2010–2019
Misalig ba kita Kaniya? Ang Kalisud Makaayo
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Misalig ba kita Kaniya? Ang Kalisud Makaayo

Dili igsapayan sa isyu, ang kalisud mahimong makaayo alang niadtong uban kinsa mopadayon nga inubanan sa hugot nga pagtuo ug pagsalig sa Ginoo ug sa Iyang plano.

Sa dili pa ako magsugod, isip usa nga nagreprentar sa tanan niadtong naapektohan sa dakong kadaut dala sa bag-ohay lang nga mga bagyo ug linog, ako mopaabut sa akong kinasingkasing nga pasalamat sa tanang mga Helping Hands ug sa ilang mga facilitator, kinsa naghatag kanamo og tabang ug paglaum.

Niadtong Oktubre 2006, ako nihatag sa akong pinaka-unang pakigpulong sa kinatibuk-ang komperensya. Mibati ko og importante nga mensahe alang sa tanang miyembro sa tibuok kalibutan naglakip sa pangangkon nga “Ang Ginoo misalig kanato!”

Siya gayud tinuod nga misalig kanato sa daghan nga mga paagi. Siya mihatag kanato sa ebanghelyo ni Jesukristo, ug niini nga dispensasyon, sa kahingpitan niini. Iyang gitugyan kanato ang Iyang awtoridad sa priesthood nga hingpit inubanan sa mga yawe alang sa tukma nga paggamit niini. Uban niana nga gahum, kita makapanalangin, makaserbisyo, makadawat sa mga ordinansa, ug makahimo og mga pakigsaad. Iyang gisalig kanato ang Iyang gipahiuli nga Simbahan, lakip na sa balaan nga templo. Iyang gisalig sa Iyang mga sulugoon ang gahum sa pagbugkos—ang pagbugkos dinhi sa yuta ug mabugkos kini sa langit! Siya gani misalig kanato nga mahimong yutan-ong mga ginikanan, magtutudlo, ug mag-atiman sa Iyang mga anak.

Human niining mga katuigan sa pagserbisyo isip General Authority sa daghang bahin sa kalibutan, ako mopahayag uban sa mas labaw pa nga kasiguroan: Siya misalig kanato.

Karon ang pangutana alang niini nga komperensya “Misalig ba kita Kaniya?”

Misalig ba kita Kaniya?

Si Presidente Thomas S. Monson kanunay nagpahinumdum kanato sa “pagsalig sa Ginoo sa bug-os mong kasingkasing; ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan.

“Sa tanan nimong mga dalan ilha siya, ug siya magamando sa imong mga alagianan.

Ayaw pagpakamaalamon sa imong kaugalingong mga mata” (Mga Proverbio 3:5–7).

Misalig ba kita nga ang Iyang mga kasugoan alang sa atong kaayuhan? Ang Iyang mga lider, bisan og dili perpekto, mogiya gihapon kanato? Nga ang Iyang mga panaad sigurado? Misalig ba kita nga ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo nakaila kanato ug buot motabang kanato? Bisan taliwala sa mga pagsulay, mga hagit, lisud nga mga sitwasyon, ug lisud nga panahon, misalig ba gihapon kita Kaniya?

Sa paghinumdom, akong nakat-unan ang pipila sa labing maayo nga mga leksyon atol sa pinakalisud nga panahon—bisan og usa ka batan-on, tua sa misyon, pagsugod og bag-o nga trabaho, naningkamot sa pagpalambo sa akong mga calling, sa pag-amuma og usa ka dako nga pamilya, o pakigbisog nga mahimong self-reliant. Ingon og maklaro nga ang kalisud makaayo!

Ang Kalisud Makaayo

Ang kalisud makapalig-on kanato, makapamainubsanon kanato, ug makahatag nato og kahigayunan aron sa pagmatuod sa atong kaugalingon. Ang atong hinigugma nga mga handcart pioneers nakaila sa Dios diha sa ilang hilabihan kalisud nga kahimtang. Nganong gikinahanglan man ang duha ka mga kapitulo kang Nephi ug iyang igsoong mga lalaki sa pagkuha sa palid nga tumbaga ug sa tulo lang ka bersikulo aron agnihon ang pamilya ni Ishmael sa pag-apil kanila diha sa kamingawan? (Tan-awa sa 1 Nephi 34; 7:3–5). Ingon og gusto sa Ginoo nga malig-on si Nephi pinaagi sa pagpaningkamot sa pagkuha sa mga palid.

Ang mga lisud nga butang sa atong kinabuhi dili na nato ikahibulong. Usa sa labing una nga mga pakigsaad nga atong gihimo uban sa Ginoo mao ang pagsunod sa balaod sa sakripisyo. Ang sakripisyo nagpasabut nga kini naglakip sa paghatag og usa ka butang nga madanihon kaayo. Sa ato nang naagian kita nakaamgo nga kini gamay lamang nga bugti itandi sa mga panalangin nga mosunod. Si Joseph Smith miingon,“Ang relihiyon nga wala magkinahanglan og sakripisyo sa tanang mga butang walay gahum nga igong makaugmad og hugot nga pagtuo nga gikinahanglan sa kinabuhi ug kaluwasan.”1

Mga miyembro sa Dios nga kapangulohan dili langyaw sa mga malisud nga mga butang. Ang Dios nga Amahan misakripisyo sa Iyang Bugtong Anak ngadto sa grabe nga pag-antus sa Pag-ula, lakip ang kamatayon pinaagi sa paglansang sa krus. Ang mga kasulatan nag-ingon nga si Jesukristo nakakat-on sa “pagkamasulundon pinaagi sa mga butang nga Iyang giantus” (mga Hebreohanon 5:8). Boluntaryo siyang miantus sa paghingutas sa Pag-ula. Ang Espiritu Santo mainantuson gayud sa pag-aghat, sa pagpasidaan ug sa paggiya kanato, galing lang usahay ibaliwala, lainon sa pagsabut, o hikalimtan.

Kabahin sa Plano

Ang kalisud kabahin sa plano sa ebanghelyo. Usa sa katuyoan niini nga kinabuhi mao ang masulayan (tan-awa sa Abraham 3:25). Ang pipila mas nag-antus pa kay sa mga tawo ni Alma. Sila milayas gikan sa dautan nga si Haring Noah unya nahimo lamang mga ulipon ngadto sa mga Lamanite! Pinaagi sa mga pagsulay, ang Ginoo nagtudlo kanila nga Siya mopanton sa Iyang mga katawhan ug siya “misulay sa ilang pailub ug sa ilang hugot nga pagtuo” (Mosiah 23:21).

Atol sa makalilisang nga mga adlaw sa Liberty Jail, ang Ginoo nagtudlo kang Joseph Smith sa “paglahutay pag-ayo” (D&P 121:8) ug misaad nga kon siya mobuhat niini, “kining tanan nga mga butang makahatag kanimo og kasinatian, ug alang sa imong kaayohan” (D&P 122:7).

Si Presidente Thomas S. Monson miawhag, “Hinaut nga pilion nato ang mas lisud nga sakto, kay sa mas sayon nga sayop.”2 Kalabut sa atong mga templo, siya miingon nga “walay sakripisyo nga dako kaayo, walay kantidad nga bug-at kaayo, walay paningkamot nga lisud kaayo, aron makadawat sa mga panalangin sa [templo].”3

Sa kalibutan sa kinaiyahan, ang kalisud kabahin sa sirkulo sa kinabuhi. Lisod alang sa gamay nga pisu ang pagpusa pagawas sa iyang lig-on nga bayanan. Apan kon adunay mohimo nianang mas sayon, ang pisu dili makapalambo sa kalig-on nga gikinahanglan aron mabuhi. Sa susamang paagi, ang pakigbisog sa usa ka kaba-kaba sa paglingkawas niini sa cocoon nagpalig-on niini aron kini mabuhi.

Pinaagi niining mga panig-ingnan, atong makita nga ang kalisud anaa kanunay! Kitang tanan adunay mga hagit. Ang kalainan mao ang atong reaksyon sa kalisud.

Sa usa ka higayon ang pipila ka mga tawo sa Basahon ni Mormon nag-antus sa “hilabihan nga mga pagpanggukod” ug “daghang kasakit” (Helaman 3:24). Unsa ang ilang reaksyon? “Sila nagpuasa ug nag-ampo sa kanunay, ug nag-anam sa pagkalig-on ug pagkalig-on diha sa ilang pagpaubos, ug nagkalig-on ug nagkalig-on diha sa hugot nga pagtuo ni Kristo, ngadto sa pagpuno sa ilang mga kalag uban sa hingpit nga kalipay ug kahupayan,” (Helaman 3:35). Ang laing panig-ingnan nahitabo human sa gubat: “Tungod sa hilabihan ka dugay sa gubat tali sa mga Nephite ug sa mga Lamanite daghan ang nahimo nga tig-a, … ug daghan ang nahumok tungod sa ilang mga kasakit, nga sa ingon sila mipaubos sa ilang mga kaugalingon sa atubangan sa Dios” (Alma 62:41).

Matag usa kanato mipili sa atong reaksyon sa kalisud.

Magmabinantayon sa Kasayon

Sa wala pa kini nga calling ako usa ka financial consultant sa Houston, Texas. Kasagaran sa akong katrabaho mga milyonaryo kinsa nanag-iya og ilang kaugalingon nga mga negosyo. Hapit tanan kanila nakapalambo sa ilang mga negosyo gikan sa wala pinaagi sa pagkugi og maayo. Ang butang nga labing nakapasubo kanako mao ang pagkadungog nga ang uban kanila niingon nga sila gusto nga himuong mas sayon alang sa ilang mga anak. Dili sila gusto nga mag-antus ang ilang mga anak sama kanila. Sa laing pagkasulti, ilang hikawan ang ilang mga anak sa mga butang nga nakapahimo kanilang malampuson.

Sukwahi niini, nakaila kami og usa ka pamilya nga mihimo og lahi nga pamaagi. Ang mga ginikanan nadasig sa kasinatian ni J. C. Penney diin iyang amahan misulti kaniya sa dihang siya nag-otso anyos nga siya magkinaugalingon na sa panalapi. Sila nakahimo og ilang kaugalingon nga bersyon: matag anak nga mo gradwar sa high school, sila magkinaugalingon na sa panalapi—alang sa mas taas pa nga edukasyon (kolehiyo, gradwadong pagtuon, ubp.) ug sa ilang pinansyal nga mga kabuhian (tinud-anay nga self-reliant) (tan-awa sa D&P 83:4). Sa malipayong paagi, ang mga anak maalamon nga misanong. Silang tanan migradwar sa kolehiyo, ug pipila usab nakakompleto sa graduate school—sa ilang kaugalingon. Dili kadto sayon, apan ila kining nabuhat. Ila kining gibuhat uban sa kakugi ug hugot nga pagtuo.

Hugot nga Pagtuo sa Pagsalig Kaniya

Ang pangutana nga “Misalig ba kita Kaniya?” tingali mas tukma nga pagkasulti, “Aduna ba kitay hugot nga pagtuo sa pagsalig Kaniya?”

Aduna ba kitay hugot nga pagtuo sa pagsalig sa Iyang mga saad kalabut sa ikapulo nga sa 90 porsyento sa atong tubo uban sa tabang sa Ginoo,mas maayo pa kita kaysa 100 porsyento sa atong tinuig nga tubo nga nagkinaugalingon?

Aduna ba kitay igo nga hugot nga pagtuo sa pagsalig nga Siya moduaw kanato diha sa atong mga kasakit (tan-awa sa Mosiah 24:14), nga Siya magapakig-away sa mga nagapakig-away kanato (tan-awa sa Isaias 49:25; 2 Nephi 6:17) ug Siya nagpahinungod sa imong mga kasakit alang sa imong kaayohan? (tan-awa sa 2 Nephi 2:2).

Magamit ba nato ang hugot nga pagtuo nga gikinahanglan sa pagsunod sa Iyang mga sugo aron Siya makapanalangin kanato sa temporal ug espiritwal nga paagi? Ug makapadayon ba kita nga matinud-anon hangtud sa katapusan aron Siya modawat nato sa Iyang presensya? (Tan-awa sa Mosiah 2:41).

Mga kaigsoonan, makaangkon kita sa hugot nga pagtuo sa pagsalig Kaniya! Siya nagtinguha sa unsay labing maayo alang kanato (tan-awa sa Moises 1:39). Siya motubag sa atong mga pag-ampo (tan-awa sa D & P 112:10). Siya motuman sa Iyang mga saad (tan-awa sa D&P 1:38). Siya adunay gahum sa pagtuman niadto nga mga saad (tan-awa sa Alma 37:16). Siya nasayud sa tanan! Ug labaw sa tanan, Siya nasayud unsa ang labing maayo (tan-awa sa Isaias 55:8–9).

Usa ka Makuyaw nga Kalibutan

Ang atong kalibutan karon lisud kaayo. Nagkuyanap ang kadautan, korupsyon sa matag nasud, terorismo mikuyanap gani sa mga luwas nga dapit, pagkahagsa sa ekonomiya, walay trabaho, sakit, mga katalagman, mga gubat sibil, dautan nga mga lider, ubp. Unsay angay natong buhaton? Mopalayo ba kita o makig-away? Unsa ang husto? Bisan asa nga pagpili mahimong delikado. Delikado alang kang George Washington ug sa iyang mga sundalo ang pagpakig-gubat sa Britanya apan sama usab sa atong pioneer nga mga katigulangan sa pagbiya sa Nauvoo. Delikado alang kang Nelson Mandela ang makigbisog alang sa kagawasan. Ginaingon nga aron ang dautan mopatigbabaw, gikinahanglan lamang alang sa mga maayong tawo nga walay buhaton.4

Ayaw Kahadlok!

Sa bisan unsa nga atong buhaton, kita kinahanglan dili mohukom ni molihok tungod sa espiritu sa kahadlok. Sa tinud-anay, “Kay kita wala sa Dios hatagig espiritu sa katalaw” (2 Timoteo 1:7). (Nakaamgo ba kamo sa ideya nga “ayaw kahadlok” mao ang gipasabut sa kasulatan?) Ang Ginoo mitudlo kanako nga ang pagkawala sa kadasig ug kahadlok mga himan sa kaaway. Ang tubag sa Ginoo sa lisud nga mga panahon mao ang padayon uban sa hugot nga pagtuo.

Unsa man ang Kalisud?

Matag usa kanato tingali adunay lahi nga opinyon mahitungod sa unsa ang kalisud. Ang uban maghunahuna nga lisud ang pagbayad sa ikapulo kon apiki ang panalapi. Ang mga lider usahay lisud nga maglaum sa mga kabus nga mobayad sa ikapulo. Mahimong ang pipila kanato maglisud sa pagpadayon ngahugot nga pagtuo nga maminyo o makabaton og pamilya. Anaay kadtong kinsa maglisud sa “paglipay sa [unsa] ang gihatag sa Ginoo ngadto [kanila]” (Alma 29:3). Mahimong lisud nga malipay sa atong calling karon (tan-awa sa Alma 29:6). Ang pagdisiplina sa Simbahan ingon og lisud kaayo, apan alang sa uban kini nagtimaan sa sinugdanan sa proseso sa tinuod nga paghinulsol.

Dili igsapayan sa isyu, ang kalisud mahimong makaayo alang niadtong uban kinsa mopadayon nga inubanan sa hugot nga pagtuo ug pagsalig sa Ginoo ug sa Iyang plano.

Ang akong Pagsaksi

Mga kaigsoonan, ako mosaksi nga kining mga lider sa akong luyo gitawag sa Dios. Ilang tinguha mao ang maayo nga pagserbisyo sa Ginoo ug makatabang nga maestablisar ang ebanghelyo sa atong mga kasingkasing. Gihigugma ug gipaluyohan nako sila.

Akong gimahal ang atong Manluluwas, si Jesukristo. Nahingangha ako sa Iyang gugma sa Amahan ug kanato igo pa nga nahimong atong Manluluwas ug Manunubos, nga pinaagi sa pagbuhat sa ingon Siya kinahanglan nga mag-antus ingon nga kini nakahimo Kaniya “sa pagkurog tungod sa kasakit, ug sa pagpaagas sa dugo sa matag lungag sa panit, ug pag-antus sa lawas ug espiritu”(D&C 19:18). Bisan pa nag-atubang niining makalilisang nga paabotonon ug gikinahanglanon, Siya nagpamatuud sa Amahan, “Dili akong pagbuot maoy matuman, kondili ang imo, maoy matuman” (Lucas 22:42). Ako mihimaya sa pulong sa anghel: “wala na Siya dinhi: kay siya nabanhaw” (Mateo 28:6).

Ang Iyang ehemplo sa tinid-anay mao “ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi” (Juan 14:6). Pinaagi lamang sa pagsunod sa maong ehemplo kita makita sa “kalinaw niini nga kalibutan, ug kinabuhi nga dayon sa kalibutan nga umaabut” (D&P 59:23). Samtang nagsunod ako sa Iyang ehemplo ug gigamit ang iyang mga pagtulun-an, akong nakat-unan mismo nga tinuod ang matag usa sa Iyang “bililhon ug dagko uyamot nga mga saad” (2 Pedro 1:4).

Ang akong labing dako nga tinguha sa pagbarug uban ni Mormon isip usa ka tinuod nga disipulo ni Jesukristo(tan-awa sa 3 Nephi 5:13) ug usa ka adlaw madungog gikan sa Iyang mga ngabil, “Maayong pagkabuhat, maayo ug matinud-anong sulugoon” (Mateo 25: 21). Sa pangalan ni Jesukristo, amen.