Mga Pagtulun-an sa mga Presidente
  Hugna 8: Dili Hinakog nga Pagserbisyo
  Mga Footnote
  Tema

  Hugna 8

  Dili Hinakog nga Pagserbisyo

  Kon atong kalimtan ang atong mga kaugalingon sa pagserbisyo sa uban, atong makaplagan ang mas labaw pa nga pagka espirituhanon ug kalipay.

  Gikan sa Kinabuhi ni Spencer W. Kimball

  Si Presidente Spencer W. Kimball miawhag sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga mangilabot sa “yano nga paagi sa pagserbisyo” nga makapanalangin sa kinabuhi sa uban ingon man sa ilang kaugalingon.1 Siya mismo kanunayng makakita og kahigayunan sa paghalad og serbisyo, nga gipakita sa mosunod nga asoy:

  “Usa ka inahan sa usa ka tibuok gabii nga biyahe sa eroplano kauban sa iyang duha ka tuig nga anak nga babaye nalangan tungod sa ngil-ad nga panahon sa tugpahanan sa Chicago nga walay pagkaon o limpiyong sinina para sa bata ug walay kuwarta. Siya … nagsabak ug posible nga makuhaan, mao nga siya ubos sa pahimangno sa doktor nga dili gayud moalsa og bata gawas lang kon kini gikinahanglan. Sa matag takna siya mobarug aron molinya sa daghang nakalinya, aron makakuha og tiket sa eroplano padulong sa Michigan. Saba sa terminal, puno kini sa gipangkapoy, gipanglaay, naglagot nga mga pasahero, ug siya nakadungog og mga pagsaway tungod sa hilak sa iyang anak ug sa iyang pagduso niini gamit ang iyang mga till samtang naguswag ang linya. Walay bisan usa nga mitanyag og tabang niining nabasa, gigutom, ug luya na nga bata.

  “Unya, ang babaye dayon mireport, ‘adunay usa nga miduol kanamo ug inubanan sa mabination nga pahiyum miingon, “Aduna ba akoy ikatabang kanimo?” Uban sa mapasalamatong panghupaw gidawat nako ang iyang tanyag. Iyang gialsa ang akong nagbakho nga gamayng anak gikan sa bugnaw nga salog ug mapinanggaon niyang gikugos kini samtang hinay nga giapuhap ang buko-buko. Iyang gipangutana kon makakaon ba siya og kendi. Sa dihang nahilom na siya, iyang gikugos ang bata ug mabinationg mihangyo sa uban nga nanag-una kanako, kon unsa nako ka kinahanglanon ang ilang tabang. Miuyon ra sila ug miadto siya sa palitanan og tiket [sa atubangan gyud sa linya] ug gipahiluna uban sa klerk nga ako makakuha og biyahe nga molarga dayon. Milakaw siya uban kanamo ngadto sa lingkuranan, diin nag-istoryahanay kami sa makadiyot, hangtud nasiguro niyang okey na ko. Mipadayon siya sa iyang adtoan. Paglabay sa usa ka semana nakakita ako og litrato ni Apostol Spencer W. Kimball ug nailhan nako nga siya mao ang estranghero didto sa airport.’ “2

  Paglabay sa daghang katuigan, si Presidente Kimball nakadawat og sulat nga mabasa, ang ubang bahin niini:

  “Minahal nga Presidente Kimball:

  “Usa ako ka estudyante sa Brigham Young University. Bag-ohay pa lang akong nahibalik gikan sa akong misyon sa Munich, West Germany. Nindot ang akong misyon ug nakat-on pag-ayo.…

  “Naglingkod ako sa miting sa priesthood niadtong miaging semana, sa dihang ang usa ka istorya gisugilon kabahin sa mapinanggaong serbisyo nga imong nabuhat mga baynte uno ka tuig na ang milabay nga imong gihimo didto sa airport sa Chicago. Ang sugilanon naghisgut kon giunsa nimo pagkahimamat ang usa ka batan-ong inahan nga mabdos uban ang … naghilak nga bata, sa … kaluya, nga naghulat sa hataas nga linya para sa iyang tiket. May hulga nga siya makuhaan ug mao nga dili siya makakugos sa iyang anak aron pahilumon kini. Nakasinati na siya sa upat ka mga higayon nga nakuhaan, nga maoy naghatag og dugang rason sa doktor sa pagdili kaniya nga mobako o moalsa.

  “Imong gihupay ang naghilak nga bata ug gipasabut nimo ang kahimtang ngadto sa ubang mga pasahero nga nakalinya. Kining matang sa gugma nakatangtang sa kalisud ug kahasol sa akong inahan. Nahimugso ako paglabay sa pipila ka bulan didto sa Flint, Michigan.

  “Gusto nakong mopasalamat kanimo sa imong gugma. Salamat sa imong ehemplo!”3

  Mga Pagtulun-an ni Spencer W. Kimball

  Kinahanglan natong sundon ang ehemplo sa Manluluwas sa iyang dili hinakog nga pagserbisyo.

  [Ang Manluluwas] mihatag sa iyang kaugalingon mismo alang sa iyang mga sumusunod.… Siya sa kanunay nagmatngon sa pagbuhat og husto ug mitubag sa tinuod ug sa tinud-anay nga mga panginahanglan niadtong iyang mga gipang-alagaran.4

  Iyang gibutang sa ikaduha ang iyang kaugalingon ug ang iyang kaugalingong panginahanglan ug nangalagad sa uban lapas pa sa tawag sa iyang katungdanan, nga walay pagkaluya, sa mahigugmaon, sa epektibo nga paagi. Kadaghanan sa mga problema niining kalibutan karon naggikan sa kahakog ug kadawo diin hilabihan kadaghan ang mohimo og bug-at nga mga hangyo sa kinabuhi ug sa uban aron sa pagkab-ot sa ilang mga panginahanglan.5

  Kon unsa ka dako ang atong panabut kon unsa gayud ang nanghitabo sa kinabuhi ni Jesus nga Nasareno didto sa Gethsemane ug sa Kalbaryo, mas masabtan pa nato pag-ayo ang importansya sa sakripisyo ug ang pagka dili hakog sa atong mga kinabuhi.6

  Kon kita mosunod sa tunob sa [Manluluwas], makapuyo kita pinaagi sa pagtuo og dili sa kahadlok. Kon atong mapaambit ang iyang panglantaw kabahin sa katawhan, ato silang mahigugma, maserbisyohan, ug makatabang kanila—kay sa mobati og kahingawa ug hulga sa uban.7

  Ang Dios sa kasagaran mohatag sa panginahanglan sa uban pinaagi sa atong ginagmay nga buhat sa pagserbisyo.

  Kinahanglan natong tabangan kadtong atong gihandom nga matabangan aron sila mismo masayud sa ilang kaugalingon nga ang Dios wala lang magmahal kanila, apan siya sukad naghunahuna kanila ug sa ilang mga panginahanglan.…

  Ang Dios makakita kanato, ug Iya kita nga pagabantayan. Apan sa kasagaran ipaagi niya kini sa uban aron iyang mahatag ang atong mga panginahanglan. Busa, importante kaayo nga moserbisyo kita sa usag-usa sa gingharian. Ang mga tawo sa Simbahan nanginahanglan sa kusog sa usag usa, pagsuporta, ug pagpangulo diha sa komunidad sa mga magtutuo nga pundok sa mga disipulo. Sa Doktrina ug mga Pakigsaad atong mabasa kon unsa ka importante ang “… pagtabang sa maluyahon, ipataas ang mga kamot sa nawad-an og paglaum, ug paglig-on sa tuhod nga mahuyang.” (D&P 81:5.) Kanunay gayud, ang binuhatan sa pagserbisyo naglangkob sa yano nga pagdasig o sa paghatag og kalibutanon nga tabang uban sa kalibutanon nga tahas, apan unsa ka mahimayaon nga sangputanan ang mahitabo gumikan sa kalibutanon nga buhat ug gikan sa gamay apan kinabubut-on nga mga buhat! …

  Kon kita mopukos sa simple nga mga baruganan ug sa simple nga mga buhat sa pagserbisyo, atong makita nga ang mga limitasyon sa mga organisayon sa ngadto ngadto mawad-an ra sa ilang kahulugan. Sa kasagaran kaniadto, ang mga limitasyon sa organisasyon sa Simbahan nahimo nga babag nga maoy nagpugong kanato nga makatabang sa mga indibidwal sa tinudanay kutob sa atong mahimo. Ato usab nga mamatngunan nga kon mominus ang atong pagtagad nga makaangkon sa organisasyonal o indibidwal nga dungog mas modako ang atong paghunahuna nga moserbisyo niadtong kinsa gisangon kanato nga matabangan. Makita usab nato nga mominus ang atong pagtagad sa atong organisasyonal nga timailhan ug mas modako ang atong paghunahuna uban sa atong tinud-anay ug pinakasukaranan nga timailhan isip mga anak sa atong Amahan sa langit ug ang pagtabang sa uban nga makab-ot ang sama nga pagbati nga nahisakop.8

  Kinahanglan natong gamiton ang atong mga talento ug mga abilidad sa pagserbisyo sa uban.

  Walay usa kanato nga sobra ka daghan ang buluhaton sa atong pormal nga mga buluhaton sa Simbahan nga wala na hinoon kitay lugar alang sa yano nga Kristohanong pagserbisyo ngadto sa atong kasilinganan.9

  Sayon ra alang kanato nga moangay ngadto sa karaang naestablisar nga mga programa, nga buhaton ang mga butang nga gipabuhat kanato, nga mogahin og piho nga mga oras, nga mokanta og kadaghan ug mag-ampo sa makadaghan, apan imong hinumduman nga ang Ginoo miingon nga usa kini ka tapulan nga sulugoon kon maghulat nga pugson diha sa tanan nga mga butang [tan-awa sa D&P 58:26].10

  “Sa pagkatinuod ako moingon, ang mga tawo kinahanglan nga matinguhaon nga moapil diha sa usa ka maayo nga katuyoan, ug mobuhat og daghan nga mga butang diha sa ilang kaugalingong gawasnon nga kabubut-on, ug magpahinabo sa dagahan nga pagkamatarung.” (D&P 58:27.)

  Ang tanang katawhan gihatagan og espesyal nga mga abilidad ug sa piho nga mga limitasyon kinahanglan nga palamboon kini nga mga abilidad, gamiton ang ilang kaugalingong mga imahinasyon, ug dili kay susama ra sa uban. Kinahanglan nilang palamboon ang ilang kaugalingong mga talento ug kapasidad kutob sa ilang mahimo ug gamiton kini sa pagpalig-on sa gingharian.11

  Ang miyembro sa Simbahan kinsa adunay kinaiya nga ipabuhat sa uban ang responsibilidad adunay dako nga tulubagon. Daghan kaayo ang moingon: “Ang akong asawa maoy mihimo sa buluhaton sa Simbahan!” Ang uban moingon: “Dili man ko ingon niana ka relihiyoso nga matang,” susama ra nga wala kinahanglana ang paningkamot alang sa kadaghanan nga moserbisyo ug mobuhat sa ilang buluhaton. Apan ang Dios mituga kanato ug mga talento ug panahon, uban ang nakatago nga mga abilidad ug uban sa kahigayunan nga gamiton ug palamboon kini sa iyang pagserbisyo. Siya naglaum og hilabihan kanato, nga iyang pinalabi nga mga anak.12

  Sa istorya sa kahoyng igira nga dili mamunga (tan-awa sa Mateo. 21:19) ang dili mamunga nga kahoy gitunglo sa iyang pagkawalay pulos. Pagkaanugon alang sa usa ka indibidwal ug sa katawhan kon ang tanom dili motubo, kon ang kahoy dili mamunga, ang kalag dili mopadako pinaagi sa serbisyo! Ang usa kinahanglan nga magpakabuhi, dili lang kay basta anaa; siya kinahanglang motrabaho, dili kay basta lang molihok; kinahanglan siyang molambo, ug dili moundang. Kinahanglan natong gamiton ang atong mga talento tungod og alang sa sa atong isigkatawo, kay sa pasagdan kining malubong sa pagka makikaugalingon nga kinabuhi.13

  Ang ubang mga tigpaniid siguro mahibulong nganong ato pang hasulon ang atong mga kaugalingon nianang gagmay nga mga butang sama sa pagserbisyo sa uban niining kalibutan nga gilibutan sa makatandog nga mga suliran. Apan, usa sa mga kaayuhan sa ebanghelyo ni Jesukristo mao nga kini mihatag kanato og panglantaw kabahin sa mga katawhan niini nga planeta, apil ang atong mga kaugalingon, aron atong makita ang mga butang nga gikinahanglan gayud ug likayan ang pagkasum-ok ngadto sa nagkadaghan apan minus og bili nga mga katuyoan nga nakigilog alang sa atensyon sa katawhan.…

  Tugoti ako nga motambag kaninyo nga kon kamo mopili og buluhaton diin kamo mogahin sa inyong panahon ug mga talento ug ikalipay ang pagserbisyo sa uban, pagmatngon nga mapili nimo ang maayo nga mga katuyoan. Daghan kaayo niini nga mga katuyoan diin imong ikahatag ang imong kaugalingon sa kinatibuk-an ug sa kaugalingong kabubut-on ug maoy makahatag sa hilabihang kamaya ug kalipay kanimo ug alang niadtong imong gialagaran. Aduna pay laing mga katuyoan, sa matag karon ug unya, nga tingali labing madanihon ug tingali makaangkon sa pagdayeg sa kalibutan, apan kini sila sa kasagaran sobra ka hakog sa kinaiyahan. Kining mga naulahing mga katuyoan maoy ginaingon nga katumanan sa gipamulong sa mga kasulatan “ang mga kasugoan sa katawhan” [Mateo 15:9] kay sa mga kasugoan sa Dios. Kana nga mga katuyoan adunay pipila ka mga hiyas [virtues] ug daghang kagamitan, apan dili sila sama ka importante niadtong mga katuyoan nga nahimo gumikan sa pagtuman sa mga kasugoan sa Dios.14

  Ang mga kabatan-onan molambo diha sa mga kahigayunan nga makahatag og makahuluganon nga serbisyo.

  Dili nato ikahadlok ang paghangyo sa atong mga kabatan-onan nga moserbisyo sa ilang isigkatawo o sa pagsakripisyo alang sa gingharian. Ang atong mga kabatan-onan adunay kaugalingon nga mithi, ug dili kita kinahanglang mahadlok sa paghangyo niana nga panghunahuna kon ato silang tawagon sa pagserbisyo.15

  Samtang atong mabasahan ang mga kalapasan ug krimen, … ug sa atong nahibaloan nga ang daghan nakabuhat niini mga batan-ong babaye ug lalaki, makapangutana kita sa atong kaugalingon kon unsa ang hinungdan ug unsa ang mga tambal? Sa usa ka igo nga pagsusi nahibaloan nga kadaghanan sa mga kabatanonan nangandoy og responsibilidad og molambo gumikan niini.

  “Unsa may among mahimo?” [ang mga kabatan-onan] nangutana.…

  Pagmerkado, pagtrabaho sa hospital, tabangi ang mga silingan …, panghugas og mga plato, limpiyohi [vacuum] ang mga salog, andama ang mga higdaanan, andama ang mga pagkaon, tun-i ang pagtahi.

  Pagbasa og maayong mga libro, ayoha ang mga lingkuranan, buhata ang butang nga gikinahanglan sa balay, limpiyohi ang balay, plantsaha ang imong mga sinina, pundoka ang mga dahon, palaha ang mga snow.16

  Kita naghunahuna … sa atong mga panginahanglan nga makahatag kanunay og mapuslanong mga kahigayunan alang sa atong mga young men aron mahimo silang mas maayo diha sa pagserbisyo. Ang mga young men kasagaran dili dali nga ma-inactive sa Simbahan tungod kay gihatagan sila og daghan kaayo nga mga mahinungdanong butang nga buhatonon. Walay batan-on nga lalaki kinsa nakasaksi mismo sa iyang kaugalingon nga ang ebanghelyo mipanalangin sa mga kinabuhi sa katawhan ang mopalayo gikan sa iyang mga katungdanan sa gingharian ug mobiya niini nga dili mahuman.17

  Manghinaut ako nga ang atong mga kabatan-onang mga babaye sa Simbahan makaestablisar nga sayo pa sa ilang kinabuhi og usa ka kiniaya sa Kristohanon nga pagserbisyo. Kon atong tabangan ang ubang katawhan sa ilang mga problema, mibutang kini sa atong kaugalingon sa lab-as nga panglantaw. Among giawhag ang mga sisters sa Simbahan—batan-on ug hamtong—nga “magmatinguhaon nga moapil” [D&P 58:27] sa hilum nga buhat sa pagserbisyo alang sa mga kahigalaan ug mga kasilinganan. Ang matag baruganan sa ebanghelyo nagdala sa iyang kaugalingon sa iya mismo nga pagsaksi nga kini tinuod. Mao kana ang buhat sa pagserbisyo nga motabang dili lang ngadto sa makadawat sa serbisyo, apan kini makapalig-on sa tighatag.18

  Ang paghatag og dili hinakog nga pagserbisyo modala kanato ngadto sa kabuhong sa nga kinabuhi.

  Ang pagserbisyo sa uban makapalawom ug makapatam-is niining kinabuhi samtang nangandam kita sa pagpuyo sa usa ka mas maayo nga kalibutan. Diha sa pagserbisyo kita makakat-on unsaon sa pagserbisyo. Kon kita anaa sa pagserbisyo sa atong mga isigkatawo, dili lang kay ang atong mga buhat ang nakaabag kanila, apan atong gibutang ang atong kaugalingong mga problema sa usa ka lab-as nga panglantaw. Kon atong ipakita nga mas mabalaka kita sa uban, mas mominos ang atong kabalaka sa kaugalingon! Taliwala niining milagro sa pagserbisyo, adunay panaad ni Jesus nga pinaagi sa pagwagtang sa atong mga kaugalingon, makaplagan nato kini! [Tan-awa sa Mateo 10:39.]

  Dili lang kay sa “makit-an” nato ang atong mga kaugalingon pinaagi sa pag-ila sa diosnong mga giya sa atong kinabuhi, apan kon unsa ka dako ang atong pagserbisyo sa atong isigkatawo sa makiangayon nga mga paagi ingon ka dako usab ang katigayunan ang maanaa sa atong mga kalag. Mahimo kitang labawng mahinungdanon nga mga indibidwal samtang moserbisyo kita sa uban. Mahimo kitang labaw pa ka bahandianon kon moserbisyo kita sa uban—sa tinuod, mas sayon nga “pangitaon” ang atong mga kaugalingon tungod kay adunay daghan pa kaayo natong pangitaon! …

  … Ang buhong nga kinabuhi nga natala diha sa mga kasulatan [tan-awa sa Juan 10:10] mao ang espirituhanong resulta nga nakab-ot pinaagi sa pagpadaghan sa atong serbisyo ngadto sa uban ug sa paggamit sa atong mga talento diha sa pagserbisyo sa Dios ug sa tawo. Si Jesus miingon, imong mahinumduman, nga sa nagsunod nga duha ka mga kasugoan nagasukad ang tibuok nga kasugoan ug mga propeta, ug diha nianang duha ka mga kasugoan may kalabutan ang pagpalambo sa atong gugma sa Dios, sa kaugalingon, sa atong mga silingan, ug sa tanang katawhan [tan-awa sa Mateo 22:36–40]. Walay tinud-anay nga pagkabuhong sa kinabuhi nga dili konektado sa paghupot ug pagdala sa duha ka mga dagkong kasugoan.

  Gawas lang kon ang pamaagi sa atong pagpuyo magdala kanato paduol sa atong Langitnong Amahan ug sa atong isigkatawo, adunay hilabihang pagkahaw-ang sa atong kinabuhi. Makahahadlok alang kanako nga makakita, sama pananglit, giunsa sa mga estilo sa kinabuhi sa kadaghanan karon pag-aghat kanila nga mobiya sa ilang mga pamilya ug sa ilang mga higala ug mga barkada padulong sa dili makontrol nga tinguha sa kalipay o materyalismo. Sa kasagaran ang pagkamaunungon sa pamilya, sa komunidad, ug sa nasud maoy masalikway alang sa pagpabor sa laing mga tinguha diin gisayop kini sa pagsabut nga kini makamugna og kalipay diin, sa pagkatinuod, ang pagkahakog mao gayud ang kasagarang tinguha sa kwestiyonable nga kalipay nga matapos lang dayon. Usa sa mga kalainan tali sa tinuod nga kalipay ug sa lingaw-lingaw lamang mao nga ang ubang paglingawlingaw makuha lamang pinaagi sa kasakit sa uban. Ang kalipay sa laing bahin, magagikan sa dili pagkahakog ug serbisyo, ug kini makaayo kay sa makapasakit sa uban.19

  Nakaila ako og usa ka tawo kansang tanang hunahuna sulod sa tulo sa upat ka bahin sa usa ka siglo [three quarters of a century] puro lamang gayud sa iyang kaugalingon.… Iyang gitinguha ang iyang kinabuhi alang sa iyang kaugalingon, ug gitigom ang tanang nindot nga mga butang sa kinabuhi alang sa iyang kaugalingong paglambo ug katagbawan. Igo sa iyang pagkalahi, sa pagsulay og himo sa kinabuhi alang sa iyang kaugalingon, … siya nalayo, nawad-an sa mga higala, ug ang iyang kaugalingong pamilya milikay kaniya isip usa ka walay lami.

  Ug karon, samtang nag-anam-anam og kapupos ang kinabuhi, nakita niya ang iyang kaugalingon nga nag-inusara, biniyaan, gipaitan, walay nagmahal, ug walay nagdasig; ug sa pagbatig kalooy sa kaugalingon, usa ra gayud ka tawo ang iyang mahunahunaan, ang iyang kaugalingon. Iyang gitigum alang sa iyang kaugalingon ang iyang panahon, mga talento, ug materyal nga katigayunan. Nawala kaniya ang abundang kinabuhi.

  Sa laing bahin, may nailhan ko nga laing tawo kinsa wala gayud maghunahuna sa iyang kaugalingon. Ang tanan niyang tinguha mao ang alang sa proteksyon ug kalipay niadtong naglibut kaniya. Walay tahas nga sobra kalisud, walay sakripisyo nga bug-at ra kaayo para kaniya nga buhaton alang sa iyang isig katawo. Ang iyang katigayunan nagdala og kahupayan niadtong nag-antus sa pisikal; ang iyang mabination nga buhat ug pagka manggihunahunaon nagdala og kahupayan ug kadasig ug kalig-on. Bisan asa nga tawo ang nanginahanglan, anaa siyang motabang, pagdasig sa mga nawad-an sa paglaum, paglubong sa mga patay, paghupay sa nanagsubo, ug iyang gipamatud-an ang kaugalingon nga siya higala sa nanginahanglan. Ang iyang panahon, ang iyang katigayunan, ug ang iyang kusog gigahin ngadto sa nanginahanglan og tabang. Sa paghatag sa iyang kaugalingon nga walay utang kabubut-on, sa sama niana nga buhat iyang gidugangan ang iyang mental, pisikal, ug moral nga gihabugon nga hangtud karon nagbarug sa iyang katigulangon nga usa ka gahum alang sa kaayohan, usa ka ehemplo ug inspirasyon ngadto sa kadaghanan. Siya milambo ug mitubo nga hangtud bisan asa siya gidayeg, gimahal, ug gipasalamatan. Iyang gihatag ang kinabuhi ug sa tinuoray nga paagi nakakaplag sa abunda nga kinabuhi.20

  Samtang ang panaglahi tali sa mga pamaagi sa kalibutan ug sa mga pamaagi sa Dios nagkadaghan pinaagi sa mga panghitabo, ang pagtuo sa mga miyembro sa Simbahan pagasulayan gayud og maayo. Usa sa labing importante nga mga butang nga atong mabuhat mao ang pagpahayag sa atong mga pagpamatuod pinaagi sa pagserbisyo, diin kini, sa laktud, makamugna og espirituhanon nga pagtubo, mas bug-at nga panaad, ug usa ka mas dako nga kapasidad sa pagtuman sa mga kasugoan.…

  Adunay dakong kasiguroan sa pagkaespirituhanon, ug wala nato ang pagkaespirituhanon kon walay pagserbisyo!21

  Kon atong pangitaon ang tinuod nga kalipay, kinahanglan natong gamiton ang atong mga kusog alang sa katuyoan nga sobra pa sa atong kaugalingon nga interes. Magmainampoon kita sa paghunahuna og unsaon nato sa paghatag og serbisyo ngadto sa atong pamilya, ug mga silingan, ug sa isig ka Santos sa epektibo ug sa mapinanggaon nga paagi.22

  Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

  Hunahunaa kini nga mga ideya samtang ikaw magtuon sa hugna o samtang ikaw mangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga tabang, tan-awa ang mga pahina v–xi.

  • Ribyuha ang istorya nga anaa sa mga pahina 100–102. Hunahunaa ang mga epekto sa yano nga buhat sa pagkamabination ni Presidente Kimball. Unsa may atong makat-unan gikan sa kinaiya diin iyang gihimo ang pagserbisyo?

  • Unsaon man nimo sa paghulagway ang pamaagi diin ang Manluluwas nagserbisyo sa uban? (Alang sa ubang mga ehemplo, tan-awa sa pahina 102–103.) Unsa may atong mahimo aron masunod ang Iyang mga ehemplo?

  • Basaha ang unang paragrap sa pahina 103. Kanus-a ang Dios mitubag sa imong mga panginahanglan pinaagi sa ubang tawo? Unsa may atong mahimo aron maandam sa pagtubag ang panginahanglan sa uban?

  • Sa makadiyot ribyuha ang mga pahina 104–106, sa pagpangita sa mga babag nga makapugong kanato sa paghatag og dili hinakog nga pagserbisyo? Unsaon nato sa pagbuntog niining mga babag?

  • Si Presidente Kimball mitudlo nga ang kabatan-onan nagkinahanglan og mga kahigayunan sa pagserbisyo (mga pahina 106–108). Ngano man kaha kini? Unsa man ang mahimo sa mga ginikanan ug mga lider sa Simbahan aron mahatagan ang kabatan-onan og makahuluganong kahigayunan sa pagserbisyo?

  • Unsa man sa imong hunahuna ang buot ipasabut sa pagkabaton “og abunda nga kinabuhi”? (Alang sa ubang mga ehemplo, tan-awa sa mga pahina 108–111.) Ngano nga ang dili hinakog nga pagserbisyo modala ngadto sa abunda nga kinabuhi?

  May Kalabutan nga mga Kasulatan: Mateo 25:40; Santiago 1:27; Mosiah 2:17; 4:14–16; D&P 88:123

  Spencer W. Kimball Helping Woman in Airport

  Ang yano nga buhat sa pagkamabination ni Presidente Kimball didto sa airport sa Chicago adunay dako kaayo nga epekto.

  Service

  “Dili nato ikahadlok ang paghangyo sa atong kabatan-onan nga moserbisyo sa ilang isigkatawo o sa pagsakripisyo alang sa gingharian.”