2010–2019
Bililhon ug Dagko Uyamot nga mga Saad
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Bililhon ug Dagko Uyamot nga mga Saad

Ang mahinungdanong plano sa Langitnong Amahan alang sa kalipay naglakip sa doktrina, mga ordinansa, mga pakigsaad, ug sa bililhon ug dagko uyamot nga mga saad diin mahimo kitang mag-aambit sa diosnong kinaiya.

Usa sa dakong mga hagit nga giatubang sa matag usa kanato matag adlaw mao ang dili pagtugot sa mga kabalaka niini nga kalibutan nga modominar pag-ayo sa atong panahon ug enerhiya nga mabaliwala na nato ang mahangturong mga butang nga labing importante.1 Dali ra kaayo kitang malinga gikan sa paghinumdom ug pagtutok sa mahinungdanon nga espirituhanong mga prayoridad tungod sa atong daghan nga mga responsibilidad ug busy nga iskedyul. Usahay maningkamot kita nga daghan og mahimo nga malimtan na hinoon nato ang atong tumong ug nganong gusto nato kining makab-ot.

Si Apostol Pedro mipahinumdom kanato nga alang sa mga disipulo ni Jesukristo, “Ang iyang diosnong gahum naghatag kanato sa tanang butang bahin sa kinabuhi ug pagkadiosnon, pinaagi sa atong kahibalo kaniya nga nagtawag kanato sa iyang kaugalingong himaya ug pagkahalangdon:

“Nga tungod niana kita iyang gikahatagan sa bililhon ug dagko uyamot nga mga saad, aron nga pinaagi niini kamo managpakaikyas gikan sa pagpangadunot nga ania sa kalibutan tungod sa pangibog, ug mangahimo kamong mag-aambit sa diosnong kinaiya.”2

Ang akong mensahe maghatag og gibug-aton sa kaimportante sa bililhon ug dagko uyamot nga mga saad nga gihulagway ni Pedro isip tinuod nga mga pahinumdom kon asa kita padulong sa atong mortal nga panaw ug ngano. Maghisgot usab ako sa tagsa-tagsa ka mga tahas sa adlaw nga Igpapahulay, sa balaang templo, ug sa atong mga panimalay sa pagtabang kanato nga mahinumdom niining importante nga espirituhanong mga saad.

Kinasingkasing akong nag-ampo nga ang Espiritu Santo motudlo sa matag usa kanato samtang dungan natong ikonsiderar kining importanting mga kamatuoran.

Ang Atong Balaanong Pagkatawo

Ang mahinungdanong plano sa atong Langitnong Amahan alang sa kalipay naglakip sa doktrina, mga ordinansa, mga pakigsaad, ug sa bililhon ug dagko uyamot nga mga saad diin mahimo kitang mag-aambit sa diosnong kinaiya. Ang Iyang plano naghulagway sa atong mahangturong pagkatawo ug ang dalan nga kinahanglan natong sundon aron makat-on, mag-usab, motubo, ug sa katapusan mopuyo uban Kaniya sa kahangturan.

Sama sa gipasabut diha sa “Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan”:

“Ang tanan nga mga tawo—lalaki ug babaye—gilalang diha sa panagway sa Dios. Ang matag usa hinigugmang espiritu nga anak nga lalaki o babaye sa langitnong mga ginikanan, ug, sa ingon, ang matag usa adunay mga kinaiya sa pagkadios ug kalagmitan nga mahimong usa ka dios. …

“Sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta, ang espiritu nga mga anak nga lalaki ug babaye nakaila ug nagsimba sa Dios ingon nga ilang Amahan sa Kahangturan ug midawat sa Iyang plano nga naghatag og higayon sa Iyang mga anak nga makaangkon og pisikal nga lawas ug makaangkon og yutan-on nga kasinatian sa paglambo ngadto sa kahingpitan ug sa katapusan makakab-ot sa ilang walay katapusan nga kapalaran ingon nga mga manununod sa kinabuhing dayon.”3

Ang Dios misaad sa Iyang mga anak nga kon sila mosunod sa mga lagda sa Iyang plano ug sa ehemplo sa Iyang Hinigugmang Anak, mosunod sa mga sugo, ug molahutay uban sa pagtuo hangtud sa katapusan, nan pinaagi sa Katubsanan sa Manluluwas, sila “makaangkon og kinabuhi nga dayon, diin nga gasa mao ang labing mahinungdanon sa tanan nga mga gasa sa Dios.”4 Ang kinabuhing dayon mao ang pinakataas nga bililhon ug dako uyamot nga saad.

Espirituhanon nga Pagkatawo Pag-usab

Mas hingpit kita nga makasabut sa bililhon ug dagko uyamot nga mga saad ug magsugod sa pag-ambit sa diosnong kinaiya pinaagi sa kaandam nga mosunod sa tawag gikan sa Ginoo ngadto sa himaya ug hiyas. Sama sa gihulagway ni Pedro, kini nga tawag matuman pinaagi sa pagpaningkamot nga makaikyas sa pagkadunot nga ania sa kalibutan.

Samtang manunuton kitang mopadayon sa unahan uban sa pagtuo diha sa Manluluwas, dayon tungod sa Iyang Pag-ula ug pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo, “dako nga kausaban [mahitabo] dinhi kanamo, o dinhi sa among mga kasingkasing, nga kami wala nay hilig sa pagbuhat og dautan, apan sa pagbuhat og maayo sa kanunay.”5 Kita “matawo pag-usab; oo, matawo sa Dios, mausab gikan sa [atong] kalibutanon ug napukan nga kahimtang, ngadto sa usa ka kahimtang sa pagkamatarung, ingon nga natubos sa Dios.”6 “Busa kon ang tawo anaa kang Kristo, siya bag-o nang binuhat; ang daang mga butang nagpangagi na, tan-awa, ang bag-ong mga butang nahiabut na”7

Ang ingon ka komprehensibong kausaban sa atong kinaiya kasagaran dili mahitabo dayon o kausahon ra. Sama sa Manluluwas, kita usab “wala makadawat sa kahingpitan sa sinugdanan, apan nakaangkon og grasya ug dugang pa nga grasya.”8 “Kay tan-awa, sa ingon miingon ang Ginoong Dios: Ako mopadayag ngadto sa mga katawhan og pagtulun-an human sa usa ka pagtulun-an, lagda human sa usa ka lagda, diyutay dinhi ug diyutay didto; ug bulahan kadto kinsa mopatalinghug ngari sa akong mga lagda, ug maminaw ngari sa akong mga tambag, kay sila makakat-on og kaalam.”9

Ang mga ordinansa sa priesthood ug sagradong mga pakigsaad mahinungdanon niining nagpadayon nga proseso sa espirituhanong pagkatawo pag-usab; kini usab ang mga paagi nga gitudlo sa Dios diin makadawat kita sa Iyang bililhon ug dagko uyamot nga mga saad. Ang mga ordinansa nga takus nga gidawat ug kanunay nga gihinumduman moabli sa langitnong mga agianan diin ang gahum sa pagkadiosnon modagayday sa atong kinabuhi. Ang mga pakigsaad nga makanunayong gitahud ug kanunayng gihinumduman naghatag og katuyoan ug kasiguroan sa mga panalangin sa mortalidad ug sa kahangturan.

Sama pananglit, ang Dios misaad kanato, sumala sa atong pagkamatinud-anon, sa kanunayng pagpakig-uban sa ikatulo nga sakop sa Dios nga Kapangulohan, gani ang Espiritu Santo,10 nga pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo kita makadawat ug kanunayng magbaton og kapasayloan sa atong mga sala,11 nga makadawat kita og kalinaw niini nga kalibutan,12 nga ang Manluluwas mibugto sa mga higot sa kamatayon ug nagmadaugon batok sa lubnganan,13 ug nga ang mga pamilya mahimong mag-uban hangtud sa kahangturan.

Masabut lang, ang tanan nga bililhon ug dagko uyamot nga mga saad nga gitanyag sa Langitnong Amahan sa Iyang mga anak dili maihap o hingpit nga mahulagway. Hinoon, bisan ang dili kompleto nga lista sa gisaad nga mga panalangin nga ako karong gipresentar makapahimo sa matag usa kanato nga “[m]agpabilin nga natingala”14 ug “moluhod ug mosimba sa Amahan”15 sa pangalan ni Jesukristo.

Paghinumdom sa mga Saad

Mipasidaan si Presidente Lorenzo Snow, “Kita dali kaayong makalimot sa mahinungdanong tumong sa kinabuhi, sa katuyoan sa atong Langitnong Amahan sa pagpadala kanato dinhi aron mahimong mortal, ingon man usab sa balaang tawag diin kita gitawag; ug busa, imbis mopatigbabaw nianang gagmay nga lumalabay nga mga butang …, kita kasagaran motugot sa atong kaugalingon nga madala sa kalibutan nga dili mogamit alang sa atong kaugalingon nianang balaanong tabang nga gihatag sa Dios, nga mao lamang ang makabuntog [niadtong lumalabay nga mga butang].”16

Ang adlaw nga Igpapahulay ug ang balaan nga templo mao ang duha ka piho nga mga tinubdan sa balaanong tabang nga giestablisar sa Dios aron sa pagtabang kanato nga mopatigbabaw sa lebel ug pagkadunot sa kalibutan. Sa sinugdanan tingali maghunahuna kita nga ang labing mahinungdanong mga katuyoan sa pagbalaan sa adlawng Igpapahulay ug pagtambong sa templo konektado apan managlahi. Ako nagtuo, hinoon, nga kadtong duha ka mga katuyoan pareha gayud ug nagtinabangay sa paglig-on kanato sa espirituhanong paagi isip mga indibidwal ug diha sa atong mga panimalay.

Ang Igpapahulay

Human ang Dios milalang sa tanang butang, mipahulay Siya sa ikapito nga adlaw ug misugo nga usa ka adlaw matag semana himoong panahon sa pagpahulay aron sa pagtabang sa mga tawo nga mohinumdom Kaniya.17 Ang Igpapahulay mao ang panahon sa Dios, usa ka sagrado nga panahon nga piho nga gilahi alang sa pagsimba Kaniya ug sa pagdawat ug paghinumdom sa Iyang dagko ug bililhong mga saad.

Ang Ginoo misugo niini nga dispensasyon:

“Nga kamo mahimo unta nga labaw nga moamping sa inyong mga kaugalingon nga walay buling gikan sa kalibutan, ug kamo moadto sa balay alampoanan ug mohalad sa inyong mga sakramento diha sa akong balaan nga adlaw;

“Kay sa pagkatinuod kini mao ang adlaw nga gitudlo ngadto kaninyo sa pagpahulay gikan sa inyong mga kahago, ug mohatag og mga paghalad sa inyong mga pag-ampo ngadto sa Labing Halangdon.”18

Sa ingon, sa adlaw nga Igpapahulay mosimba kita sa Amahan diha sa ngalan sa Anak pinaagi sa pag-apil sa mga ordinansa ug pagkat-on, pagdawat, paghinumdom, ug pagbag-o sa mga pakigsaad. Sa Iyang balaang adlaw, ang atong mga hunahuna, mga binuhatan, ug kinaiya maoy mga timailhan nga atong gihatag sa Dios ug usa ka timailhan sa atong gugma alang Kaniya.19

Dugang nga katuyoan sa Igpapahulay mao ang pag-isa sa atong panan-aw gikan sa mga butang sa kalibutan ngadto sa mga panalangin sa kahangturan. Kon napahimulag ang atong kaugalingon atol niining sagradong panahon gikan sa naandang buluhaton sa atong busy nga kinabuhi, kita “[maka]hangad ngadto sa Dios ug magpakabuhi”20 pinaagi sa pagdawat ug paghinumdom sa dagko ug bililhong mga saad diin kita nahimong mag-aambit sa diosnong kinaiya.

Ang Balaan nga Templo

Ang Ginoo kanunay nga nagsugo sa Iyang katawhan sa pagtukod og mga templo, balaan nga mga dapit diin ang takus nga mga Santos mopahigayon og sagradong mga seremonya ug mga ordinansa sa ebanghelyo alang sa ilang kaugalingon ug alang sa mga patay. Ang mga templo mao ang pinakabalaan sa tanang dapit sa pagsimba. Ang templo literal nga balay sa Ginoo, usa ka sagrado nga luna nga piho nga gilahi alang sa pagsimba sa Dios ug sa pagdawat ug paghinumdom sa Iyang dagko ug bililhong mga saad.

Ang Ginoo misugo niining dispensasyon, “Han-aya ninyo ang inyong mga kaugalingon; andama ang matag butang nga kinahanglanon; ug pagtukod og usa ka balay, gani usa ka balay sa pag-ampo, usa ka balay sa pagpuasa, usa ka balay sa hugot nga pagtuo, usa ka balay sa pagtulun-an, usa ka balay sa himaya, usa ka balay sa kahusay, usa ka balay sa Dios.”21 Ang labing mahinungdanong tumong sa pagsimba sa templo mao ang pag-apil sa mga ordinansa ug pagkat-on, pagdawat, ug paghinumdom sa mga pakigsaad. Lahi ang atong panghunahuna, linihukan, ug sininaan diha sa templo kay sa ubang dapit nga kanunay natong adtoan.

Usa ka mahinungdanong katuyoan sa templo mao ang pag-isa sa atong panan-aw gikan sa mga butang sa kalibutan ngadto sa mga panalangin sa kahangturan. Napahimulag ang atong kaugalingon sa mubong higayon gikan sa kalibutanong mga kahimtang nga atong naandan, kita “mohangad ngadto sa Dios ug magpakabuhi”22 pinaagi sa pagdawat ug paghinumdom sa dagko ug bililhong mga saad diin kita nahimong mag-aambit sa diosnong kinaiya.

Palihug timan-i nga ang adlaw nga Igpapahulay ug ang templo maoy sagrado nga panahon ug sagrado nga luna nga piho nga gilahi alang sa pagsimba sa Dios ug sa pagdawat ug paghinumdom sa Iyang bililhon ug dagko uyamot nga mga saad ngadto sa Iyang mga anak. Sama sa giestablisar sa Dios, ang nag-unang mga katuyoan niining duha ka balaanong tinubdan sa tabang pareha gayud: aron kusganon ug balik-balik nga itutok ang atong atensyon diha sa atong Langitnong Amahan, sa Iyang Bugtong Anak, sa Espiritu Santo, ug sa mga saad nga may kalabutan sa mga ordinansa ug mga pakigsaad sa gipahiuli nga ebanghelyo sa Manluluwas.

Atong mga Panimalay

Sa importanting paagi, ang usa ka panimalay kinahanglang maoy pinakamaayong kombinasyon sa panahon ug luna diin ang mga indibidwal ug mga pamilya sa labing epektibong paagi mahinumdom sa dagko ug bililhong mga saad sa Dios. Ang pagbiya sa atong mga panimalay aron mogahin og panahon sa mga miting sa Dominggo ug mosulod sa sagrado nga luna sa templo importante apan kulang. Sa pagdala lamang sa espiritu ug kalig-on nga naangkon gikan niadto nga balaan nga mga kalihokan uban kanato ngadto sa atong mga panimalay nga atong mapadayon ang atong pagtutok sa mahinungdanong katuyoan sa mortal nga kinabuhi ug mabuntog ang pagkadunot nga ania sa kalibutan. Ang atong mga kasinatian sa Igpapahulay ug sa templo kinahanglang espirituhanong mga paagi nga mopuno sa mga indibidwal ug mga pamilya ug sa atong mga panimalay sa makanunayon nga mga pahinumdom sa mahinungdanong mga leksyon nga nakat-unan, uban sa presensya ug gahum sa Espiritu Santo, uban sa padayon ug hugot nga pagkakabig ngadto ni Ginoong Jesukristo, ug uban sa “hingpit nga kahayag sa paglaum”23 sa mahangturong mga saad sa Dios.

Ang Igpapahulay ug ang templo makatabang kanato sa pag-establisar diha sa atong mga panimalay og “labing maayo nga paagi”24 samtang kita “[m]aghiusa diha kang Kristo sa tanang mga butang, mga butang diha sa langit ug mga butang dinhi sa yuta.”25 Unsay atong buhaton diha sa atong mga panimalay sa Iyang sagrado nga panahon ug sa atong nakat-unan diha sa Iyang sagrado nga luna gikinahanglan aron mahimong mag-aambit sa diosnong kinaiya.

Saad ug Pagpamatuod

Dali ra kitang mabuntog sa naandang buluhaton ug ordinaryong mga butang sa mortalidad. Ang pagkatulog, pagkaon, pagsinina, pagtrabaho, pagdula, pag-ehersisyo, ug daghan pang naandan nga mga kalihokan gikinahanglan ug importante. Apan sa katapusan, kon unsa kita nga mamahimo maoy resulta sa atong kahibalo ug pagkaandam nga makat-on gikan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo; dili lamang kini ang sumada sa atong inadlaw nga mga kalihokan sa tibuok kinabuhi.

Ang ebanghelyo labaw pa kaayo kay sa naandan nga checklist sa managlahing tahas nga buhaton; hinoon, kini usa ka talagsaong hablon [tapestry] sa kamatuoran “[haum nga] tinukod”26 ug gihiusa paglala, gidesinyo sa pagtabang kanato nga mahimong sama sa atong Langitnong Amahan ug ni Ginoong Jesukristo, gani mag-aambit sa diosnong kinaiya. Sa pagkatinuod, nabutaan “pinaagi sa pagtan-aw lapas sa tumong”27 diha nga kining importanting espirituhanong reyalidad natabunan sa mga kabalaka, problema, ug kawalay pagtagad sa kalibutan.

Kon magmaalamon kita ug modapit sa Balaang Espiritu nga maoy atong giya,28 mosaad ako nga motudlo Siya kanato sa tinuod. “Mosaksi Siya kang Kristo, panglantaw ta maabli”29 samtang maningkamot kita sa pagtuman sa atong mahangturong padulngan ug mahimong mag-aambit sa diosnong kinaiya.

Mosaksi ako nga ang bililhon ug dagko uyamot nga mga saad nga may kalabutan sa atong mga ordinansa ug mga pakigsaad sigurado. Namahayag ang Ginoo:

“Ako mohatag nganha kaninyo og mga panudlo unsaon ninyo paglihok diha sa akong atubangan, nga kini unta mobalik nganha kaninyo alang sa inyong kaluwasan.

“Ako, ang Ginoo, mapugos sa pagtuman kon kamo mobuhat sa unsa nga Ako misulti; apan kon kamo dili mobuhat sa unsa nga Ako misulti, kamo dili makaangkon og saad.”30

Mosaksi ako nga ang atong Langitnong Amahan buhi ug mao ang naghimo sa plano sa kaluwasan. Si Jesukristo mao ang Iyang Bugtong Anak, atong Manluluwas ug Manunubos. Siya buhi. Ug ako mopamatuod nga ang plano ug mga saad sa Amahan, ang Pag-ula sa Manluluwas, ug ang pakig-uban sa Espiritu Santo naghimong posible sa “kalinaw niini nga kalibutan, ug kinabuhi nga dayon diha sa kalibutan nga umaabut.”31 Niini nga mga butang ako mopamatuod sa sagradong pangalan ni Ginoong Jesukristo, amen.