2010–2019
Ang Kamatuoran sa Tanan nga mga Butang
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Kamatuoran sa Tanan nga mga Butang

Matag usa kanato adunay personal nga responsibilidad sa pagbuhat kon unsay gikinahanglan aron makabaton ug mapabilin ang usa ka lig-on nga pagpamatuod.

Mianhi kita karong gabhiona uban sa paglaum ug pagtuo nga sa pipila ka paagi, mobiya kita nga malig-on ug mapanalanginan sa Espiritu Santo, kinsa nagtudlo sa kamatuoran.1 Mahitungod kini sa atong indibidwal nga pagpangita sa kamatuoran nga gusto nakong hisgutan.

Sa batan-on pa, duna koy daghang pangutana mahitungod sa Simbahan. Ang pipila sa akong pangutana sinsero. Ang uban dili ug namugna tungod sa mga pagduha-duha sa uban.

Kasagaran nakong hisgutan ang akong mga pangutana uban sa akong inahan. Sigurado ko nga makabantay siya nga daghan sa akong mga pangutana sinsero ug gikan sa akong kasingkasing. Siguro medyo nasagmuyo siya niadtong mga pangutana nga dili kaayo sinsero ug mas makapalalis. Hinoon, wala gyud ko niya ipakaubos tungod kay duna koy mga pangutana. Maminaw siya ug mosulay sa pagtubag niini. Dihang nakabantay siya nga nasulti na niya tanan kutob sa iyang mahimo ug duna gihapon koy mga pangutana, moingon siya og susama niini: “David, maayo kana nga pangutana. Samtang nangita ug nagbasa ug nag-ampo ka alang sa tubag, nganong dili man ka mobuhat sa mga butang nga imong nahibaloan nga kinahanglan nimong buhaton ug dili mobuhat sa mga butang nga dili nimo kinahanglang buhaton?” Nahimo kining sumbanan sa pagpangita nako sa kamatuoran. Pinaagi sa pagtuon, pag-ampo, ug pagtuman sa mga sugo, nabantayan nako nga dunay mga tubag sa tanan nakong importante nga mga pangutana. Nabantayan usab nako nga sa ubang mga pangutana, ang padayon nga pagtuo, pailub, ug pagpadayag gikinahanglan.2

Gibutang ni mama ang responsibilidad sa pagpalambo sa pagtuo ug pagpangita sa mga tubag ngari nako. Nasayud siya nga ang importante nga mga tubag magagikan sa pagpangita nako sa kamatuoran sa paagi nga gitakda sa Langitnong Amahan. Nasayud siya nga kinahanglan nakong pangitaon ang kamatuoran. Nasayud siya nga kinahanglan nakong mahimong sinsero sa akong mga pangutana ug andam nga mobuhat sa unsay nahibaloan na nako nga tinuod. Nasayud siya nga kinahanglan nakong magtuon ug mag-ampo ug nga kinahanglan nakong mopalambo og mas dakong pailub samtang nagtinguha ko og mga tubag gikan sa Ginoo. Ang pagkaandam nga magmapailubon usa ka bahin sa atong pagpangita sa kamatuoran ug sa sumbanan sa Ginoo sa pagpadayag sa kamatuoran.3

Paglabay sa panahon akong nahibaloan nga ang akong inahan nagtudlo nako sa sumbanan sa Langitnong Amahan alang sa pagpangita sa kamatuoran. Milambo ang akong pagtuo, misugod pag-abut ang mga tubag, ug gidawat nako ang mission call.

Dihay higayon, sa sayong bahin sa akong misyon, nga kinahanglan nakong masayud kon ang Simbahan tinuod ba ug si Joseph Smith usa ka propeta sa Dios. Gibati nako ang unsay klaro kaayong gipahayag ni Presidente Thomas S. Monson sa katapusan natong kinatibuk-ang komperensya: “Kon kamo wala pay pagpamatuod niining mga butanga, buhata kanang gikinahanglan aron makabaton niini. Mahinungdanon alang kaninyo nga adunay inyong kaugalingon nga pagpamatuod niining malisud nga mga panahon, kay ang mga pagpamatuod sa uban igo lang nga moabag kaninyo.”4 Nasayud ko kon unsay gikinahanglan. Kinahanglan kong mobasa sa Basahon ni Mormon uban sa sinsero nga kasingkasing, tinuod nga tinguha, ug mangutana sa Dios kon kini tinuod ba.

Paminawa ang talagsaong pamahayag sa Langitnong Amahan nga gihatag pinaagi ni propeta Moroni: “Kon kamo makadawat niini nga mga butang, ako moawhag kaninyo nga kamo mangutana sa Dios, ang Amahan sa Kahangturan, sa ngalan ni Kristo, kon kini nga mga butang dili ba tinuod; ug kon kamo mangutana sa kinasingkasing, uban sa tinuod nga katuyoan, nga may hugot nga pagtuo kang Kristo, siya mopakita sa kamatuoran niini nganha kaninyo, pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo.”5

Aron madawat kon unsay anaa sa Basahon ni Mormon, kinahanglan ko nga mobasa niini. Misugod ko sa sinugdanan sa basahon ug nagbasa kada adlaw. Ang pipila dali ra kaayong makadawat og pagsaksi. Sa uban, mas nagkinahanglan pa kini og dugang nga panahon ug dugang nga pag-ampo ug mahimong maglakip sa pagbasa sa basahon sa pipila ka higayon. Kinahanglan kong mobasa sa tibuok nga basahon una pa nako nadawat ang gisaad nga pagsaksi. Hinoon, gipakita sa Dios ang kamatuoran niini ngari kanako pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo.

Sa akong missionary journal, gihulagway nako ang akong kalipay sa pagkahibalo sa kamatuoran ingon man usab ang akong personal nga pagpahayag sa pasalig [commitment] ug tinuod nga tinguha sa pagbuhat sa kamatuoran nga akong nadawat. Akong gisulat: “Mipasalig ko sa akong Amahan sa Langit ug sa akong kaugalingon nga buhaton ang akong pinakamaayo, sa paghatag niini og 100 ka porsyento sa tibuok nakong kinabuhi, bisan unsay pangayoon kanako, akong buhaton, apan karon anaa nako ang nahibilin sa akong misyon ug himoon nako kini nga talagsaong misyon, usa nga dili nako kamahayan, apan dili alang kanako, apan alang sa Ginoo. Gihigugma nako ang Ginoo, ug gihigugma nako ang buhat, ug mag-ampo lang ko nga kana nga pagbati dili gayud mobiya kanako.”

Akong nasayran nga ang kanunay nga pag-amuma ug padayon nga paningkamot nga maghinulsol ug motuman sa mga sugo gikinahanglan aron dili gayud mobiya kana nga pagbati. Si Presidente Monson miingon, “Ang pagpamatuod kinahanglan nga lig-unon ug bag-uhon pinaagi sa padayon nga pagsunod sa mga sugo sa Dios ug pinaagi sa kanunay nga pag-ampo ug pagtuon sa kasulatan kada adlaw.”6

Sulod sa katuigan gipangutana nako ang mga misyonaryo ug ang kabatan-onan sa tibuok kalibutan kon giunsa nila pagsugod ang ilang personal nga paningkamot sa pagpangita sa kamatuoran ug sa pagbaton og pagpamatuod. Hapit tanan nakong gipangutana, mitubag sila nga ang ilang kaugalingong paningkamot nga makabaton og personal nga pagpamatuod nagsugod sa personal nga desisyon sa pagbasa sa Basahon ni Mormon gikan sa sinugdanan ug sa pagpangutana sa Dios kon kini tinuod ba. Sa pagbuhat niini, mipili sila sa “paglihok” imbis nga “aghaton sa pagpalihok”7 pinaagi sa mga pagduha-duha sa uban.

Aron masayud sa kamatuoran, kinahanglan natong sundon ang ebanghelyo8 ug “sulayan”9 ang pulong. Gipasidan-an kita nga dili mobatok sa Espiritu sa Ginoo.10 Ang paghinulsol, inubanan sa determinasyon sa pagtuman sa mga sugo, usa ka importante nga bahin sa pagpangita sa indibidwal alang sa kamatuoran.11 Gani, mahimong magkinahanglan kitang “mobiya sa tanan” natong mga sala aron masayud sa kamatuoran.12

Kita gisugo nga “pangitaa ang pagtulun-an, gani pinaagi sa pagtuon ug usab pinaagi sa hugot nga pagtuo” ug “pangitaa … gikan sa labing maayo nga mga basahon ang mga pulong sa kaalam.”13 Ang atong pagpangita sa kamatuoran kinahanglang mag-focus “sa labing maayo nga mga basahon” ug sa labing maayo nga mga kapanguhaan. Lakip sa labi gayung maayo mao ang mga kasulatan ug ang mga pulong sa buhi nga mga propeta.

Gihangyo ni Presidente Monson ang matag usa kanato nga “buhata [kon unsay] gikinahanglan” aron makabaton ug mapabilin ang usa ka lig-on nga pagpamatuod.14 Unsa may gikinahanglan aron mapalambo ug mapalig-on ang inyong pagpamatuod? Matag usa kanato adunay personal nga responsibilidad sa pagbuhat kon unsay gikinahanglan aron makabaton ug mapabilin ang usa ka lig-on nga pagpamatuod.

Ang mapailubong pagtuman sa atong mga pakigsaad samtang atong “buhaton [kon unsay] gikinahanglan” aron madawat ang mga tubag gikan sa Ginoo kabahin sa sumbanan sa Dios alang sa pagkat-on sa kamatuoran. Ilabi na kon ang mga butang lisud, mahimong kinahanglan kitang “[motugyan] sa maayo nga buot ug uban sa pailub ngadto sa tanan nga kabubut-on sa Ginoo.”15 Ang mapailubong pagtuman sa pakigsaad modugang sa atong pagkamapainubsanon, mopalambo sa atong tinguha nga masayud sa kamatuoran, ug motugot sa Espiritu Santo sa “pag-agak [kanato] diha sa agianan sa kaalam aron [kita] mapanalanginan, mouswag, ug mapreserbar.”16

Ang akong asawa, nga si Mary, ug ako dunay tawo nga gimahal namo pag-ayo kinsa nanglimbasug sulod sa daghang katuigan bahin sa pihong mga aspeto sa Simbahan. Ganahan siya sa ebanghelyo, ug ganahan siya sa Simbahan apan sa gihapon aduna pay mga pangutana. Na-sealed siya sa templo, aktibo sa Simbahan, mituman sa iyang mga calling, ug usa ka talagsaong inahan ug asawa. Sulod sa katuigan misulay siya sa pagbuhat niadtong mga butang nga iyang nahibaloan nga husto ug milikay sa pagbuhat niadtong mga butang nga iyang nahibaloan nga sayop. Mituman siya sa iyang mga pakigsaad ug nagpadayon sa pagpangita. Usahay mapasalamaton siya nga napalig-on pinaagi sa pagtuo sa uban.

Dili pa lang dugay ang iyang bishop nakigkita kaniya ug sa iyang bana. Gihangyo niya sila nga dawaton ang buluhaton sa templo nga magsilbing mga proxy alang niadtong nagkinahanglan og mga ordinansa sa templo. Kini nga calling nakasurprisa kanila, apan gidawat nila ug nagsugod sa ilang pagserbisyo diha sa balay sa Ginoo. Ang ilang tin-edyer nga anak nga lalaki bag-o lang nga miapil sa family history research ug nakakita og apelyido kansang mga ordinansa sa templo wala pa makompleto. Sa wala madugay nagsilbi silang proxy ug mihimo sa mga ordinansa sa templo alang niining tawhana ug sa iyang pamilya. Samtang nangluhod sila sa altar ug gipahigayon ang ordinansa sa sealing, kining talagsaon, mapailubong babaye kinsa nangita sa dugay na kaayong panahon adunay pribadong espirituhanong kasinatian diin nasayran niya nga ang templo ug ang mga ordinansa nga gipahigayon diha niini tinuod. Nanawag siya sa iyang inahan ug gisultihan siya bahin sa iyang kasinatian ug miingon nga samtang duna pa siyay pipila ka pangutana, nasayud siya nga ang templo tinuod, nga ang mga ordinansa sa templo tinuod, ug nga ang Simbahan tinuod. Naghilak ang iyang inahan uban sa pasalamat alang sa usa ka mahigugmaon, mapailubong Langitnong Amahan ug sa usa ka anak nga mapailubong nagpadayon sa pagpangita.

Ang mapailubong pagtuman sa pakigsaad nagdala og mga panalangin sa langit nganhi sa atong kinabuhi.17

Nakakita ko og dakong kahupayan diha sa saad sa Ginoo nga “pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo kamo mahimo nga masayud sa kamatuoran sa tanan nga mga butang.”18 Bisan dili masayud sa tanan, mahimo natong masayran ang kamatuoran. Mahimo natong masayran nga ang Basahon ni Mormon tinuod. Gani, sama sa gitudlo ni Presidente Russell M. Nelson karong hapon, mahimo kitang “mobati, og maayo diha sa ‘labing kinahiladman’ sa atong kasingkasing [tan-awa sa Alma 13:27], nga ang Basahon ni Mormon mao gayud ang pulong sa Dios.” Ug mahimong ato “gayud kining mabati og maayo nga dili ta gusto nga mabuhi bisan usa ka adlaw nga wala kini.”19

Mahimo natong masayran nga ang Dios mao ang atong Amahan, kinsa nahigugma kanato ug ang Iyang Anak, nga si Jesukristo, mao ang atong Manluluwas ug Manunubos. Mahimo natong masayran nga ang pagkamiyembro sa Iyang Simbahan kinahanglang hangupon ug ang sinemana nga pag-ambit sa sakrament makatabang kanato ug sa atong pamilya nga mahimong luwas. Mahimo natong masayran nga pinaagi sa mga ordinansa sa templo, ang mga pamilya sa tinuod mahimong magkahiusa hangtud sa kahangturan. Mahimo natong masayran nga ang Pag-ula ni Jesukristo ug ang mga panalangin sa paghinulsol ug pagpasaylo tinuod. Mahimo natong masayran nga ang atong minahal nga propeta, si Presidente Thomas S. Monson, mao ang propeta sa Ginoo ug ang iyang mga magtatambag ug ang mga sakop sa Korum sa Napulog Duha mga apostoles, mga propeta, mga manalagna, ug mga tigpadayag.

Niining tanan ako nasayud nga tinuod ug mohatag ko sa akong pagsaksi sa pangalan ni Jesukristo, amen.