2010–2019
Ayaw Kahadlok sa Pagbuhat og Maayo
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ayaw Kahadlok sa Pagbuhat og Maayo

Ang Ginoo nagsulti kanato nga kon kita mobarug uban sa pagtuo diha sa Iyang lig-ong sukaranan, ang pagduha-duha ug kahadlok mokunhod; ang tinguha sa pagbuhat og maayo magkadako.

Minahal nga mga kaigsoonan, mapaubsanon akong nag-ampo nga ang Espiritu sa Ginoo magauban kanato samtang mamulong ako karon. Ang akong kasingkasing puno sa pasalamat ngadto sa Ginoo, kansang Simbahan mao kini, alang sa inspirasyon nga atong gibati diha sa matinguhaong pag-ampo, dinasig nga mga sermon, ug maanindot nga mga pag-awit niini nga komperensya.

Sa miaging Abril, si Presidente Thomas S. Monson mihatag og mensahe nga nakaapekto sa mga kasingkasing sa kalibutan, lakip kanako. Namulong siya kabahin sa gahum sa Basahon ni Mormon. Miawhag siya kanato sa pagtuon, pagpamalandong, ug paggamit sa mga pagtulun-an niini. Misaad siya nga kon mopahinungod kita og panahon matag adlaw sa pagtuon ug pagpamalandong ug pagsunod sa mga sugo nga anaa sa Basahon ni Mormon, makaangkon kita og mahinungdanong pagpamatuod sa katinuod niini, ug ang moresulta nga pagpamatuod sa buhi nga Kristo motabang kanato nga luwas nga makalahutay sa mga panahon sa kasamok. (Tan-awa sa “Ang Gahum sa Basahon ni Mormon,” Liahona, Mayo 2017, 86–87.)

Sama sa daghan kaninyo, akong nadungog ang mga pulong sa propeta isip tingog sa Ginoo ngari kanako. Ug, sama usab sa daghan kaninyo, mihukom ko nga mosunod niadto nga mga pulong. Karon, sukad sa akong pagkabata, gibati nako ang pagsaksi nga ang Basahon ni Mormon mao ang pulong sa Dios, nga ang Amahan ug Anak mipakita ug nakigsulti ni Joseph Smith, ug nga ang karaang mga Apostoles miadto ni Propeta Joseph aron sa pagpahiuli sa mga yawe sa priesthood sa Simbahan sa Ginoo.

Uban niana nga pagpamatuod, akong gibasa ang Basahon ni Mormon matag adlaw sulod sa sobra sa 50 ka tuig. Mao nga tingali resonable nga maghunahuna ko nga ang mga pulong ni Presidente Monson alang sa laing tawo. Apan, sama sa daghan kaninyo, akong nabati ang pagdasig sa propeta ug ang iyang saad nagdapit kanako sa paghimo og mas dakong paningkamot. Daghan ninyo ang nakahimo na sa unsay akong nabuhat: mas matinuorong nag-ampo, mas matinguhaong namalandong sa kasulatan, ug mas naningkamot sa pagserbisyo sa Ginoo ug sa uban alang Kaniya.

Ang malipayong resulta alang kanako, ug sa kadaghanan ninyo, mao ang unsay gisaad sa propeta. Kita nga kinasingkasing nga midawat sa iyang dinasig nga tambag mas klaro nga nakadungog sa Espiritu. Nakakaplag kita og mas dakong gahum sa pagbatok sa tintasyon ug mibati og mas hugot nga pagtuo diha sa nabanhaw nga si Jesukristo, sa Iyang ebanghelyo, ug sa Iyang buhi nga Simbahan.

Sa panahon nga nagkagrabe ang kagubot sa kalibutan, kadto nga mga pagtubo sa pagpamatuod mipapahawa sa pagduha-duha ug kahadlok ug mihatag kanato og mga pagbati sa kalinaw. Ang pagsunod sa tambag ni Presidente Monson adunay duha ka talagsaong mga epekto ngari kanako: Una, ang Espiritu nga iyang gisaad nakamugna og positibong pagbati kabahin sa umaabut, bisan kon ang kagubot sa kalibutan daw misamot. Ug, ikaduha, ang Ginoo mihatag kanako—ug kaninyo—og mas dakong pagbati sa Iyang gugma alang niadtong nag-antus. Mibati kita og dugang nga tinguha sa pagluwas sa ubang mga tawo. Kana nga tinguha mao ang sentro sa pagpangalagad ug pagtudlo ni Presidente Monson.

Ang Ginoo misaad og gugma alang sa uban ug kaisug ngadto ni Propeta Joseph Smith ug Oliver Cowdery sa dihang ang ilang mga buhatunon daw bug-at ra kaayo. Ang Ginoo miingon nga ang gikinahanglang kaisug moabut gikan sa ilang pagtuo diha Kaniya isip ilang lig-on nga sukaranan:

“Ayaw kahadlok sa pagbuhat og maayo, akong anak nga mga lalaki, kay bisan unsa ang inyong ipugas, kana usab ang inyong maani; busa, kon kamo magpugas og maayo kamo usab moani og maayo alang sa inyong ganti.

“Busa, ayaw kahadlok, gagmay nga panon; pagbuhat og maayo; tuguti nga ang yuta ug impyerno maghiusa sa pagbatok kaninyo, kay kon kamo gitukod diha sa akong lig-on nga sukaranan, sila dili makabuntog.

“Tan-awa, ako dili manghimaraut kaninyo; padayon sa inyong panginabuhi ug ayaw na pagpakasala; buhata uban sa pagkamaligdong ang buhat nga Ako misugo kaninyo.

“Paghunahuna ngari kanako sa matag hunahuna; ayaw pagduha-duha, ayaw kahadlok.

“Hunahunaa ang mga samad nga milapos sa akong kilid, ug usab ang mga marka sa mga lansang sa akong mga kamot ug tiil; pagmatinud-anon, paghupot sa akong mga sugo, ug kamo makapanunod sa gingharian sa langit” (D&P 6:33–37).

Ang Ginoo misulti sa Iyang mga lider sa Pagpahiuli, ug Siya nagsulti kanato, nga kon kita mobarug uban sa pagtuo diha sa Iyang lig-ong sukaranan, ang pagduha-duha ug kahadlok mokunhod; ang tinguha sa pagbuhat og maayo magkadako. Samtang atong dawaton ang pagdapit ni Presidente Monson nga motanom diha sa atong kasingkasing og pagpamatuod kabahin ni Jesukristo, kita makaangkon sa gahum, tinguha, ug kaisug sa pagluwas sa uban nga walay kabalaka alang sa atong kaugalingong mga panginahanglan.

Akong nakita kana nga pagtuo ug kaisug sa makadaghan sa dihang ang matuohon nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw misagubang sa makahadlok nga mga pagsulay. Alang sa usa ka ehemplo, didto ko sa Idaho sa dihang naguba ang Teton Dam niadtong Hunyo 5, 1976. Mibuhagay ang bul-og sa tubig. Liboan ang mibiya sa ilang mga panimalay. Liboan ka mga balay ug mga negosyo ang nangaguba. Milagro kaayo, wala kaabut og 15 ka tawo ang namatay.

Ang akong nakita didto, ako nang nakita matag higayon nga ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw lig-ong mobarug sa sukaranan sa pagpamatuod ni Jesukristo. Tungod kay wala silay pagduha-duha nga Siya nagbantay kanila, nawala ang ilang kahadlok. Gibaliwala nila ang ilang kaugalingong mga pagsulay aron mohupay sa uban. Ug gibuhat nila kini tungod sa gugma alang sa Ginoo, nga wala mangayo og ganti.

Sama pananglit, sa dihang naguba ang Teton Dam, usa ka magtiayon nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nagbiyahe, nga layo kaayo sa ilang panimalay. Sa pagkadungog nila sa balita sa radyo, dali silang mibalik ngadto sa Rexburg. Imbis nga moadto sa ilang kaugalingong balay aron masuta kon naguba ba kini, nangita sila sa ilang bishop. Diha siya sa usa ka building nga gigamit isip recovery center. Mitabang siya sa pagdumala sa liboan ka mga boluntaryo nga nangabut sakay sa mga yellow school bus.

Ang magtiayon miduol sa bishop ug miingon, “Mao pay pagbalik namo. Bishop, asa man mi moadto aron makatabang?” Gihatagan niya sila og mga ngalan sa usa ka pamilya. Kana nga magtiayon mitabang sa paghabwa sa mga lapok ug tubig gikan sa daghang mga balay. Mitrabaho sila gikan sa kaadlawon hangtud sa gabii sulod sa daghang mga adlaw. Sa katapusan mihunong sila aron mosusi sa ilang kaugalingong panimalay. Nawala na kini tungod sa baha, nga wala nay nahibilin para limpyohan. Busa dali silang mibalik aron moadto na usab sa ilang bishop. Nangutana sila, “Bishop, duna kay tawo nga matabangan namo?”

Kana nga milagro sa malinawong kaisug ug gugmang putli—ang tiunay nga gugma ni Kristo—gibalik-balik sulod sa mga katuigan ug sa tibuok kalibutan. Nahitabo kini sa makalilisang nga mga adlaw sa pagpanglutos ug mga pagsulay sa panahon ni Propeta Joseph Smith didto sa Missouri. Nahitabo kini samtang si Brigham Young nangulo sa paglalin gikan sa Nauvoo ug dayon mitawag og mga Santos aron moadto sa disyertong mga dapit sa kasadpang Estados Unidos, sa pagtabang sa usag usa nga matukod ang Zion alang sa Ginoo.

Kon inyong mabasa ang mga journal entry niadto nga mga pioneer, inyong makita ang milagro sa pagtuo nga mipapahawa sa pagduha-duha ug kahadlok. Ug makabasa kamo bahin sa mga Santos nga mibiya sa ilang kaugalingong mga interes aron motabang og laing tawo alang sa Ginoo, sa dili pa mobalik ngadto sa ilang kaugalingong karnero o sa ilang mga umahan nga wala pa madaro.

Akong nakita kanang sama nga milagro pipila ka adlaw lang ang milabay human sa kadaut nga nahimo sa Hurricane Irma sa Puerto Rico, Saint Thomas, ug Florida, diin ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nakig-alayon sa ubang mga simbahan, mga grupo sa lokal nga komunidad, ug nasyonal nga mga organisasyon sa pagsugod sa pagpanglimpyo.

Sama sa akong mga higala sa Rexburg, usa ka magtiayon sa Florida nga dili miyembro mitutok sa pagtabang sa komunidad kay sa maghago diha sa kaugalingon nilang kabtangan. Sa dihang pipila ka silingan nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mitanyag og tabang tungod sa duha ka dagkong mga kahoy nga nag-ali sa ilang driveway, ang magtiayon mipasabut nga nalipay kaayo sila mao nga nakahukom nga motabang sa uban, nagbaton og pagtuo nga ang Ginoo mohatag sa tabang nga gikinahanglan nila sa ilang kaugalingong balay. Ang bana dayon mipaambit nga sa wala pa moabut ang atong mga miyembro sa Simbahan aron mohatag og tabang, ang magtiayon nag-ampo. Nakadawat sila og tubag nga ang tabang moabut. Miabut kini pipila lang ka oras human madawat kana nga kasiguroan.

Nakadungog ko og report nga ang pipila misugod sa pagtawag sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga nagsul-ob og yellow Helping Hands T-shirt nga “Ang Yellow nga mga Anghel.” Usa ka Santos sa Ulahing mga Adlaw mipaayo sa iyang sakyanan, ug ang tawo nga nagtabang niya mihulagway sa “espiritwal nga kasinatian” nga iyang naangkon sa dihang ang mga tawo nga nagsul-ob og yellow shirt mikuha sa mga kahoy gikan sa iyang nataran ug dayon, miingon siya, sila “mikanta kanako og awit kabahin sa pagkahimong anak sa Dios.”

Laing residente sa Florida—dili usab miyembro sa Simbahan—misaysay nga ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw miabut sa iyang panimalay sa dihang nagtrabaho siya sa iyang nadaut nga nataran ug mibati nga nabug-atan, nainitan, ug kahilakon. Ang mga miboluntaryo mihimo, sa iyang mga pulong, og “usa ka lunsay nga milagro.” Miserbisyo sila dili lamang uban sa kakugi apan uban usab sa katawa ug pahiyom, nga wala modawat og balos.

Nakita ko kana nga kakugi ug nadungog kana nga katawa sa dihang, sa usa ka gabii sa Sabado, nakigsulti ko og grupo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa Florida. Ang mga boluntaryo mihunong og kadali sa ilang buluhaton sa pagpanglimpyo aron tugutan ko nga makiglamano kanila. Miingon sila nga 90 ka mga miyembro sa ilang stake didto sa Georgia mihimo og plano nga moapil sa pagluwas sa Florida nianang miaging gabii lamang.

Mibiya sila sa Georgia mga alas 4:00 sa buntag, midrayb sulod sa daghang oras, mitrabaho sa tibuok adlaw ug hangtud sa gabii, ug nagplano nga motrabaho na usab sa sunod nga adlaw.

Gihulagway nila kanako kining tanan nga nagpahiyom ug maayo og kinaiya. Ang bugtong kaugtas nga akong nabantayan mao nga gusto nilang hunungon ang pagpasalamat ngadto nila aron makabalik sa pagtrabaho. Ang presidente sa stake mipaandar pag-usab sa iyang chain saw ug mitrabaho sa natumba nga kahoy ug ang usa ka bishop miguyod sa mga sanga sa kahoy samtang misakay kami sa among sakyanan aron moadto sa sunod nga rescue team.

Sayo nianang adlawa, sa among pagbiya gikan sa laing dapit, dunay tawo nga miduol sa sakyanan, mitangtang sa iyang kalo, ug mipasalamat kanamo alang sa mga boluntaryo. Miingon siya, “Dili ko miyembro sa inyong simbahan. Dili ko makatuo sa inyong gibuhat alang kanamo. Panalanginan kamo sa Dios.” Ang boluntaryo nga LDS nga nagbarug tupad niya nga nagsul-ob sa iyang yellow shirt mipahiyom ug mikibo sa iyang abaga, nga daw dili siya angay nga dayegon.

Samtang ang mga boluntaryo gikan sa Georgia miabut aron sa pagtabang niini nga tawo kinsa dili makatuo niini, gatusan ka mga Santos sa Ulahing mga Adlaw gikan niana mismong nagun-ob nga bahin sa Florida mibiyahe og gatusan ka kilometro pahabagatan ngadto sa laing dapit sa Florida diin nakadungog sila nga ang katawhan mas grabeng naapektuhan.

Nianang adlawa akong nahinumduman ug mas nasabtan ang propetikanhong mga pulong ni Propeta Joseph Smith: “Ang usa ka tawo nga puno sa gugma sa Dios, dili kontento nga mopanalangin sa iyang pamilya lamang, apan molakip sa tibuok kalibutan, naghinam-hinam sa pagpanalangin sa tibuok kaliwatan sa tawo” (Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Joseph Smith [2007], 400).

Atong makita ang ingon nga gugma diha sa kinabuhi sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw bisan asa. Matag higayon nga adunay trahedya bisan asa sa kalibutan, ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw modonar ug moboluntaryo sa tawhanong mga paningkamot sa Simbahan. Ang paghangyo panagsa ra nga gikinahanglan. Gani, sa pipila ka okasyon, kinahanglan namong hangyoon ang mga moboluntaryo nga mohulat usa sa dili pa mobiyahe ngadto sa recovery site hangtud nga kadtong nagdumala sa buhat andam na sa pagdawat kanila.

Kana nga tinguha sa pagpanalangin mao ang bunga sa katawhan nga nakaangkon og pagpamatuod ni Jesukristo, sa Iyang ebanghelyo, sa Iyang gipahiuli nga Simbahan, ug sa Iyang propeta. Mao kana nganong ang mga tawo sa Ginoo dili magduha-duha ug dili mahadlok. Mao kana nganong ang mga misyonaryo moboluntaryo sa pagserbisyo sa tanang suok sa kalibutan. Mao kana nganong ang mga ginikanan mag-ampo uban sa ilang mga anak alang sa uban. Mao kana nganong ang mga lider mohagit sa ilang mga batan-on nga sinserong modawat sa hangyo ni Presidente Monson nga makugihong mobasa sa Basahon ni Mormon. Ang resulta moabut dili pinaagi sa pag-awhag sa mga lider apan pinaagi sa mga batan-on ug mga miyembro nga maglihok sumala sa hugot nga pagtuo. Kana nga pagtuo, ipakita sa lihok, nga magkinahanglan og sakripisyo, modala og kausaban sa kasingkasing nga nagtugot kanila nga mobati sa gugma sa Dios.

Ang atong mga kasingkasing, hinoon, magpabilin lamang nga nausab samtang padayon kitang mosunod sa tambag sa propeta. Kon mohunong kita sa pagpaningkamot human sa usa ka dakong paningkamot, ang kausaban mawala.

Ang matinud-anong mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mipalambo sa ilang pagtuo diha ni Ginoong Jesukristo, sa Basahon ni Mormon isip pulong sa Dios, ug sa pagpahiuli sa mga yawe sa priesthood diha sa Iyang tinuod nga Simbahan. Kanang milambo nga pagpamatuod nakahatag kanato og mas dakong kaisug ug pagpakabana alang sa uban nga mga anak sa Dios. Apan ang mga hagit ug mga oportunidad sa umaabut magkinahanglan og labaw pa.

Dili nato makita daan ang mga detalye, apan sa kinatibuk-ang paagi nasayud kita sa umaabut. Nasayud kita nga sa katapusang mga adlaw, ang kalibutan magkaguliyang. Nasayud kita nga taliwala sa bisan unsang problema nga moabut, ang Ginoo mogiya sa matinud-anong mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa pagdala sa ebanghelyo ni Jesukristo ngadto sa matag nasud, kaliwatan, pinulongan, ug katawhan. Ug nasayud kita nga ang tinuod nga mga disipulo sa Ginoo mahimong takus ug andam sa pagdawat Kaniya sa Iyang pag-anhi pag-usab. Dili kita angay nga mahadlok.

Busa, bisan og nakaugmad na kita og pagtuo ug kaisug sa atong mga kasingkasing, ang Ginoo mas labaw pa og gilauman gikan kanato—ug gikan sa kaliwatan nga mosunod kanato. Kinahanglan sila nga mahimong mas lig-on ug mas maisugon tungod kay mobuhat sila og mas dagko ug lisud nga mga butang kay sa atong nahimo. Ug mag-atubang sila og magkadakong oposisyon gikan sa kaaway sa atong mga kalag.

Ang paagi aron mahimong positibo sa umaabut gihatag sa Ginoo: “Paghunahuna ngari kanako sa matag hunahuna; ayaw pagduha-duha, ayaw kahadlok” (D&P 6:36). Gisultihan kita ni Presidente Monson unsaon sa pagbuhat niana. Kinahanglan kitang mamalandong ug mogamit sa Basahon ni Mormon ug sa mga pulong sa mga propeta. Pag-ampo kanunay. Pagmatinuohon. Pagserbisyo sa Dios uban sa tibuok natong kasingkasing, gahum, hunahuna, ug kusog. Kinahanglan kitang mag-ampo uban sa tibuok kusog sa atong mga kasingkasing alang sa gasa sa gugmang putli, ang tiunay nga gugma ni Kristo (tan-awa sa Moroni 7:47–48). Ug labaw sa tanan, kinahanglan kita nga mahimong makanunayon ug mapadayunon sa pagsunod sa propetikanhong tambag.

Kon ang dalan lisud, makasalig kita sa saad sa Ginoo—ang saad nga gipahinumduman kita ni Presidente Monson sa dihang kanunay niyang gikutlo kini nga mga pulong sa Manluluwas: “Kinsa kadto nga modawat kaninyo, didto atua usab Ako, kay Ako molakaw diha sa inyong atubangan. Ako anaa sa inyong tuo nga kamot ug sa inyong walà, ug ang akong Espiritu mahimo nga anaa sa inyong mga kasingkasing, ug ang akong mga anghel anaa libut kaninyo, aron sa pagtabang kaninyo” (D&P 84:88).

Mopamatuod ko nga ang Ginoo anaa sa inyong atubangan sa matag higayon nga kamo anaa sa Iyang buluhaton. Usahay kamo ang mahimong anghel nga ipadala sa Ginoo sa pagtabang sa uban. Usahay kamo ang palibutan sa mga anghel nga motabang kaninyo. Apan sa kanunay kamo makabaton sa Iyang Espiritu diha sa inyong kasingkasing, sama sa gisaad kaninyo sa matag tulumanon sa sakrament. Kinahanglan lamang nga mosunod kamo sa Iyang mga sugo.

Ang labing maayong mga adlaw anaa sa umaabut alang sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Ang oposisyon makapalig-on sa atong pagtuo diha ni Jesukristo, sama sa nabuhat niini sukad sa panahon ni Propeta Joseph Smith. Ang hugot nga pagtuo kanunay nga mobuntog sa kahadlok. Ang pagtambayayong makamugna og panaghiusa. Ug ang inyong mga pag-ampo alang niadtong nanginahanglan dunggon ug tubagon sa usa ka mahigugmaong Dios. Siya dili makatagpilaw ni makatulog.

Mosaksi ako nga ang Dios nga Amahan buhi ug gusto nga mouli kamo ngadto Kaniya. Kini ang tinuod nga Simbahan ni Ginoong Jesukristo. Siya nakaila kaninyo; Siya nahigugma kaninyo; Siya nagbantay kaninyo. Gitubos niya ang inyong mga sala ug ang akong mga sala ug ang mga sala sa tanang anak sa Langitnong Amahan. Ang pagsunod Kaniya diha sa inyong kinabuhi ug sa inyong pagserbisyo sa uban mao ang bugtong paagi ngadto sa kinabuhing dayon.

Mopamatuod ako niini ug mobilin kaninyo sa akong panalangin ug gugma. Pinaagi sa sagradong pangalan ni Jesukristo, amen.