2010–2019
Ang Malisud nga Panaw Nagpadayon!
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Malisud nga Panaw Nagpadayon!

Ang malisud nga panaw balik ngadto sa atong Langitnong Amahan mao ang labing importante nga panaw sa atong kinabuhi.

Usa ka gatus ug setenta ka tuig na ang milabay, gitan-aw ni Brigham Young ang tibuok Walog sa Salt Lake sa unang higayon ug mideklarar, “Mao kini ang sakto nga lugar!”1 Nakahibalo siya sa lugar tungod kay gipadayag kini sa Ginoo kaniya.

Pagka-1869, sobra sa 70,000 ka mga Santos mihimo sa susamang malisud nga panaw. Bisan pa sa ilang daghang mga kalainan sa pinulongan, kultura, ug nasyonalidad, nag-ambit sila sa pagpamatuod sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, sa Pagpahiuli sa ebanghelyo ni Jesukristo, ug sa tinguha sa pagtukod sa Zion—usa ka dapit sa kalinaw, kalipay, ug katahum sa pagpangandam alang sa Ikaduhang Pag-anhi sa Manluluwas.

Uban niadtong unang mga Santos nga miabut sa Utah mao si Jane Manning James—anak nga babaye sa gibuhian nga ulipon, kinabig sa Simbahan, ug labing talagsaong tinun-an kinsa nag-atubang sa malisud nga mga hagit. Si Sister James nagpabiling matinud-anon nga Santos sa Ulahing mga Adlaw hangtud sa iyang kamatayon niadtong 1908.

Misulat siya: “Gusto kong mosulti dinhi, nga ang akong pagtuo sa ebanghelyo ni Jesukristo sumala sa gitudlo sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, sama kalig-on karon, dili, kon posible mas lig-on pa kini kay sa adlaw nga ako nabunyagan. Nagbayad ko sa akong ikapulo ug mga halad, nagtuman ko sa pulong sa kaalam, sayo kong matulog ug momata, naningkamot ko bisan sa akong kahuyang sa pagpakita og maayong ehemplo ngadto sa tanan.”2

Si Sister James, sama sa ubang daghang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, wala lang mitukod sa Zion uban sa dugo, singot, ug mga luha apan nagtinguha usab sa mga panalangin sa Ginoo pinaagi sa pagsunod sa mga baruganan sa ebanghelyo kutob sa iyang mahimo samtang nagpakita og hugot nga pagtuo kang Jesukristo—ang bantugang moayo sa tanan kinsa sinserong nagtinguha Kaniya.

Ang unang mga Santos dili perpekto, apan nakaestablisar sila og pundasyon diin kita makatukod og mga pamilya ug katilingban nga nagmahal ug nagtuman sa mga pakigsaad, nga gihisgutan sa daghang mga balita sa tibuok kalibutan tungod sa atong pasalig ngadto ni Jesukristo ug sa atong pagboluntaryo sa pagtabang niadtong anaa sa duol ug sa layo.3

Presidente Eyring, mahimo bang modugang og pagpasalamat sa liboan ka mga anghel nga nagsul-ob og yellow-shirt nga nagserbisyo sa Texas, Mexico, ug ubang mga dapit sa pagpasidugog nimo.

Duna koy lig-on nga kombiksyon nga kon mawala nato ang panagbugkos niadtong kinsa nag-una na kanato, lakip sa atong mga katigulangan nga pioneer ug mga inahan, mawala nato ang bililhon nga bahandi. Nakahisgot ko bahin sa “Hugot nga Pagtuo sa Matag Lakang” kaniadto ug magpadayon sa umaabut tungod kay nasayud ko nga ang nagtubo nga mga kaliwatan kinahanglang dunay sama nga matang sa hugot nga pagtuo sa unang mga Santos ni Ginoong Jesukristo ug sa Iyang gipahiuli nga ebanghelyo.4

Ang akong kaugalingong pioneer nga mga katigulangan apil niadtong matinud-anong mga pioneer kinsa nagbira og mga karomata, nagsakay og mga karwahe, ug naglakaw paingon sa Utah. Sila, sama ni Sister Jane Manning James, adunay lawom nga pagtuo sa matag usa sa ilang mga lakang samtang naghimo sila sa ilang malisud nga panaw.

Ang ilang mga journal napuno sa mga deskripsyon sa mga kalisud, kagutom, ug sakit ug usab mga pagpamatuod sa ilang hugot nga pagtuo sa Dios ug sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo.

Gamay ra ang ilang kalibutanong mga butang apan nakatagamtam sa daghang mga panalangin gikan sa panag-inigsoonay nga ilang nakita sa Simbahan ni Jesukristo. Kon makahimo sila, ilang dasigon ang mga linupigan ug mipanalangin sa masakiton pinaagi sa pagserbisyo sa usag usa ug pinaagi sa priesthood sa Dios.

Ang mga sister sa Cache Valley, Utah, nangalagad ngadto sa mga Santos pinaagi sa diwa sa Relief Society sa “paghiusa sa pagtrabaho sa pagtabang niadtong nanginahanglan.”5 Ang akong apohan sa tuhod nga si Margaret McNeil Ballard nagserbisyo uban sa iyang bana, si Henry, samtang nagdumala siya isip bishop sa Logan Second Ward sulod sa 40 ka tuig. Si Margaret ang presidente sa Relief Society sa ward sulod sa 30 ka tuig. Iyang gidala sa ilang panimalay ang mga kabus, ang masakiton, ug ang biyuda ug walay mga ginikanan, ug gani gisininaan gani niya ang mga patay sa ilang limpyo nga mga kupo sa templo.

Bisan og angay ug importante nga hinumduman ang makasaysayanong ika-19 nga siglo nga Mormon pioneer trek, kinahanglan natong hinumduman nga “ang malisud nga panaw sa kinabuhi nagpadayon!” alang sa matag usa kanato samtang atong ipakita ang atong kaugalingong “hugot nga pagtuo sa matag lakang.”

Ang bag-ong mga kinabig dili na magpundok sa pinuy-anan sa pioneer sa kasadpang bahin sa Estados Unidos. Hinoon, ang mga kinabig magpundok sa ilang lokal nga mga kongregasyon, diin ang mga Santos mosimba sa atong Langitnong Amahan sa pangalan ni Jesukristo. Uban sa labaw sa 30,000 ka mga kongregasyon nga naestablisar sa tibuok kalibutan, ang tanan nagpundok sa ilang kaugalingong Zion. Sama sa gisulti sa mga kasulatan, “Kay kini mao ang Zion—ang putli og kasingkasing.”6

Samtang maglakaw kita sa dalan sa kinabuhi, sulayan kita kon andam ba kita sa “buhat sa tanan nga mga butang nga bisan unsa ang gisugo [sa Ginoo].”7

Daghan nato anaa sa talagsaong panaw sa pagdiskubre—mosangpot sa personal nga katagbawan ug espirituhanong kahayag. Ang pipila nato, hinoon, anaa sa malisud nga panaw sa kasubo, sala, pag-antus, ug pagkawala sa paglaum.

Niini nga konteksto, palihug pangutan-a ang inyong kaugalingon: Unsa ang inyong katapusang destinasyon? Asa kamo dad-on sa inyong mga lakang? Ug ang inyong panaw naggiya ba ninyo ngadto nianang “pinilo-pilo nga mga panalangin” nga gisaad sa Manluluwas?8

Ang malisud nga panaw balik ngadto sa atong Langitnong Amahan mao ang labing importante nga panaw sa atong kinabuhi, ug nagpadayon kini matag adlaw, matag semana, matag bulan, ug matag tuig samtang magkadako ang atong pagtuo Kaniya ug sa Iyang Hinugugma nga Anak, nga si Jesukristo.

Kinahanglang mag-amping kita asa kita dad-a sa atong mga lakang sa kinabuhi. Kinahanglang magbantay kita ug mopatalinghug sa tambag ni Jesus ngadto sa Iyang mga tinun-an sa Iyang pagtubag niini nga mga pangutana: “Tug-ani kami, kanus-a man kini mahitabo, ug unsa man ang ilhanan sa imong pag-anhi, ug sa pagkatapos kapanahunan?

“Ug kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, Magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo.”9

Karon akong balikon ang unang tambag gikan sa mga lider sa Simbahan.

  • Mga kaigsoonan, ipabilin nga putli ang doktrina ni Kristo ug ayaw pagpailad niadtong mousab sa doktrina. Ang ebanghleyo sa Amahan ug sa Anak gipahiuli pinaagi ni Joseph Smith, ang propeta niining katapusang dispensasyon.

  • Ayaw paminaw niadtong kinsa wala ma-orden ug/o ma-set apart sa ilang mga calling sa Simbahan ug wala giila sa pag-uyon sa tanang mga miyembro sa Simbahan.10

  • Hibaloi ang mga organisasyon, mga grupo, o mga indibidwal nga nangangkon sa sekreto nga mga tubag sa doktrinal nga mga pangutana nga sila moingon nga ang mga apostoles ug mga propeta karon wala niini o wala makasabut.

  • Ayaw paminaw niadtong kinsa modani ninyo bahin sa paagi aron dali nga modato. Ang atong mga miyembro nawad-an na og daghang kwarta, mao nga pagbantay.

Sa pipila ka mga lugar, daghan kaayo sa atong mga tawo ang nagtan-aw lapas sa tumong ug nagtinguha og sekreto nga kahibalo sa mahal ug kwestyonable nga mga praktis aron makahatag og kaayohan ug suporta.

Usa ka opisyal nga pamahayag sa Simbahan nga giisyu usa ka tuig na ang milabay, nag-ingon: “Giawhag namo ang mga miyembro sa Simbahan nga magmabinantayon bahin sa pag-apil sa bisan unsa nga grupo nga nagsaad—og kwarta—milagroso nga pagkaayo o nangangkon nga adunay espesyal nga pamaagi sa paggamit sa makaayo nga gahum nga dili pinaagi sa giordinahan nga mga tighupot sa priesthood.”11

Ang Handbook sa Simbahan nagtambag: “Ang mga miyembro kinahanglan nga dili mogamit og mga praktis nga medikal o sa panglawas nga kwestyonable sa moral ug legal. Ang mga lokal nga lider kinahanglang motambag sa mga miyembro kinsa adunay mga problema sa panglawas sa pagkonsulta sa takus nga propesyunal nga mga doktor kinsa lisensyado sa mga nasud diin sila nagpraktis.”12

Mga kaigsoonan pagmaalamon ug hibaloi nga ang mao nga mga praktis tingali madanihon sa emosyonal apan sa katapusan makadaot sa espirituhanon ug sa pisikal.

Alang sa atong mga katigulangan nga pioneer, ang kaugalingnan ug self-reliance importante, apan ang ilang pagbati sa komunidad sama ka importante. Magtambayayong sila sa pagtrabaho ug motabang sa usag usa sa pagbuntog sa pisikal ug emosyonal nga mga hagit sa ilang panahon. Alang sa mga lalaki, dihay korum sa priesthood, ug ang mga babaye giserbisyuhan sa Relief Society. Kining paagiha wala mausab sa atong panahon.

Ang Relief Society ug ang mga korum sa priesthood makatabang sa espirituhanon ug temporal nga kaayohan sa atong mga miyembro.

Pabilin sa dalan sa ebanghelyo pinaagi sa pagbaton og “hugot nga pagtuo sa matag lakang” aron kamo luwas nga makabalik ngadto sa presensya sa Langitnong Amahan ug ni Ginoong Jesukristo. Ang Ginoo mao ang atong bililhon nga Manluluwas. Siya ang Manunubos sa kalibutan. Kinahanglang tahuron nato ang Iyang sagrado nga pangalan ug dili mopasipala niini sa bisan unsang paagi, maningkamot kanunay sa pagsunod sa Iyang mga sugo. Kon buhaton nato, panalanginan kita Niya ug luwas nga mogiya nato pauli.

Dapiton nako ang tanan nga maabut sa akong tingog sa pagdawat ug paggakus ni bisan kinsa nga naghimo sa iyang kaugalingong malisud nga panaw karon, bisan asa man sila sa ilang panaw.

Palihug hinumdumi nga walay laing panalangin nga ikapaambit ni bisan kinsa nga mas labaw pa sa mensahe sa Pagpahiuli, nga kon dawaton ug sundon, gisaaran sa walay katapusan nga kalipay ug kalinaw—bisan ang kinabuhing dayon. Gamiton nato ang atong kabaskog, kusog, ug mga pagpamatuod sa pagtabang sa atong mga misyonaryo sa pagpangita, pagtudlo, ug pagbunyag sa mga anak sa Dios aron sila makabaton sa gahum sa doktrina sa ebanghelyo nga maggiya sa ilang inadlaw nga mga kinabuhi.

Kinahanglan natong gakson ang mga anak sa Dios pinaagi sa kalooy ug wagtangon ang pagkamahukmanon, lakip sa kaliwatan sa sekso, ug nasyonalismo. Ginaingon nga tinud-anay kitang nagtuo sa mga panalangin sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo alang sa matag anak sa Dios.

Mopamatuod ko nga “ang malisud nga panaw nagpadayon,” ug ako nagdapit kaninyo sa pagpabilin sa dalan sa ebanghelyo samtang magpadayon kamo sa unahan pinaagi sa pagtabang sa tanang mga anak sa Dios pinaagi sa gugma ug kapuangod nga kita magkahiusa sa paghimo sa atong mga kasingkasing nga putli ug ang atong mga kamot limpyo sa pagdawat sa “pinilo-pilo nga mga panalangin” naghulat sa tanan kinsa tinud-anay nga nahigugma sa Ginoo, nga maoy akong pag-ampo sa pangalan ni Jesukristo, amen.