2010–2019
Ang mga Panginahanglan nga atong Giatubang
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang mga Panginahanglan nga atong Giatubang

Pipila sa labing importanting mga panginahanglan nga atong masugatan anaa sa atong kaugalingong mga pamilya, sa atong mga higala, sa atong ward, ug sa atong komunidad.

Bag-ohay lang atong nasaksihan ang daghang kadaut sa kinaiyahan, sa Mexico, sa Estados Unidos, Asia, sa Caribbean, ug sa Africa. Napakita ang labing maayo sa mga tawo sa dihang liboan ang mitabang niadtong namiligro o nanginahanglan ug niadtong nag-antus sa pagkawala. Nalipay kong nagtan-aw sa young women didto sa Texas ug Florida, kauban sa daghan pa nga nanagsul-ob sa yellow nga mga Helping Hands T-shirt nanagtabang sa pagpanghawan sa nangaguba sa kabalayan human sa bag-ohayng dakong unos. Liboan pa ang ganahan moadto sa lugar nga dagko ang kadaut kon dili pa lang kini layo. Hinoon, nakahatag na kamo og ubay-ubay nga donasyon aron mapagaan ang pag-antus. Ang inyong kamanggihatagon ug kamanggiloy-on makapadasig ug Kristohanon.

Helping Hands

Karon gusto kong maghisgot og usa ka aspeto sa pagserbisyo nga gibati nako nga importante alang sa tanan—bisan asa man kita nahimutang. Para kanato nga nakakita diha sa balita sa bag-ohayng mga panghitabo ug mibati nga walay mahimo kon unsay buhaton, tingali ang tubag sa tinuod lang ato rang giatubang.

Ang Manluluwas mitudlo,“Kay bisan kinsa nga buot magpatunhay sa iyang kinabuhi kawagtangan hinuon siya niini: ug bisan kinsa nga magawagtang sa iyang kinabuhi tungod kanako, magapatunhay niini.”1 Si Presidente Thomas S. Monson miingon niini nga kasulatan: “Ako nagtuo nga ang Manluluwas nagsulti kanato nga gawas kon kalimtan nato ang atong kaugalingon diha sa pagserbisyo sa uban, adunay gamay ra nga katuyoan sa atong kaugalingong kinabuhi. Kadtong kinsa nagpakabuhi lamang alang sa ilang kaugalingon sa katapusan maminusan ang ilang pagkatawo ug sa mapasumbingayong paagi mawagtangan sa ilang kinabuhi, samtang kadtong nahikalimot sa ilang kinabuhi diha sa pagserbisyo sa uban motubo ug molambo—ug sa ingon moluwas sa ilang kinabuhi.”2

Nagpuyo kita sa kultura diin mas mitutok kita pag-ayo diha sa gamayng screen nga naa sa atong mga kamot kaysa mga tawo sa atong palibut. Atong gipulihan sa pagtext ug pagtweet ang pagtan-aw gayud unta diha sa mata sa tawo ug mopahiyum o, panagsa na lang gani, ang mag-atubangay sa panag-istorya. Kasagaran mas nabalaka ta kon pila na ang atong “followers” ug “likes” kaysa paggakos sa usa ka higala ug pagpakita og gugma, kabalaka, ug tinuod nga tinguha. Ingon ka makapahingangha ang modernong teknolohiya sa pagpakatap sa mensahe sa ebanghelyo ni Jesukristo ug pagtabang kanato nga magpabiling konektado sa pamilya ug mga higala, kon dili ta magbantay kon giunsa nato paggamit ang atong personal nga mga himan, kita usab mosugod pag-focus sa atong kaugalingon ug makalimot nga ang tinuod nga pagsunod sa ebanghelyo mao ang pagserbisyo.

Dako kaayo akong gugma ug pagtuo nganha kaninyo nga mga batan-on ug mga young adult. Nakita ug nabati nako ang inyong mga tinguha sa pagserbisyo ug sa paghimo og kalainan sa kalibutan. Nagtuo ko nga kadaghanan sa mga miyembro mikonsiderar sa pagserbisyo nga pinakasentro sa ilang mga pakigsaad ug pagkadisipulo. Apan naghunahuna usab ko nga usahay mas sayon nga ibaliwala ang pipila ka dagkong oportonidad sa pagserbisyo sa uban tungod kay nabalda ta o tungod kay naglaum ta og dakong paagi sa pag-usab sa kalibutan ug wala nato makita nga ang pipila ka labing importanting mga panginahanglan nga atong masugatan anaa sa atong kaugalingong mga pamilya, sa atong mga higala, sa atong ward, ug sa atong komunidad. Maapektuhan kita kon makita nato ang pag-antus ug dakong panginahanglan niadtong layo kanato, apan nagkulang ta nga makita nga dunay tawo kinsa nanginahanglan sa atong pakighigala nga molingkod tupad nato diha sa klase.

Si Sister Linda K. Burton miasoy sa istorya sa usa ka Relief Society president sa stake nga, nakigtrabaho sa uban, nangulekta og mga quilt para sa mga tawo nga nanginahanglan niadtong mga 1990. “Siya ug ang iyang anak nga babaye mimaneho og trak nga puno niadto nga mga quilt gikan sa London paingon sa Kosovo. Sa iyang biyahe pagpauli, nakadawat siya og dili masaypan nga espirituhanong impresyon nga mituhop sa iyang kasingkasing. Ang hunahuna mao kini: ‘Unsay imong nahimo usa ka maayo kaayong butang. Karon pauli, labang sa karsada, ug serbisyuhi ang imong silingan!”3

Unsay kaayohan ang mahimo sa pagluwas sa kalibutan kon atong gibaliwala ang mga panginahanglan niadtong labing duol kanato ug niadtong atong gihigugma og maayo? Unsay kapuslanan nga ayohon ang kalibutan kon ang mga tawo sa atong palibut nanglimbasog ug wala nato mamatikdi? Mahimong gibutang sa Langitnong Amahan kadtong nanginahanglan kanato diha sa atong duol, nakahibalo nga kita ang labing angayan nga makahimo sa pagkab-ot sa ilang mga panginahanglan.

Sisters

Ang tanan makapangita og paagi sa pagtanyag og Kristohanon nga pagserbisyo. Ang akong counselor, si Sister Carol F. McConkie, bag-o lang misulti kanako bahin sa iyang 10 anyos nga apo nga babaye si Sarah kinsa, dihang iyang namatikdan nga ang iyang mama nasakit, mihukom sa kaugalingon nga motabang. Gipukaw niya iyang manghud, giilisan og sinina, gisipilyuhan ang ngipon, gipugngan ang buhok, ug gipapamahaw aron ang iyang mama makapahulay. Hilum siyang mihimo niining yanong buhat sa pagserbisyo nga wala hangyoa tungod nakita niya nga gikinahanglan ug desidido nga motabang. Dili lang basta nakapanalangin si Sarah sa iyang mama, apan sigurado ko nga siya usab malipayon sa pagkahibalo nga siya nakapagaan sa buluhaton sa tawo nga iyang gihigugma ug, sa pagbuhat niini, nakapalig-on sa iyang relasyon uban sa iyang igsoon. Si Presidente James E. Faust miingon: “Ang pagserbisyo sa uban makasugod sa bisan unsang pangidaron. … Dili kinahanglan nga labing taas og sukdanan, ug dungganon kini diha sa pamilya.”4

Sisters

Nakahibalo ba kamo mga bata kon unsa kini kadakong kahulugan sa inyong mga ginikanan ug miyembro sa pamilya kon kamo mangita og paagi nga makaserbisyo diha sa balay? Para niadtong mga batan-on, ang pag-lig-on ug pagserbisyo sa inyong mga miyembro sa pamilya kinahanglang maoy inyong unang prayoridad samtang mangita mo og mga paagi sa pag-usab sa kalibutan. Ang pagpakita og kalooy ug kabalaka sa inyong mga igsoon ug mga ginikanan makatabang sa pagmugna og kahimtang sa paghiusa ug makadapit sa Espiritu diha sa panimalay. Ang pag-usab sa kalibutan magsugod sa pagpalig-on sa inyong kaugalingong pamilya.

Laing bahin sa pag-focus sa atong pagserbisyo mahimong diha sa atong mga pamilya sa ward. Usahay ang atong mga anak mangutana kanato, “Nganong moadto pa man ko sa Mutual? Wala man kaayo koy makuha niana.”

Kon duna koy kahigayunan nga mahimong maayong ginikanan, motubag ko nga, “Unsay nakapahunahuna nimo nga moadto sa Mutual tungod ba unsay imong makuha niini?”

Akong batan-ong mga higala, makagarantiya ko nga sa kanunay adunay tawo sa kada miting sa Simbahan nga imong tambongan kinsa magul-anon, kinsa nagsagubang og mga hagit ug nagkinahanglan og usa ka higala, o kinsa mibati nga siya wala maapil. Aduna kay importanting butang nga mahatag sa kada miting o kalihokan, ug ang Ginoo nagtinguha nga mangita ka diha sa imong mga higala ug dayon mangalagad sama sa Iyang gibuhat.

Si Elder D. Todd Christofferson mitudlo, “Usa ka dakong rason nga ang Ginoo adunay usa ka simbahan mao ang pagmugna og usa ka komunidad sa mga Santos nga mosuporta sa usag usa diha sa ‘higpit ug pig-ot nga dalan nga padulong sa kinabuhing dayon.’” Miingon usab siya, “Kini nga relihiyon dili lamang mahitungod sa kaugalingon; hinoon, kitang tanan gitawag sa pagserbisyo. Kita ang mga mata, mga kamot, ulohan, tiil, ug ubang mga bahin sa lawas ni Kristo.”5

Tinuod nga mitambong kita sa atong senimana nga mga miting sa Simbahan sa pag-apil sa mga ordinansa, pagkat-on sa doktrina, ug madasig, apan ang laing importante kaayong rason sa pagtambong mao nga, isip pamilya sa ward ug isip mga disipulo sa Manluluwas nga si Jesukristo, nagbantay ta sa usag usa, nag-awhag sa usag usa, ug nangita og paagi nga makaserbisyo ug makalig-on sa matag usa. Dili lang ta mga tigdawat ug tigkuha sa unsay gitanyag sa simbahan; gikinahanglan kita nga mahimong mga tighatag ug tigsangkap. Sa mga young women ug young men, sunod higayon nga naa mo sa Mutual, imbis mo mag-celfon aron motan-aw unsay gibuhat sa inyong mga higala, hunong, tan-aw sa palibut, ug pangutan-a inyong kaugalingon, “Kinsa ang nanginahanglan nako karon?” Tingali ikaw ang hinungdan sa pagtimbaya ug pag-impluwensya sa kinabuhi sa usa ka higala o sa paghatag og pagdasig sa usa ka higala kinsa hilum nga nakigbisog.

Hangyoa ang imong Langitnong Amahan sa pagpakita diha kanimo kadtong naa sa imong palibut nga nanginahanglan sa imong tabang ug pagdasig nimo kon unsay labing maayo nga maserbisyo nimo kanila. Hinumdumi nga ang Manluluwas kasagaran moalagad ngadto sa usa ka tawo matag higayon.

Family Life

Ang among apo nga si Ethan 17 na. Niining summer natandog ko sa iyang gisulti nako nga, nadasig siya sa ehemplo sa iyang mama, nag-ampo siya kada adlaw aron makaangkon og oportunidad nga makaserbisyo sa usa ka tawo. Samtang migahin kami og panahon sa iyang pamilya, naobserbahan nako kon giunsa ni Ethan pagtratar ang iyang mga igsoon uban sa pagpailub, gugma, ug kamabination, ug matinabangon sa iyang mga ginikanan ug mangita og paagi sa pagtabang sa uban. Nakadayeg ko sa iyang pagpakabana sa mga tawo sa iyang palibut ug sa iyang tinguha sa pagserbisyo nila Usa siya ka ehemplo ngari kanako. Ang pagbuhat sama sa gibuhat ni Ethan—magdapit sa Ginoo sa pagtabang nato nga makakita og paagi nga makaserbisyo—magtugot sa Espiritu nga makit-an nato ang mga nagkinahanglan sa atong palibut, nga makita ang “usa” nga nagkinahanglan nato nianang adlawa, ug masayran unsaon sa pagpangalagad nagdto kaniya.

Young Man

Agig dugang sa pagserbisyo sa inyong pamilya ug mga miyembro sa inyong ward, pangita og mga oportunidad nga makaserbisyo sa inyong silingan ug komunidad. Samtang sa higayon nga kita gihangyo sa pagtabang human sa dakong kadaut, sa matag adlaw giawhag kita sa pagpangita og mga oportunidad diha mismo sa atong dapit sa pagbayaw ug pagtabang niadtong nanginahanglan. Bag-o lang gipahimangnoan ko sa Area President, nagserbisyo sa usa ka nasud nga dunay daghang temporal nga mga hagit, nga ang pinakamaayo nga paagi sa pagtabang niadtong nanginahanglan sa laing bahin sa kalibutan mao ang paghatag og ubay-ubay nga halad sa puasa, paghatag sa Church’s Humanitarian Aid Fund, ug pagpangita og mga paagi nga makaserbisyo niadtong anaa mismo sa inyong komunidad bisan asa kamo nagpuyo. Hunahunaa lang sa unsang paagi ang tibuok kalibutan napanalanginan kon ang tanan mosunod niini nga tambag!

Mga kaigsoonan, ug labi na ang kabatan-onan, samtang naningkamot mo nga mahimong sama sa Manluluwas nga si Jesukristo ug pagsunod sa inyong mga pakigsaad, padayon kang mapanalanginan uban sa tinguha sa paghupay sa nag-antus ug pagtabang niadtong kinsa dili kaayo palaran. Hinumdumi nga pipila sa labing nanginahanglan tingali kadtong anaa gayud sa imong atubangan. Sugdi ang pagserbisyo sa imong kaugalingong panimalay ug sulod sa imong kaugalingong mga pamilya. Mao kini ang mga relasyon nga mahangturon. Gani—ug tingali ilabi na kon—ang sitwasyon sa imong pamilya dili kaayo perpekto, makapangita ka og mga paagi sa pagserbisyo, pagbayaw, ug paglig-on. Sugdi kon asa ka karon, higugmaa sila bisan pa man, ug pangandam alang sa pamilya nga gusto nimong ikauban sa umaabut.

Pag-ampo alang sa tabang sa pag-ila niadtong nanginahanglan og gugma ug pag-awhag sa mga pamilya sa imong ward. Imbis motambong sa simbahan uban sa pangutana nga “Unsa ang akong makuha niini nga miting?” pangutana, “Kinsa ang nagkinahanglan kanako karon? Unsay akong matanyag?”

Samtang ikaw nagpanalangin sa imong kaugalingong mga pamilya ug mga miyembro sa ward, pangita og mga paagi nga makapanalangin niadtong anaa sa imong lokal nga mga komunidad. Bisan kon ikaw adunay dakong panahon sa pagserbisyo o makahatag og pipila lang ka oras sa usa ka bulan, ang imong mga paningkamot makapanalangin og mga kinabuhi ug usab makapanalangin kanimo og mga paagi nga dili nimo mahunahunaan.

Si Presidente Spencer W. Kimball mitudlo: “Ang Dios makakita kanato, ug Iya kita nga pagabantayan. Apan sa kasagaran ipaagi niya kini sa uban aron iyang mahatag ang atong mga panginahanglan.”6 Hinaut nga matag usa nato makaila sa pribilehiyo ug panalangin sa pag-apil sa pagtuman sa buhat sa atong Langitnong Amahan samtang atong mahatag ang mga panginahanglan sa Iyang mga anak mao ang akong pag-ampo sa pangalan ni Jesukristo, amen.