2010–2019
Pinaagi sa Balaan nga Plano
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Pinaagi sa Balaan nga Plano

Ang kamot sa Ginoo nagagiya kaninyo. Pinaagi sa “balaan nga plano,” anaa Siya sa ginagmayng mga detalye sa inyong kinabuhi ingon man usab sa mahinungdanong mga panghitabo.

Mga kaigsoonan, samtang nagbarug ko dinhi niining makapadasig nga tibuok kalibutan nga kinatibuk-ang komperensya ug mobati sa inyong kalig-on ug sa inyong espiritu, dili nako malikayan ang paghunahuna sa mga pulong ni Apostol Pedro: “[Ginoo], maayo gayud nga ania kami dinhi.”1

Dili gayud kana ang giingon ni Alma human nagsangyaw ngadto sa katawhan sa Ammonihah. Mibiya si Alma sa siyudad tungod sa pagkadautan sa mga tawo. Sa wala madugay usa ka anghel ang mipakita kang Alma ug mitawag kaniya nga “mobalik sa dakbayan sa Ammonihah, ug mosangyaw pag-usab ngadto sa mga katawhan sa dakbayan.”2

Gibuhat kini ni Alma “pagdali,” nga misulod “sa dakbayan pinaagi sa lain nga agianan.”3

“Ug samtang siya misulod sa dakbayan siya gigutom, ug siya miingon ngadto sa usa ka tawo: Mohatag ba ikaw ngadto sa usa ka mapainubsanon nga sulugoon sa Dios og makaon?

“Ug ang tawo miingon ngadto kaniya: Ako usa ka Nephite, ug ako nasayud nga ikaw usa ka balaan nga propeta sa Dios, kay ikaw ang tawo kinsa ang anghel miingon sa usa ka panan-awon: Ikaw modawat.”4

Ang tawo mao si Amulek.

Karon, sulagma ra ba nga nahimamat ni Alma si Amulek? Dili, dili kadto sulagma nga misulod siya sa siyudad pinaagi sa agianan nga mogiya kaniya ngadto niining matinud-anong tawo kinsa mahimo niyang misyonaryo nga kauban.

Si Elder Neal A. Maxwell kausa mipasabut: “Walay usa kanato ang hingpit nga nakagamit sa potensyal nga mga oportunidad nga gihatag kanato pinaagi sa atong mga higala. Kamo ug ako mahimong motawag niini nga ‘sulagma’ nga panagtagbo. Kini nga pulong masabtan nga magamit sa mga mortal, apan ang sulagma dili tukma nga pulong sa paghulagway sa mga buhat sa Dios nga nasayud sa tanan. Dili Siya mobuhat sa mga butang pinaagi sa ‘sulagma’ apan … pinaagi sa ‘balaan nga plano.’”5

Ang atong kinabuhi sama sa usa ka chessboard, ug ang Ginoo mobalhin kanato gikan sa usa ka dapit ngadto sa lain—kon molihok kita sa espirituhanong mga pag-aghat. Kon hunahunaon nato ang nangagi, makita nato ang Iyang impluwensya sa atong kinabuhi.

Makita nato ang maong panginlabut sa langit sa dihang mibalik si Nephi aron kuhaon ang mga palid gikan ni Laban. Siya “giubanan sa Espiritu, wala masayud sa sinugdanan sa mga butang nga [siya] mobuhat.”6 Sa wala madugay diha na si Laban sa iyang atubangan nga nabungog sa kahubog, ug si Nephi mipatay kaniya, mikuha sa mga palid, ug mibalik ngadto sa iyang mga igsoon. Swerte lang ba siya nga nahimamat si Laban? O pinaagi ba kini sa “balaan nga plano”?

Mahinungdanong mga panghitabo ang nahitabo diha sa ebanghelyo ug sa Simbahan nga mipauswag sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Dili kini aksidente apan plano sa Dios. Siya nga nagmugna niining kalibutan makapakalma sa kadagatan pinaagi sa Iyang pulong ug makagiya nilang Alma ug Amulek ug ni Nephi ug Laban nga mahimutang sa hustong dapit sa tukma gayud nga panahon.

Sa samang paagi, ang mga panghitabo ug mga asosasyon mahitabo sa matag usa sa atong kinabuhi nga mopauswag sa buhat sa Dios dinhi sa yuta.

Ang minahal nga si Elder Joseph B. Wirthlin namulong bahin sa usa ka okasyon sa dihang si Presidente Thomas S. Monson misulti kaniya: “Dunay magiyahong kamot sa tanang butang. Kasagaran kon dunay mahitabo, dili kini aksidente. Usa ka adlaw, kon hunahunaon nato ang nangagi sa daw mga sulagma sa atong kinabuhi, maamguhan nato nga tingali dili gyud kini ingon ka sulagma.”7

Kasagaran gayud, ang atong maayong binuhatan nahibaloan lamang sa pipila. Kini, hinoon, narekord didto sa langit. Usa ka adlaw, mobarug kita isip saksi sa atong hingpit nga debosyon ngadto sa mga buhat sa pagkamatarung. Walay pagsulay o kalamidad nga makapugong sa plano sa Dios bahin sa kaluwasan. Sa tinuod lang, pinaagi sa “balaan nga plano,” “ang kalipay moabut sa kabuntagon.”8 “Ako mianhi dinhi sa kalibutan aron sa pagbuhat sa kabubut-on [sa] Amahan,”9 si Jesus nagtudlo. Minahal nga mga kaigsoonan, mao usab kita.

Pinaagi sa kasinatian sa akong kaugalingong kinabuhi, nasayud ko nga ang Ginoo mobalhin kanato diha sa daw chessboard aron sa paghimo sa Iyang buhat. Ang unsay morag sulagma lang, sa pagkatinuod, gidumala sa usa ka mahigugmaong Amahan sa Langit, kinsa makaihap sa mga buhok sa matag ulo.10 Wala gani usa ka gagmayng langgam nga mahulog sa yuta nga dili mahibaloan sa atong Amahan.11 Ang impluwensya sa Ginoo makita sa ginagmayng mga detalye sa atong kinabuhi, ug kadtong mga insidente ug mga oportunidad moandam kanato aron mobayaw sa atong mga pamilya ug sa uban samtang magtukod kita sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Hinumdumi, sama sa gisulti sa Ginoo ngadto ni Abraham, “Ako nasayud sa katapusan gikan sa sinugdanan; busa ang akong kamot anaa ibabaw kanimo.”12

Gibutang ko sa Ginoo sa usa ka panimalay nga dunay mahigugmaong mga ginikanan. Sa mga sumbanan sa kalibutan, ordinaryo ra kaayo sila nga mga tawo; ang akong amahan, nga mapahinunguron nga tawo, usa ka drayber sa trak; ang buotan nakong inahan, anaa ra sa balay. Gitabangan ko sa Ginoo nga makakita sa matahum nakong asawa, si Melanie; giaghat Niya ang usa ka negosyante, nga nahimong suod nga higala, nga mohatag nako og oportunidad sa panarbaho. Gitawag ko sa Ginoo nga moserbisyo og misyon, isip usa ka batan-on ug isip mission president; gitawag ko Niya sa Korum sa Seventy; ug karon gitawag ko Niya isip usa ka Apostol. Kon hunahunaon ang nangagi, akong naamguhan nga wala nako planoha kadto nga mga lihok; ang Ginoo maoy mihimo, sama sa Iyang pagplano sa importante nga mga lihok alang kaninyo ug niadtong inyong gimahal.

Unsay angay ninyong pangitaon sa inyong kaugalingong kinabuhi? Unsa man ang mga milagro sa Dios nga makapahinumdom kaninyo nga duol ra Siya, nga nag-ingon, “Ania ra ko dinhi”? Hunahunaa kadtong mga higayuna, ang uban kada adlaw, sa dihang ang Ginoo milihok diha sa inyong kinabuhi—ug dayon milihok pag-usab. Hatagi kini og bili isip mga gutlo nga gipakita sa Ginoo ang pagsalig diha kaninyo ug sa inyong mga pagpili. Apan tuguti Siya nga mohimo ninyong mas maayo nga tawo kay sa unsay inyong mahimo kon kamo ra. Hatagi og bili ang Iyang kalambigitan. Usahay gikonsiderar nato ang kausaban sa atong mga plano isip kasaypanan diha sa atong panaw. Mas hunahunaon kini isip unang mga lakang ngadto sa pagka- “anaa sa buluhaton sa Ginoo.”13

Pipila ka bulan ang milabay ang among apo nga babaye miapil sa usa ka grupo sa kabatan-onan nga mosuroy sa pipila ka dapit sa kasaysayan sa Simbahan. Makita sa katapusang adtuan nga moagi siya sa mismong dapit diin ang iyang igsoong lalaki nga misyonaryo, nga among apo, nagserbisyo. Ang among apo nga babaye walay intensyon nga makita ang iyang igsoon didto sa iyang misyon. Hinoon, sa pagsulod sa bus sa lungsod diin nagserbisyo ang iyang igsoon, duha ka misyonaryo ang makita nga naglakaw sa dalan. Ang usa sa mga misyonaryo mao ang iyang igsoon.

Ang paghinam-hinam mipuno sa bus samtang ang kabatan-onan mihangyo sa drayber sa bus nga mohunong aron iyang mapangumusta ang iyang igsoon. Wala pay usa ka minuto, human sa mga luha ug pangumustahanay, mibalik ang iyang igsoon sa iyang adtuan aron sa pagtuman sa iyang misyonaryo nga mga katungdanan. Nahibaloan namo sa wala madugay nga ang iyang igsoon diha na niana nga dalan wala pay lima ka minuto, nga naglakaw gikan sa usa ka appointment paingon sa iyang sakyanan.

Reunion

Ang Langitnong Amahan makabutang kanato sa mga sitwasyon uban sa piho nga katuyoan sa hunahuna. Gibuhat Niya kini sa akong kinabuhi, ug nagbuhat usab Siya niini sa inyong kinabuhi, sama sa Iyang gibuhat sa kinabuhi sa among mga apo.

Ang matag usa kanato bililhon ug gihigugma sa Ginoo, kinsa nagpakabana, naghunghong, ug nagbantay kanato sa mga paagi nga talagsaon sa matag usa kanato. Sa walay kinutuban Siya mas maalamon ug mas gamhanan kay sa mortal nga mga tawo. Nasayud Siya sa atong mga hagit, mga kadaugan, ug matarung nga mga tinguha sa atong kasingkasing.

Sobra sa usa ka tuig ang milabay, samtang naglakaw ko agi sa Temple Square, usa sa mga misyonaryo nga sister ang miduol nako ug nangutana, “Nahinumdom ka ba nako? Gikan ko sa Florida.” Gisultihan ko niya sa iyang pangalan, Sister Aida Chilan. Oo, nahinumduman nako nga nahimamat siya ug ang iyang pamilya. Ang iyang stake president misugyot nga bisitahan namo ang iyang pamilya. Naklaro kini nga miadto kami alang sa ilang anak nga si Aida, nga wala pa mabunyagi. Human sa among pagbisita ug sobra sa usa ka tuig nga pagtudlo ug pag-fellowship, nabunyagan si Aida.

Elder Rasband with Sister Missionaries

Human sa among panag-istoryahanay sa Temple Square, misulat siya nako. Miingon siya: “Nasayud ko sa tibuok nakong kasingkasing nga ang Langitnong Amahan nakaila sa matag usa kanato ug nga Siya nagpadayon sa pagbutang kanato sa dalan sa usag usa nga dunay rason. Salamat nga nahimo kang usa sa akong mga misyonaryo, sa pagtabang nako ug sa pagpangita nako lima ka tuig na ang milabay.”14 Mipadala usab nako si Aida sa istorya sa iyang pagkakabig nga naghulagway sa “balaang mga sulagma” nga nahitabo sa iyang kinabuhi nga miresulta sa iyang bunyag ug kumpirmasyon, pagserbisyo og misyon sa Temple Square, ug sa iyang bag-ohay nga pagminyo sa templo.15

Sulagma lang ba nga ang stake president migiya kanamo ngadto sa panimalay sa mga Chilan o nga siya ug ako magkita sa wala madugay didto sa Temple Square? Ang pagpamatuod ni Aida nagpakita nga kining tanan kabahin sa “balaan nga plano” sa Dios.

Ang Ginoo gusto nga magauban kanato. Dili kini sulagma nga kon mobati kamo sa Iyang Espiritu ug molihok sa unang mga pag-aghat nga inyo Siyang mabati sama sa Iyang gisaad: “Ako molakaw diha sa inyong atubangan. Ako anaa sa inyong tuo nga kamot ug sa inyong walà, ug ang akong Espiritu mahimo nga anaa sa inyong mga kasingkasing, ug ang akong mga anghel anaa libut kaninyo, aron sa pagtabang kaninyo.”16

Kitang tanan dunay susama nga mga butang nga nahitabo sa atong kinabuhi. Mahimong mahimamat nato ang usa ka tawo nga morag pamilyar, mobag-o sa panagkaila, o mangita og komon nato nga mga butang sa usa ka estranghero. Kon mahitabo kadto, tingali ang Ginoo nagpahinumdom kanato nga sa pagkatinuod kitang tanan managsoon. Nalambigit kita sa samang kawsa—sa unsay gitawag ni Joseph Smith nga “sa kawsa ni Kristo.”17

Karon, asa man mohaum ang atong kabubut-on diha sa “balaan nga plano”? Kita dunay kapilian nga mosunod o dili mosunod sa atong Manluluwas ug sa Iyang pinili nga mga lider. Ang sumbanan klaro diha sa Basahon ni Mormon sa dihang ang mga Nephite mipahilayo sa Ginoo. Si Mormon naguol:

“Ug sila nakakita … nga ang Espiritu sa Ginoo wala na manalipod kanila; oo, kini mipahawa gikan kanila tungod kay ang Espiritu sa Ginoo dili mopuyo sa dili balaan nga mga templo—

“Busa ang Ginoo mihunong sa pagpanalipod kanila pinaagi sa iyang milagroso ug dili hitupngan nga gahum, kay sila nahulog ngadto sa kahimtang nga walay pagtuo ug makahahadlok nga pagkadautan.”18

Dili tanan nga gihangyo sa Ginoo kanato usa ka resulta kon unsa kita kalig-on, unsa kita kamatinud-anon, o unsa ba kaha ang atong nahibaloan. Hunahunaa si Saul, kinsa gipahunong sa Ginoo didto sa dalan paingon sa Damasco. Nagpaingon siya sa sayop nga direksyon sa iyang kinabuhi, ug wala kini kalabutan sa aktwal nga direksyon kon asa gayud siya paingon. Si Saul gigiyahan sa balaanong paagi. Sa dihang nailhan siya sa wala madugay isip si Pablo, ang iyang apostolikanhong pangalagad nagpakita kon unsay nasayran na sa Ginoo nga iyang mahimo ug makab-ot, dili kon unsay iyang gitakdang buhaton isip si Saul. Sa samang paagi, nasayud ang Ginoo kon unsay mahimo ug makab-ot sa matag usa kanato. Unsa man ang gitudlo ni Apostol Pablo? “Ug kita nasayud nga diha sa matag usa ka butang ang Dios nagabuhat og maayo uban kanila nga mga nahigugma kaniya ug mga tinawag sumala sa iyang katuyoan.”19

Kon kita matarung, andam, ug makahimo, kon kita naningkamot nga mahimong takus ug kwalipikado, mouswag kita ngadto sa mga dapit nga wala pa gayud nato mahunahunai ug mahimong kabahin sa “balaan nga plano” sa Langitnong Amahan. Matag usa kanato dunay kabalaan sa sulod kanato. Kon atong makita ang Dios nga naglihok pinaagi kanato ug uban kanato, unta madasig kita, gani magmapasalamaton alang niana nga giya. Sa dihang ang atong Amahan sa Langit miingon, “Mao kini ang akong buhat ug ang akong himaya—ang pagpahinabo sa pagka-imortal ug sa kinabuhi nga dayon sa tawo,”20 naghisgot Siya mahitungod sa tanan Niyang mga anak—ilabi na ninyo.

Ang kamot sa Ginoo nagagiya kaninyo. Pinaagi sa “balaan nga plano,” anaa Siya sa ginagmayng mga detalye sa inyong kinabuhi ingon man usab sa mahinungdanong mga panghitabo. Sama sa giingon diha sa Mga Proverbio, “Sumalig ka sa Ginoo sa bug-os mong kasingkasing; … ug siya magamando sa imong mga alagianan.”21 Mopamatuod ko nga Siya mopanalangin kaninyo, mopaluyo kaninyo, ug mohatag kaninyo og kalinaw. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.