2010–2019
“Ako Adunay Buhat alang Kanimo”
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

“Ako Adunay Buhat alang Kanimo”

Matag usa nato adunay makahuluganong tahas nga buhaton sa pagpadayon sa buhat sa Dios.

Ngadto ni Moises, ang Dios mipahayag, “Ako adunay usa ka buhat alang kanimo” (Moises 1:6). Naghunahuna ba kamo kon ang Langitnong Amahan aduna bay buhat alang ninyo? Aduna bay importante nga mga butang ang Iyang giandam kaninyo—ug ilabi na kanimo—nga tumanon? Ako mopamatuod nga ang tubag oo!

Ikonsiderar si Girish Ghimire, kinsa natawo ug nagdako sa nasud sa Nepal. Isip usa ka tin-edyer, nag-eskwela siya sa China, diin ang kauban sa klase mipaila niya sa ebanghelyo ni Jesukristo. Sa katapusan, si Girish miadto sa Brigham Young University alang sa graduate work ug nahimamat ang iyang umaabut nga asawa. Nanimuyo sila sa Walog sa Salt Lake ug misagop og duha ka bata gikan sa Nepal.

Paglabay sa mga tuig, sa dihang sobra sa 1,500 ka mga refugee gikan sa mga kampo sa Nepal namalhin ngadto sa Utah,1 si Girish nadasig nga motabang. Maantigo sa lumad nga pinulongan ug nakasabut sa kultura, si Girish nagserbisyo isip usa ka interpreter, magtutudlo ug mentor. Human mahapsay ang komunidad, pipila ka refugee nga Nepali nagpakita og interes sa ebanghelyo. Usa ka branch nga Nepali ang pinulongan naorganisar, ug si Girish nagserbisyo isip presidente sa branch. Instrumento usab siya sa paghubad sa Basahon ni Mormon ngadto sa Nepali.

Makita ba ninyo giunsa sa Langitnong Amahan pag-andam ug paggamit ni Girish?

Ang Dios adunay Buhat alang sa Matag Usa Kanato

Mga kaigsoonan, ang Dios adunay importante nga buhat alang sa matag usa kanato. Namulong ngadto sa mga sister apan nagtudlo sa mga kamatuoran nga magamit sa tanan, si Presidente Spencer W. Kimball mitudlo: “Sa wala pa kita moanhi [sa yuta kita] gihatagan na og mga buluhaton. … Samtang wala na kita karon makahinumdom sa mga detalye, wala kini makausab sa mahimayaong kamatuoran sa unsay atong giuyunan.”2 Makapadasig kini nga kamatuoran! Ang atong Langitnong Amahan adunay piho ug importante nga mga butang nga tumanon alang kanimo ug kanako (tan-awa sa Mga Taga-Efeso 2:10).

Kining balaang mga buluhaton wala itagana sa pipila lang apan alang natong tanan—bisan pa sa gender, kaliwat, nasyonalidad, gidak-on sa kinitaaan, sosyal nga kahimtang, o calling sa Simbahan. Matag usa nato adunay makahuluganong tahas nga buhaton sa pagpadayon sa buhat sa Dios (tan-awa sa Moises 1:39).

Ang pipila nato mangutana kon ang Langitnong Amahan makagamit ba kanato sa paghimog importante nga mga kontribusyon. Apan hinumdumi, gigamit Niya kanunay ang ordinaryo nga mga tawo sa pagbuhat sa dili ordinaryo nga mga butang (tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 1:27–28; D&P 35:13; 124:1). “[Kita] mga tinugyanan,” ug “ang gahum anaa [kanato]” nga “magpahinabo sa daghan nga pagkamatarung” (D&P 58:27–28).3

Si Presidente Russell M. Nelson mipasabut:

“Mas daghan ang anaa sa hunahuna sa Ginoo alang ninyo kay sa naa sa inyong hunahuna alang sa inyong kaugalingon! Gireserba ug gipreserbar kamo alang niini nga panahon ug dapit. …

Ang Ginoo nagkinahanglan kaninyo sa pag-usab sa kalibutan. Sa inyong pagdawat ug pagsunod sa Iyang kabubut-on kaninyo, makita ninyo ang inyong kaugalingon nga nakahimo sa imposible!”4

Mao nga sa unsang paagi kita makasabut ug makahimo sa buhat nga gihatag sa Dios kanato? Ipakigbahin nako ang upat ka mga baruganan nga makatabang.

Pag-focus sa Uban

Una, pag-focus sa uban. Makasunod kita ni Kristo, “kinsa nagpangadto-adto sa paghimog kaayohan” (Mga Buhat 10:38; tan-awa usab sa 2 Nephi 26:24).

Human makauli gikan sa full-time nga misyon, gimingaw ko sa inadlaw nga katuyoan nga akong natagamtaman. Klaro, kinahanglan kong motuman sa akong mga pakigsaad, moeskwela, magsugod og pamilya, ug motrabaho. Apan naghunahuna ko kon duna bay butang nga mas labaw pa, o espesyal, nga gusto sa Ginoo nga akong buhaton. Human mamalandong sa pipila ka bulan, nasugatan nako kining bersikulo: “Kon ikaw magtinguha, ikaw mao ang paagi sa pagbuhat og daghan nga kaayohan niini nga kaliwatan” (D&P 11:8). Ang Espiritu mitabang nako nga makasabut nga ang unang katuyoan sa balaang mga buluhaton mao ang pagpanalangin sa uban ug maghimo og “daghang kaayohan.”

Moabut ang panahon sa atong kinabuhi nga modesisyon kita—sama sa unsay eskwelahan, unsang trabaho ang sudlan, o asa mopuyo—sa konteksto sa pagtabang sa uban.

Usa ka pamilya ang mibalhin ngadto sa bag-ong siyudad. Imbis mangita og balay sa dato nga kasilinganan, nadasig sila nga mobalhin sa lugar nga dunay igong sosyal ug ekonomikanhong panginahanglan. Sa milabay nga katuigan, ang Ginoo mibuhat pinaagi nila sa pagsuporta og daghang indibidwal ug sa pagpalig-on sa ilang ward ug stake.

Usa ka medikal nga propesyunal mipadayon sa naandan nga buhat apan nadasig sa paggahin og usa ka adlaw matag semana sa paghatag og libre nga pag-atiman niadtong walay health insurance. Tungod sa pagkaandam niini nga tawo ug sa iyang asawa sa pagpanalangin sa uban, ang Ginoo mihatag og paagi aron masuportahan nila ang gatusan ka pasyente nga nanginahanglan samtang nag-atiman sa ilang dako nga pamilya.

Diskobrehi ug Palamboa ang Espirituhanong mga Gasa

Ikaduha, diskobrehi ug palamboa ang espirituhanong mga gasa. Ang Langitnong Amahan mihatag nato niini nga mga gasa aron pagtabang sa pag-ila, paghimo, ug pagtagamtam sa buhat nga Iyang gihatag kanato.

Pipila nato naghunahuna, “Aduna ba koy bisan unsa nga mga gasa?” Usab,ang tubag kay oo! “Ngadto sa matag tawo [ug babaye] gihatag ang usa ka gasa pinaagi sa Espiritu sa Dios … nga ang tanan makaangkon og kaayohan pinaagi niana” (D&P 46:11–12; emphasis gidugang).5 Pipila ka espirituhanong mga gasa anaa sa kasulatan (tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 12:1–11, 31; Moroni 10:8–18; D&P 46:8–26), apan dunay daghan pa.6 Ang pipila ka ehemplo maglakip sa kapuangod, pagpadayag og paglaum, pakigsandurot sa mga tawo, pag-organisar sa epektibong paagi, pagsulti o pagsulat nga madanihon, pagtudlo og klaro, ug pagkugi.

Unsaon nga atong mahibaloan ang atong mga gasa? Mahimo natong basahon ang atong patriyarkal nga panalangin, mangutana niadtong nakaila nakaila kaayo kanato, ug personal nga moila unsay maayo ug makalingaw nato. Ang pinakaimportante, makapangutana kita sa Dios (tan-awa sa Santiago 1:5; D&P 112:10). Nasayud Siya sa atong mga gasa, kay Siya ang mihatag niini kanato (tan-awa sa D&P 46:26).

Sa atong pagdiskobre sa atong mga gasa, duna kitay responsibilidad sa pagpalambo niini (tan-awa sa Mateo 25:14–30). Bisan si Jesukristo “wala makadawat sa kahingpitan sa sinugdanan, apan [milambo] og grasya ug dugang pa nga grasya” (D&P 93:13).

Usa ka batan-ong lalaki migama og mga hulagway aron idasig ang relihiyusong mga hiyas. Ang akong paborito mao ang litrato sa Manluluwas, usa ka kopya ang gibitay sa among balay. Kini nga brother mipalambo ug migamit sa iyang artistic nga mga gasa. Nagtrabaho pinaagi niya, ang Langitnong Amahan midasig sa uban sa pagpalambo sa ilang pagkadisipulo.

Usahay bation nato nga kita walay bisan unsa nga importante nga mga gasa. Usa ka adlaw, usa ka dismayado nga sister nangamuyo, “Ginoo, unsay akong personal nga pangalagad?” Mitubag Siya, “Tan-awa ang uban.” Usa kadto ka espirituhanong gasa! Sukad niadto, nakaplagan niya ang kalipay sa pagtagad niadtong kanunay nga makalimtan, ug ang Dios mitrabaho pinaagi kaniya sa pagpanalangin og daghan. Ang atong ubang mga gasa dili makapainila nato pinaagi sa mga sumbanan sa kalibutan, apan importante kini sa Dios ug sa Iyang buhat.7

Gamita ang Kalisdanan

Ikatulo, gamita ang kalisdanan. Ang atong mga pagsulay makatabang nato sa pagdiskobre ug pag-andam alang sa buhat nga giandam sa Langitnong Amahan nato. Mipasabut si Alma, “Human sa daghan nga kalisdanan, ang Ginoo … naghimo kanako nga himan sa iyang mga kamot” (Mosiah 23:10).8 Sama sa Manluluwas, kansang maulaong sakripisyo nakapahimo Niya sa pagtabang nato (tan-awa sa Alma 7:11–12), magamit nato ang kahibalo nga naangkon gikan sa malisud nga mga kasinatian sa pagbayaw, paglig-on, ug pagpanalangin sa uban.

Dihang ang usa ka malampusong human resources executive natangtang sa trabaho, gibasa niya ang iyang patriyarkal nga panalangin ug mibati nga nadasig sa pagsugod sa iyang kompaniya aron pagtabang sa ubang mga propesyunal aron makatrabaho. (Mitabang gani siya nako nga makakita og trabaho sa dihang ang among pamilya mipauli gikan nagserbisyo og misyon.) Ang Ginoo migamit sa iyang pagsulay isip pamaagi sa pagtabang sa uban, samtang naghatag og mas makahuluganong trabaho.

Usa ka batan-ong magtiayon nakasinati nga nakuhaan. Uban sa kasubo, nakahukom sila sa pagpasidungog sa ilang anak nga babaye pinaagi sa paghatag og tambag ug materyal nga tabang ngadto sa mga ginikanan nga dunay susama nga sitwasyon. Ang Ginoo mitrabaho pinaagi niini nga magtiayon tungod sa ilang simpatiya nga milambo tungod sa kalisdanan.

Salig sa Dios

Ug ikaupat, salig sa Dios. Kon mohangyo kita Kaniya pinaagi sa pagtuo inuban sa tinuod nga katuyoan, ipadayag Niya ang atong balaang mga buluhaton.9 Kon madiskobrehan na nato kini, tabangan ta Niya nga matuman kadto nga mga buluhaton. “Ang tanan nga mga butang anaa sa atubangan sa [Iyang] mga mata;” (D&P 38:2; tan-awa usab sa Abraham 2:8), ug sa saktong panahon, ablihan Niya ang mga pultahan nga gikinahanglan nato (tan-awa sa Pinadayag 3:8). Gipadala gani Niya ang Iyang Anak, nga si Jesukristo, aron kita makasalig Kaniya alang sa kalig-on nga lapas sa atong natural nga mga abilidad (tan-awa sa Mga Taga-Filipos 4:13; Alma 26:12).

Usa ka brother, nabalaka sa mga desisyon sa lokal nga gobyerno, nadasig nga molansar og katungdanan sa publiko. Bisan pa sa makapawala sa kadasig nga proseso sa kampanya, nagpakita siya og pagtuo ug nangolekta og kwarta nga gamiton sa paglansar. Sa katapusan, wala siya makadaog apan mibati nga ang Ginoo mihatag niya og giya ug kusog sa pagpaabut sa mga isyu nga importante sa komunidad.

Usa ka single nga inahan, nga nag-atiman og mga anak nga dunay mga kakulangan, nakapangutana kon makahatag ba siya sa mga panginahanglan sa pamilya. Bisan og kini malisud, gibati niya nga gilig-on sa Ginoo sa pagtuman sa iyang importante nga misyon.

Usa ka Pulong sa Pagpasidaan

Sa samang higayon nga ang Dios mitabang nato sa pagtuman sa balaang mga buluhaton, ang kaaway nagtrabaho sa paglibog nato ug pagdani nato palayo sa may kahulugan nga kinabuhi.

Ang sala mao tingali ang atong dakong babag, nakapakunhod sa atong pagkasensitibo sa Espiritu Santo ug naglimit sa atong pag-angkon sa espirituhanong gahum. Sa paghimo sa buhat nga gihatag sa Langitnong Amahan nato, kinahanglang maningkamot kita nga malimpyo (tan-awa sa 3 Nephi 8:1). Nagpakabuhi ba kita sa paagi aron ang Dios makagamit kanato?

Naningkamot usab si Satanas sa paglibog nato sa dili kaayo importante nga mga butang. Mipasidaan ang Ginoo sa usa ka lider sa Simbahan sa una, “Ang imong hunahuna anaa sa mga butang sa yuta labaw kay sa mga butang nga anaa kanako … ug ang pagpangalagad diin ngadto ikaw gitawag” (D&P 30:2). Nalinga ba kita sa kalibutanong mga butang nga mitipas man kita gikan sa atong balaang mga buluhaton?

Dugang pa, si Satanas mopawala sa atong kadasig uban sa pagbati nga kulang pa kita. Iyang ipakita nga ang atong buhat lisud kaayo o makahadlok. Hinoon, makasalig kita sa Dios! Iya kitang gihiguma. Siya buot nga kita molampos. Siya “ang magauna [kanato]; siya magauban [kanato], dili niya [kita] pasagdan” (Deuteronomio 31:8; tan-awa usab sa Salmo 32:8; Proverbio 3:5–6; Mateo 19:26; D&P 78:18).

Si Satanas mahimo usab nga modani nato sa pag-tan-aw sa atong buhat nga dili kaayo bililhon kay sa buhat nga gi-assign ngadto sa uban. Ang matag assignment nga gikan sa Dios importante, ug kita makakaplag og katumanan kon kita “naghimaya niana diin ang Ginoo nagsugo [kanato]” (Alma 29:9).

Samtang ang Ginoo maglihok pinaagi nato, ang kaaway motintal nato nga angkunon ang kredito sa bisan unsa nga mga kalampusan. Hinoon, makasunod kita sa pagkamapainunbsanon sa Manluluwas pinaagi sa pagsagang sa personal nga pagdayeg ug mohimaya sa Amahan (tan-awa sa Mateo 5:16; Moises 4:2). Sa dihang usa ka reporter misulay sa pag-ila ni Mother Teresa sa misyon sa iyang kinabuhi sa pagtabang sa kabus, mitubag siya: “Buhat kini sa [Dios]. Sama ako sa … lapis sa Iyang kamot. … Siya ang naghunahuna. Siya ang nagsulat. Ang lapis walay labut niini. Ang lapis walay labut niini. Ang lapis gitugutan lamang aron gamiton.”10

Panapos

Minahal kong mga kaigsoonan, dapiton nako ang matag usa kanato sa “pagtugyan sa [atong kaugalingon] ngadto sa Dios … isip mga instrumento sa pagkamatarung” (Mga Taga-Roma 6:13). Ang pagtugyan sa atong kaugalingon naglakip sa pagpahibalo Kaniya nga kita gusto nga gamiton, magtinguha sa Iyang direksyon, ug paggamit sa Iyang kalig-on.

Sa kanunay, makatan-aw kita ni Jesukristo, ang atong hingpit nga ehemplo. Sa kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta, ang Langitnong Amahan nangutana, “Kinsa Ako Mopadala?”

Ug si Jesus mitubag, “Ania Ako ipadala Ako” (Abraham 3:27; tan-awa usab sa Isaias 6:8).

Gidawat ni Jesukristo, nangandam, ug gibuhat ang Iyang gi-orden nang daan nga tahas isip atong Manluluwas ug Manunubos. Gibuhat Niya ang kabubut-on sa Amahan (tan-awa sa Juan 5:30; 6:38; 3 Nephi 27:13) ug mikompleto sa balaan nga mga buluhaton.

Samtang mosunod kita sa ehemplo ni Kristo ug motugyan sa atong kaugalingon ngadto sa Dios, mopamatuod ko nga Siya mogamit nato aron pagpadayon sa Iyang buhat ug sa pagpanalangin sa uban. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.