2010–2019
Maghigugmaay sa Usag Usa sama nga Siya Nahigugma Kanato
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Maghigugmaay sa Usag Usa sama nga Siya Nahigugma Kanato

Pinaagi sa pagserbisyo ug pagpasaylo sa uban nga may tinuod nga gugma, kita mamaayo ug makadawat og kalig-on sa pagbuntog sa atong kaugalingon nga mga hagit.

Atol sa Katapusang Panihapon, ang Manluluwas mihatag og bag-ong sugo ngadto sa Iyang mga disipulo, nag-ingon:

“Ako magahatag kaninyog bag-ong sugo, Nga kinahanglan maghigugmaay kamo ang usa sa usa; maingon nga Ako nahigugma kaninyo, kinahanglan maghigugmaay usab kamo ang usa sa usa.

“Ang tanang tawo makaila nga kamo mga tinun-an ko pinaagi niini, kon kamo maghigugmaay ang usa sa usa.”1

Ang mga disipulo sa Manluluwas gihatagan og bag-ong sugo sa paghimo og dugang pa, mas dako pa, ug mas balaan pa. Kini nga bag-ong sugo ug pagdapit gi-summarize diha sa importanting mga pulong “maingon nga ako nahigugma kaninyo.”

Ang Gugma Usa ka Buhat; ang Gugma Usa ka Pag-alagad

“Ang gugma usa ka pagbati sa lawom nga debosyon, pagpakabana, ug kahinangup. Ang labing mahinungdanong ehemplo sa gugma sa Dios alang sa iyang mga anak makita diha sa walay kinutuban nga Pag-ula ni Jesukristo.”2 “Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan,” gisulat ni Juan, “nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong Anak, aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag, kondili may kinabuhing dayon.”3 “Ang gugma alang sa Dios ug sa isigkatawo maoy usa ka kinaiya sa mga disipulo ni Jesukristo.”4

Pipila ka tuig ang milabay, dihang ang among kinamagulangan nga apo, si Jose, kwatro anyos, nagdula siya uban sa akong asawa. Samtang nangatawa sila ug nalingaw pag-ayo nga nag-uban, ang among apo nangutana niya, “Lola, gihigugma ko nimo?”

Siya mitubag kaniya, “Oo, Jose, gihigugma ko ikaw.”

Dayon nangutana na pud siya sa iyang lola: “Giunsa nimo pagkasayud nga imo kong gihigugma?”

Ang iyang lola mipasabut niya sa iyang mga pagbati ug gisultihan siya sa tanang nabuhat sa iyang lola ug andam nga buhaton alang niya.

Wala madugay ang akong asawa nangutana ni Jose sa sama nga mga pangutana, lakip niining mahinuklugong pangutana: “Giunsa nimo pagkasayud nga imo kong gihigugma?”

Naghatag og inosente apan sinsero nga tubag, miingon siya, “Gihigugma ka nako tungod kay gibati ko kini sa akong kasingkasing.” Ang mahigugmaong kinaiya ni Jose ngadto sa iyang lola nianang adlawa ug sa kanunay nagpakita nga ang gugma kombinasyon sa mga buhat ingon man sa lawom nga mga pagbati.

Mitudlo si Haring Benjamin, “Tan-awa, ako mosulti kaninyo niini nga mga butang nga kamo unta makakat-on og kaalam; nga kamo unta makakat-on nga kon kamo anaa sa pag-alagad sa inyong mga isigkatawo kamo anaa lamang sa pag-alagad sa inyong Dios.”5

Sa kalibutan karon nga daghan kaayong mga pag-antus tungod sa lain-laing mga kahimtang, ang pagpadala og text message nga may kataw-anang emoji o pag-post og nindot nga litrato nga dunay mga pulong nga “Gihigugma ko ikaw” maayo ug bililhon. Apan ang angayng buhaton sa kadaghanan nato mao ang pagbutang sa atong mga mobile device ug, kutob sa mahimo, motabang sa uban nga dunay dakong panginahanglan. Ang gugma nga walay pagserbisyo susama sa pagtuo nga walay binuhatan; kini sa pagkatinuod patay.

Ang Gugma Usa ka Pagpasaylo

Ang tiunay nga gugma ni Kristo, nga mao ang gugma nga putli,6 nagdasig kanato dili lang sa paglihok ug paghatag og serbisyo apan aron usab makabaton og kalig-on sa pagpasaylo, bisan unsa pa ang sitwasyon. Mopaambit ako kaninyo og kasinatian nga nakaapekto ug miusab sa akong kinabuhi. Si Ted ug Sharon, mga ginikanan ni Cooper, kinsa ania karon, mihatag kanako og pagtugot sa pagpaambit kon unsay nahitabo sa ilang pamilya sobra sa siyam na ka tuig ang milabay. Akong isulti ang kasinatian gikan sa panglantaw ni Ted, ang amahan ni Cooper:

Agosto 21, 2008, maoy unang adlaw sa eskwela, ug ang tulo ka mga magulang ni Cooper, si Ivan, Garrett, ug Logan, diha tanan sa bus stop naghulat nga mosakay sa bus. Si Cooper, kinsa kwatro anyos ang panuigon, nagsakay sa iyang bisikleta; ang akong asawa, si Sharon, naglakaw.

Nakatabok na ang akong asawa sa dalan ug gisinyasan si Cooper sa pagtabok. Sa samang higayon, usa ka sakyanan hinay kaayo nga miliko sa wala ug naligsan si Cooper.

Nakadawat ko og tawag sa telepono gikan sa usa ka silingan nga nagsulti nako nga si Cooper naligsan sa sakyanan. Dali kong mi-drayb ngadto sa bus stop aron tan-awon siya. Naghigda si Cooper sa mga sagbut, naglisud sa pagginhawa, apan walay makita nga kadaut.

Miluhod ko tupad ni Cooper ug misulti og makaawhag nga mga butang sama sa “Ma-okey ra ka. Hulat lang.” Nianang higayuna ang akong high priest group leader, si Nathan, miabut kuyog ang iyang asawa. Misugyot ang iyang asawa nga hatagan namo si Cooper og priesthood blessing. Among gipatong ang among mga kamot sa ulo ni Cooper. Dili ko makahinumdom kon unsay akong gisulti sa panalangin, apan klaro nakong nahinumduman ang presensya sa uban nga naglibut kanamo, ug nianang higayuna nasayud ko nga mamatay si Cooper.

Gisakay si Cooper sa helicopter padulong sa ospital apan, sa pagkatinuod, namatay. Gibati nako ang Langitnong Amahan nga nagsulti nako nga ang akong yutan-ong responsibilidad kang Cooper nahuman na ug nga si Cooper naa na karon sa Iyang pag-amuma.

Nakagahin kami og panahon sa ospital uban ni Cooper. Ang mga trabahante didto miandam niya aron amo siyang magunitan ug masultihan sa among mga panamilit ug gitugutan kami nga mogahin og panahon uban niya, mokupot kaniya, kutob sa among gusto.

Sa pagpamauli, ang naguol nakong asawa ug ako mitan-aw sa usag usa ug misugod sa paghisgot mahitungod sa batan-ong lalaki nga nag-drayb sa sakyanan. Wala kami makaila niya, bisan og nagpuyo siya usa lang ka karsada gikan sa amoa ug sulod sa mga utlanan sa among ward.

Ang sunod nga adlaw lisud kaayo alang kanamo samtang hilabihan kaming nabug-atan sa kaguol. Miluhod ko ug nag-ampo sa labing sinsero nga pag-ampo nga nabuhat nako sukad. Mihangyo ko sa Langitnong Amahan sa pangalan sa akong Manluluwas nga kuhaon ang hilabihan nakong kasubo. Gibuhat Niya kini.

Wala madugay nianang adlawa usa ka counselor sa among stake presidency miandam aron among mahimamat ang batan-ong lalaki—ang nagmaneho sa sakyanan—ug ang iyang mga ginikanan sa panimalay sa counselor. Si Sharon ug ako naghulat sa pag-abut sa batan-on ug sa iyang mga ginikanan. Sa pag-abli sa pultahan, amo silang nahimamat sa unang higayon. Ang akong bishop mihunghong kanako, “Duola siya.” Gigakos namo siya ni Sharon sa usa ka dako nga group hug. Nagdungan mi sa pagpanghilak nga daw dugay kaayo. Gisultihan namo siya nga ang nahitabo usa gayud ka aksidente.

Milagruso kadto alang kang Sharon ug kanako, nga kaming duha mibati og ingon niadto ug nga mao gihapon ang among gibati karon. Pinaagi sa grasya sa Dios, among nasubay ang matarung nga dalan, ang dayag nga dalan, ang bugtong dalan, ug gihigugma kining maayo nga batan-ong lalaki.

Nasuod namo siya ug ang iyang pamilya paglabay sa mga katuigan. Iyang gipaambit kanamo ang labing mahinungdanong mga higayon sa iyang kinabuhi. Miadto pa gani kami sa templo uban kaniya sa dihang nangandam siya alang sa iyang misyon.7

Mga kaigsoonan, si Ted nasayud sa walay pagduha-duha nga ang atong Langitnong Amahan nahigugma kanato. Nasayud siya nga sa pagpasaylo, ug sa pagpahaw-as sa iyang kaugalingon niana nga paagi, daw sama katam-is nga gipasaylo. Kini nga katam-is moabut pinaagi sa pagsunod sa ehemplo sa labing mahinungdanong Ehemplo. Sa Basahon ni Mormon, si Alma namahayag kabahin sa Manluluwas, “Ug siya magpadayon, mag-antus sa mga sakit ug mga kasakit ug mga pagtintal sa matag matang; ug kini aron ang pulong matuman nga nag-ingon nga siya modala diha kaniya sa mga sakit ug mga balatian sa iyang mga katawhan.”8

Mga kaigsoonan, pagkatalagsaon nga istorya sa tinuod nga gugma ug pagpasaylo. Kita, usab, makabaton og kalipay samtang kita moserbisyo ug mopasaylo sa uban. Si Georgy, usa sa among mga apo, kanunay nga moingon, “Unsa kita nga matang sa pamilya?” Ug siya motubag, “Kita usa ka malipayon nga pamilya!”

Si Presidente Thomas S. Monson mitambag kanato, nag-ingon, “Susihon nato ang atong kinabuhi ug tinuon ang pagsunod sa ehemplo sa Manluluwas pinaagi sa pagkamabination, pagkamahigugmaon, ug pagkamatinabangon.”9

Ako nasayud nga ang atong Langitnong Amahan ug Iyang Anak, si Jesukristo, nahigugma kanato ug andam nga motabang kanato sa paglihok samtang mohigugma kita sa usag usa sama nga Sila nahigugma kanato. Ug ako nasayud nga pinaagi sa pagserbisyo ug pagpasaylo sa uban nga may tinuod nga gugma, kita mamaayo ug makadawat og kalig-on sa pagbuntog sa atong kaugalingon nga mga hagit. Ug ako mideklarar niana sa pangalan ni Jesukristo, amen.