2010–2019
Ang Kasingkasing sa Balo [Biyuda]
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Kasingkasing sa Balo [Biyuda]

Buhaton nato ang gikinahanglan aron maangkon ang sama sa kasingkasing sa balo, nga tinuorayng maglipay sa mga panalangin nga mohulip sa “kapit-os” nga moabut.

Duna koy talagsaong panalangin nga nakaserbisyo sa mga Santos sa Pasipiko hapit sa tibuok nakong hamtong nga kinabuhi. Ang pagtuo, gugma, ug kahibulongang mga sakripisyo niining mahalarong mga Santos mipuno kanako og inspirasyon, pasalamat, ug kalipay. Susama ra ang ilang sugilanon sa inyoha.

Nakita nako nga may pagkasusama kaayo kining mga Santos sa balo nga namatikdan sa Manluluwas samtang “naglingkod Siya … ug nakita ang panon sa mga tawo nga nanghulog ug kwarta sa panudlanan: ug daghang dato nanghulog og daghang salapi.

“Ug dihay usa ka kabus nga babayeng balo, miabut ug mihulog og duha ka diyot. …

“Ug gitawag ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa pagduol kaniya, ug miingon siya kanila, Sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo, Nga kining kabus nga babayeng balo nakahulog og labaw pa kay sa tanan kanila nga nanagpanghulog ngadto sa panudlanan:

“Kay … miamot sila gikan sa ilang naghingapin nga kahamugaway; apan kini siya, gikan sa iyang kapit-os mihatag sa tanan nga diha kaniya, sa tanan nga iyang kabuhian.”1

Bisan ang iyang duha ka diyot gamay kaayo nga amot, para sa Manluluwas labihan ka dako ang iyang gasa, kay gihatag man niya ang tanan. Nianang gutloa, nailhan gayud sa Manluluwas ang balo, kay ang iyang gasa nagpakita Kaniya sa iyang kasingkasing. Ang kalidad ug giladmon sa iyang gugma ug pagtuo dako kay siya mihatag mahatagan sab siya sa iyang “kapit-os”.

Nakita nako kanang sama nga kasingkasing sa mga Santos sa Pasipiko. Sa gamayng barangay niini nga isla, ang gulangon na nga tawo ug iyang asawa midawat sa pagdapit sa mga misyonaryo sa tinuoray nga pag-ampo sa Ginoo kon tinuod ba ang leksyon nga gitudlo. Niini nga proseso, gihunahuna sab nila ang mahitabo sa mga komitment nga angay nilang buhaton kon ang tubag mosangput sa ilang pagdawat sa gipahiuling ebanghelyo. Nagpuasa og nag-ampo sila aron mahibalo sa katinuod sa Simbahan ug sa Basahon ni Mormon. Ang tubag sa ilang mga pag-ampo miabut pinaagi sa tam-is ug klaro nga: “Oo! Tinuod kana!”

Tungod nianang nadawat nga pagsaksi, nagpabunyag sila. Dili kini pagpili nga walay personal nga kalisdanan. Ang ilang desisyon ug bunyag giubanan og dagkong problema. Nawad-an sila og trabaho, nasakripisyo ang sosyal nga kahimtang, nabungkag ang nindot nga paghigalaay, ug ang suporta, gugma, ug pagtahud sa pamilya nahanaw. Karon matag Dominggo maglakaw ra sila sa simbahan, salikwaot na ang pagtagad sa mga higala ug silingan nga nagsubay sa managlahing direksyon.

Niining lisud nga mga kahimtang, gipangutana kining buotang igsoon unsay iyang gibati bahin sa ilang pagpasakop sa Simbahan. Ang yano ug walay pagkatarug nga tubag mao “tinuod kini, di ba? Klaro ang among pagpili.”

Kining duha ka bag-ong nakabig nga Santos sama og kasingkasing sa balo. Sila, sama sa balo, “mihatag sa tanan” nga ilang ikahatag, bisan pa sa ilang “kapit-os” Isip bunga sa ilang matuohon nga kasingkasing ug molahutay nga pagtuo niadtong mga panahona sa kalisud, migaan ang ilang palas-anon. Giabagan ug gilibutan sila sa matinabangon ug maalagarong mga miyembro sa simbahan, ug nalig-on sila pinaagi sa ilang pagserbisyo sa mga calling sa Simbahan.

Human ilang gihatag ang “tanan” miabut ang pinakamalipayong adlaw dihang gi-seal sila sa templo isip mahangturong pamilya. Sama sa Iyang gihimo sa mga kinabig ubos sa pagpangulo ni Alma, “ang Ginoo mipalig-on kanila nga sila makadaug sa ilang mga alantuson uban sa kasayon, ug sila mitugyan sa maayo nga buot ug uban sa pailub ngadto sa tanan nga kabubut-on sa Ginoo.”2 Mao kana ang kasingkasing sa balo nga gihimong ehemplo niining talagsaong magtiayon.

Maghisgot ko og laing kasinatian diin ang kasingkasing sa balo nakita sa hingpit. Sa Samoa, nakigtambayayong mi sa mga konsehal sa barangay aron makasulod ang mga misyonaryo sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Mga tuig ang milabay, nakigsulti ko sa kapitan sa barangay diin gidid-an ang among mga misyonaryo sulod na sa daghang katuigan. Nahitabo ang akong pakig-istorya dili pa lang dugay human gitugutan sa kapitan ang mga misyonaryo sa Simbahan nga makatudlo niadtong interesadong makakat-on sa ebanghelyo ug sa mga doktrina niini.

Human sa daghan kaayong katuigan, nga nahimo kining milagrusong hitabo, kuryuso ko nga masayud unsay nahitabo nga mitugot man ang kapitan niini nga desisyon. Nangutana ko bahin niini, ug ang kapitan nga akong nakaistorya mitubag, “Ang tawo pweding magpuyo sa kangitngit sulod sa panahon, apan moabut ang panahon nga mangandoy ra siya nga moabut ang kahayag.”

Ang kapitan, sa iyang pagtugot sa barangay, mipakita og kasingkasing sa balo—kasingkasing nga nahumok dihang ang kainit ug kahayag sa kamatuoran gipadayag. Andam nga supakon niini nga lider ang dugay nang tradisyon, batukan ang oposisyon, ug magmalig-on aron ang uban mapanalanginan. Lider kini kansang kasingkasing nakatutok sa kaayohan og kalipay sa iyang katawhan kay sa maghunahuna ra sa tradisyon, kultura, ug personal nga gahum. Gisalikway niya kadtong mga kabalaka pabor sa gitudlo ni Presidente Thomas S. Monson kanato: “Samtang magsunod kita sa ehemplo sa Manluluwas, kita adunay kahigayunan nga mahimong kahayag sa kinabuhi sa uban.”3

Sa katapusan, mopaambit pa ko og usa ka kasinatian bahin sa mga Santos sa Pasipiko nga espirituhanong nakagamot og lawom sa akong kalag. Mga tuig ang milabay batan-on pa ko nga counselor sa bishop sa bag-ong ward sa American Samoa. Duna mi 99 ka miyembro, nga mga mag-uuma, trabahante sa cannery, empleyado sa gobyerno, ug ilang mga pamilya. Dihang gipahibalo sa Unang Kapangulohan niadtong 1977 nga tukuron na ang templo sa Samoa, nangalipay ug nagpasalamat kaming tanan. Ang pag-adto sa templo gikan sa American Samoa kaniadto biyahion pa sa Hawaii o sa New Zealand. Dako og gasto ang biyahe diin lisud kining kab-uton sa daghang matinud-anong mga miyembro sa Simbahan.

Niining panahona giawhag ang mga miyembro nga mo-donate sa building fund aron itabang sa pagtukod og mga templo. Niini nga diwa, mihangyo ang among bishopric sa mga miyembro sa ward nga magmainampuon kon unsay ilang ikahatag. Gitakda ang petsa para magpundok ang pamilya sa paghalad sa ilang mga donasyon. Dayon, dihang pribadong giablihan kining mga donasyon, gibati namo ang pagpaubos ug natandog tungod sa pagtuo ug kamanggihatagon sa talagsaon namong mga miyembro.

Nakaila sa matag pamilya ug sa ilang mga kahimtang, labihan nga katingala, pagtahud, ug pagpaubos ang akong gibati. Kini, sa tanang paagi, mao ang modernong mga diyot sa usa ka balo walay duha-duhang paghatag bisan sa ilang “kapit-os” ug uban sa kalipay sa gisaad sa Samoan nga tukuron ang balaang templo sa Ginoo. Gipahinungod niining mga pamilya ang ilang tanan ngadto sa Ginoo, uban sa pagtuo nga dili sila mapasagdan nga wala kini nga panalangin. Ang ilang gasa nagpakita sa kasingkasing sa balo. Ang tanan andam ug malipayong mihatag kay ang kasingkasing sa balo nga anaa kanila makakita gamit sa mga mata sa pagtuo sa kinatas-ang mga panalangin nga nagpaabut sa ilang pamilya, ug sa tanang katawhan sa Samoa ug American Samoa, para sa mga henerasyong moabut. Nahibalo ko nga ang gipahinungod nilang mga halad, ilang mga diyot, nailhan ug gidawat sa Ginoo.

Ang kasingkasing sa balo nga mihatag sa iyang duha ka diyot mao ang kasingkasing nga mohatag sa tanan pinaagi sa pagsakripisyo; paglahutay sa kalisud, pagpanglutos, ug pagsalikway, ug paglahutay sa tanang matang sa palas-anon. Ang kasingkasing sa balo mao ang kasingkasing nga mobati, ug mahibalo sa kahayag sa kamatuoran ug mohatag sa tanan aron hangupon kana nga kamatuoran. Makatabang usab kini sa uban aron makita ang samang kahayag ug masinati ang sama nga mahangturong kalipay. Sa katapusan, gipasabut nga ang kasingkasing sa balo mao ang kaandam nga mohatag sa tanan para sa katukuran sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta.

Makig-uban kita sa mga Santos sa tibuok kalibutan sa paglihok aron maangkon ang sama sa kasingkasing sa balo, nga tinuorayng maglipay sa mga panalangin nga mohulip sa “kapit-os” nga moabut. Akong pag-ampo nga matag usa kanato makabaton og kasingkasing nga mopas-an sa palas-anon, mosakripisyo, ug may kabubut-on sa paghatag ug sa paghimo. Mosaad ko nga dili kamo biyaan sa Ginoo nga magkalisud. Ang kasingkasing sa balo puno sa pagpasalamat nga ang Manluluwas mao ang “tawo sa kasub-anan, nakasinati sa pag-antus”4 aron kita dili na motilaw sa “pait nga kopa.”5 Bisan sa atong mga kahuyang ug kapakyasan, ug tungod kanila, padayon Siya nga mitunol sa Iyang mga kamot, nga may dinuslakan para sa atong kaayohan. Iya kitang bayawon kon andam kitang moadto sa kahayag sa Iyang ebanghelyo, mogakus Kaniya, ug tugutan nga hulipan niya ang atong “panginahanglan”

Mopamatuod ko sa talagsaong gugma nga atong ikapaambit isip mga disipulo ug sumusunod ni Ginoong Jesukristo. Gihiguma ug gi-sustain nako si Presidente Thomas S. Monson isip propeta sa Dios dinhi sa yuta. Ang Basahon ni Mormon lahi nga saksi ni Jesukristo sa kalibutan, ug modapit ko sa tanan sa pagbasa niini ug pagdiskubre sa mensahe niini para kaninyo. Ang tanan nga modawat sa pagdapit sa Ginoo sa pagduol Kaniya makaangkon og kalinaw, gugma, ug kahayag. Si Jesukristo ang atong talagsaong Ehemplo ug Manunubos. Kang Jesukristo lamang, ug sa milagro sa Iyang walay kinutubang Pag-ula, nga maangkon nato ang kinabuhing dayon. Niini ako mopamatuod sa Iyang balaan nga ngalan, bisan si Jesukristo, amen.