2010–2019
Ang Basahon ni Mormon: Unsa kaha ang Imong Kinabuhi Kon wala Kini?
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Basahon ni Mormon: Unsa kaha ang Imong Kinabuhi Kon wala Kini?

Sa labing milagruso ug bugtong nga paagi, ang Basahon ni Mormon nagtudlo kanato bahin ni Jesukristo ug sa Iyang ebanghelyo.

Niadtong 1986, gidapit ako nga mohatag og espesyal nga lektyur sa usa ka unibersidad sa Accra, Ghana. Didto nahimamat nako ang pipila ka mga opisyal, lakip sa hari sa African nga tribo. Samtang nag-istorya kami sa wala pa ang lektyur, nakig-istorya nako ang hari pinaagi sa iyang linguista, kinsa mihubad para nako. Mitubag ko sa linguista, ug hubaron dayon sa linguista ang akong tubag ngadto sa hari.

Human sa akong lektyur, mideritso og duol nako ang hari, apan niining higayuna wala ang iyang linguista. Sa akong kahibulong, namulong siya sa perpekto nga Iningles—Iningles nga standard, sa tinuod lang!

Ingon og nalibug ang hari. “Yuna kinsa man ka?” nangutana siya.

Mitubag ko, “Usa ako ka giordinahan nga Apostol ni Jesukristo.”

Nangutana ang hari, “Unsay imong ikatudlo nako bahin ni Jesukristo?”

Mitubag ako inubanan sa pangutana: “Pwede kong mangutana kon unsay imong nahibaloan bahin Kaniya?”

Ang tubag sa hari nagbutyag nga nakatuon gayud siya sa Biblia ug nahigugma sa Ginoo.

Dayon nangutana ko kon nasayud ba siya bahin sa pagpangalagad ni Jesuskristo sa katawhan sa karaang America.

Sa akong gilauman, wala siya masayud.

Mipasabut ko nga human sa pagkalansang sa Manluluwas ug Pagkabanhaw, giadto niya ang katawhan sa karaang America, diin gitudlo Niya ang Iyang ebanghelyo. Miorganisar sa Iyang Simbahan ug mihangyo sa iyang mga disipulo sa pagtipig og rekord sa Iyang pagpangalagad taliwala kanila.

“Kana nga rekord,” mipadayon ko, “maoy among nailhan nga ang Basahon ni Mormon. Kini ang laing tugon ni Jesukristo. Kini ang kauban nga kasulatan sa Balaang Biblia.”

Niining puntuha, interesado na kaayo ang hari. Miatubang ko sa presidente sa misyon nga mikuyog nako ug nangutana kon aduna ba siyay usa ka kopya sa Basahon ni Mormon. Mikuha siya og usa gikan sa iyang briefcase.

Ako kining gipakli ngadto sa 3 Nephi kapitulo 11, ug kami mibasa sa wali sa Manluluwas ngadto sa mga Nephite. Dayon akong gihatag ang kopya sa Basahon ni Mormon ngadto niya. Ang iyang tubag mipabilin sa akong hunahuna ug kasingkasing nga dili nako malimtan: “Mahimo ko nimong mahatagan og mga diamante o mga ruby, apan walay labaw ka bililhon kay sa niining dugang nga kahibalo bahin ni Ginoong Jesukristo.”

Human nasinati ang gahum sa mga pulong sa Manluluwas sa 3 Nephi, ang hari mipahayag, “Kon makabig ako ug mopasakop sa Simbahan, akong dad-on ang tibuok nakong tribu uban kanako.”

“Oh, Hari,” miingon ko, “dili sa ingon niana nga paagi. Ang pagkakabig usa ka indibidwal nga butang. Ang Manluluwas nangalagad ngadto sa mga Nephite sa tinagsa-tagsa. Nakadawat ang matag indibidwal og pagsaksi ug pagpamatuod sa ebanghelyo ni Jesukristo.”1

One by One

Akong kaigsoonan, unsa man kabililhon ang Basahon ni Mormon diha kaninyo? Kon tanyagan kamo og mga diamante o mga ruby o Basahon ni Mormon, hain man ang inyong pilion? Sa tinuod lang, hain man ang mas dako og bili nganha kaninyo?

Hinumdumi sa sesyon sa Dominggo sa buntag sa kinatibuk-ang komperensya niadtong Abril 2017, si Presidente Thomas S. Monson naghangyo “natong tanan nga mainampuong magtuon ug mamalandong sa Basahon ni Mormon kada adlaw.”2 Daghan ang misanong sa hangyo sa atong propeta.

Tuguti kong moingon nga ako o ang utso anyos nga si Riley wala masayud nga dunay tawo nga mi-picture namo. Tan-awa, si Riley nagbasa sa iyang Basahon ni Mormon gamit ang tabang sa bookmark nga “Ako Anak sa Dios”.

Scripture Study

Adunay impluwensyal kaayong panghitabo kon ang usa ka anak sa Dios magtinguha og dugang nga kahibalo bahin Kaniya ug sa Iyang Pinalangga nga Anak. Walay laing dapit diin kana nga mga kamatuoran mas tin-aw nga gitudlo ug sa impluwensyal nga paagi kay sa diha sa Basahon ni Mormon.

Sukad sa hagit ni Presidente Monson unom na ka bulan ang milabay, naningkamot ko sa pagsunod sa iyang tambag. Taliwala sa ubang butang, naglista ko kon unsa ang Basahon ni Mormon, unsa ang gipamatud-an niini, unsa ang gisupak,unsa ang gituman,unsa ang gipatin-aw,ug unsa ang gipadayag niini. Ang pagsusi sa Basahon ni Mormon sa ingon niana nga paagi makapahinuktok ug makapadasig nga buhat! Morekomendar ko niini sa matag usa ninyo.

Atol niining unom ka bulan, gidapit nako ang nagkadaiyang grupo—lakip ang akong Kaigsoonan sa Korum sa Napulog Duha, mga missionary sa Chile, ug mga presidente sa misyon, ug ang ilang asawa nga nagkatigum sa Argentina—aron ikonsiderar ang tulo ka pangutana nga akong iawhag nga inyong hunahunaon karon:

Una, unsa kaha ang inyong kinabuhi kon wala ang Basahon ni Mormon? Ikaduha, unsa kaha unta ang wala ninyo mahibaloi? Ug ikatulo, unsa kaha unta ang wala ninyo maangkon?

Ang madasigong tubag gikan niining mga grupo gikan gayud sa ilang mga kasingkasing. Ania ang pipila sa ilang mga komentaryo:

“Kon wala ang Basahon ni Mormon, maglibug ko bahin sa nagkasumpaki nga mga pagtulun-an ug mga opinyon bahin sa daghan kaayong mga butang. Mao lang unta gihapon ko sa una nga nakaplagan nako ang Simbahan, sa dihang nangita ko sa kahibalo, pagtuo ug paglaum.”

Ang uban miingon: “Wala ko makahibalo bahin sa tahas sa Espiritu Santo sa akong kinabuhi.”

Ang uban: “Dili unta nako klarong masabtan ang akong katuyoan dinhi sa yuta!”

Laing mitubag miingon: “Dili unta ko makahibalo nga duna diay padayong pag-uswag human niining kinabuhia. Tungod sa Basahon ni Mormon, nakahibalo ko nga aduna gayuy kinabuhi human sa kamatayon. Mao kana ang labing taas nga tumong nga atong gipaningkamutan.”

Kining katapusang komentaryo nakapamalandong nako sa akong kinabuhi daghang mga dekada na ang milabay isip usa ka batan-ong surgical resident. Usa sa seryusong responsibilidad nga gidala sa usa ka surgeon, sa usa ka higayon, mao ang pagpahibalo sa pamilya kon mamatay ang usa ka minahal. Sa usa ka hospital nga akong gitrabahoan, usa ka espesyal nga kwarto gihimo nga may padding ang mga bongbong diin didto dawaton sa mga sakop sa pamilya ang balita. Didto, gipakita sa ubang tawo ang ilang pagbangutan pinaagi sa pagparok-parok sa ilang ulo sa may padding nga bongbong. Gusto kaayo nakong tudloan kadtong mga tawhana nga ang kamatayon, bisan ug dili sayon sa nagpabiling mga minahal, maoy importanting bahin sa atong pagpakabuhi. Ang kamatayon nagtugot kanato nga mouswag ngadto sa sunod kalibutan.3

Laing mitubag sa akong pangutana miingon: “walay tumong ang akong kinabuhi hangtud nabasa nako ang Basahon ni Mormon. Bisan og nag-ampo ko ug nagsimba sa tibuok nakong kinabuhi, ang Basahon ni Mormon nakatabang nako nga makig-istorya gayud sa Langitnong Amahan sa unang higayon.”

Ang lain miingon: “Kon wala ang Basahon ni Mormon, dili unta nako masabtan nga ang Manluluwas dili lang miantus sa akong mga sala, apan Siya makaayo sa akong mga kasakit ug mga kasub-anan.”4

Ug gani ang lain: “dili unta ko makahibalo nga kita adunay mga propeta nga mogiya nato.”

Ang kanunayng pagtuon sa mga kamatuoran sa Basahon ni Mormon makapausab sa kinabuhi nga kasinatian. Usa sa among mga missionary nga mga apo, sila si Sister Olivia Nelson, misaad sa usa kainvestigator nga kon mobasa siya sa Basahon ni Mormon sa matag adlaw, modako ang iyang score sa eksam. Gibuhat niya, ug natuman kini.

Missionaries

Minahal kong mga igsoon, mopamatuod ko nga ang Basahon ni Mormon tinuod gayud nga pulong sa Dios. Naglangkob kini sa mga tubag sa labing importanting mga pangutana. Nagtudlo kini sa doktrina ni Kristo5 Mipalapad ug mipatin-aw kini sa daghang “yano ug bililhon”6 nga mga kamatuoran nga nawagtang sa mga siglo ug sa daghang hubad sa Biblia.

Ang Basahon ni Mormon naghatag sa kahingpitan sa labing masaligon nga pagsabut sa Pag-ula ni Jesukristo nga makaplagan bisan asa. Nagtudlo kini unsa gayud ang gipasabut sa pagpakatawo og usab. Gikan sa Basahon ni Mormon makat-on kita bahin sa panagpundok sa nagkatibulaag nga Israel. Makahibalo kita nganong anaa kita dinhi sa yuta. Kini ug ang ubang kamatuoran mas impluwensyal ug maagnihong gitudlo diha sa Basahon ni Mormon kay sa bisan unsang libro. Ang hingpit nga gahum sa ebanghelyo ni Jesukristo anaa sa Basahon ni Mormon. Wala nay lain.

Ang Basahon ni Mormon mihatag og katin-awan sa pagtulun-an sa Agalon ug mipakita sa mga taktika sa kaaway.7 Ang Basahon ni Mormon nagtudlo og tinuod nga doktrina sa pag-iway sa sayop nga relihiyusong mga tradisyon sama sa hiwi nga binuhatan sa pagbunyag sa mga bata.8 Ang Basahon ni Mormon naghatag og katuyoan sa kinabuhi pinaagi sa pag-aghat kanato sa pagpamalandong sa posible nga kinabuhing dayon ug “walay katapusan nga kalipay.”9 Ang Basahon ni Mormon mipusgay sa sayop nga mga pagtuo nga ang kalipay makaplagan pinaagi sa kadautan10 ug kanang indibidwal nga kamaayo mao lang ang gikinahanglan sa pagbalik sa presenya sa Dios.11 Gipapha niini sa hangtud ang sayop nga konsepto nga ang pagpadayag mitapos sa Biblia ug nga ang kalangitan sarado na karon.

Kon maghunahuna ako sa Basahon ni Mormon, makahunahuna ko sa pulong gahum. Ang mga kamatuoran sa Basahon ni Mormon adunay gahum sa pag-ayo, paghupay, pagpahiuli, pagtabang, paglig-on, pagpakalma, ug pag-abiba sa atong mga kalag.

Minahal kong mga igsoon, mosaad ko kaninyo nga kon mainampuon kamo nga magtuon sa Basahon ni Mormon kada adlaw, makahimo kamo og mas maayong mga desisyon—kada adlaw. Mosaad ako kaninyo nga kon mamalandong kamo unsay inyong gitun-an, ang mga bintana sa langit mobukas, ug makadawat kamo sa mga tubag sa inyong mga pangutana ug direksyon sa inyong kinabuhi. Mosaad ako nga kon inyong isub-sob ang inyong kaugalingon sa Basahon ni Mormon, mapanalipdan kamo batok sa mga dautan niining panahona, bisan ang grabing pagtakboy sa pornograpiya ug sa ubang matang sa adiksyon.

Sa higayon nga makadungog ko sa uban, lakip sa akong kaugalingon, nga moingon, “Nakahibalo ko nga ang Basahon ni Mormon tinuod,” gusto kong mosinggit, “Nindot na, apan dili pa igo!” Kinahanglan kitang mobati, sa “labing kinahiladman” sa atong kasingkasing,12 nga ang Basahon ni Mormon mao gayud ang pulong sa Dios. Kinahanglan ato gayud kining mabati og maayo nga dili ta gusto nga mabuhi bisan usa ka adlaw nga wala kini. Akong mub-on sa pagsulti ang giingon ni Presidente Brigham Young sa pag-ingon, “nanghinaut ko nga ako adunay tingog sa pito ka mga dalugdog aron sa pagpukaw sa mga tawo”13 ngadto sa kamatuoran ug gahum sa Basahon ni Mormon.

Kinahanglan parehas kita niining batan-ong misyonaryo nga nagserbisyo sa Europa nga may lawum kaayong pagbati sa kamatuoran sa Basahon ni Mormon nga sa tinuoray dala ang basahon ni Mormon midagan gayud padulong sa tawo nga bag-o lang nilang nakita sa usa ka park.

New York: Missionaries

Mopamatuod ko nga si Joseph Smith mao ang propeta niining katapusang dispensasyon. Siya ang mihubad niining balaan nga basahon, Pinaagi sa gasa ug gahum sa Dios. Kini ang basahon nga makatabang sa pag-andam sa kalibutan alang sa Iduhang Pag-anhi sa Ginoo.

Mopamatuod ko nga si Jesukristo mao ang tinuorayng buhi nga Anak sa buhi natong Dios. Siya ang atong Manluluwas, atong Manunubos, atong talagsaong Ehemplo, ug atong Tigpataliwala uban sa Amahan. Siya ang gisaad nga Mesiyas, ang mortal nga Mesiyas, ug mao ang milenyal nga Mesiyas. Mopamatuod ko sa tibuok kong kalag nga sa labing milagruso ug bugtong nga paagi, ang Basahon ni Mormon nagtudlo nato bahin ni Jesukristo ug sa Iyang ebanghelyo.

Nasayud ako nga si Presidente Thomas S. Monson ang propeta sa Dios karon. Gihigugma ko siya ug mipaluyo kaniya sa tibuok kong kasingkasing. Sa ingon niana ako mopamatuod sa sagradong ngalan ni Jesukristo, amen.

Mga Listani Presidente Nelson sa Basahon ni Mormon

Ang Basahon ni Mormon mao ang:

 • Laing tugon ni Jesukristo. Ang nag-unang mga tigsulat niini—si Nephi, Jacob, Mormon, Moroni—ug ang tighubad niini, si Joseph Smith, tanan sila nakasaksi sa Ginoo.

 • Usa ka rekord sa Iyang pangalagad ngadto sa katawhan kinsa nagpuyo sa Karaang Amerika.

 • Tinuod, sama sa gipamatud-an sa Ginoo Mismo.

Ang Basahon ni Mormon nagpamatuod:

 • Sa indibidwal nga pagkabinuhat [identity] sa Langitnong Amahan ug sa Iyang Hinigugmang Anak, si Jesukristo.

 • Sa panginahanglan sa Pagkapukan ni Adan ug sa kaalam ni Eva, aron ang katawhan makaangkon og kalipay.

Ang Basahon ni Mormon nagsupak sa mga hunahuna nga:

 • Ang pagpadayag natapos na sa Biblia.

 • Ang batang gagmay kinahanglan og bunyag.

 • Ang Hingpit nga kalipay makaplagan sa kadautan.

 • Ang kamaayo sa indibidwal igo na alang sa kahimayaan (mga ordinansa ug mga pakigsaad gikinahanglan).

 • Ang Pagkapukan ni Adan mibuling-buling sa katawhan uban sa “sala nga panulundon.”

Ang Basahon ni Mormon nga nagtuman sa biblikanhong mga panagna nga:

 • Ang “Laing karnero” mopatalinghug sa Iyang tingog.

 • Ang Dios mobuhat og “usa ka kahibulongan nga buhat ug usa ka katingalahan,” namulong “gikan sa yuta.”

 • Ang “sungkod ni Juda” ugang “sungkod ni Joseph”hiusahon”

 • Ang nagkatibulaag nga henerasyon pagapundukon “sa ulahing nga adlaw” ug kon unsaon kini sa paghimo.

 • Ang yuta nga kabilin alang sa kaliwat ni Jose mao ang Western Hemisphere.

Ang Basahon ni Mormon mipatin-aw sa mga hunahuna mahitungod:

 • Sa atong kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta.

 • Kamatayon. Mahinungdanon kini nga bahin sa talagsaong plano sa Dios bahin sa kalipay.

 • Ang kinabuhi human sa kalibutan magsugod sa paraiso.

 • Sa unsang paagi ang pagkabanhaw sa lawas, mahiusa uban sa espiritu niini ug mahimong imortal nga kalag.

 • Sa unsang paagi atong paghukom pinaagi sa Ginoo mahimong pinasikad sa atong mga binuhatan ug sa mga tinguha sa atong kasingkasing.

 • Sa unsang paagi ang mga ordinansa gipahigayon: pananglitan, bunyag, sakrament, paghatag sa Espiritu Santo.

 • Ang Pag-ula ni Jesukristo.

 • Ang Pagkabanhaw.

 • Ang importanting tahas sa mga Anghel.

 • Ang mahangturong kinaiyahan sa priesthood.

 • Sa unsang paagi ang pamatasan sa katawhan mas naimpluwensya pinaagi sa gahum sa pulong kay sa gahum sa espada.

Ang Basahon ni Mormon nagpadayag sa wala pa mahibaloi nga impormasyon:

 • Ang mga bunyag gipahigayon sa wala pa matawo si Jesukristo.

 • Ang mga templo natukod ug gigamit sa katawhan sa karaang Amerika.

 • Si Joseph, ang ika-11 nga anak ni Israel, nakakita sa propetikanhon nga tahas ni Joseph Smith.

 • Nakita ni Nephi (sa 600–592 BC) ang pagkadiskubre ug pagsakop sa Amerika.

 • Ang yano ug bililhong bahin sa Biblia nawala.

 • Ang Kahayag ni Kristo nahatag ngadto sa matag tawo.

 • Ang importansya sa indibidwal nga kabubut-on ug ang panginahanglan alang sa katugbang sa tanang mga butang.

 • Mga pasidaan bahin sa “tinago nga mga kalihokan.”