2010–2019
Dangup sa Ginoo
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Dangup sa Ginoo

Dili kita makakontrol sa tanan nga nahitabo kanato, apan kita dunay hingpit nga pagkontrol kon unsaon nato pagtubag sa mga kausaban sa atong kinabuhi.

Sa tingpamulak sa 1998, si Carol ug ako nakahimo sa pagtingub sa biyahe sa negosyo sa bakasyon sa pamilya ug sa pagdala sa among upat ka anak, kauban sa bag-ohay lang nabiyuda nakong ugangan, ngadto sa Hawaii sulod sa pipila ka adlaw.

Sa gabii sa wala pa ang among flight paingon sa Hawaii, ang among upat ka bulan nga anak, si Jonathon, na-diagnose og impeksyon sa duha ka dunggan, ug gisultihan mi nga dili siya makabiyahe sulod sa dili mominos tulo ngadto sa upat ka adlaw. Ang desisyon nahimo nga si Carol magpabilin lang sa balay kauban ni Jonathon, samtang mobiyahe ko kauban sa laing mga sakop sa pamilya.

Ang una nakong indikasyon nga dili kini ang biyahe nga akong giplanohan nahitabo sa wala madugay human sa among pag-abut. Naglakaw sa dinan-agan sa bulan, lininyahan og lubi nga dalan, uban sa talan-awon sa kadagatan sa among atubangan, milingi ko aron mokomentaryo sa katahum sa isla, ug nianang romantiko nga gutlo, imbis nga makita si Carol, nabantayan nako ang akong kaugalingon nga mitan-aw sa mga mata sa akong ugangan—kinsa, akong idugang, gimahal nako pag-ayo. Dili lang gyud kadto ang akong gilauman. Bisan si Carol wala magdahum nga mogahin sa iyang bakasyon diha sa balay kauban ang among masakiton nga masuso nga anak.

Adunay mga panahon sa atong kinabuhi nga atong makaplagan ang atong kaugalingon nga anaa sa wala damha nga dalan, nag-atubang og mga sitwasyon nga mas grabe pa kay sa nabalda nga bakasyon. Unsa may atong buhaton kon ang mga panghitabo, nga kasagaran dili makontrolar, mousab sa kinabuhi nga atong giplanohan o gilauman?

Hyrum Shumway serviceman

Niadtong Hunyo 6, 1944, si Hyrum Shumway, usa ka batan-ong second lieutenant sa United States Army, miabut sa baybayon sa Omaha Beach isip kabahin sa D-day invasion. Luwas ra siya nga nakalanding, apan niadtong Hulyo 27, isip kabahin sa Allied advance, grabe siya nga naangol tungod sa pagbuto sa usa ka bomba nga pangontra sa tangke. Sa usa lang ka gutlo, ang iyang kinabuhi ug umaabut nga trabahong medikal naapektuhan gayud pag-ayo. Human sa daghang operasyon, nga nakatabang niya nga maayo gikan sa labing grabe niyang pagkaangol, ang panan-aw ni Brother Shumway wala na gayud mahibalik. Unsa may iyang buhaton?

Human sa tulo ka tuig sa usa ka pang-rehabilitasyon nga ospital, mipauli siya ngadto sa Lovell, Wyoming. Nasayud siya nga ang iyang damgo nga mahimong usa ka doktor dili na posible, apan determinado siya nga magpadayon, magminyo, ug mosuporta og pamilya.

Sa katapusan nakakita siya og trabaho sa Baltimore, Maryland, isip usa ka rehab counselor ug employment specialist alang sa mga buta. Sa kaugalingon niyang proseso sa rehabilitasyon, nakat-unan niya nga ang mga buta makahimo og mas daghan pa kay sa iyang nahunahunaan, ug atol sa iyang walo ka tuig niini nga posisyon, nakapahimutang siya og daghang buta aron makatrabaho kay sa lain pang counselor sa nasud.

Shumway Family

Karon nga masaligon na sa iyang abilidad sa pagsangkap sa pamilya, si Hyrum mi-propose sa iyang hinigugma pinaagi sa pagsulti kaniya, “Kon mobasa ka sa sulat, molain-lain sa mga medyas, ug momaneho sa sakyanan, makahimo ko sa uban.” Sa wala madugay na-sealed sila sa Templo sa Salt Lake ug sa katapusan napanalanginan og walo ka anak.

Niadtong 1954 ang mga Shumway mibalik ngadto sa Wyoming, diin si Brother Shumway nagtrabaho sulod sa 32 ka tuig isip State Director of Education for the Deaf and Blind. Atol nianang panahona, miserbisyo siya sulod sa pito ka tuig isip bishop sa Cheyenne First Ward ug, human niana, 17 ka tuig isip stake patriarch. Human sa iyang pagretiro, sila si Brother ug Sister Shumway miserbisyo usab isip senior couple didto sa London England South Mission.

Namatay si Hyrum Shumway niadtong Marso 2011, nga nagbilin og panulundon sa hugot nga pagtuo ug pagsalig sa Ginoo, bisan pa sa lisud nga mga kahimtang, ngadto sa iyang dakong kaliwatan sa mga anak, mga apo, ug mga apo sa tuhod.1

Ang kinabuhi ni Hyrum Shumway mahimong nausab sa gubat, apan wala gayud siya magduha-duha sa iyang balaanong kinaiyahan ug mahangturong potensyal. Sama niya, kita espiritu nga mga anak sa Dios, ug kita “midawat sa Iyang plano nga naghatag og higayon [nato] nga makaangkon og pisikal nga lawas ug makaangkon og yutan-on nga kasinatian sa paglambo ngadto sa kahingpitan ug sa katapusan makakab-ot sa [atong] walay katapusan nga kapalaran ingon mga manununod sa kinabuhing dayon.”2 Walay kausaban, pagsulay, o oposisyon nga makausab nianang mahangturong padulngan—ang ato lamang mga pagpili, samtang gigamit nato ang atong kabubut-on.

Ang mga kausaban, ug miresulta nga mga hagit, nga atong masugatan sa mortalidad moabut sa nagkadaiyang matang ug makaapekto sa matag usa kanato sa talagsaong mga paagi. Sama ninyo, nakasaksi ko og mga higala ug pamilya nga nagsagubang og mga hagit tungod sa:

 • Kamatayon sa usa ka minahal.

 • Lisud nga diborsyo.

 • Tingali wala gayuy oportunidad nga maminyo.

 • Grabe nga sakit o pagkaangol.

 • Ug bisan gani sa natural nga mga kalamidad, sama sa bag-ohay lang natong nasaksihan sa tibuok kalibutan.

Ug ang lista nagpadayon. Bisan kon ang matag “kausaban” mahimong lahi sa atong indibidwal nga mga kahimtang, dunay komon nga elemento diha sa miresulta nga pagsulay o hagit—ang paglaum ug kalinaw kanunay nga anaa pinaagi sa maulaong sakripisyo ni Jesukristo. Ang Pag-ula ni Jesukristo naghatag og katapusang makakorihir ug makapaayo nga mga pamaagi sa matag samaran nga lawas, nadaut nga espiritu, ug nasakitan nga kasingkasing.

Nasayud Siya, sa paagi nga walay laing makasabut, kon unsay atong gikinahanglan, sa tagsa-tagsa, aron makapadayon taliwala sa kausaban. Dili sama sa mga higala ug mga minahal, ang Manluluwas dili lamang mopahasubo uban kanato, apan makahimo Siya sa hingpit nga pagbati tungod kay naagian Niya kon asa kita karon. Agig dugang sa pagbayad sa bugti ug pag-antus alang sa atong mga sala, gilakaw usab ni Jesukristo ang tanang dalan, misagubang sa tanang hagit, nakasinati sa tanang kasakit—pisikal, emosyonal, o espiritwal—nga ato gayung masugatan sa mortalidad.

Si Presidente Boyd K. Packer nagtudlo: “Ang kalooy ug grasya ni Jesukristo dili lang limitado niadtong nakahimo og sala … , apan kini naglangkob sa saad sa walay katapusang kalinaw ngadto sa tanan kinsa modawat ug mosunod Kaniya. … Ang Iyang kalooy mao ang gamhanan nga mananambal, bisan sa inosenting samaran.”3

Niining mortal nga kasinatian, dili kita makakontrol sa tanan nga nahitabo kanato, apan kita dunay hingpit nga pagkontrol kon unsaon nato pagtubag sa mga kausaban sa atong kinabuhi. Wala kini magpasabut nga ang mga hagit ug mga pagsulay nga atong nasinati walay sangputanan ug dali rang sulbaron o atubangon. Wala kini magpasabut nga mahimo kitang gawasnon sa kasakit o kasagmuyo. Apan nagpasabut kini nga dunay rason aron molaum ug nga tungod sa Pag-ula ni Jesukristo, makapadayon kita ug makakita og mas nindot nga mga adlaw—gani mga adlaw nga puno sa kalipay, kahayag, ug kamaya.

Sa Mosiah atong mabasa ang istorya bahin ni Alma, ang kanhi pari ni Haring Noah, ug ang iyang katawhan, kinsa, “nga gipasidan-an sa Ginoo … [,] mibiya ngadto sa kamingawan sa wala pa ang mga kasundalohan ni haring Noah.” Human sa walo ka adlaw, “sila miabut sa … usa ka maanindot kaayo ug makapahimuot nga yuta” diin “sila mitukod sa ilang mga tolda, ug misugod sa pagtikad sa yuta, ug misugod sa pagtukod og mga gambalay.”4

Ang ilang sitwasyon morag hayag. Gidawat nila ang ebanghelyo ni Jesukristo. Gibunyagan sila isip usa ka pakigsaad nga moserbisyo sila sa Ginoo ug motuman sa Iyang mga sugo. Ug “sila midaghan ug miuswag sa hilabihan diha sa yuta.”5

Hinoon, ang ilang kahimtang mausab sa dili madugay. “Ang mga kasundalohan sa mga Lamanite diha sa mga utlanan sa yuta.”6 Si Alma ug ang iyang katawhan sa wala madugay giulipon, ug “bug-at kaayo ang ilang mga kasakit nga sila misugod sa pagpangamuyo ngadto sa Dios.” Agig dugang, gimanduan pa gani sila sa ilang mananakop nga mohunong sa pag-ampo, kondili, “si kinsa kadto nga makit-an nga magtawag sa Dios kinahanglan pahamtangan sa kamatayon.”7 Si Alma ug ang iyang katawhan walay gibuhat aron mahimong angayan sa ilang bag-ong kahimtang. Unsa may ilang buhaton?

Imbis nga basulon ang Dios, midangup sila ngadto Kaniya ug “mibu-bu sa ilang mga kasingkasing ngadto kaniya.” Agig tubag ngadto sa ilang pagtuo ug hilum nga mga pag-ampo, ang Ginoo mitubag: “Pagmadasigon. … Ako … mopagaan sa mga alantuson diin anaa gitungtong diha sa inyong mga abaga, gani kamo dili makabati kanila diha sa inyong mga buko-buko.” Sa wala madugay, “ang Ginoo mipalig-on kanila nga sila makadaug sa ilang mga alantuson uban sa kasayon, ug sila mitugyan sa maayo nga buot ug uban sa pailub ngadto sa tanan nga kabubut-on sa Ginoo.”8 Bisan wala pa makalingkawas sa pagkaulipon, pinaagi sa pagdangup ngadto sa Ginoo, ug dili palayo sa Ginoo, napanalanginan sila sumala sa ilang mga panginahanglan ug sumala sa kaalam sa Ginoo.

Si Elder Dallin H. Oaks nagtudlo: “Ang mga panalangin sa pagkaayo moabut sa daghang mga paagi, ang kada usa ipahiangay sa atong matag usa nga mga panginahanglan, nga nahibaloan Niya kinsa nahigugma kaayo kanato. Usahay ang ‘pagkaayo’ nagtambal sa atong mga sakit o nagtangtang sa atong palas-anon. Apan usahay kita ‘nangaayo’ sa dihang gihatagan kita’g kalig-on o pagkamasinabuton o pagkamapailubon sa pagpas-an sa mga palas-anon nga gisangon kanato.”9

Sa katapusan, “hilabihan ka dako sa ilang hugot nga pagtuo ug sa ilang pailub,” nga si Alma ug ang iyang katawhan gipalingkawas sa Ginoo, sama usab kanato “ug sila nagpasalamat,” “kay sila diha sa pagkaulipon, ug walay usa nga makaluwas kanila gawas kini sa Ginoo nga ilang Dios.”10

Ang subo nga kasulian [irony] mao nga, kasagaran gayud, kadtong mas nagkinahanglan mopalayo hinoon gikan sa ilang hingpit nga tinubdan sa tabang—ang atong Manluluwas, nga si Jesukristo. Usa ka pamilyar nga istorya sa kasulatan bahin sa bitin nga tumbaga nagtudlo kanato nga kita dunay kapilian kon mag-atubang og mga hagit. Human nga daghan sa mga anak sa Israel ang napaakan sa “mapintas nga mga bitin nga molupad,”11 “usa ka hulagway gibayaw … nga si kinsa kadto nga motan-aw … mabuhi. [Apan usa kadto ka pagpili.] Ug daghan ang mitan-aw ug nabuhi.

“… Apan dihay daghan kinsa mga tig-a kaayo nga sila dili motan-aw, busa sila namatay.”12

Sama sa karaang mga Israelite, gidapit ug giawhag usab kita nga motan-aw ngadto sa Manluluwas ug mabuhi—tungod kay masayon ang Iyang yugo ug magaan ang Iyang luwan, bisan kon ang ato tingali bug-at.

Si Alma nga Batan-on nagtudlo niining sagradong kamatuoran sa dihang miingon siya, “Ako nasayud nga kinsa ang mobutang sa ilang pagsalig diha sa Dios pagabuligan sa ilang mga pagsulay ug sa ilang mga kasamok, ug sa ilang mga kasakit, ug pagabayawon sa katapusan nga adlaw.”13

Niining ulahing mga adlaw, ang Ginoo mihatag kanato og daghang kapanguhaan, ang atong “mga bitin nga tumbaga,” tanan niini gitumong aron sa pagtabang kanato nga motan-aw ngadto ni Kristo ug mobutang sa atong pagsalig diha Kaniya. Ang pag-atubang sa mga hagit sa kinabuhi dili mahitungod sa pagbaliwala sa reyalidad apan kon asa kita mopili nga mo-focus ug sa pundasyon diin kita mopili nga motukod.

Kining mga kapanguhaan naglakip, apan dili limitado sa:

 • Regular nga pagtuon sa mga kasulatan ug sa mga pagtulun-an sa buhing mga propeta.

 • Kanunay, sinsero nga pag-ampo ug pagpuasa.

 • Takus nga pag-ambit sa sakrament.

 • Regular nga pagtambong sa templo.

 • Mga panalangin sa priesthood.

 • Maalamong pagtambag pinaagi sa nabansay nga mga propesyonal.

 • Ug gani tambal, kon tukma nga giresita ug gigamit kon awtorisado.

Bisan unsa pa nga kausaban sa kahimtang sa kinabuhi ang atong masugatan, ug bisan unsa pa nga wala damha nga dalan nga kinahanglan natong biyahion, kon unsay atong buhaton usa ka pagpili. Ang pagdangup ngadto sa Manluluwas ug ang pagkupot sa Iyang gipatuyhad nga kamot mao kanunay ang atong pinakamaayong opsyon.

Si Elder Richard G. Scott nagtudlo niining mahangturong kamatuoran: “Ang tinuod nga malungtaron nga kalipay inubanan sa kalig-on, kaisug, ug kapasidad sa pagbuntog sa labing mahagiton nga kalisdanan moabut gikan sa kinabuhi nga nakasentro kang Jesukristo. … Walay garantiya sa hinanali nga mga resulta, apan dunay hingpit nga kasiguroan nga, sa panahon sa Ginoo, moabut ang mga solusyon, mopatigbabaw ang kalinaw, ug mapuno ang kahaw-ang.”14

Niini nga mga kamatuoran mopakigbahin ko sa akong pagsaksi. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.