2010–2019
Pagpuyo diha sa Dios ug Paghulip sa Kalapasan
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Pagpuyo diha sa Dios ug Paghulip sa Kal-ang

Si Kristo adunay gahum sa pagdala kanato ngadto sa mahigugmaong pakigdait uban sa Amahan ug sa usag usa.

Kinahanglan natong ipadayon ang pagpalambo sa atong kahibalo ug pasunod sa Langitnong Amahan. Ang atong relasyon uban Kaniya mahangturon. Kita ang Iyang pinalanggang mga anak, ug kana dili mausab. Unsaon nato sa pagdawat sa Iyang imbitasyon nga magpaduol Kaniya sa bug-os nga paagi ug sa ingon niana matagamtam ang mga panalangin nga Siya nangandoy sa paghatag kanato niining kinabuhia ug sa kalibutan nga moabut?

Misulti ang Ginoo ngadto sa karaang Israel, ug Siya nag-ingon kanato, “Oo, gihigugma ko ikaw sa usa ka gugma nga walay katapusan: busa uban sa mahigugmaong kalolot gidani ko ikaw.”1 Namulong sama sa Amahan, Siya misulti usab ngari kanato, “Ikaw magpuyo ngari kanako, ug ako nganha kanimo; busa lakaw uban kanako.”2 Igo ba ang atong pagsunod Kaniya ug maglakaw uban Kaniya?

Kita ania dinhi sa yuta aron makakat-on ug motubo, ug ang labing importanting pagkat-on ug pagtubo moabut gikan sa atong pakigsaad nga konektado ngadto sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo. Gikan sa atong matinud-anong relasyon Kanila moabut ang diosnong kahibalo, gugma, gahum, ug kapasidad sa pagserbisyo.

“Kita may katungdanan sa pagkat-on sa tanan nga gipadayag sa Dios mahitungod sa iyang kaugalingon.”3 Kinahanglan gayud natong masabtan nga ang Dios nga Amahan misugo sa Iyang Anak, si Jesukristo, sa paglalang sa yuta alang sa atong paglambo,nga ang Langitnong Amahan mihatag sa Iyang Anak sa pagbayad sa gikinahanglan sa hustisya alang sa atong kaluwasan, ug nga ang priesthood nga gahum sa Amahan ug ang tinuod nga Simbahan sa Anak uban sa gikinahanglang mga ordinansa gipahiuli alang sa atong mga panalangin. Mabati ba ninyo ang giladmon sa gugma nga nagdagan subay sa Ilang mga pangandam alang sa atong hingpit nga kalipay ug pagtubo? Kinahanglan kitang mahibalo nga ang plano sa kaluwasan sa Langitnong Amahan mao nga kita mosunod sa mga balaod ug mga ordinansa sa ebanghelyo ug makaangkon sa kinabuhing dayon ug sa ingon mahimong sama sa Dios.4 Kini mao ang tinuod ug malungtarong kalipay nga gihatag sa Langitnong Amahan kanato. Walay laing tinuod ug malungtarong kalipay.

Ang atong mga hagit makabira kanato palayo sa dalan sa kalipay. Mahimong mawala ang atong lig-ong koneksyon sa Dios kon ang mga pagsulay moabug kanato nga malinga kaysa mag-ampo.

Kining yano nga couplet naghangyo nga unahon nato ang paghimo og pipila nga kausaban:

Pipila ka mga butang importante; pipila ka mga butang dili.

Pipila ka mga butang molungtad, apan kadaghanan sa mga butang dili.5

Sisters, unsay importante nganha kaninyo? Unsay malungtaron nganha kaninyo? Ang butang nga malungtaron og bili ngadto sa Amahan mao nga kita magkat-on Kaniya, magpaubos sa atong mga kaugalingon, ug magtubo sa pagkamasulundon ngadto Kaniya pinaagi sa yutan-ong mga kasinatian. Siya gusto nga usbon nato ang atong kahakog ngadto sa pagserbisyo, ang atong mga kahadlok ngadto sa hugot nga pagtuo. Kining malungtarong mga butang mosulay kanato ngadto sa atong kahiladman.

Karon kini, uban sa atong mortal nga mga kakulangan, nga naghangyo kanato ang Amahan sa paghigugma kon labing malisud ang paghigugma, sa pagserbisyo kon hasol ang pagserbisyo, sa pagpasaylo kon ang pagpasaylo makaugtas. Unsaon? Unsaon nato paghimo niini? Kita sinserong mohangyo og panabang sa Langitnong Amahan, diha sa ngalan sa Iyang Anak, ug mobuhat sa mga butang sa Iyang paagi kaysa mapagarbuhong mobarug sa atong kaugalingong kabubut-on.

Akong naila ang akong garbo sa dihang namulong si Presidente Ezra Taft Benson kabahin sa paglimpyo sa sulod nga sudlanan.6 Gihunahuna ko ang akong kaugalingon nga usa ka pitsel. Unsaon ko pagtangtang sa linugdang sa garbo gikan sa akong pitsel? Ang pagpugos sa atong mga kaugalingon sa pagpaubos ug sa pagpaninguha sa paghigugma sa uban dili kini sinsero ug haw-ang, ug dili gyud kini mahimo. Ang atong mga sala ug garbo naghimo og kalapasan—o usa ka kal-ang—tali kanato ug sa tuburan sa tanang gugma, ang atong Langitnong Amahan.

Ang Pag-ula lamang sa Manluluwas ang makalimpyo kanato sa atong mga sala ug makatak-op nianang kal-ang o kalapasan.

Kita gustong magakos sa mga bukton sa gugma ug paggiya sa atong Langitnong Amahan, ug busa atong unahon ang Iyang kabubut-on ug uban sa masulub-ong kasingkasing mangamuyo nga ibu-bu ni Kristo ang mga dagayday sa makalimpyo nga tubig ngadto sa atong pitser. Sa sinugdanan inanay lamang kini, apan samtang kita nagtinguha, nangayo, ug nagsunod, kini mobuhagay. Kining buhi nga tubig mosugod sa pagpuno kanato, ug moawas sa Iyang gugma, atong maipisan ang pitsel sa atong kalag ug ibahin ang sulod niini sa uban kinsa giuhaw sa pagkaayo, paglaum, ug sa pagkasakop. Samtang ang atong sulod nga pitsel malimpyo, ang atong yutan-ong mga relasyon magsugod sa pagkaayo.

Ang pagsakripisyo sa atong personal nga mga buluhaton gikinahanglan sa paghimo og luna alang sa mahangturong mga plano sa Dios. Ang Manluluwas, kinsa namulong alang sa Amahan, nangaliyupo ngari kanato, “Paduol ngari kanako ug Ako mopaduol nganha kaninyo.”7 Ang pagpaduol ngadto sa Amahan mahimong magpasabut sa pagkat-on sa Iyang kamatuoran pinaagi sa mga kasulatan, pagsunod sa propetikanhong tambag, ug sa pagpaninguha sa pagbuhat sa Iyang kabubut-on sa mas hingpit nga paagi.

Nasabtan ba nato nga si Kristo adunay gahum sa pagdala kanato ngadto sa mahigugmaong pakigdait uban sa Amahan ug sa usag usa? Siya, pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo, makahatag kanato sa gikinahanglang pagsabut ngadto sa mga relasyon.

Usa ka magtutudlo sa Primary misulti kanako mahitungod sa usa ka gamhanang kasinatian uban sa iyang klase sa mga 11 anyos nga mga batang lalaki. Usa kanila, kinsa akong tawgon og Jimmy, usa ka dili matinabangon nga nag-inusara sa klase. Usa ka Dominggo nadasig ang magtutudlo sa dili paghisgot sa iyang leksyon ug sa pagsulti nganong gihigugma niya si Jimmy. Misulti siya sa iyang pasalamat ug pagtuo niining batan-on nga lalaki. Dayon mihangyo ang magtutudlo sa mga sakop sa klase sa pagsulti ni Jimmy unsay ilang nagustohan mahitungod kaniya. Samtang ang mga sakop sa klase, sa tinagsa, misulti ni Jimmy nganong espesyal siya ngadto kanila, ang batang lalaki miduko ug mga luha misugod sa pag-agas. Kini nga magtutudlo ug ang klase mitukod og taytayan ngadto sa nag-inusarang kasingkasing ni Jimmy. Yano nga gugma, matinuorong gipadayag, naghatag og paglaum ug bili ngadto sa uban. Gitawag ko kini og “paghulip sa kalapasan o kal-ang.”

Tingali ang atong kinabuhi sa premortal nga kalibutan gipahiluna sa atong pangandoy sa tinuod, malungtarong gugma dinhi sa yuta. Balaanon kitang gidesenyo sa paghatag og gugma ug higugmaon, ug ang pinakadako nga gugma moabut kon kita nakighiusa sa Dios. Nagdapit kanato ang Basahon ni Mormon sa “pakig-uli ngadto sa [Dios] pinaagi sa pag-ula ni Kristo.”8

Namulong si Isaias niadtong kinsa matinud-anong nagsunod sa balaod sa puasa ug sa ingon nahimong alang sa ilang kaugalingong kaliwatan usa ka tighulip sa kalapasan. Sila mao kinsa, nagsaad si Isaias, ang “mopatindog sa karaang mga dapit nga biniyaan.”9 Sa samang paagi, ang Manluluwas mihulip sa kalapasan, o distansya, tali kanato ug sa Langitnong Amahan. Siya, pinaagi sa Iyang dakong sakripisyo sa pag-ula, nag-abli sa agianan alang kanato sa pag-ambit sa mahigugmaong gahum sa Dios, ug niana kita makahimo sa pag-ayo sa “mga dapit nga biniyaan ” sa atong personal nga mga kinabuhi. Ang pag-ayo sa distansya sa pagbati tali sa usag usa nagkinahanglan sa gugma sa Dios, inubanan sa pagsakripisyo sa atong kinaiyanhong kahakog ug makapahadlok nga mga kahilig.

Usa ka halandumong gabii ang akong paryente ug ako naglalis mahitungod sa politika. Abtik ug gilalis niya ang akong mga komentaryo, gimatuod nga ako sayop nga nadungog sa mga sakop sa pamilya. Gibati ko ang kabugo ug kawalay nasayran—ug tingali ako mao. Nianang gabhiona samtang miluhod ako sa pag-ampo, midali ako sa pagpasabut sa Langitnong Amahan unsa kalisud niini nga paryente! Mipadayon ako sa pagsulti. Tingali mihunong ko og kadiyot sa akong reklamo ug ang Espiritu Santo nakahigayon sa pagkuha sa akong atensyon, tungod, sa akong katingala, nadungog ko ang akong kaugalingon nga nag-ingon , “Tingali gusto nimong higugmaon ko siya.” Higugmaon siya? Mipadayon ko sa pag-ampo, nag-ingon, “Unsaon ko sa paghigugma kaniya? Dili man gani ko ganahan niya. Gahi ang akong kasingkasing, nasakitan ang akong mga pagbati. Dili ko makahimo niini.”

Dayon, sa tinuod uban sa tabang sa Espiritu, may bag-o kong nahunahunaan samtang nag-ingon ako, “Apan gihiguma nimo siya, Langitnong Amahan. Mahatagan ba ko Nimo og bahin sa Imong gugma alang kaniya—aron mahigugma usab ko niya?” Ang nagmagahi nakong mga pagbati nalukmay, ang akong kasingkasing misugod sa pag-usab, ug nalahi na ang akong pagtan-aw niining tawhana. Misugod ko sa pagbati sa iyang tinuod nga bili nga nakita sa Langitnong Amahan. Nagsulat si Isaias, “Ang Ginoo magabaat sa samad sa iyang katawhan ug magaayo sa labud sa ilang samad.”10

Sa kadugayan ang kal-ang tali kanamo matam-is nga natak-op. Apan bisan og wala niya dawata ang kausaban sa akong kasingkasing, nakat-unan nako nga ang Langitnong Amahan motabang kanato sa paghigugma bisan kadtong atong gihunahuna nga dili angay higugmaon, kon mangamuyo kita alang sa Iyang panabang. Ang Pag-ula sa Manluluwas usa ka agianan alang sa kanunay nga pagtubod sa gugmang putli gikan sa atong Amahan sa Langit. Kinahanglan gayud kitang mopili sa pagpuyo diha niini nga gugma aron makabaton og gugmang putli alang sa tanan.

Kon atong ihatag ang atong kasingkasing ngadto sa Amahan ug sa Anak, atong giusab ang atong kalibutan—bisan og ang kahimtang libut kanato dili mausab. Mas nagpaduol kita sa Langitnong Amahan ug mobati sa Iyang malumo nga pagdawat sa atong mga paningkamot nga mahimong tinuod nga mga disipulo ni Kristo. Ang atong paghunahuna, pagsalig, ug hugot nga pagtuo nagtubo.

Nagsugo kanato si Mormon sa pag-ampo uban sa tibuok kusog sa kasingkasing alang niini nga gugma ug kini itugyan diha kanato gikan sa tinubdan—ang Langitnong Amahan.11 Niana lamang kita mahimong tighulip sa kalapasan sa yutan-ong mga relasyon.

Ang walay katapusang gugma sa Amahan moabut kanato, aron sa pagdala kanato og balik ngadto sa Iyang himaya ug hingpit nga kalipay. Gihatag Niya ang Iyang Bugtong Anak, si Jesukristo, aron sa pag-ayo sa dako nga kalapasan tali kanato ug Kaniya. Ang paghiusa og balik ngadto sa Amahan sa Langit mao ang lintunganay sa malungtarong gugma ug mahangturong katuyoan. Kinahanglan gayud nga kita mohimo og koneksyon ngadto Kaniya karon aron sa pagkat-on kon unsa gayud ang importante, ang paghigugma ingon sa Iyang paghigugma ug sa pagtubo nga mahisama Kaniya. Magpamatuod ako nga ang atong relasyon ngadto sa Langitnong Amahan ug sa Manluluwas importante sa kahangturan ngadto Kanila ug ngari kanato. Sa ngalan ni Jesukristo, amen.