyon ang ipaambit sa umaabut nga komunikasyon, lakip na sa usa ka sulat ug pasukip gikan sa Unang Kapangulohan.

Mopamatuod ko kaninyo nga sa mga deliberasyon sa Konseho sa Unang Kapangulohan ug sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles didto sa templo, ug human nangamuyo sa Ginoo ang atong minahal nga propeta alang sa pagpadayag sa pagpadayon niining mga kausaban, usa ka gamhanang kumpirmasyon ang nadawat sa tanan. Si Russell M. Nelson mao ang atong buhi nga Presidente ug propeta. Ang mga pahibalo nga gihimo karon moresulta sa talagsaong mga panalangin alang niadtong madasigong mohangup sa mga kausaban ug magtinguha sa giya sa Espiritu Santo. Mas mahiduol kita sa atong Langitnong Amahan ug sa atong Ginoo ug Manluluwas, si Jesukristo, kang kinsa usa ako ka sigurado nga saksi. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.