2010–2019
Mahinungdanong mga Kamatuoran—Nagkinahanglan sa Atong Paglihok
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Mahinungdanong mga Kamatuoran—Nagkinahanglan sa Atong Paglihok

Ang Unang Panan-awon ug si Propeta Joseph Smith nagdala og dugang kahibalo ug kamatuoran nga mga importante sa atong kalipay niini nga kinabuhi ug sa atong pagkahimaya.

Sa mga siete anyos ako, nangutana ko sa akong inahan, “Kon ikaw ug ako mamatay ug malangit, ikaw ba gihapon ang akong inahan?” Wala siya magdahum niana nga pangutana. Apan gitubag sa labing maayo nga iyang nahibaloan, miingon siya, “Dili, sa langit kita managsoon. Dili ako imong inahan.” Dili kana mao ang tubag nga akong gilauman.

Wala madugay human niana nga mubong pakigsulti, duha ka batan-ong lalaki miabut sa ganghaan sa among panimalay. Sa milagro, gitugutan sila sa akong amahan sa pagsulod. Miingon sila nga mga misyonaryo sila sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

Kini nga mga elder, sa nakat-unan namong itawag kanila, misugod sa pagtudlo sa akong pamilya. Klaro kaayo nakong mahinumduman ang among mga pagbati sa kalipay ug kahinam sa matag higayon nga moabut sila sa among panimalay. Misulti sila kanamo nga usa ka batan-ong lalaki miadto sa kakahoyan sa pagpangutana sa Dios hain nga simbahan ang tinuod ug nga siya nakakita sa Dios ug ni Jesukristo.1 Gipakita sa mga elder kanamo ang usa ka paghulagway niana nga panan-awon, ug sa dihang nakita ko kini, nasayud ako nga si Joseph Smith sa pagkatinuod nakakita sa Dios nga Amahan ug ni Jesukristo. Gisulti sa mga misyonaryo nga tungod niini nga panan-awon, ang tinuod nga Simbahan ni Jesukristo ania na usab sa yuta.2

The First Vision

Gitudlo usab sa mga misyonaryo kanamo ang plano sa kalipay sa Dios ug gitubag ang mga pangutana sa among pamilya mahitungod sa relihiyon. Gitudlo nila kanamo nga ang mga pamilya sa tinuoray mag-uban human niini nga kinabuhi isip amahan, inahan, ug mga anak.

Gibunyagan ang among pamilya. Ang dalan sa pag-usab sa karaang mga naandan, pagbiya sa mga tradisyon, ug pagkaaktibo nga mga miyembro sa Simbahan usahay mabarag. Apan tungod sa kalooy ug gugma sa Dios ug sa tabang sa daghang mga lider ug mga miyembro, milampos kami sa unang mahagitong mga tuig.

Minilyon kinsa nagpasakop na sa Simbahan, ingon man sa daghan kinsa nakabig ug nabunyagan matag semana, nakaangkon og pagpamatuod sa Unang Panan-awon. Ang Espiritu Santo kanunay makasulti pag-usab niini nga pagsaksi sa matag usa kanato samtang kita naningkamot sa pagsunod sa yanong mga kamatuoran sa ebanghelyo ni Jesukristo.

Ang Unang Panan-awon ug si Propeta Joseph Smith nagdala og dugang kahibalo ug kamatuoran nga mga importante sa atong kalipay niini nga kinabuhi ug sa atong pagkahimaya diha sa presensya sa Dios. Mohisgot ako og tulo sa mga kamatuoran nga atong naangkon ug kinahanglan gayud nga buhaton tungod kay usa ka batan-ong lalaki miluhod diha sa sinsero nga pag-ampo.

Nagtawag ang Dios og mga Propeta sa Pagpangulo ug Paggiya Kanato

Usa ka importanting kamatuoran nga atong nakat-unan gikan sa Unang Panan-awon ug ni Propeta Joseph Smith mao nga ang Dios nagtawag og mga propeta,3 manalagna, ug tigpadayag aron sa pagtudlo, paggiya, pagpasidaan, ug pagpangulo kanato.4 Kining mga tawhana mao ang mga tigpama-ba sa Dios dinhi sa yuta,5 uban ang awtoridad sa pagpamulong ug pagbuhat diha sa ngalan sa Ginoo.6 Pinaagi sa hugot nga pagsunod sa ilang tambag, mapanalipdan kita ug makadawat og pinili nga mga panalangin sa atong panaw niini nga yuta.

Samtang nagtuon didto sa Unibersidad sa Brigham Young isip usa ka batan-on, ulitawo nga returned missionary, mitambong ako og sesyon sa priesthood sa kinatibuk-ang komperensya didto sa Tabernacle sa Temple Square. Si Presidente Ezra Taft Benson, niadto-Presidente sa Simbahan, miaghat sa tanang returned missionary sa paghunahuna og seryoso sa kaminyoon ug paghimo niini nga unahon sa iyang kinabuhi.7 Human sa sesyon, ako nahibalo nga gitawag ako sa paghinulsol ug gikinahanglan ang paglihok sa tambag sa propeta.

Busa, mihukom ako sa pagpauli sa akong nasud nga pinuy-anan, ang Brazil, aron sa pagpangita og asawa. Sa wala pa mobiya paingon sa Brazil alang sa duha ka bulan nga internship, mitelepono ko sa akong mama ug sa pipila ka mga higala ug nakalista og mga 10 ka batan-ong mga babaye—matag usa kanila potensyal nga asawa.

Samtang didto sa Brazil, human sa daghang pamalandong ug pag-ampo, akong nahimamat, na-date, na sinayuran, ug nagtakda og petsa sa pagminyo sa usa sa batan-ong mga babaye diha sa lista. Dili kini ingon ana ka paspas alang sa mga estudyante sa Provo, Utah, nga mag-date ug masinayuran, apan paspas kini base sa mga sukdanan sa Brazil.

Pila ka bulan ang milabay, gipangasawa ko si Elaine. Siya ang gugma sa akong kinabuhi ug pinili nga panalangin.

Wala ako magsugyot nga ang tanan kinahanglang maghimo og susamang lista, apan ako nagsugyot—tingali mas labaw kay sa nagsugyot—nga kanunay natong buhaton kon ang atong buhing propeta mamulong.

Monson, Thomas S.

Ang propeta sa Dios karon mao si Presidente Thomas S. Monson, ug kita mapanalanginan pinaagi sa pagsunod sa eksakto sa iyang tambag.

Ang Kahibalo sa Tinuod nga Kinaiyahan sa Dios

Ang laing kamatuoran nga atong nakat-unan tungod sa Unang Panan-awon ug ni Propeta Joseph Smith mao ang tinuod nga kinaiyahan sa Dios. Hunahunaa lamang unsa kita ka napanalanginan nga mahibalo nga ang Dios usa ka binuhat nga may lawas nga unod ug mga bukog nga mahikap sama sa ato,8 nga kita makasimba og usa ka Dios kinsa tinuod, kinsa atong masabtan, ug kinsa nakapakita ug nakapadayag sa Iyang Kaugalingon ug sa Iyang Anak ngadto sa Iyang mga propeta—mga propeta sa karaan ug mga propeta niining ulahing mga adlaw.9 Siya usa ka Dios kinsa naminaw ug nagtubag sa atong mga pag-ampo;10 usa ka Dios kinsa nagbantay kanato gikan sa kahitas-an sa langit11 ug kanunay nga nabalaka mahitungod sa atong espirituhanon ug temporal nga kaayohan; usa ka Dios kinsa naghatag kanato og kabubut-on sa paghukom alang sa atong mga kaugalingon sa pagsunod Kaniya ug sa Iyang mga sugo nga walay pagpugos;12 usa ka Dios kinsa nagpanalangin ug nagtugot kanato sa pag-atubang og mga pagsulay aron kita motubo ug masama Kaniya.

Usa Siya ka mahigugmaong Dios kinsa naghatag og plano nga diin kita makatagamtam og kalipay niini nga kinabuhi ug sa kahangturan.

Si Jesukristo Mao ang Atong Manluluwas

Gikan sa Unang Panan-awon ug ni Propeta Joseph Smith, nakadawat kita og kahibalo sa katinuod ug sa kasagrado sa misyon ni Ginoong Jesukristo, kinsa mao ang bato sa pamag-ang sa atong relihiyon.

Tungod kay ang kamatayon gipaila nganhi sa kalibutan, ingon ka tinuod sa atong pagkabuhi karon, tanan kita mamatay. Usa sa mga epekto sa kamatayon mao ang permaninteng pagkawala sa atong pisikal nga lawas; wala kitay mahimo sa pag-angkon og balik niini. Agi og dugang, tungod tanan kita makasala sa atong panaw dinhi sa kalibutan, dili gayud kita makabalik ngadto sa presensya sa atong Langitnong Amahan.

Makahunahuna ba kamo sa mga sangputanan sa pagkahinikawan sa presensya sa Dios ug sa dili na gayud makabaton og lawas?

Usa ka Manluluwas ug Manunubos ang gikinahanglan sa paglingkawas kanato gikan sa kamatayon ug sa sala. Ubos sa paggiya sa Langitnong Amahan, si Jesukristo mianhi sa yuta, nag-antus, namatay diha sa krus, ug nabanhaw aron kita usab mabanhaw ug, uban sa sinserong paghinulsol ug sa paghimo ug pagsunod sa sagradong mga pakigsaad, mabalik na usab diha sa presensya sa Dios.

Mipasabut si Jacob, “O pagkawalay katapusan sa kaayo sa atong Dios, kinsa nag-andam og paagi aron kita makalingkawas gikan sa pagkupot niini nga makalilisang nga mangtas; oo, kana nga mangtas, kamatayon ug impyerno, diin ako mitawag og kamatayon sa lawas, ug usab kamatayon sa espiritu.”13

Jesus Christ. Appearance to Mary Magdalene

Si Jesus mao ang gisaad nga Mesiyas, ang Tighatag sa Balaod, ang Usa nga Balaan sa Israel, atong Ginoo, atong Manluluwas, atong Manunubos, atong Hari, atong Tanan.

Hinaut kitang tanan magpadayon sa pagbuhat niining importanting mga kamatuoran ug kahibalo, nagtanyag sa atong pagkamasulundon sa Dios ug sa Iyang Pinalanggang Anak. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.