2010–2019
Mga Tighupot sa Langitnong Kahayag
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Mga Tighupot sa Langitnong Kahayag

Isip tighupot sa priesthood sa Dios ug disipulo ni Jesukristo, ikaw ang tighupot sa kahayag.

Usa ka tawo nga gulangon apil sa nanagbarug nga milinya sa post office sa pagpalit og stamp sa service counter. Nabantayan sa batan-ong babaye nga maglisud siya’g lakaw ug mitanyag nga tudloan siya unsaon pagpalit og stamp gikan sa machine aron makadaginot og oras. Miingon ang tawo nga gulangon, “Salamat, apan ok ra kong maghulat. Dili bitaw mangutana ang machine bahin sa akong atraytis.”

Usahay makatabang ang pagpakigsulti og tawo nga mobati sa atong mga problema.

Ang kasakit, kasubo, ug balatian mao ang mga kasinatiang moabut kanatong tanan—ang mga aksidente, pag-antus, ug kapildihan moangkon og dugang gidak-on sa atong panumduman.

Kon hisgutan ang atong pisikal nga kaayuhan, hangupon nato ang katigulangon isip kabahin sa atong mortal nga panaw. Magpatambag kita sa mga propesyunal kinsa may kinaadman sa atong pisikal nga lawas. Kon mag-antus kita og emosyunal ug mental nga kaluya, magpatabang kita sa mga eksperto kinsa motambal niining matanga sa mga sakit.

Sama nga magsagubang kita’g mga pagsulay sa pisikal ug emosyunal dinhi sa mortalidad, mag-atubang sab kita og mga espiritwal nga hagit. Daghan nato may mga panahon sa kinabuhi nga lig-on kaayo ang atong pagpamatuod. Makasinati pud kita’g mga panahon nga daw layo ang atong Langitnong Amahan. May mga panahon nga mabahandi nato sa tibuok natong kasingkasing ang mga butang sa Espiritu. May mga panahon usab nga daw dili kini bililhon o minus ra ang kabililhon niini.

Karon mamulong ko bahin sa espiritwal nga kaayohan—unsaon nga makakita kita og tambal sa atong kawalay pag-uswag ug maglakaw sa kasanag, sa espirituhanong kabaskug.

Espiritwal nga Balatian

Usahay ang espiritwal nga balatian maoy bunga sa mga sala o emosyonal nga mga samad. Usahay ang espiritwal nga pagkahugno hinay-hinayng moabut nga dili gani ta kamatikud unsay nanghitabo. Sama sa anam-anam nga pagkahulma sa dakong bato, ang espiritwal nga kasakit ug kasubo anam-anam nga matigom hangtud bug-at na kaayong pas-anon. Sama pananglit, mahitabo kini kon ang atong mga responsibilidad sa trabaho, balay, ug sa simbahan magkabug-at nga dili na nato makita ang kalipay sa ebanghelyo. Tingali mobati ta sama og wala na kitay ikahatag o ang pagsunod sa mga sugo sa Dios lapas na sa atong kusog.

Apan dili tungod kay tinuod ang espiritwal nga mga pagsulay wala magpasabut nga wala kini pagkaayo.

Mamaayo kita sa espiritwal nga paagi.

Bisan ang pinakalawom nga espiritwal nga mga samad—oo, bisan kadtong daw walay pagkaayo—mamaayo.

Mahal kong mga higala, ang makaayo nga gahum ni Jesukristo anaa sa atong panahon.

Ang makaayo Niya nga paghikap makausab og mga kinabuhi sa atong panahon sama sa Iyang panahon. Kon may pagtuo kita, gunitan Niya ang atong mga kamot, pun-on sa langitnong kahayag ang atong mga kalag, mosulti kanato og bulahang mga pulong, “Bumangon ka, dad-a ang imong higdaan, ug lumakaw ka.”1

Kangitngit ug Kahayag

Bisan unsay hinungdan sa mga espiritwal natong balatian, usa ra ang hinungdan niini: ang kawalay balaan nga kahayag.

Ang kangitngit mopaus-os sa atong abilidad sa klaro nga pagtan-aw. Mopangitngit kini sa atong panan-aw nga kaniadto yano ug klaro. Kon anaa kita sa kangitngit, lagmit dili usab maayo ang atong mga pagpili, kay dili man nato makita ang mga peligro sa atong agianan. Kon anaa kita sa kangitngit, lagmit mawad-an kita sa paglaum, kay dili man nato makita ang kalinaw ug kalipay nga naghulat kanato kon magpadayon lang kita.

Ang kahayag, sa laing bahin, magtugot nga atong makita ang mga butang kon unsa gayud kini. Magtugot kini nga mahibaloan nato unsay sakto ug sayop, kon unsay importante ug dili. Kon naa kita sa kahayag, mahimo nato ang tarung nga pagpili base sa tinuod nga mga baruganan. Kon naa kita sa kahayag, duna kitay “hingpit nga kahayag sa paglaum,”2 kay makita man nato ang mortal natong mga pagsulay gikan sa mahangturong panglantaw.

Makit-an nato ang espiritwal nga pagkaayo kon mopalayo kita sa mga gabon sa kalibutan ug moadto sa walay katapusang Kahayag ni Kristo.

Mas masabtan nato ug ma-apply ang doktrinal nga konsepto sa kahayag, mas makapanalipud kita batok sa mga sakit nga espiritwal nga motakboy o mosamok nato sa tanang direksyon; ug mas lagsik kitang makaserbisyo, maisugon, mapinanggaon, ug mapaubsanong tighupot sa balaang priesthood—matinuorong mga sulugoon ug disipulo sa atong pinalangga ug mahangturong Hari.

Ang Kahayag sa Kalibutan

Miingon si Jesukristo, “Ako ang kahayag sa kalibutan: siya nga magasunod kanako dili gayud maglakaw sa kangitngit, hinonoa magabaton siya sa kahayag nga magahatag og kinabuhi.”3

Unsay ipasabut niini?

Mao lamang kini: Siya nga mapaubsanong mosunod ni Jesukristo makasinati ug makaambit sa Iyang kahayag. Ug mosanag pa kana nga kahayag hangtud nga mabungkag ang kinagrabihang kangitngit.

Nagpasabut kini nga dunay gahum, kusog nga impluwensya, nga gikan sa Manluluwas. Padayon kini “gikan sa atubangan sa Dios aron sa pagpuno sa walay katapusan nga kawanangan.”4 Kay kini nga gahum mosanag, mobayaw, ug modan-ag sa atong kinabuhi, kasagaran gitawag kini sa kasulatan og kahayag, apan gi-refer usab kini nga espiritu sa kamatuoran.

Sa Doktrina ug mga Pakigsaad atong mabasa, “Ang pulong sa Ginoo mao ang kamatuoran, ug bisan unsa nga mga kamatuoran mao ang kahayag, ug bisan unsa nga kahayag mao ang Espiritu, gani ang Espiritu ni Jesukristo.”5

Kining lawom nga panabut—kana nga kahayag mao ang espiritu, nga mao ang kamatuoran, ug kini nga kahayag mosanag sa matag kalag nga moanhi sa kalibutan—importante kini ug puno sa paglaum. Ang kahayag ni Kristo naglamdag sa matag tawo pinaagi sa kalibutan, nga nagpatalinghug ngadto sa tingog sa Espiritu.6

Ang Kahayag ni Kristo molukop sa kalibutan.

Molukop kini sa yuta.

Mopuno kini sa matag kasingkasing.

“Ang Dios [walay] pinalabi sa mga tawo.”7 Magamit sa tanan ang Iyang kahayag—bantugan o dili, adunahan o kabus, pinalabi o dili.

Kon ablihan ninyo ang inyong hunahuna aron madawat ang kahayag ni Kristo ug mosunod sa Manluluwas, madawat ninyo ang dugang nga kahayag. Pagtulun-an human sa pagtulun-an, gamay dinhi ug gamay didto, mapundok ang dugang nga kahayag ug kamatuoran sa inyong mga kalag, hangtud mahanaw ang kangitngit sa inyong kinabuhi.8

Bukhon sa Dios ang inyong mga mata.

Hatagan kamo’g bag-ong kasingkasing sa Dios.

Ang gugma sa Dios, kahayag, ug kamatuoran mopalihok sa nakatulog nga mga butang, ug mabag-o ang inyong kinabuhi kang Kristo Jesus.9

Misaad ang Ginoo, “Ug kon ang inyong katuyoan usa ngadto sa akong himaya, ang inyong tibuok kalawasan mapuno sa kahayag, ug walay kangitngit diha kaninyo; ug kana nga lawas nga napuno sa kahayag makasabut sa tanan nga mga butang.”10

Katapusang paagi kini para sa espiritwal nga balatian. Mahanaw ra ang kangitngit kon anaa ang kahayag.

Ang pagkumpara sa Espiritwal nga Kangitngit

Hinoon, dili kita pugson sa Dios sa paghangop sa Iyang kahayag.

Kon komportable ra ta sa ngitngit, sigurado nga dili mausab ang atong kasingkasing.

Aron dunay kausaban, pasudlon gayud nato ang kahayag.

Atol sa akong pagpiloto isip airline captain libut sa atong planeta, matingala ko kanunay sa katahum ug kahingpit sa minugna sa Dios. Akong nakita labaw na ang pagkakita sa relasyon tali sa yuta ug sa adlaw. Gikonsiderar ko kini nga dako nga object lesson kon sa unsang paagi ang kahayag ug kangingit mitumaw.

Sa nahibaloan natong tanan, sa matag 24 oras ang gabii mahimong adlaw ug ang adlaw mogabii.

Nan, unsa diay ang gabii?

Ang gabii walay lain kondili anino ra gayud.

Bisan sa pinakangiub nga kagabhion, wala mohunong sa pagsilaw ang adlaw. Padayon kining naghayag nga sanag sukad. Apan ang katunga sa kalibutan anaa sa kangitngit.

Kon walay kahayag motumaw ang kangitngit.

Kon moabut na ang kangingit sa kagabhion, dili kita masubo o mabalaka nga nawala ang adlaw. Dili kita maghunahuna nga wala na diha ang adlaw o napalong. Nakasabut kitang nasalipdan ra kita, nga padayong motuyok ang kalibutan, ug sa katapusan ang kasilaw sa adlaw moabut na usab kanato.

Wala magpasabut nga kon mongitngit wala nay kahayag. Sa kasagaran, nagpasabut kini nga wala kita sa saktong dapit nga makadawat sa kahayag. Sa bag-o lang nga eklipse, daghan ang naningkamot nga maimpluwensyahan bisan gamay sa anino nga nahimo sa bulan taliwala sa sanag nga adlaw.

Sa susama kaayong paagi, ang espirituhanong kahayag padayong mosanag sa matag linalang. Buhaton ni Satanas ang tanan aron makamugna og anino sa kaugalingon natong binuhatan. Mamugos siya nga magbuhat kita og kaugalingong eklipse, iduso kita ngadto sa mangitngit niyang dapit.

Ang espiritwal nga kangitngit makamugna og tabil sa kalimot bisan niadtong kaniadto anaa sa kahayag ug nagmaya sa Ginoo. Hinoon, bisan panahon sa grabing kangitngit, mamati ang Dios sa mapaubsanon natong mga pangamuyo, kon mag-ampo kita, “Ginoo, nagatuo ako; tabangi ang pagtuo ko nga nakulangan.”11

Sa kapanahunan ni Alma dunay daghang naglisud og dawat sa espirituhanong mga butang, ug “tungod sa ilang pagkadili matuohon,” dili makasulod sa ilang mga kalag ang kahayag sa Dios “ug ang ilang mga kasingkasing mga tig-a.”12

Mga Tighupot Kita sa Kahayag

Kaigsoonan, naa ra nato kon mopundo kita sa saktong dapit aron makita ang balaanong kahayag ug kamatuoran sa ebanghelyo ni Jesukristo. Bisan og moabut na ang kagabhion ug mongitngit ang kalibutan, makapili ra kita sa paglakaw sa kahayag ni Kristo, motuman sa Iyang mga sugo, ug maisugong mopamatuod sa Iyang pagkatinuod ug Iyang kabantugan.

Isip tighupot sa priesthood sa Dios ug disipulo ni Jesukristo, ikaw ang tighupot sa kahayag. Ipadayon ang pagbuhat sa mga butang nga nahibaloan nimong moalima sa Iyang balaang kahayag. “Ipakita ang inyong kahayag”13 ug “pasigaa [kini] atubangan sa mga tawo”—dili aron makita nila ug dayegon kamo, apan “ aron makita nila ang inyong maayong mga buhat ug dayegon nila ang inyong Amahan nga anaa sa langit.”14

Mga kaigsoonan, mga instrumento kamo sa kamot sa Ginoo sa pagdala sa kahayag ug pagkaayo sa mga kalag sa mga anak sa Langitnong Amahan. Tingali wala mo mobati nga kwalipikado nga moayo niadtong nagmasakiton sa espiritwal—siguradong dili labaw ang inyong pagkakwalipikado kay sa empleyado sa post office nga motabang sa dunay atraytis. Tingali nagsagubang kamo og espiritwal nga mga hagit sa inyong kaugalingon. Bisan pa, gitawag kamo sa Ginoo. Gihatagan mo niya’g awtoridad ug responsiblidad nga tabangan ang nanginahanglan. Gituga Niya kaninyo ang Iyang sagradong gahum sa priesthood aron magdala og kahayag ngadto sa kangitngit ug mobayaw ug mopanalangin sa mga anak sa Dios. Gipahiuli sa Dios ang Iyang Simbahan ug ang Iyang bililhong ebanghelyo, “nga makapaalim sa samaran nga kalag.”15 Giandam Niya ang dalan sa espiritwal nga kaayohan, aron makit-an ang pagkaayo gikan sa kawalay pag-uswag ngadto sa lagsik, espiritwal nga kabaskug.

Matag higayon nga ibalik ninyo ang inyong kasingkasing sa Dios sa mapaubsanong pag-ampo, masinati ninyo ang Iyang kahayag. Matag higayon nga tinguhaon ninyo ang Iyang pulong ug kabubut-on diha sa kasulatan, molambo ang kahayag ngadto sa kasanag. Matag higayon nga makabantay mo nga dunay nanginahanglan ug mosakripisyo sa inyong kaugalingon aron makatabang uban sa gugma, modako ug mosanag ang kahayag. Matag higayon nga isalikway ninyo ang tintasyon ug pilion ang kaputli, matag higayon nga mopasaylo kamo, maisugong mopamatuod sa kamatuoran, ang kahayag mopuli sa kangitngit ug modani usab sa uban nga nangita og kahayag ug kamatuoran.

Hunahunaa ang personal ninyong mga kasinatian, mga gutlo sa pagserbisyo sa Dios ug sa isigkatawo dihang misanag ang balaanong kahayag sa inyong kinabuhi sa balaang templo, sa lamesa sa sakrament, sa hilum nga gutlo sa pag-ampo ug pamalandong, sa inyong panagpundok sa pamilya, o sa priesthood nga panerbisyo. Ipaambit kanang mga gutloa uban sa pamilya, mga higala, ug ilabi na sa atong kabatan-onan, nga nangita og kahayag. Nagkinahanglan silang makadungog gikan ninyo nga pinaagi niini nga kahayag moabut ang paglaum ug pagkaayo, bisan anaa sa kalibutan nga puno sa kangitngit.

Nagdala og paglaum ang kahayag ni Kristo, kalipay, ug pagkaayo sa bisan unsang espirituhanon nga samad o balatian.16 Kadtong nakasinati niining makahapsay nga impluwensya mamahimong instrumento sa mga kamot sa Kahayag sa Kalibutan sa paghatag og kahayag sa uban.17 Bation nila ang gibati ni Haring Lamoni: “Kini nga kahayag nakapatuhop niana nga hingpit nga kalipay sa sulod ngadto sa iyang kalag, ang panganod sa kangitngit ingon nga nawala, ug … ang kahayag sa kinabuhi nga walay katapusan mihayag sulod sa iyang kalag.”18

Minahal kong mga igsoon, minahal kong mga higala, atong tinguha ang pagpangita sa Ginoo nga ang Iyang kahayag sa walay katapusang kinabuhi magdilaab sulod kanato ug mahimong masaligon ug lig-on ang atong pagpamatuod taliwala sa kangitngit.

Akong pag-ampo ug panalangin nga molampus kamo sa pagtuman sa inyong destinasyon isip mga tighupot sa priesthood sa Makagagahum nga Dios ug sa kanunay malipayong mga tighupot sa Iyang Langitnong kahayag. Sa sagradong pangalan ni Jesukristo, atong Agalon, amen.