2010–2019
Tinguha alang sa Panimalay
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Tinguha alang sa Panimalay

Ipunting ang inyong kalag ngadto sa kahayag. Sugdi ang inyong talagsaong panaw pauli. Kon buhaton ninyo, ang inyong kinabuhi mas momaayo, mas malipayon, ug mas dunay katuyoan.

Karong bag-o, sa among pakigkita ni Presidente Thomas S. Monson, iyang gipadayag, uban ang dakong kaligdong ug kalipay, sa ka dako sa iyang gugma sa Ginoo ug nga siya nasayud nga ang Ginoo nahigugma kaniya. Akong mga kaigsoonan, nasayud ko nga si Presidente Monson mapasalamaton kaayo sa inyong gugma, sa inyong mga pag-ampo, ug sa inyong paghalad ngadto sa Ginoo ug sa Iyang ebanghelyo.

Si Bobbie ang Talagsaong Iro

Dul-an sa usa ka siglo na ang nakalabay, usa ka pamilya gikan sa Oregon nagbakasyon sa Indiana—sobra sa 2,000 ka mga milya (3,200 km) ang gilay-on—sa dihang nawala ang ilang minahal nga iro, nga si Bobbie. Ang desperado nga pamilya nangita sa iro bisan asa pero walay nahimo. Wala makit-i si Bobbie.

Naguol, mipauli sila, ang matag kilometro nakapalayo nila sa ilang paboritonga binuhi.

Paglabay sa unom ka bulan, nakugang ang pamilya nga nakita si Bobbie sa ilang pultahan sa Oregon. “Hugaw, niwang, nangapaslot ang mga tiil—morag gilakaw [niya] ang tibuok nga gilay-on … nga siya ra.”1 Ang istorya ni Bobbie nakadani sa imahinasyon sa mga tawo sa tibuok Estados Unidos, ug nahimo siyang inila nga si Bobbie ang Talagsaong Iro.

Si Bobbie dili lamang ang hayop nga nakapalibog sa mga scientist nga dunay talagsaong abilidad sa direksyon ug abilidad nga mouli. Ang populasyon sa monarch nga kaba-kaba mamalhin og 3,000 ka milya (4,800 km) matag tuig ngadto sa klima nga mas mabuhi sila. Ang leatherback nga mga bao mopanaw tabok sa Pacific Ocean gikan sa Indonesia ngadto sa kabaybayunan sa California. Ang humpback whales [balyena], mosalum gikan sa bugnaw nga tubig sa North ug South Poles padulong sa equator ug balik. Tingali mas dili katuohan, ang gamay nga yagpis nga puting langgam molupad gikan sa Arctic Circle ngadto sa Antarctica ug balik matag tuig, og mga 60,000 ka milya (97,000 km).

Sa dihang ang mga scientist nagtuon niining madanihon nga kinaiya, nakapangutana sila sama sa “Giunsa nila pagkahibalo asa moadto?” ug “Giunsa sa nagsunod nga henerayon pagkat-on niini nga kinaiya?”

Sa dihang nakabasa ko niining gamhanang kinaiya sa mga hayop, nakahunahuna ko, “Posible ba nga ang mga tawo adunay susamang tinguha—usa ka giya sa kaugalingon, kon tugutan ninyo—nga naggiya nila ngadto sa ilang langitnong panimalay?”

Nagtuo ko nga ang matag lalaki, babaye, ug bata mibati sa tawag sa langit sa pila ka higayon sa iyang kinabuhi. Sa atong kahiladman mao ang tinguha nga makalabang sa tabil ug mogakus sa Langitnong mga Ginikanan nga sa makausa atong nailhan ug gimahal.

Ang uban mosulay sa pagsanta nga mobati niini nga tinguha ug santaon ang ilang mga kalag niini nga tawag. Apan kadtong kinsa dili mosanta niini nga kahayag sa ilang kaugalingon makasugod sa dili katuohang panaw—usa ka talgsaong pagbalhin ngadto sa langitnong mga klima.

Ang Dios Nagtawag Kaninyo

Ang makadasig nga mensahe sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mao nga ang Dios mao ang atong Amahan, nga Siya naghunahuna kanato, ug nga adunay paagi sa pagbalik ngadto Kaniya.

Ang Dios nagtawag kaninyo.

Ang Dios nakahibalo sa inyong tanang mga hunahuna, sa inyong mga kasubo, ug sa inyong mga paglaum. Nasayud ang Dios sa daghang higayon nga kamo nagtinguha Kaniya. Sa daghang higayon nga kamo mibati og walay kinutuban nga kalipay. Sa daghang higayon nga kamo nagbakho tungod sa kamingaw. Sa daghang higayon nga gibati ninyo nga walay tabang, naglibug, o nasuko.

Apan, bisan unsa pa ang inyong nasinati—kon kamo naluya, napakyas, mibati og naguol, naglagot, giluiban, o gibunalan—sayri nga kamo wala mag-inusara. Ang Dios nagtawag gihapon kaninyo.

Ang Manluluwas mituyhad sa Iyang kamot kaninyo. Ug, sama sa Iyang gibuhat niadtong mangingisda kaniadto kinsa nagbarug sa daplin sa Suba sa Galilea, uban sa walay katapusang gugma nga Iyang gisulti kaninyo: “Dali, sunod kanako.”2

Kon maminaw kamo Kaniya, makigsulti Siya kaninyo niining adlawa.

Kon kamo maglakaw sa dalan sa pagkatinun-an—kon magsugod kamo sa pagpadulong ngadto sa Langitnong Amahan—adunay butang diha ninyo nga nakadungog kamo sa tawag sa Manluluwas ug mipunting sa inyong kasingkasing ngadto sa kahayag. Mosulti kini ninyo nga kamo anaa sa sakto nga dalan ug nga kamo mouliay na.

Sukad sa sinugdanan sa panahon, ang mga propeta sa Dios miawhag sa mga tawo sa ilang panahon sa “pagpatalinghug sa tingog sa Ginoo nga imong Dios, … pagbantay sa iyang mga sugo ug sa iyang kabalaoran … , [ug] magabalik ngadto [Kaniya] sa bug-os mong kasingkasing, ug sa bug-os mo nga kalag.”3

Ang mga kasulatan nagtudlo kanato og liboan ka mga rason nganong buhaton nato kini.

Karon, tuguti ko nga motanyag og duha ka rason ngano nga kinahanglan nga kita mobalik ngadto sa Ginoo.

Una: Ang inyong kinabuhi mas momaayo.

Ikaduha, Ang Dios mogamit ninyo sa paghimo sa kinabuhi sa uban nga mas momaayo.

Ang Inyong Kinabuhi Mas Momaayo

Mopamatuod ko nga kon kita mohimo o mopadayon sa talagsaong panaw nga padulong ngadto sa Dios, ang atong kinabuhi mahimong mas momaayo.

Apan kana wala magpasabut nga ang atong kinabuhi malibre gikan sa kasubo. Nakaila kitang tanan sa matinud-anong mga sumusunod ni Kristo nga nag-antus sa trahedya ug inhustisya—si Jesukristo Mismo nag-antus labaw ni bisan kinsa. Sama nga ang Dios “mipasubang sa adlaw sa ibabaw sa dautan ug sa ibabaw sa maayo,” Mitugot usab Siya sa kalisdanan nga mosulay sa matarung ug sa dili matarung.4 Gani, usahay ingon og mas lisud ang atong kinabuhi tungod kay naningkamot kita sa pagsunod sa atong pagtuo.

Dili, ang pagsunod sa Manluluwas dili makakuha sa tanan ninyong mga pagsulay. Hinoon, mokuha kini sa mga babag tali kaninyo ug sa tabang nga gustong ihatag sa inyong Langitnong Amahan. Ang Dios magauban kaninyo. Mogiya Siya sa inyong mga lakang. Molakaw Siya tupad ninyo ug gani moalsa kaninyo kon dako kaayo ang inyong panginahanglan.

Masinati ninyo ang bunga sa Espiritu: “gugma, kalipay, kalinaw, pailub, pagkamapuanguron, pagkamaayo, [ug] pagkamatinumanon.”5

Kining espirituhanong mga bunga dili resulta sa temporal nga kauswagan, kalampusan, o sa maayong kapalaran. Moabut kini sa pagsunod sa Manluluwas, ug kini motabang nato bisan sa atong labing malisud nga mga pagsulay.

Ang mga kalayo ug mga kaguliyang sa mortal nga kinabuhi makahulga ug makahadlok, apan kadtong kinsa mohatag sa ilang kasingkasing ngadto sa Dios pagaliyokan sa Iyang kalinaw. Ang ilang kalipay dili makunhuran. Dili sila biyaan o kalimtan.

Ang kasulatan mitudlo, “sumalig ka sa Ginoo sa bug-os mong kasingkasing;” “ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan. Sa tanan nimong mga dalan ilha siya, Ug siya magamando sa imong mga alagianan.”6

Kadtong kinsa maminaw sa tawag sa kaugalingon ug magtinguha sa Dios, kadtong mag-ampo, motuo, ug maglakaw sa dalan nga giandam sa Manluluwas—bisan og sila madagma usahay niana nga dalan—makadawat sa makahupay nga kasiguroan nga ang “tanan nga mga butang maghiusa sa paglihok alang sa [ilang] kaayohan.”7

Kay ang Dios “nagahatag og gahum niadtong maluya ug dugangan ang gahum sa mahuyang.”8

“Kay bisan og ang mga matarung madagma sa makapito, mobangon sila pag-usab.”9

Ug ang Ginoo sa Iyang kaayo nangutana:

Gusto ba kamong makasinati og walay hunong nga kalipay?

Nagtinguha ba kamo nga mobati sa inyong kasingkasing sa kalinaw nga labaw sa tanang pagpanabut?10

Nan ipunting ang inyong kalag ngadto sa kahayag.

Sugdi ang inyong talagsaong panaw pauli.

Kon buhaton ninyo, ang inyong kinabuhi mas momaayo, mas malipayon, ug mas dunay katuyoan.

Ang Dios Mogamit Kaninyo

Sa inyong panaw balik ngadto sa Langitnong Amahan inyong maamguhan nga kini nga panaw dili lang bahin sa inyong kaugalingong kinabuhi. Dili, kini nga dalan mogiya gayud ninyo nga mahimong panalangin sa kinabuhi sa ubang mga anak sa Dios—nga inyong mga kaigsoonan. Ug ang makapaikag nga bahin sa panaw mao nga nagserbsiyo kamo sa Dios, ug samtang kamo moatiman ug motabang sa inyong isig ka tawo, makita ninyo ang dakong kauswagan sa inyong kaugalingong kinabuhi, sa mga paagi nga dili ninyo mahunahuna.

Tingali wala ninyo ikonsiderar ang inyong kaugalingon nga mapuslanon, tingali wala ninyo ikonsiderar ang inyong kaugalingon nga panalangin sa kinabuhi sa uban. Sa kasagaran, kon tan-awon nato ang atong kaugalingon, makita lang nato ang atong mga limitasyon ug mga kakulangan. Tingali naghunahuna kita nga kita kinahanglang “labaw pa” aron magamit kita sa Dios—mas intelehente, mas adunahan, mas madanihon, mas daghan og talento, mas espirituhanon. Ang mga panalangin dili moabut tungod sa inyong mga abilidad apan tungod sa inyong mga pagpili. Ug ang Dios sa uniberso molihok pinaagi ninyo, mopalambo sa inyong mapainubsanong paningkamot alang sa Iyang mga katuyoan.

Ang Iyang buhat kanunay nga nagpadayon niining importante nga baruganan: “Gikan sa gagmay nga mga butang magagikan ang mga dagko.”11

Sa dihang nagsulat ngadto sa mga Santos sa Corinto, nakaobserbar si Apostol Pablo nga dili daghang mga miyembro ang makonsiderar nga maalamon pinaagi sa mga sumbanan sa kalibutan. Apan kana dili importane, tungod kay “gipili sa Dios ang ginapakaboang sa kalibutan aron sa pagpakaulaw sa mga manggialamon.”12

Ang kasaysayan sa buhat sa Dios napuno sa mga tawo kinsa mikonsiderar sa ilang kaugalingon nga may kakulangan. Apan mapainubsanon silang nagserbisyo, misalig sa grasya sa Dios ug sa Iyang saad: “Ang ilang bukton mao ang akong bukton, ug Ako ang ilang taming … , ug sila makig-away nga maisugon alang kanako; ug …Ako [mo] patunhay kanila.”13

Niining milabay nga ting-init ang among pamilya dunay talagsaong oportunidad nga mobisita sa pipila ka mga dapit sa kasaysayan sa Simbahan sa silangang bahin sa Estados Unidos. Sa usa ka espesyal nga paagi, gihinumduman namo ang kasaysayan nianang higayuna. Ang mga tawo nga akong nabasahan—mga tawo sama ni Martin Harris, Oliver Cowdery, ug Thomas B. Marsh—nahimong mas tinuod ngari nako samtang naglakaw kami diin sila nakalakaw ug namalandong sa mga sakripisyo nga ilang gihimo sa pagtukod sa gingharian sa Dios.

Duna silay daghan kaayong maayong mga hiyas nga nagtugot nga mahimo nila ang makahuluganong mga kontribusyon sa Pagpahiuli sa Simbahan ni Jesukristo. Apan tawo usab sila, huyang, ug dili perpekto—sama ninyo ug nako. Ang uban wala mouyon ni Propeta Joseph Smith ug mipalayo gikan sa Simbahan. Unya, daghan sa maong mga tawo dunay kausaban sa kasingkasing, nagpaubos sa ilang kaugalingon ug sa makausa nagtinguha og pakigdait uban sa mga Santos.

Dunay kalagmitan nga kita mohukom niini nga mga kaigsoonan ug sa uban sama kanila. Tingali moingon kita, “Dili gayud nako biyaan si Propeta Joseph.”

Samtang kana mahimong tinuod, wala gyud ta masayud unsa ang kahimtang sa pagpuyo niadtong higayuna, niadtong mga sirkumstansya. Dili, dili sila perpekto, apan pagkanindot nga makahibalo nga ang Dios nakagamit nila sa bisan unsang paagi. Nasayud Siya sa ilang mga kalig-on ug mga kahuyang, ug gihatagan Niya sila og talagsaong oportunidad sa pagsalmot og bersikulo o melodiya ngadto sa himno sa Pagpahiuli.

Pagkanindot nga makahibalo, bisan og kita dili perpekto, kon ang atong mga kasingkasing mobalik ngadto sa Dios, magmanggihatagon ug magmabination Siya kanato alang sa Iyang katuyoan.

Kadtong mahigugma ug moserbisyo sa Dios ug sa isig ka tawo, ug mapainubsanon ug aktibong moapil sa Iyang buhat, makakita og talagsaong mga butang nga mahitabo sa ilang kinabuhi ug sa mga kinabuhi niadtong ilang gihigugma.

Ang mga pultahan nga gisiradoan maablihan.

Ang mga anghel mag-una nila ug moandam sa dalan.

Bisan unsa pay inyong posisyon sa komunidad o sa Simbahan, ang Dios mogamit ninyo kon kamo andam. Palamboon Niya ang inyong matarung nga mga tinguha ug himoon ang mga buhat sa kalooy nga inyong gitanom ngadto sa mabungahon nga pag-ani sa kaayohan.

Dili Kita Makaabut Didto kon Walay Paningkamot

Kita, matag usa nato, “dumuloong ug mga langyaw”14 niini nga kalibutan. Sa daghang mga paagi, kita layo sa panimalay. Apan wala kana magpasabut nga kinahanglan kita nga mobati nga nawala o nag-inusara.

Ang atong hinigugma nga Amahan sa Langit mihatag nato sa Kahayag ni Kristo. Ug anaa sa matag usa nato, ang langitnong pag-aghat nga nag-awhag nato sa paghatag sa atong mga mata ug mga kasingkasing ngadto Kaniya samtang kita magpanaw balik sa atong celestial nga panimalay.

Nagkinahanglan kini og paningkamot. Dili kamo makaabut didto nga walay paningkamot sa pagkat-on bahin Niya, sa pagsabut sa Iyang mga instruksyon, paggamit niini, ug sa pagtrabaho.

Dili, ang kinabuhi dili usa ka self-drive nga sakyanan. Dili kini eroplano nga naka-autopilot.

Dili ka makalutaw sa tubig sa kinabuhi ug magsalig nga ang sulog modala nimo asa nimo gusto nga makaadto sa umaabut nga adlaw. Ang pagkatinun-an nagkinahanglan og kaandam sa paglangoy kon gikinahanglan.

Walay lain nga responsable sa inyong personal nga panaw. Ang Manluluwas motabang ninyo sa pag-andam sa dalan alang ninyo, apan ang pasalig sa pagsunod Kaniya ug pagtuman sa Iyang mga sugo kinahanglang magagikan kaninyo. Mao kana ang inyong responsibilidad, inyong pribilehiyo.

Mao kini ang inyong panimpalad.

Palihug patalinghugi ang tawag sa inyong Manluluwas.

Sunod Kaniya.

Ang Ginoo miestablisar sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa pagtabang kaninyo niini nga pasalig nga moserbisyo sa Dios ug sa isig ka tawo. Ang katuyoan niini mao ang pag-awhag, pagtudlo, pagbayaw, ug pagdasig. Kini nga talagsaong Simbahan makahatag og mga oportunidad kaninyo nga makapakita og kapuangod, pagtabang sa uban, ug pagbag-o ug pagtuman sa sagrado nga mga pakigsaad. Gihimo kini sa pagpanalangin sa inyong kinabuhi ug pagpauswag sa inyong panimalay, komunidad, ug nasud.

Dali, apil namo ug salig sa Ginoo. Ipahulam ang inyong mga talento ngadto sa Iyang talagsaong buhat. Tabangi, awhaga, ayoha, ug suportahi ang tanan kinsa nagtinguha nga mobati ug mopatalinghug sa tinguha sa langitnong panimalay. Magtambayayong kita niining mahimayaong panaw ngadto sa langitnong mga panimalay.

Ang ebanghelyo usa ka mahimayaon nga mensahe sa paglaum, ug kalipay. Mao kini ang dalan nga padulong sa panimalay.

Sa atong pagdawat sa ebanghelyo pinaagi sa pagtuo ug buhat, matag adlaw ug matag takna, magkaduol kita ngadto sa atong Dios. Ang atong kinabuhi mahimong mas maayo, ug ang Ginoo mogamit nato sa talagsaong mga paagi sa pagpanalangin niadtong naglibut kanato ug pagpahinabo sa Iyang mahangturong mga katuyoan. Niini ako mopamatuod ug mobilin kaninyo sa akong panalangin sa sagradong pangalan ni Jesukristo, amen.