2010–2019
Ang Buhing Tinapay Nga Nanaug gikan sa Langit
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Buhing Tinapay Nga Nanaug gikan sa Langit

Kon mangandoy kita nga magapuyo diha ni Kristo ug Siya magapuyo ngari kanato, nan ang pagkabalaan mao ang atong pangitaon.

Sa adlaw human nga si Jesus milagrusong mipakaon sa 5,000 didto sa Galilea pinaagi lamang sa “lima ka pan nga sebada, ug duha ka isda,”1 namulong na usab Siya ngadto sa katawhan sa Capernaum. Nakabantay ang Manluluwas nga daghan ang dili kaayo interesado sa Iyang mga pagtulun-an kay sa mapakaon pag-usab.2 Sa ingon, gisulayan Niya sila sa pagkumbinser sa hilabihan ka bililhon “[nianang] kalan-on nga molungtad ngadto sa kinabuhing dayon nga igahatag kaninyo sa Anak sa tawo.”3 Si Jesus namahayag:

“Ako mao ang tinapay nga nagahatag og kinabuhi.

“Ang inyong mga ginikanan nanagkaon sa mana didto sa kamingawan, ngani nangamatay sila.

“Ania kining tinapay nga nanaug gikan sa langit, aron ang tawo makakaon niini ug dili mamatay.

“Ako mao ang buhing tinapay nga nanaug gikan sa langit: bisan kinsa nga mokaon niining maong tinapay, siya mabuhi sa dayon: ug ang tinapay nga akong igahatag alang sa kinabuhi sa kalibutan mao ang akong unod.”4

Ang gitinguha sa Manluluwas nga kahulugan wala gayud masabti sa Iyang mga tigpaminaw nga nakasabut sa Iyang pamahayag sa literal lamang nga paagi. Ug dayon sila nangatingala, “Unsaon man niining tawhana sa paghatag kanato sa iyang unod aron atong kan-on?”5 Gipasabut pa kini og maayo ni Jesus:

“Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, Gawas kon mokaon kamo sa unod sa Anak sa tawo, ug moinom sa iyang dugo, wala kamoy kinabuhi diha kaninyo.

“Siya nga mokaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo may kinabuhi nga dayon, ug pagabanhawon ko siya sa kaulahian nga adlaw.

“Kay ang akong unod tinuod nga kalan-on, ug ang akong dugo tinuod nga ilimnon.”6

Gipadayag dayon niya ang lawom nga kahulugan sa Iyang pasumbingay:

“Siya nga mokaon sa akong unod, ug moinom sa akong dugo, magapuyo sa sulod nako, ug ako sa sulod niya.

“Maingon nga ang buhing Amahan nagapadala kanako, ug ako nabuhi tungod sa Amahan: maingon man usab niana, siya nga mokaon kanako, mabuhi tungod kanako.”7

Sa gihapon ang iyang mga tigpaminaw wala makasabut kon unsay gisulti ni Jesus, ug “daghan … , sa ilang pagkadungog niini, nanag-ingon, Lisud kining sultiha; kinsa may makapatalinghug niini? … [Ug] tapus niini daghan sa iyang mga tinun-an mitalikod ug wala na managpanglakaw uban kaniya.”8

Ang pagkaon sa Iyang unod ug pag-inom sa Iyang dugo usa ka dili kasarangan nga paagi sa pagpahayag kon unsa ka hingpit nato kinahanglang dad-on ang Manluluwas sa atong kinabuhi—sa ato mismong pagkatawo—aron mahiusa kita. Sa unsang paagi kini mahitabo?

Una, atong nasabtan nga sa pagsakripisyo sa Iyang unod ug dugo, si Jesukristo mitubos sa atong mga sala ug mibuntog sa kamatayon, sa parehong pisikal ug espiritwal.9 Nan, klaro, nga moambit kita sa Iyang unod ug moinom sa Iyang dugo kon makadawat kita gikan Kaniya sa gahum ug mga panalangin sa Iyang Pag-ula.

Ang doktrina ni Kristo nagpahayag sa unsay kinahanglan gayud natong buhaton aron makadawat sa maulaong grasya. Kini ang motuo ug magbaton og hugot nga pagtuo kang Kristo, maghinulsol ug magpabunyag, ug modawat sa Espiritu Santo, “ug unya mosunod ang kapasayloan sa inyong mga sala pinaagi sa kalayo ug sa Espiritu Santo.”10 Kini ang ganghaan, ang atong agianan ngadto sa maulaong sakripisyo sa Manluluwas ug sa higpit ug pig-ot nga dalan paingon sa Iyang gingharian.

“Busa, kon kamo mopadayon sa unahan [niana nga dalan], magbusog sa pulong ni Kristo, ug molahutay hangtud sa katapusan, tan-awa, sa ingon miingon ang Amahan: Kamo makabaton og kinabuhi nga dayon.

“… Tan-awa, kini mao ang doktrina ni Kristo, ug mao lamang ang tinuod nga doktrina sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, nga usa ka Dios, nga walay katapusan.”11

Ang simbolismo sa sakrament sa Panihapon sa Ginoo nindot nga pamalandungan. Ang tinapay ug tubig nagrepresentar sa Iyang unod ug dugo kinsa mao ang Tinapay sa Kinabuhi ug ang Buhi nga Tubig,12 nga sa malumong paagi nagpahinumdom kanato sa Iyang gibayad aron sa pagtubos kanato. Samtang gipikas-pikas ang tinapay, atong hinumduman ang nasamdan nga unod sa Manluluwas. Si Elder Dallin H. Oaks kausa nakaobserbar nga “tungod kay kini gipikas-pikas, ang matag piraso sa tinapay talagsaon, sama nga ang mga indibidwal nga moambit niini talagsaon. Kitang tanan dunay lain-laing mga sala nga angayang hinulsulan. Kitang tanan dunay lain-laing mga panginahanglan nga angayang lig-unon pinaagi sa Pag-ula ni Ginoong Jesukristo, kinsa atong gihinumdom niini nga ordinansa.”13 Sa pag-inom nato sa tubig, maghunahuna kita sa dugo nga Iyang gipaagas didto sa Getsemani ug didto sa krus ug sa makapabalaang gahum niini.14 Kay nasayud nga “walay mahugaw nga butang nga makasulod didto sa iyang gingharian,” naningkamot kita nga maapil “niadto kinsa nakahugas sa ilang mga saput sa dugo [sa Manluluwas], tungod sa ilang hugot nga pagtuo, ug paghinulsol sa tanan nila nga mga sala, ug sa ilang pagkamatinud-anon hangtud sa katapusan.”15

Naghisgot ko bahin sa pagdawat sa maulaong grasya sa Manluluwas nga mokuha sa atong mga sala ug sa mansa niadtong mga sala diha kanato. Apan ang pasumbingay nga mokaon sa Iyang unod ug moinom sa Iyang dugo dunay dugang nga kahulugan, ug mao kana ang pagsabut og maayo sa mga hiyas ug kinaiya ni Kristo, nga mosalikway sa kinaiyanhon nga tawo ug mahimong mga Santos “pinaagi sa pag-ula ni Kristo ang Ginoo.”16 Sa pag-ambit nato sa tinapay ug tubig sa sakrament kada semana, mas maayo nga atong ikonsiderar kon unsa kahingpit natong ilakip ang Iyang kinaiya ug ang sumbanan sa Iyang walay sala nga kinabuhi sa atong kinabuhi ug pagkatawo. Dili unta maula ni Jesus ang mga sala sa uban gawas kon Siya Mismo walay sala. Kay ang kaangayan dili man makaangkon Kaniya, makatanyag Siya sa Iyang kaugalingon alang kanato aron matagbaw ang kaangayan ug dayon mapadangat ang kalooy. Sa paghinumdom ug pagpasidungog nato sa Iyang maulaong sakripisyo, kinahanglan natong pamalandungan ang Iyang walay sala nga kinabuhi.

Nagsugyot kini nga kinahanglan gayud kitang maningkamot sa pagtuman sa atong bahin. Dili kita makontento nga magpabilin kon unsa kita apan kinahanglan gayud nga kanunayng magpadayon ngadto “sa sukod sa gidak-on sa kahupnganan ni Kristo.”17 Sama sa amahan ni Haring Lamoni diha sa Basahon ni Mormon, kinahanglang andam gayud kita nga motugyan sa tanan natong sala18 ug mo-focus sa unsay gilauman sa Ginoo kanato, sa tagsa-tagsa ug magkauban.

Dili pa lang dugay, usa ka higala ang misaysay ngari nako sa iyang kasinatian samtang nagserbisyo isip mission president. Naoperahan siya nga nagkinahanglan og pipila ka semana aron mamaayo. Atol sa iyang pagpaayo, migahin siya og panahon sa pagsiksik sa kasulatan. Usa ka hapon samtang namalandong siya sa mga pulong sa Manluluwas diha sa ika-27 nga kapitulo sa 3 Nephi, nakatulog siya. Human niana misaysay siya:

“Nagdamgo ko diin gihatagan ko og halandumon, panoramik nga talan-awon sa akong kinabuhi. Gipakita ngari nako ang akong mga sala, dili maayong mga pagpili, ang mga panahon … nga dili mapailubon nakong gitratar ang mga tawo, dugangan pa sa wala pagbuhat sa maayong mga butang nga kinahanglan unta nakong isulti o gibuhat. … [Ang] komprehensibo … nga [pagribyu sa] akong kinabuhi gipakita ngari nako sa pipila lang ka minuto, apan morag mas dugay pa kini. Nahigmata ko, natingala ug … daling miluhod duol sa higdaanan ug nagsugod sa pag-ampo, sa pagpangamuyo alang sa kapasayloan, mipagawas sa akong gibati nga wala pa gayud nako mahimo sukad.

“Sa wala pa ang damgo, wala ko mahibalo nga ako [dunay] ingon ka dako nga panginahanglan nga maghinulsol. Ang akong mga sayop ug mga kahuyang kalit lang naklaro ngari nako nga ang gintang tali sa akong pagkatawo kaniadto ug sa kabalaan ug kaayo sa Dios morag [sama sa] minilyon ka milya. Sa akong pag-ampo nianang ulahing bahin sa kahapunon, gipahayag nako ang akong hilabihan nga pasalamat sa Langitnong Amahan ug sa Manluluwas sa tibuok nakong kasingkasing sa unsay Ilang gibuhat alang nako ug sa mga relasyon nga akong gibahandi uban sa akong asawa ug mga anak. Samtang nagluhod gibati usab nako ang gugma ug kalooy sa Dios nga hilabihan ka kusog, bisan pa man sa akong gibati nga pagkadili takus. …

“Makaingon ko nga dili na ko sama kaniadto sukad nianang adlawa. … Ang akong kasingkasing nausab. … Unsay misunod mao nga nakapalambo ko og dugang pagbati sa kalooy ngadto sa uban, nga dunay mas dakong kapasidad sa gugma, inubanan sa kadinalian sa pagsangyaw sa ebanghelyo. … Makasabut na ko sa mga mensahe sa pagtuo, paglaum, ug sa gasa sa paghinulsol nga makita diha sa Basahon ni Mormon [nga] wala pa nako mahimo sukad.”19

Importante ang pag-ila nga ang klaro nga pagpadayag bahin sa mga sala ug mga kahuyang niining buotan nga tawo wala makapawala sa iyang kadasig o moresulta nga mawad-an siya og paglaum. Oo, mibati siya nga nakuratan ug nagbasul. Gibati gayud niya ang panginahanglan nga maghinulsol. Nahimo siyang mapaubsanon, apan mibati siya og pasalamat, kalinaw, ug paglaum—tinuod nga paglaum—tungod ni Jesukristo, “ang buhing tinapay nga nanaug gikan sa langit.”20

Ang akong higala naghisgot bahin sa gintang nga iyang nasabtan sa iyang damgo tali sa iyang kinabuhi ug sa kabalaan sa Dios. Kabalaan ang husto nga pulong. Ang mokaon sa unod ug moinom sa dugo ni Kristo nagpasabut nga tinguhaon ang kabalaan. Ang Dios nagsugo, “Kinahanglan kamo magbalaan; sanglit ako balaan man.”21

Si Enoch mitambag kanato, “Itudlo kini ngadto sa imong mga anak, aron ang tanan nga mga tawo, bisan diin, kinahanglan maghinulsol, o sila dili makapanunod sa gingharian sa Dios, kay walay mahugaw nga butang nga makapuyo didto, o makapuyo sa iyang atubangan; kay, sa pinulongan ni Adan, Tawo sa Pagkabalaan mao ang iyang ngalan, ug ang ngalan sa iyang Bugtong Anak mao ang Anak sa Tawo, gani si Jesukristo.”22 Sa bata pa, naghunahuna ko nganong sa Bag-ong Tugon si Jesus kasagarang gipasabut (ug gani mipasabut sa Iyang kaugalingon) isip ang Anak sa Tawo nga Siya sa tinuod lang mao man ang Anak sa Dios, apan ang pamahayag ni Enoch miklaro niini nga kining mga pagpasabut aktwal nga pag-ila sa Iyang pagkabalaan—Siya mao ang Anak sa Tawo sa Pagkabalaan, ang Dios nga Amahan.

Kon mangandoy kita nga magapuyo diha ni Kristo ug Siya magapuyo ngari kanato,23 nan ang pagkabalaan mao ang atong pangitaon, sa lawas ug sa espiritu.24 Pangitaon nato kini diha sa templo, diin nakasulat ang “Pagkabalaan ngadto sa Ginoo.” Pangitaon nato kini diha sa atong mga kaminyoon, mga pamilya, ug mga panimalay. Pangitaon nato kini kada semana samtang gikahimut-an nato ang balaang adlaw sa Ginoo.25 Pangitaon nato kini bisan diha sa mga detalye sa inadlaw nga pagpakabuhi: sa atong sinultihan, sa atong sininaan, sa atong mga hunahuna. Sama sa gipamahayag ni Presidente Thomas S. Monson, “Kita ang resulta sa tanan nga atong gibasa, tanan nga atong gitan-aw, tanan nga atong gipaminaw ug sa tanan nga atong gihunahuna.”26 Pangitaon nato ang kabalaan samtang nagpas-an kita sa atong krus kada adlaw.27

Si Sister Carol F. McConkie, nakaobserbar: “Nailhan nato ang daghang mga pagsulay, mga pagtintal, ug mga kasakit nga makapalayo kanato gikan sa tanan nga mahiyason ug dalaygon sa atubangan sa Dios. Apan ang atong mortal nga mga kasinatian nagtanyag kanato sa oportunidad sa pagpili sa pagkabalaan. Sa kasagaran ang mga sakripisyo nga atong gihimo sa paghupot sa atong mga pakigsaad ang nagsagrado kanato ug naghimo kanato nga balaan.”28 Ug ngadto sa “mga sakripisyo nga atong gihimo” akong idugang ang serbisyo nga atong gihatag.

Nasayud kita nga “kon [kita] anaa sa pag-alagad sa [atong] isigkatawo [kita] anaa lamang sa pag-alagad sa [atong] Dios.”29 Ug ang Ginoo nagpahinumdom kanato nga ang ingon nga serbisyo mahinungdanong bahin sa Iyang kinabuhi ug kinaiya: “Kay ang Anak sa tawo mianhi dili aron pagaalagaron, kondili sa pag-alagad, ug sa paghatag sa iyang kinabuhi ingon nga lukat alang sa daghan.”30 Si Presidente Marion G. Romney maalamong mipasabut: “Ang pagserbisyo dili usa ka butang nga atong antuson dinhi sa yuta aron kita makaangkon sa katungod nga mopuyo didto sa celestial nga gingharian. Ang pagserbisyo mao gayud ang kinaiya diin ang gihimayang kinabuhi didto sa celestial nga gingharian gihimo.”31

Nanagna si Zacarias nga sa adlaw sa milenyal nga paghari sa Ginoo, bisan ang mga lingganay [bell] sa mga kabayo magdala sa inskripsyon nga “Pagkabalaan ngadto sa Ginoo.”32 Uban niana nga kahibalo, ang mga pioneer nga mga Santos niining mga walog naghatag niana nga pahinumdom, “Pagkabalaan ngadto sa Ginoo,” sa daw komon o ordinaryo nga mga butang ingon man usab niadtong mas direktang may kalabutan sa relihiyusong tulumanon. Gibutang kini diha sa mga kopa ug mga plato sa sakrament ug giimprinta sa mga certificate sa ordinasyon sa mga Seventy ug sa bandila sa Relief Society. Ang “Pagkabalaan ngadto sa Ginoo” makita usab sa mga bintana sa Zion’s Cooperative Mercantile Institution, ang ZCMI department store. Nakita kini sa ulo sa martilyo ug sa drum. Ang “Pagkabalaan ngadto sa Ginoo” gibutang diha sa mga metal doorknob sa balay ni Presidente Brigham Young. Kining mga pagpasabut ngadto sa pagkabalaan sa morag dili kasagaran o wala damha nga mga dapit mahimong morag dili angay alang sa uban, apan nagsugyot kini kon unsa gayud ka ekstensibo ug makanunayon ang atong pag-focus sa pagkabalaan.

Holiness to the Lord Artifacts
Holiness to the Lord Artifacts
Holiness to the Lord Artifacts
Holiness to the Lord Artifacts
Holiness to the Lord Artifacts
Holiness to the Lord Artifacts

Ang pag-ambit sa unod sa Manluluwas ug pag-inom sa Iyang dugo nagpasabut nga isalikway sa atong kinabuhi ang bisan unsa nga wala mahiangay sa Kristohanong kinaiya ug sa paghimo sa Iyang mga hiyas nga atong kaugalingon. Kini ang mas dako nga kahulugan sa paghinulsol, dili lamang mopahilayo sa nangaging sala apan “mobalik sa iyang kasingkasing ug kabubut-on ngadto sa Dios”33 pag-usab aron sa pagpadayon. Sama sa nahitabo sa akong higala diha sa iyang mapadayagon nga damgo, ang Dios mopakita kanato sa atong mga sayop ug mga kapakyasan, apan motabang usab Siya nga atong mahimo ang kahuyang ngadto sa kalig-on.34 Kon sinsero kitang mangutana, “Unsa pa may akong kulang?”35 Dili Niya kita pasagdan nga motagna, apan diha sa gugma motubag Siya alang sa atong kaayohan ug kalipay. Ug mohatag Siya kanato og paglaum.

Makapaluya kini nga paningkamot, ug makahahadlok kaayo kon sa atong pagpaninguha alang sa pagkabalaan mag-inusara kita. Ang mahimayaong kamatuoran mao nga wala kita mag-inusara. Kita aduna sa gugma sa Dios, sa grasya ni Kristo, sa kahupayan ug giya sa Balaang Espiritu, ug sa pakigdait ug pagdasig sa isigka Santos diha sa lawas ni Kristo. Kinahanglang dili kita makontento kon asa kita, apan dili kita angayang mawad-an og kadasig. Sama sa giawhag kanato sa yano apan mahunahunaong himno:

Paggahin og panahon nga mabalaan, ang kalibutan dinalian;

igahin ang dakong panahon diha sa sekreto uban ni Jesus lamang.

Pinaagi sa pagtan-aw kang Jesus, ikaw kinahanglang kaniya mahisama;

ang imong mga higala sa imong kinaiya ila siyang makita.36

Mohatag ko sa akong pagpamatuod bahin ni Jesukristo, “ang buhing tinapay nga nanaug gikan sa langit,”37 ug nga “siya nga mokaon sa [Iyang] unod, ug moinom sa [Iyang] dugo, may kinabuhi nga dayon,”38 sa pangalan ni Jesukristo, amen.