2010–2019
Pangitaa Ninyo gikan sa Labing Maayo nga mga Basahon
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Pangitaa Ninyo gikan sa Labing Maayo nga mga Basahon

Samtang magtuon kita gikan sa labing maayo nga mga basahon, atong mapanalipdan ang atong mga kaugalingon batok sa makahadlok nga ba-ba niadtong nagtinguha sa pagkutkot sa atong espirituhanong mga gamut.

Sayo sa usa ka buntag, nakakita ko og gutom ug maayong pagkatago nga dakong ulod sa usa ka matahum nga rosebush. Base sa makita nga pipila ka walay dahon nga mga salingsing, maklaro bisan sa kaswal nga tig-obserbar nga gikutkot niini ang humok nga mga dahon gamit ang makahadlok niini nga ba-ba. Sa pinasumbingay nga paagi, akong mahunahuna nga adunay pipila ka mga tawo nga sama niini nga mga ulod; makita sila sa tibuok kalibutan, ug ang uban maayo kaayong pagkatakuban nga tingali pasudlon nato sila sa atong mga kinabuhi, ug sa kalit lang, nakakutkot na sila sa atong espirituhanong mga gamut ug sa espirituhanong mga gamut sa mga sakop sa atong pamilya ug mga higala.

Nagpuyo kita sa panahon diin ang sayop nga impormasyon mahitungod sa atong tinuohan daghan kaayo. Sa panahon nga sama niini, ang kapakyas sa pagpanalipod ug pagpalawom sa atong espirituhanong mga gamut usa ka pagdapit aron ipakutkot kini niadtong nagtinguha sa pagdaut sa atong hugot nga pagtuo kang Kristo ug sa atong pagtuo sa Iyang gipahiuli nga Simbahan. Sa panahon sa Basahon ni Mormon, si Zeezrom ang nagtinguha sa pagdaut sa pagtuo sa mga magtutuo.

Ang iyang mga lihok ug mga pulong “usa ka lit-ag sa kaaway, nga siya mibutang aron sa pagdakop [sa] katawhan, nga siya unta modala [kanila] ngadto sa pagkaulipon ngadto kaniya, nga siya unta moliyok [kanila] uban sa iyang mga kadena” (Alma 12:6). Kadtong sama nga mga lit-ag anaa karon, ug gawas kon kita magmabinantayon sa espirituhanong paagi ug motukod og tinuod nga tukuranan diha sa atong Manunubos (tan-awa sa Helaman 5:12), makaplagan nato ang atong kaugalingon nga gigapos sa mga kadena ni Satanas ug mainampingong gidala ngadto sa gidili nga mga dalan nga gipamulong diha sa Basahon ni Mormon (tan-awa sa 1 Nephi 8:28).

Si Apostol Pablo mihatag og pasidaan sa iyang panahon nga magamit sa atong panahon: “Ako nahibalo nga … gikan ra gayud kaninyo adunay managpanindog nga mga tawo nga magasultig mga binalit-ad aron sa pagpamira sa mga tinun-an ngadto kanila” (Mga Buhat 20:29–30).

Ang iyang pasidaan ug ang mga pasidaan sa atong mga propeta ug mga apostoles nagpahinumdom kanato nga kinahanglan natong buhaton ang tanan nga atong mahimo sa paglig-on sa atong kaugalingon sa espirituhanong paagi batok sa mga pulong sa oposisyon ug pagpanglingla. Samtang miduaw ko sa mga ward ug stake sa Simbahan, nadasig ko sa akong nakita, nadungog, ug gibati samtang ang mga Santos positibo ug matinud-anong misunod sa mga pagtulun-an sa Manluluwas ug sa Iyang mga sulugoon.

Ang pagsaka sa pagbalaan sa adlawng Igpapahulay usa ka ehemplo sa mga miyembro nga espirituhanong naglig-on sa ilang kaugalingon pinaagi sa pagsunod sa propetikanhong mga pagdapit. Ang dugang nga paglig-on makita diha sa pagsaka sa buhat sa templo ug family history samtang ang mga pamilya mipundok sa ilang katigulangan pinaagi sa mga ordinansa sa templo. Ang atong espirituhanong mga gamut mas molig-on samtang ang sinsero nga personal ug pamilya nga pag-ampo mahimong suporta sa atong pagtuo ug samtang maghinulsol kita matag adlaw, magtinguha sa pakig-uban sa Espiritu Santo, ug makat-on kabahin sa atong Manluluwas ug sa Iyang mga hiyas ug maningkamot nga mahimong sama Kaniya (tan-awa sa 3 Nephi 27:27).

Ang atong Manluluwas, si Jesukristo, mao ang Kahayag sa Kalibutan, ug nagdapit Siya kanato sa pagsunod Kaniya. Kinahanglang mosalig kita kaniya sa tanang panahon ug ilabi na sa ngitngit ug unuson nga mga gabii sa diha nga ang bagyo sa pagduha-duha ug kawalay kasiguroan, sama sa paspas nga gabon, moabut. Kon ang nagtulisok nga mga tudlo gikan sa “pikas nga daplin sa suba nga may tubig, [diin ang] usa ka dako ug lapad nga gambalay [nagbarug]” (1 Nephi 8:26) makita nga nakapunting kaninyo sa paagi nga nagbugal-bugal, nagpakaubos, ug nagtawag, mohangyo ko nga palayo diha-diha dayon aron dili kamo mahaylo sa maliputon ug malinglahong mga paagi aron mahimulag kamo gikan sa kamatuoran ug mga panalangin niini.

Hinoon, dili kini mopaigo niini nga panahon nga ang dautan nga mga butang gipamulong, gisulat, ug gipakita. Si Elder Robert D. Hales mitudlo kanato, “Gawas kon hingpit kamong nakasubsob sa pagsunod sa ebanghelyo—nagsunod niini sa tibuok ninyong ‘kasingkasing, gahum, hunahuna ug kusog’—dili kamo makamugna og igong espiritwal nga kahayag aron mapapahawa ang kangitngit” (“Out of Darkness into His Marvelous Light,” Liahona, Hulyo 2002, 78). Walay duda, ang atong tinguha sa pagsunod ni Kristo, kinsa mao ang Kahayag sa Kalibutan (tan-awa sa Juan 8:12), nagpasabut nga molihok kita sumala sa Iyang mga pagtulun-an. Sa espirituhanong paagi kita malig-on, mapanalipdan, ug maprotektahan samtang mosunod kita sa pulong sa Dios.

Kon mas dako ang kahayag sa atong kinabuhi, mas minos ang kangitngit. Hinoon, bisan sa kaabunda sa kahayag, mabantang kita sa mga tawo ug mga komentaryo nga sayop og isulti kabahin sa atong mga gituohan ug mosulay sa atong pagtuo. Si Apostol Santiago misulat nga “ang pagsulay sa [atong] pagtuo mosangput sa pagkamainantuson” (Santiago 1:3). Uban niini nga panabut, si Elder Neal A. Maxwell mitudlo, “Ang mapailubon nga disipulo … dili makalitan ni madaut kon sayop ang isulti kabahin sa Simbahan” (“Patience” [debosyonal sa Brigham Young University, Nob. 27, 1979], speeches.byu.edu).

Ang mga pangutana motumaw kabahin sa kasaysayan ug mga gituohan sa atong Simbahan. Kon asa kita modangup aron makakaplag sa saktong mga tubag nagkinahanglan og dakong pag-amping. Walay makuha kon mosuhid og mga panglantaw ug mga opinyon nga dili maalamon o nawad-an og pagtuo sa Simbahan. Ang labing maayong tambag gihatag ni Apostol Santiago: “Kon aduna man kaninyoy nakulangan og kaalam, papangayoa siya sa Dios” (Santiago 1:5).

Ang pagpangayo ngadto sa Dios kinahanglang unhan sa mainampingong pagtuon, kay ubos kita sa sugo sa kasulatan nga mangita “gikan sa labing maayo nga mga basahon [sa] mga pulong sa kaalam” ug “pangitaa ang pagtulun-an, gani pinaagi sa pagtuon ug usab pinaagi sa hugot nga pagtuo” (D&P 88:118). Adunay daghan kaayo niini nga mga basahon, gisulat sa mga lider sa Simbahan nga dinasig sa langit ug sa inila, luwas, ug kasaligan nga mga eskolar sa kasaysayan ug doktrina sa Simbahan. Human kana masulti, walay molabaw sa kahalangdon sa gipadayag nga pulong sa Dios diha sa kasulatan nga opisyal nga gitugutan. Gikan sa nipis nga mga pahina nga baga sa espirituhanong panabut, makakat-on kita og kamatuoran pinaagi sa Espiritu Santo ug sa ingon madugangan ang kahayag.

Si Presidente Thomas S. Monson mihangyo kanato “nga mainampuong magtuon ug mamalandong sa Basahon ni Mormon matag adlaw” (“Ang Gahum sa Basahon ni Mormon,” Liahona, Mayo 2017, 87).

Pipila ka tuig ang milabay, samtang nagserbisyo ko isip presidente sa Fiji Suva Mission, pipila ka mga misyonaryo adunay kasinatian nga milig-on diha kanila sa makapakabig nga gahum sa Basahon ni Mormon. Sa usa ka init ug alimuot nga adlaw, duha ka mga elder miabut sa usa ka panimalay sa gamay nga barangay sa Labasa.

Ang pagtuktok sa pultahan gitubag sa usa ka tigulang nga lalaki kinsa naminaw samtang ang mga misyonaryo mipamatuod sa katinuod sa Basahon ni Mormon. Mihatag sila kaniya og kopya ug midapit kaniya sa pagbasa ug sa pag-ampo aron masayud, sama kanila, nga kini mao ang pulong sa Dios. Mubo ang iyang tubag: “Ugma mobalik ko sa pagpangisda. Ako ning basahon samtang didto sa dagat, ug sa akong pagbalik, mahimo mong mobisita nako pag-usab.”

Samtang tua siya sa layo, gibalhin ang mga misyonaryo, ug paglabay sa pipila ka semana, bag-ong parisan sa mga elder ang mibalik sa pagbisita sa mangingisda. Niining panahuna nabasa niya ang tibuok Basahon ni Mormon, nakadawat og kumpirmasyon sa katinuod niini, ug gusto nga mas makat-on pa.

Kini nga tawo nakabig pinaagi sa Espiritu Santo, nga misaksi sa kamatuoran sa bililhong mga pulong sa matag pahina sa mga panghitabo ug doktrina nga gitudlo sa dugay nang panahon ug gitipigan alang sa atong panahon diha sa Basahon ni Mormon. Ang sama nga panalangin anaa alang sa matag usa kanato.

Ang panimalay maoy usa ka nindot nga lugar alang sa mga pamilya aron motuon ug mopaambit og bililhong mga panabut gikan sa mga kasulatan ug sa mga pulong sa mga propeta ug aron sa pag-access sa mga materyal sa Simbahan diha sa LDS.org. Didto makakaplag kamo og daghang impormasyon bahin sa mga hilisgutan sa ebanghelyo sama sa mga istorya sa Unang Panan-awon. Samtang magtuon kita gikan sa labing maayo nga mga basahon, atong mapanalipdan ang atong mga kaugalingon batok sa makahadlok nga ba-ba niadtong nagtinguha sa pagkutkot sa atong espirituhanong mga gamut.

Bisan pa sa tanan natong pag-ampo, pagtuon, ug pagpamalandong, tingali duna gihapoy magpabilin nga tubagunon pa nga mga pangutana, apan kinahanglang dili kita motugot nga mapalong ang pagtuo nga nagtubo sulod kanato. Ang ingon nga mga pangutana usa ka pagdapit nga lig-unon ang atong pagtuo ug kinahanglang dili hatagan og prayoridad kon duna kitay higayon nga magduha-duha. Mao kana ang labing importanting kinaiya sa relihiyon nga walay sigurado nga tubag sa matag pangutana, kay mao kini ang katuyoan sa pagtuo. Niana nga sitwasyon, si Elder Jeffrey R. Holland mitudlo kanato nga: “Kon kini nga mga higayon moabut ug mogawas ang mga problema, ang kasulbaran dili dayon moabut, panggunit og hugot sa unsay inyo nang nahibaloan ug barug nga malig-on hangtud moabut ang dugang nga kahibalo” (“Nagatuo Ako,” Liahona, Mayo 2013, 94).

Atong makita libut kanato ang kalipay sa daghan kaayo kinsa nagpabiling lig-on pinaagi sa kanunay nga pag-amuma sa ilang espirituhanong mga gamut. Ang ilang hugot nga pagtuo ug pagkamasulundon igo nga mohatag kanila og dakong paglaum sa ilang Manluluwas, ug gikan niana moresulta ang dakong kalipay. Wala sila mangangkon nga nasayud sa tanang butang, apan naningkamot sila nga igong mahibalo aron makaangkon og kalinaw ug magpuyo nga mapailubon samtang nagtinguha sila nga mas mahibalo pa. Pagtulun-an human sa usa ka pagtulun-an, ang ilang pagtuo hugot nga nakatisok diha kang Kristo, ug lig-on sila nga nagbarug isip katagi-lungsod sa mga Santos.

Hinaut nga magpuyo ang matag usa kanato nga ang mahulgaong ba-ba sa nagtakuban nga mga ulod dili makasulod, dili sa karon o sa hangtud, sa atong mga kinabuhi aron magpabilin kita nga “malig-on sa hugot nga pagtuo diha kang Kristo, gani ngadto sa katapusan” (Alma 27:27). Sa pangalan ni Jesukristo, amen.