2010–2019
Ang Priesthood ug ang Matubsanong Gahum sa Manluluwas
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Priesthood ug ang Matubsanong Gahum sa Manluluwas

Alang sa katumanan sa mga katuyoan sa Langitnong Amahan, ang matubsanong gahum ni Kristo kinahanglang anaa alang sa mga anak sa Dios. Ang priesthood naghatud niini nga mga oportunidad.

Paghunahuna uban nako og rocket nga gimaniubra sa launchpad aron maandam kini sa paglupad. Karon hunahunaa ang pagduslit [ignition]. Ang sugnod [fuel], kon sunugon sa kontroladong paagi, mahimong init nga inalisngaw nga mobugwak pagawas, naghatag sa gikinahanglang pagduso aron molupad ang rocket sa kawanangan. Sa katapusan, hunahunaa ang karga nga nagpatong ibabaw sa rocket. Ang importansya sa karga hingpit lamang nga makab-ot kon moabut kini sa angay niining mahimutangan ug magamit sumala sa tuyo niini. Dili ka kinahanglang mahimong usa ka rocket scientist aron makasabut nga ang mahal nga pangkalibutan nga satellite sa komunikasyon wala kaayoy bili kon magpundo ra sulod sa bodega. Ang misyon sa usa ka rocket mao lamang ang paghatud sa karga.

Karong gabhiona gusto nakong itandi ang priesthood nga atong gihuptan ngadto sa usa ka rocket ug ang oportunidad nga makabenepisyo sa matubsanong gahum sa Manluluwas ngadto sa karga nga ihatud sa rocket.

Tungod sa Iyang maulaong sakripisyo, si Jesukristo adunay gahum ug awtoridad sa pagtubos sa tanang katawhan. Aron daling magamit ang Iyang matubsanong gahum, Iyang gidelegar ang usa ka porsyon sa Iyang gahum ug awtoridad ngadto sa mga tawo dinhi sa yuta. Kining gidelegar nga gahum ug awtoridad gitawag nga priesthood. Nagtugot kini sa mga tighupot sa priesthood sa pagtabang sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo diha sa Ilang buhat—sa pagpahinabo sa kaluwasan ug kahimayaan sa mga anak sa Dios. Gibuhat kini niini tungod kay naghatag kini sa Iyang mga anak sa oportunidad nga makadawat sa mga panalangin sa matubsanong gahum sa Manluluwas.

Ang matubsanong gahum ni Jesukristo importante tungod kay walay usa nato nga makabalik sa atong langitnong panimalay nga walay tabang. Sa mortalidad, kanunay kitang makahimo og mga sayop ug makasupak sa mga balaod sa Dios. Mahugawan kita sa sala ug dili tugutan nga makabalik sa pagpuyo sa presensya sa Dios. Nagkinahanglan kita sa matubsanong gahum sa Manluluwas aron mahimo kitang makig-uli sa Langitnong Amahan. Si Jesukristo mibugto sa mga higot sa pisikal nga kamatayon, nagtugot sa pagkabanhaw sa tanan. Nagtanyag Siya og kapasayloan sa mga sala, kon kita mosunod sa mga balaod ug mga ordinansa sa Iyang ebanghelyo. Pinaagi Kaniya, ang kahimayaan gitanyag. Ang oportunidad nga makabenepisyo sa matubsanong gahum sa Manluluwas mao ang pinakaimportanting karga sa paglalang.

Alang sa katumanan sa mga katuyoan sa Langitnong Amahan, ang matubsanong gahum ni Kristo kinahanglang anaa alang sa mga anak sa Dios.1 Ang priesthood naghatud niini nga mga oportunidad. Kini mao ang rocket. Ang priesthood importante tungod kay ang gikinahanglan nga mga ordinansa ug mga pakigsaad dinhi sa yuta ipahigayon lamang pinaagi sa awtoridad niini. Kon ang priesthood mapakyas sa paghatud sa oportunidad nga makabenepisyo sa matubsanong gahum sa Manluluwas, unsa man ang katuyoan niini? Dili ba mahimo lamang kining komplikado, pangkuha sa atensyon nga pabuto? Tuyo sa Dios nga gamiton ang priesthood nga sobra pa kay sa usa ka klase sa Dominggo o isip oportunidad sa pagserbisyo. Tuyo Niya nga mohatud kini sa karga.

Ang gagmay nga mga depekto sa rocket mahimong hinungdan sa pagkapakyas sa misyon. Ang gabok nga mga silyo ug kahuyang sa materyales mahimong hinungdan nga maguba ang rocket. Aron mabantayan ang priesthood gikan, sa pinasumbingay nga paagi, sa gabok nga mga silyo ug kahuyang sa materyales, gipanalipdan sa Dios ang pagtugyan ug paggamit niini.2 Ang pagtugyan sa priesthood gipanalipdan pinaagi sa mga yawe sa priesthood, nga mao ang katungod sa kapangulohan nga gihatag ngadto sa tawo.3 Ang paggamit sa priesthood susama nga gipanalipdan pinaagi sa mga yawe sa priesthood apan pinaagi usab sa mga pakigsaad nga gihimo sa tighupot sa priesthood. Sa ingon, ang paggamit sa priesthood gidumala pinaagi sa mga yawe ug mga pakigsaad sa priesthood. Ang responsibilidad sa priesthood sa usa ka tawo gihatag sa tinagsa ug dili buwag kaniya;4 ang priesthood dili usa ka walay pormang tinubdan sa kinaugalingong gahum.

Ang Aaronic ug Melchizedek Priesthood madawat pinaagi sa pakigsaad.5 Ang Dios modeterminar sa mga kondisyon ug ang tawo modawat. Sa kinatibuk-ang pagkasulti, ang mga tighupot sa priesthood makigsaad nga motabang sa Dios sa Iyang buhat. Sa sayo niini nga dispensasyon, si Jesukristo mipasabut nga ang pakigsaad sa priesthood “gipamatud-an diha kaninyo alang sa inyong mga kaayohan, ug dili alang sa inyong mga kaayohan lamang, apan alang sa kaayohan sa tibuok kalibutan … tungod kay sila wala moduol ngari kanako.”6

Kini nagtudlo nga ang katuyoan sa priesthood mao ang pagdapit sa uban sa pagduol kang Kristo pinaagi sa pagtabang kanila nga makadawat sa gipahiuli nga ebanghelyo. Kita adunay priesthood aron makatabang kita sa mga anak sa Langitnong Amahan nga mahupay sa kahasol sa sala ug mahimong sama Kaniya. Pinaagi sa priesthood, ang gahum sa pagkadiosnon mapakita diha sa mga kinabuhi sa tanan nga mohimo ug motuman sa mga pakigsaad sa ebanghelyo ug modawat sa konektado nga mga ordinansa.7 Kini ang paagi nga ang matag usa kanato moduol kang Kristo, mahimong putli, ug makig-uli ngadto sa Dios. Ang matubsanong gahum ni Kristo magamit pinaagi sa priesthood, nga maoy naghatud sa karga.

Ang mga pakigsaad ngadto sa Dios seryoso ug sagrado. Ang tawo kinahanglang mangandam, magkat-on, ug mosulod sa ingon nga mga pakigsaad uban sa tuyo nga tumanon kini. Ang usa ka pakigsaad mahimong usa ka pasalig sa kaugalingon. Sa pag-paraphrase sa English playwright nga si Robert Bolt, ang tawo mohimo lamang og pakigsaad kon gusto niyang mopasalig gayud sa iyang kaugalingon ngadto sa usa ka saad. Mohimo siya og sumpay tali sa kamatuoran sa saad ug sa iyang kaugalingong hiyas. Kon ang tawo mohimo og pakigsaad, gihuptan niya ang iyang kaugalingon, sama sa tubig, diha sa iyang nagsalud nga mga kamot. Ug kon iyang ablihan ang iyang mga tudlo, dili na gayud niya makita pa pag-usab ang iyang kaugalingon. Ang mosupak sa pakigsaad wala nay kaugalingon nga ikapasalig o garantiya nga ikatanyag.8

Ang usa ka tighupot sa Aaronic Priesthood nakigsaad sa paglikay sa sala, pagtabang sa uban nga makig-uli sa Dios, ug mangandam sa pagdawat sa Melchizedek Priesthood.9 Kining sagrado nga mga responsibilidad matuman samtang siya motudlo, mobunyag, molig-on sa mga miyembro sa Simbahan, ug modapit sa uban sa pagdawat sa ebanghelyo. Mao kini ang iyang “rocket” nga mga kalihokan. Agig balos, ang Dios nagsaad og paglaum, kapasayloan, pagpangalagad sa mga anghel, ug ang mga yawe sa ebanghelyo sa paghinulsol ug bunyag.10

Ang usa ka tighupot sa Melchizedek Priesthood nakigsaad sa pagtuman sa mga responsibilidad nga may kalabutan sa Aaronic Priesthood ug sa pagpalambo sa iyang calling diha sa Melchizedek Priesthood.11 Gibuhat niya kini pinaagi sa pagsunod sa mga sugo nga may kalabutan sa pakigsaad. Kini nga mga sugo naglakip sa paghatag og “makugihon nga pagsunod sa mga pulong sa kinabuhi nga dayon” pinaagi sa pagsunod sa matag pulong nga mogula gikan sa ba-ba sa Dios,12 pagpamatuod kabahin ni Jesukristo ug sa Iyang buhat sa ulahing mga adlaw,13 dili manghambog sa iyang kaugalingon,14 ug mahimong higala sa Manluluwas, mosalig Kaniya sama sa buhaton sa usa ka higala.15

Agig balos, ang Dios nagsaad nga ang usa ka tighupot sa Melchizedek Priesthood makadawat sa mga yawe sa pagsabut sa mga misteryo sa Dios. Mamahimo siyang hingpit aron nga siya makabarug sa presensya sa Dios. Makahimo siya sa pagtuman sa iyang tahas sa buhat sa kaluwasan. Si Jesukristo moandam sa agianan sa tighupot sa priesthood ug magauban kaniya. Ang Espiritu Santo maanaa diha sa kasingkasing sa tighupot sa priesthood, ug ang mga anghel moagak kaniya. Ang iyang lawas malig-on ug mabag-o. Mahimo siyang manununod sa mga panalangin ni Abraham ug, uban sa iyang asawa, isigka-manununod uban ni Jesukristo sa gingharian sa Langitnong Amahan.16 Kini mga “bililhon ug dagko uyamot nga mga saad.”17 Wala nay labaw pa ka mahinungdanong mga saad nga mahunahuna.

Sa matag tawo nga nakadawat sa Melchizedek Priesthood, ang Dios nagpamatuod sa Iyang pakigsaad uban sa usa ka panumpa.18 Kini nga panumpa may kalabutan lamang sa Melchizedek Priesthood,19 ug ang Dios ang mihimo sa panumpa, dili ang tighupot sa priesthood.20 Tungod kay kining talagsaon nga sitwasyon naglakip sa Iyang balaang gahum ug awtoridad, ang Dios migamit og usa ka panumpa, migamit sa labing kusganong pinulongan nga Iyang mahimo, aron sa pagpasalig kanato sa mahinungdanon ug walay kausabang kinaiya sa Iyang mga saad.

Ang grabe nga mga sangputanan moresulta sa paglapas sa mga pakigsaad sa priesthood ug sa hingpit nga pagbiya niini.21 Ang walay pagpakabana o walay pagtagad sa usa ka calling sa priesthood sama ra nga gipahuyang ang usa ka parte sa rocket. Gibutang niini sa kakuyaw ang pakigsaad sa priesthood tungod kay mosangput kini sa pagkapakyas sa misyon. Ang pagsupak sa mga sugo sa Dios moputol sa pakigsaad. Alang sa pabalik-balik, walay paghinulsol nga malapason sa pakigsaad, ang gisaad nga mga panalangin bakwion.

Mas hingpit nakong nasabtan ang relasyon tali sa “priesthood” nga rocket ug sa “oportunidad nga makabenepisyo sa matubsanong gahum ni Kristo” nga karga pipila ka tuig ang milabay. Atol sa usa ka tapos sa semana, aduna koy duha ka assignment. Ang usa mao ang paghimo sa unang stake sa usa ka nasud, ug ang lain mao ang pag-interbyu sa usa ka batan-ong lalaki ug, kon han-ay ang tanan, ipahiuli ang iyang mga panalangin sa priesthood ug sa templo. Kining 30 anyos nga lalaki mipasakop sa Simbahan dihang hapit na magbaynte. Miserbisyo siya og dungganon nga misyon. Apan sa iyang pagpauli, nahisalaag siya, ug nawala ang iyang pagkamiyembro sa Simbahan. Human sa pipila ka tuig, “nahiulian na siya sa pamuot,”22 ug uban sa tabang sa mahigugmaong mga lider sa priesthood ug sa mabinationg mga miyembro, naghinulsol siya ug gidawat pag-usab pinaagi sa bunyag ngadto sa Simbahan.

Wala madugay, mihangyo siya nga mapahiuli ang iyang mga panalangin sa priesthood ug sa templo. Naghimo kami og appointment alang sa Sabado sa alas 10:00 sa buntag sa meetinghouse. Sa dihang miabut ko alang sa nag-unang mga interbyu, anaa na siya. Naghinam-hinam siya nga makahupot pag-usab sa priesthood, daw dili siya makahulat.

Panahon sa among interbyu, akong gipakita niya ang sulat nga nagpasabut nga personal nga giribyu ni Presidente Thomas S. Monson ang iyang application ug gitugutan ang interbyu. Kining medyo kalmado nga batan-ong lalaki mihilak. Ako dayon siyang gisultihan nga ang petsa sa among interbyu walay opisyal nga kahulugan sa iyang kinabuhi. Daw naglibug siya. Ako siyang gipahibalo nga human nako mapahiuli ang iyang mga panalangin, ang iyang rekord sa pagkamiyembro mopakita lamang sa orihinal nga mga petsa sa iyang bunyag, kumpirmasyon, ordinasyon sa priesthood, ug endowment. Na-emosyonal na pud siya.

Gihangyo nako siya sa pagbasa gikan sa Doktrina ug mga Pakigsaad:

“Tan-awa, siya kinsa naghinulsol sa iyang mga sala, ang mao gipasaylo, ug Ako, ang Ginoo, dili na mahinumdom kanila.

“Pinaagi niini kamo masayud kon ang usa ka tawo naghinulsol sa iyang mga sala—tan-awa, siya mokumpisal kanila ug mobiya kanila.”3

Mga luha mipuno sa iyang mga mata sa ikatulong higayon. Dayon akong gibutang ang akong mga kamot sa iyang ulo, ug sa pangalan ni Jesukristo ug pinaagi sa awtoridad sa Melchizedek Priesthood, ug uban sa pagtugot sa Presidente sa Simbahan, akong gipahiuli ang iyang mga panalangin sa priesthood ug sa templo.

Hilabihan ang kalipay nga miabut kanamo. Nasayud siya nga gitugutan na usab siya sa paghupot ug paggamit sa priesthood sa Dios. Nasayud siya nga ang iyang mga panalangin sa templo hingpit na usab nga naglihok. Adunay kalagsik sa iyang mga lakang ug malipayon siyang tan-awon. Mapasigarbuhon kaayo ko kaniya, ug gibati nako kon unsa usab ka mapasigarbuhon ang Langitnong Amahan kaniya.

Human niana, ang stake giorganisar. Ang mga miting gitambungan sa madasigon, matinud-anong mga Santos, ug ang usa ka talagsaong stake presidency gipaluyohan. Hinoon, alang kanako, ang makasaysayanong okasyon sa pag-organisar niining unang stake sa nasud nalupigan sa kalipay nga akong gibati sa pagpahiuli sa mga panalangin niining batan-ong lalaki.

Nakaamgo ko nga ang katuyoan sa pag-organisar sa stake, o sa paggamit sa priesthood sa Dios sa bisan unsang paagi, mao ang pagtabang sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo sa Ilang buhat—sa paghatag sa oportunidad alang sa katubsanan ug kahimayaan sa matag usa sa mga anak sa Dios. Sama sa rocket kansang katuyoan mao ang paghatud og usa ka karga, ang priesthood naghatud sa ebanghelyo ni Jesukristo, nagtugot sa tanan sa paghimo og mga pakigsaad ug pagdawat sa kalabut nga mga ordinansa. “[Ang] inula nga dugo ni Kristo”24 mahimong magamit sa atong kinabuhi samtang atong masinati ang makabalaan nga impluwensya sa Espiritu Santo ug madawat ang mga panalangin nga gisaad sa Dios.

Agig dugang sa pagsunod sa mga balaod ug mga ordinansa sa ebanghelyo sa inyong kaugalingon, dapiton ko kamo sa paghimo ug pagtuman sa mga pakigsaad sa priesthood. Dawata ang panumpa sa Dios ug ang Iyang saad. Ipalambo ang inyong mga responsibilidad sa priesthood sa pagtabang sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo. Gamita ang priesthood aron sa pagtabang sa paghatud sa oportunidad nga makabenepisyo sa matubsanong gahum sa Manluluwas ngadto sa laing tawo! Samtang inyong buhaton, dagkong mga panalangin ang moabut kaninyo ug sa inyong pamilya. Mopamatuod ko nga ang Manunubos buhi ug naggiya niini nga buhat, sa pangalan ni Jesukristo, amen.