2010–2019
Ang Plano ug ang Pamahayag
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Plano ug ang Pamahayag

Ang pamahayag sa pamilya mao ang paghatag sa Ginoo og gibug-aton sa mga kamatuoran sa ebanghelyo nga gikinahanglan natong ipatunhay bisan pa man sa kasamtangang mga hagit sa pamilya.

Klaro diha sa atong pamahayag sa pamilya, ang mga miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw napanalanginan og talagsaon nga doktrina ug nagkalain-lain nga mga paagi sa pagtan-aw sa kalibutan. Moapil ug gani manghawod kita sa daghang kalibutanong mga kalihokan, apan ang pipila sa mga kalibutanong kalihokan dili nato apilan kon nagtinguha kita nga mosunod sa mga pagtulun-an ni Jesukristo ug sa Iyang mga Apostoles, sa karaan ug sa modernong panahon.

I.

Sa usa ka sambingay, si Jesus naghulagway niadtong kinsa “nagapatalinghug sa pulong” apan nahimong “dili mabungahon” sa dihang ang mga pulong “[na]mangalumos” sa “kabalaka sa kalibutan, ug ang kalipay tungod sa mga bahandi” (Mateo 13:22). Unya, si Jesus mikorihir ni Pedro nga wala siya magpakabana sa “butang sa Dios, kondili ang mga butang sa mga tawo,” og mipahayag, “Kay unsa may kapuslanan alang sa usa ka tawo kon maangkon niya ang tibuok kalibutan ug mapildi kaniya ang iyang kalag?” (Mateo 16:23, 26). Sa Iyang katapusang mga pagtulun-an, Iyang gisultihan ang Iyang mga Apostoles, “Kon kamo iya pa sa kalibutan, higugmaon sa kalibutan ang mga iya: apan kay kamo dili man iya sa kalibutan, … ang kalibutan nagadumot kaninyo” (Juan 15:19; tan-awa usab sa Juan 17:14, 16).

Sa samang paagi, ang mga sinulat sa mga orihinal nga Apostoles ni Jesus kanunay naggamit og imahe sa “kalibutan” aron pagrepresentar sa mga supak sa pagtulun-an sa ebanghelyo. “Ayaw kamo pagpahiuyon niining panahona sa kalibutan”.(Mga Taga-Roma 12:2), Si Apostol Pablo nagtudlo. “Kay ang kaalam nga iya niining kalibutana maoy usa ka binuang sa atubangan sa Dios” (1 Mga Taga-Corinto 3:19). Ug, “Bantayi,” siya nagpahimangno, “nga walay bisan kinsa nga makabihag kaninyo … sumala sa tawhanong kalagdaan nga gikabilin, sumala sa mga paninugdan nga tinoohan sa kalibutan, ug dili sumala ni Cristo” (Mga Taga-Colosas 2:8). Si Apostol Santiago mitudlo nga “ang pakighigalaay uban sa kalibutan maoy pakig-away batok sa Dios[.] busa bisan kinsa nga buot mahigala sa kalibutan kaaway sa Dios” (Santiago 4:4).

Ang Basahon ni Mormon sagad mogamit niining imahen sa oposisyon sa “kalibutan.” Si Nephi mitagna nga ang katapusang kalaglagan sa “kadto kinsa gitukod aron mahimo nga bantugan diha sa mga mata sa kalibutan, ug kadto kinsa nagtinguha, …sa mga butang sa kalibutan”(1 Nephi 22:23; tan-awa usab sa 2 Nephi 9:30). Gipanghimaraut ni Alma kadtong “nagmapagarbuhon … uban sa mga kawang nga butang sa kalibutan” (Alma 31:27). Ang damgo ni Lehi nagpakita nga kadtong nagtinguha sa pagsubay sa gunitanan nga puthaw, ang pulong sa Dios, makasugat og mga oposisyon sa kalibutan. Ang mga nanimuyo sa “dako ug lapad nga gambalay” nakita ni Lehi nga “ingon og nagbiay-biay ug nagtulisok” sa “tudlo nga mabiay-biayon” (1 Nephi 8:26–27, 33). Sa iyang panan-awon nga naghubad niini nga damgo, Nasayran ni Nephi nga kining pagbiay-biay ug oposisyon gikan sa “pundok sa mga katawhan sa yuta, … ang kalibutan ug ang kaalam niana , … ang garbo sa kalibutan” (1 Nephi 11:34–36).

Monson, Thomas S.

Unsa ang gipasabot niining mga pasidaan sa kasulatan ug mga sugo nga dili mahimong “kalibutanon” o sa moderno nga kasuguan nga “isalikway ang kalibutan”? (D&P 53:2). Si Presidente Thomas S. Monson nag-summarize niining mga pagtulun-an: “Kinahanglan kitang magmabinantayon sa kalibutan nga misalikway pag-ayo sa espirituhanong mga butang. Importante nga atong isalikway ang bisan unsa nga dili uyon sa atong mga sumbanan, sa dili gayud pag-undang sa unsay atong labing gitinguha: kinabuhing walay katapusan sa gingharian sa Dios.”1

Ang Dios naghimo niining kalibutan sumala sa Iyang plano sa paghatag sa Iyang espiritu nga mga anak og usa ka lugar aron masinati ang mortalidad isip importante nga lakang padulong sa himaya nga Iyang gitinguha alang sa tanan Niyang mga anak. Bisan pa man og adunay nagkalain-laing gingharian ug himaya, ang labing dakong tinguha sa atong Langitnong Amahan alang sa Iyang mga anak mao ang gitawag ni Presidente Monson nga “walay katapusang kinabuhi sa gingharian sa Dios,” nga mao ang kahimayaan sa mga pamilya. Labaw pa kini sa kaluwasan. Si Presidente Russel M. Nelson mipahinumdum kanato, “Sa mahangturong plano sa Dios, ang kaluwasan usa ka butang nga may kalabutan sa indibidwal; ang kahimayaan usa ka butang nga may kalabutan sa pamilya.”2

Ang gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo ug ang dinasig nga pamahayag sa pamilya, nga akong hisgutan unya, mga importanting pagtulun-an nga mogiya sa mortal nga preparasyon alang sa kahimayaan. Gani samtang nagpuyo kita sa balaod sa kaminyoon ug ubang mga tradisyon sa nagkadautan nga kalibutan, kadtong maningkamot alang sa kahimayaan kinahanglan maghimo og personal nga pagpili sa kinabuhi sa pamilya sumala sa pamaagi sa Ginoo sa higayon nga kana malahi gikan sa pamaagi sa kalibutan.

Niining mortal nga kinabuhi, wala kita mahinumdum kon unsa kita sa wala pa matawo, ug karon makasinati na kita og mga oposisyon. Kita molambo ug mohamtong sa espirituhanon nga paagi pinaagi sa pagpili nga mosunod sa mga kasugoan sa Dios sa sunod-sunod nga sakto nga mga pagpili. Kini naglangkob sa gikinahanglan nga mga pakigsaad ug mga ordinansa ug paghinulsol kon sayop ang atong mga pagpili. Agig kalahian, kon kulang ang atong pagtuo sa plano sa Dios ug masinupakon o tuyong molikay sa gikinahanglang buhaton, atong mabaliwala ang paglambo ug paghamtong. Ang Basahon ni Mormon nagtudlo, “kini nga kinabuhi mao ang panahon alang sa mga tawo sa pagpangandam sa pagsugat sa Dios” (Alma 34:32).

II.

Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw kinsa nakasabot sa plano sa kaluwasan sa Dios adunay talagsaong panglantaw sa kalibutan nga makatabang kanila sa pagkakita sa katuyuan sa mga sugo sa Dios, ang dili mausab nga kinaiyahan sa Iyang gikinahanglang mga ordinansa ug ang importanting papel sa atong Manluluwas, si Jesukristo. Ang Pag-ula sa atong Manluluwas nagbawi kanato gikan sa kamatayon ug, depende sa atong paghinulsol, magluwas kanato sa mga sala. Uban nianang panglantaw sa kalibutan, ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw adunay talagsaon nga mga prayoridad ug mga buluhaton ug napanalanginan og kalig-on aron sa paglahutay sa mga kasagmuyo ug kasakit sa mortal nga kinabuhi.

Dili malikayan, ang mga buhat niadtong kinsa mosulay sa pagsunod sa plano sa Dios sa kaluwasan mahimong hinungdan sa dili pagsinabtanay o panagbangi sa mga sakop sa pamilya o mga higala kinsa dili motuo sa mga baruganan niini. Ang samang panagbangi anaa kanunay. Ang matag henerasyon nga nagtinguha sa pagsunod sa plano sa Dios adunay mga hagit. Sa karaan, si propeta Isaias mihatag og kalig-on sa mga Islaelite, kinsa atong gitawag nga “ikaw nasayud niana nga pagkamatarung, … kansang kasingkasing anaa akong kasugoan.” Kaniya siya miingon, “Ayaw ninyo kahadloki ang pagtamay sa mga tawo” (Isaias 51:7usab sa 2 Nephi 8:7). Apan bisan unsa ang hinungdan sa panagbangi uban niadtong wala makasabut o motuo sa plano sa Dios, kadtong nakasabut kanunay gimanduan sa pagpili sa pamaagi sa Ginoo imbis sa kalibutan.

III.

Ang plano sa ebanghelyo nga pagasundon sa matag pamilya aron maandam sa kinabuhing dayon ug kahimayaan gilatid sa 1995 nga pamahayag sa Simbahan, “Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan.”3 Ang mga pamahayag niini, sa tinuod, klaro kaayo nga lahi gikan sa kasamtangan nga mga balaod, binuhatan, ug adbokasiya sa kalibutan diin kita nagpuyo. Sa atong panahon, ang kalainan nga labing makita mao ang pagpakig-ipon nga walay kaminyoon, kaminyoon sa sama og sekso, ug pagpadako sa mga bata nga nalambigit sa maong mga relasyon. Kadtong kinsa wala motuo o mangandoy sa kahimayaan ug labing nadani sa mga pamaagi sa kalibutan nagkonsiderar niining pamahayag sa pamilya nga usa lamang ka pamahayag sa lagda nga kinahanglang usbon. Sa pagtandi, ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nagmatuod nga ang pamahayag sa pamilya naghulagway sa matang sa relasyon sa pamilya diin ang labing importante nga bahin sa atong mahangturong kalamboan mahitabo.

Nakasaksi kita sa kusog ug nagkadaghang pagdawat sa publiko sa pagpakig-ipon nga walay pagpakasal ug kaminyoon sa managsama og sekso. Ang katugbang nga adbokasiya sa media, edukasyon, ug bisan sa mga gikinahanglan sa trabaho mihatag og lisod nga hagit alang sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Kinahanglan natong tinguhaon nga balansihon ang nagkompetensya nga mga panginahanglan sa pagsunod sa balaod sa ebanghelyo sa atong personal nga mga kinabuhi ug mga pagtulun-an samtang kita nagtinguha sa pagpakita sa gugma alang sa tanan.4 Sa pagbuhat sa ingon, usahay kita mag-atubang, sa unsay gitawag ni Isaias nga “ang pagtamay sa mga tawo.” apan kinahanglan dili mahadlok.”

Ang mga kinabig nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nagtuo nga ang pamahayag sa pamilya, nga gi-isyu dul-an sa 25 ka tuig na ang milabay, mao ang gihatagan sa Ginoo og gibug-aton sa mga kamatuoran sa ebanghelyo nga gikinahanglan natong ipatunhay bisan paman sa kasamtangang mga hagit sa pamilya. Duha ka mga pananglitan mao ang kaminyoon sa managsamang sekso ug panag-ipon nga walay kasal. Mga 18 ka tuig lamang human sa pamahayag sa pamilya, ang Korte Suprema sa Estados Unidos nagtugot sa pagminyo sa managsama nga sekso, gigun-ob ang liboan ka mga tuig nga kaminyoon nga limitado sa usa ka lalaki ug usa ka babaye. Ang makapakurat nga porsyento sa mga bata sa Estados Unidos nga natawo sa usa ka inahan nga wala maminyo ngadto sa amahan sa hinay-hinay nagkadaghan: 5 porsyento sa 1960,5 32 porsyento sa 1995,6 ug karun sobra 40 porsyento.7

IV.

Ang pamahayag sa pamilya nagsugod pinaagi sa pagpahayag “nga ang kaminyoon tali sa usa ka lalaki ug usa ka babaye gi-orden sa Dios ug ang pamilya mahinungdanon ngadto sa plano sa Tiglalang alang sa walay katapusan nga destinasyon sa Iyang mga anak.” Kini nagpamatuod usab nga ang “pagkalalaki ug pagkababaye usa ka mahinungdanon nga kinaiya sa tagsa-tagsa sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta, sa pagkamortal, ug sa walay katapusan nga pag-ila ug katuyoan.” Dugang kini nga namahayag nga “ang Dios misugo nga ang sagrado nga mga gahum sa paglalang pagagamiton lamang tali sa lalaki ug babaye, kinsa legal nga naminyo isip bana ug asawa.”

Ang pamahayag nagpamatuod sa padayon nga katungdanan sa bana ug asawa sa pagsanay ug pagpuno sa yuta ug sa ilang ligdong nga responsibilidad sa paghigugma ug pag-amuma alang sa usag usa ug alang sa ilang mga anak”: “Ang mga anak adunay katungod nga matawo ngadto sa mga ginikanan kinsa naminyo, ug maamumahan sa usa ka amahan ug sa usa ka inahan nga nagtahud sa mga panaad sa kaminyoon uban sa hingpit nga pagkamaunungon.” Nagpasidaan kini batok sa pag-abuso sa kapikas o mga anak, ug kini nagapamatuod nga “ang kalipay diha sa kinabuhi sa pamilya labaw nga makab-ot kon gipasikad diha sa mga pagtulun-an sa Ginoong Jesukristo.” Sa katapusan, kini naghangyo nga i-promote ang opisyal nga “pag-awhag sa mga tawo sa paghimo niadtong mga butang nga gihimo sa pagpadayon ug sa paglig-on sa banay isip sukaranan nga yunit sa katilingban.”

Niadtong 1995, usa ka Presidente sa Simbahan ug 14 ka lain pang mga Apostoles sa Ginoo mipahayag niining importante nga doktrinal nga pamahayag. Isip usa sa pito lamang sa mga Apostoles nga buhi pa, akong gibati nga obligado nga ipakigbahin ang hinungdan sa pamahayag sa pamilya alang sa kasayuran sa tanan nga naghunahuna niini.

Ang inspirasyon nga nagpaila sa panginahanglan alang sa pamahayag mahitungod sa pamilya miabot sa pangulo sa Simbahan kapin 23 ka tuig na ang milabay. Katingalahan kini alang sa uban kinsa naghunahuna nga ang mga kamatuoran sa doktrina bahin sa kaminyoon ug sa pamilya nasabtan nga wala na magkinahanglan og subli nga pamahayag.8 Bisan pa niana, gibati namo ang kumpirmasyon ug kami nagtrabaho. Ang mga hilisgutan giila ug gihisgutan sa mga sakop sa Korum sa Napulog Duha sa hapit usa ka tuig. Ang mga pulong gisugyot, giribyu, ug giusab. Sa mainampuon nga paaagi padayon kaming nangamuyo sa Ginoo alang sa Iyang inspirasyon kon unsa ang among ipahayag ug unsaon namo pagsulti niini. Kaming tanan nakakat-on “pagtulun-an ngadto sa lain nga pagtulun-an, lagda ngadto sa lain nga lagda,” sama sa gipanaad sa Ginoo (D&P 98:12).

Hinckley, Gordon B.

Atol niini nga proseso sa pagpadayag, usa ka gisugyot nga teksto gipresentar ngadto sa Unang Kapangulohan, kinsa nagdumala ug nagpahayag sa mga pagtulun-an ug doktrina sa Simbahan. Human ang Kapangulohan naghimo sa dugang nga mga pagbag-o, ang pamahayag sa pamilya gipahibalo sa Presidente sa Simbahan, si Gordon B. Hinckley. Sa panagtigum sa kababayen-an niadtong Septyembre 23, 1995, gipaila niya ang pamahayag sa ingon niini pagkasulti: “Sa kadaghang sayop nga ideya nga nangangkon sa matuod, sa sobrang pangilad kalabut sa mga sumbanan ug hiyas, sa sobrang panintal ug pagdani aron anm-anam kang mamansahan sa mga b utang sa kalibutan, gibati namong moopahibalo ug mopahimangno.”9

Ako mopamatuod nga ang pamahayag sa pamilya usa ka pahayag sa mahangturong kamatuoran, kabubut-on sa Ginoo alang sa Iyang mga anak. Kini ang basehan sa pagtudlo ug pamaagi sa Simbahan sulod sa 22 ka tuig ug magpadayon kini alang sa umaabot. Ikonsiderar kini, itudlo kini, sunda kini, ug kamo mapanalanginan samtang magpadayon kamo ngadto sa kinabuhing dayon.

Kwarenta ka tuig na ang milabay, si Presidente Ezra Taft Benson mitudlo nga “Ang matag henerasyon adunay mga pagsulay ug mga kahigayunan sa pagbarug ug pagpamatuod sa kaugalingon niini.”10 Nagtuo ko nga ang atong kinaiya ngadto sa ug sa paggamit sa pamahayag sa pamilya usa sa mga pagsulay alang niini nga henerasyon. Ako nag-ampo alang sa tanang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa pagbarug nga lig-on niana nga pagsulay.

Akong tapuson uban sa mga pagtulun-an ni Presidente Gordon B. Hinckley nga gisulti duha ka tuig human gipahibalo ang pamahayag sa pamilya. Siya miingon: “Makita nako ang usa ka talagsaon nga umaabot diha sa usa ka walay siguro nga kalibutan. Kon mokupot kita sa atong mga mithi, kon mopalig-on kita sa mga mithi nga atong nakat-unan gikan sa atong mga ginikanan ug mga katigulangan, kon molakaw kita diha sa pagkamasulundon sa atubangan sa Ginoo, kon mosunod lamang kita sa ebanghelyo, mapanalanginan kita sa usa ka maanindot ug katingalahan nga paagi. Makita kita isip usa ka talagsaon nga mga katawhan kinsa nakakaplag na sa yawe sa usa ka talagsaon nga kalipay.”11

Nagpamatuod ako sa kamatuoran ug sa mahangturong importansya sa pamahayag sa pamilya, nga gipadayag sa Ginoong Jesukristo ngadto sa Iyang mga Apostoles alang sa kahimayaan sa Iyang mga anak (tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 131:1–4), sa pangalan ni Jesukristo, amen.