2010–2019
Pasigaa ang Inyong Kahayag
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Pasigaa ang Inyong Kahayag

Ang mga propeta nagtawag kanato, akong mga sister. Magmatarung ba kamo? Magmaayo ba mo sa inyong hugot nga pagtuo? Pasigaon ba ninyo ang inyong kahayag?

Wala tingali mo nakahibalo niini, apan kami ni Presidente Monson kaluha. Nianang adlawa nga natawo ko—niana gyud nga taknaa—sa Amihanang California, ang 36 anyos nga si Thomas S. Monson gipaluyohan isip ang pinakabag-ong Apostol. Ganahan kaayo ko sa akong espesyal, personal nga pagkadugtong ngadto sa propeta sa Dios, si Presidente Monson.

Ang mga propeta namulong kabahin sa mga babaye.1 Kamo makadungog sa pipila sa ilang mga pulong dinhi niini nga miting. Alang sa akong isulti mobalik ko hapit 40 ka tuig ngadto sa talagsaong panagna nga sinulat ni Presidente Spencer W. Kimball. Septyembre 1979 mao lang ang ikaduhang higayon ang mga babaye sa tibuok Simbahan nagkapundok sa ilang kaugalingong kinatibuk-ang miting. Naandam na ni Presidente Kimball ang iyang pakigpulong, apan pag-abot sa adlaw sa komperensya, didto siya sa ospital. Mao nga, iyang gihangyo ang iyang asawa, si Camilla Eyring Kimball, sa pagbasa sa iyang pakigpulong alang kaniya.2

Kimball, Camilla Eyring

Si Sister Kimball mibasa sa mga pulong sa propeta, nga naghatag og gibug-aton sa impluwensya sa LDS nga mga babaye sa maayong mga babaye sa kalibutan sa dili pa ang Ikaduhang Pag-anhi sa Manluluwas. Sa dayon nang katapusan, dihay makapakurat nga pagbati ngadto sa mga babaye sa Simbahan nga sukad maoy atong gihisgutan.

Tuguti ko nga mokutlo og gamay sa unsay gisulti ni Presidente Kimball:

“Sa katapusan, minahal kong mga sister, mahimo bang mosugyot ko kaninyo og butang nga wala pa masulti kaniadto o maingon-ingon niini. Ang kadaghanang dagkong pagtubo nga moabut sa Simbahan sa katapusang mga adlaw moabut tungod kay daghang buotang mga babaye sa kalibutan … mopaduol sa Simbahan sa tumang kadaghan. Kini mahitabo sa kahimtang nga ang mga babaye sa Simbahan mopasanag sa pagkamatarung ug pagkamaayong mopahimutang sa ilang kinabuhi ug sa kahimtang nga ang mga babaye sa Simbahan makita nga talagsaon ug lahi—sa malipayong mga paagi—gikan sa mga babaye sa kalibutan.

“Taliwala sa tinuod nga bayaning mga babaye sa kalibutan nga mopasakop sa Simbahan mao ang mga babaye nga mas nagpakabana sa pagkamatarung kay sa pagkahakog. Kining tinuod nga bayaning mga babaye adunay tinuod nga pagpaubos, nga naghatag og mas dakong bili sa kaligdong kay sa pagpakita. …

“… Kini mahimong… mga babayeng ehemplo sa Simbahan [kinsa] mahimong mahinungdanong kusog sa gidaghanon ug sa espirituhanong pagtubo sa Simbahan sa katapusang mga adlaw.”3

Unsa ka mapanagnaong pamahayag kana. Sa pag-summarize:

  • Ang maayong mga relasyon sa mga babaye ang makaingon sa dakong pagtubo nga modangat sa Simbahan sa mga katuigan nga umaabot.

  • Ang panaghigalaay sa mga babaye sa Relief Society, sa young women, ug sa batang mga babaye sa Primary nga gitukod uban sa sinsero, matinud-anon, diosnong mga babaye ug batang mga babaye sa laing mga tinuohan mahimong dakong pwersa kon unsaon pagtubo sa Simbahan sa katapusang mga adlaw.

  • Si Presidente Kimball mitawag niining mga babaye gikan sa laing mga kasinatian nga “bayaning mga babaye” kinsa mahimong mas nagpakabana sa pagkamatarung kay sa pagkahakog, kinsa magpakita kanato nga ang kaligdong mas bililhon kay sa unsay makita.

Akong nahimamat ang daghan niining maayong mga kababayen-an samtang nagtrabaho ko sa tibuok kalibutan. Ang ilang pakighigala bililhon ngari kanako. Kamo usab nakaila nila diha sa inyong mga higala ug mga silingan. Mahimong sila mga miyembro sa Simbahan karon o dili, apan konektado kita sa pagkahigala nga importante kaayo. Karon, unsaon nato pagbuhat sa atong bahin? Unsay angay natong buhaton? Si Presidente Kimball naghatag og lima ka butang:

Ang una mao ang pagkamatarung. Ang pagkamatarung wala magpasabut nga magpakahingpit o dili gayud makahimo og mga sayop. Nagpasabut kini og pag-ugmad og koneksyon ngadto sa Dios, paghinulsol sa atong mga sala ug mga sayop, ug gawasnong motabang sa uban.

Ang mga babaye nga naghinulsol nag-usab sa dagan sa kasaysayan. Ako adunay higala nga naaksidente sa sakyanan niadtong bata pa siya, ug tungod niana, naadik sa tambal sa sakit. Wala madugay, nagdiborsyo ang iyang mga ginikanan. Siya namabdos gikan sa mubo nga relasyon, ug ang iyang pagkaadik nagpadayon. Apan usa ka gabii niana, iyang gitan-aw ang kagubot ug kasamok sa iyang kinabuhi ug nakahunahuna, “Igo na.” Siya nangaliyupo ngadto sa Manluluwas nga si Jesukristo nga tabangan siya. Miingon siya nga nakahibalo siya nga mas lig-on si Jesukristo kay sa iyang makalilisang nga mga kahimtang ug nga makasalig siya sa Iyang kalig-on samtang mosubay siya sa dalan sa paghinulsol.

Pinaagi sa pagbalik ngadto sa Ginoo ug sa Iyang mga pamaagi, iyang nausab ang dagan sa iyang kasaysayan ug sa iyang anak nga lalaki ug sa iyang bag-ong bana. Matarung siya; siya adunay dakong kasingkasing alang sa uban nga nasayop ug buot mousab. Ug sama kanatong tanan, siya dili hingpit, apan siya nasayud unsaon paghinulsol ug sa pagpadayon ug padayong maningkamot.

Ang ikaduha mao ang pagkamaayong mosulti. Ang pagkamaayong mosulti nagpasabut nga tin-aw nga mopahayag unsa ang inyong gibati bahin sa usa ka butang ug ngano. Sayo niining tuiga, dihay post sa akong Facebook news feed nga mitamay sa Kristiyanismo. Gibasa ko kini ug nasamok ko og gamay, apan gibaliwala ko kini. Apan usa ka kaila nga dili miyembro sa atong tinuohan mikomentaryo sa iyang kaugalingon. Siya misulat: “[Kini] mao ang sukwahi gayud sa unsay gibarugan ni Jesus—siya … sukwahi [sa] iyang panahon tungod kay iyang … gibalanse ang kalibutan. … Siya [nakigsulti ngadto] sa mga babaye nga dautan og dungog, [nakigsalo siya] uban … sa [mga] kolektor sa buhis … , nakighigala sa walay gahum nga mga babaye ug mga bata … , [ug] mihatag kanato sa istorya sa Maayo nga Samarianhon. … Kini nagpasabut nga … ang tinuod nga mga Kristiyano mao ang maningkamot nga mahimong LABING mahigugmaong mga tawo sa kalibutan.” Dihang nabasa ko kadto, naghunahuna ko sa akong kaugalingon, “Nganong wa ko kadto gisulat?”

Matag usa kanato nagkinahanglan nga mas maayong mosulti sa mga rason sa atong tinuohan. Unsa ang inyong gibati mahitungod ni Jesukristo? Nganong nagpabilin kamo sa Simbahan? Nganong nagtuo kamo sa Basahon ni Mormon nga kasulatan? Asa ninyo kuhaa ang inyong kalinaw? Nganong importante man nga adunay isulti ang propeta sa 2017? Unsaon ninyo sa pagkahibalo nga siya usa ka tinuod nga propeta? Gamita ang inyong tingog ug ang inyong gahum sa pagsulti og maayo unsay inyong nasayran ug gibati—diha sa social media, sa hilum nga panagsultihanay uban sa inyong mga higala, kon mag-istoryahanay mo sa inyong mga apo. Sultihi sila nganong nagtuo kamo, unsay bation niini, kon nagduda ugaling, giunsa ninyo pagsulbad niini, ug unsa ang kahulugan ni Jesukristo kaninyo. Sa giingon ni Apostol Pablo, “Ayaw kamo kakuyaw… ; hinonoa, sa sulod sa inyong mga kasingkasing katahai ninyo si Kristo ingon nga Ginoo: ug pangandam kamo kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa nga mangutana sa hinungdan sa paglaum nga anaa kaninyo.”4

Ang ikatulo mao ang pagpalahi. Tuguti ko nga iistorya kaninyo ang nahitabo nining Hulyo sa Siyudad sa Panama Beach sa Florida.5 Mokilum-kilom na, nakita ni Roberta Ursrey ang iyang duha ka anak nga mga lalaki nga nagsyagit nangayo og tabang mga 100 ka yarda (90 m) didto sa lawod. Sila nadala sa kusog kaayo nga sulog ug gianud ngadto sa dagat. Usa ka magtiayon nga diha sa duol misulay pagtabang sa mga batang lalaki, apan sila usab nadala sa sulog. Busa ang mga sakop sa pamilya Ursrey misawom sa pagtabang sa nanlimbasug nga mga nanglangoy, ug diha-diha siyam ka tawo nadala sa sulog.

Walay mga pisi. Walay lifeguard. Ang pulis nangayo og sakayan nga mosalbar, apan ang mga tawo didto sa lawod nanlimbasug sulod sa 20 minutos, ug sila gikapoy ug ang ilang mga ulo nagkaunlod na. Taliwala sa mga nanan-aw sa baybayon mao si Jessica Mae Simmons. Ang iyang bana naka-ideya sa pagporma og kadena sa mga tawo. Gisinggitan nila ang mga tawo nga diha sa baybayon sa pagtabang nila, ug dinosenang mga tawo midugtong sa ilang mga bukton ug mimartsa paingon sa lawod. Misulat si Jessica, “Ang magtan-aw sa mga tawo nga managlahi og kaliwat ug pagkatawo nga milihok sa pagtabang sa HINGPIT nga mga estranghero [usa ka] makapahingangha kaayo nga talan-awon!!”6 80 ka kadena sa mga tawo ang naglugway padulong sa mga nanglangoy. Tan-awa kini nga hulagway niadtong dili katuohang higayon.

Florida: Rescue

Matag usa nga didto sa baybayon naghunahuna lang sa tradisyonal nga mga solusyon ug sila walay nahimo. Apan usa ka magtiayon, sa kalit, nakahunahuna og lahi nga solusyon. Ang bag-o nga ideya ug pagmugna espiritwal nga mga gasa. Kon maghupot kita sa atong mga pakigsaad, makapalahi kini kanato sa uban diha sa atong kultura ug katilingban, apan naghatag kini kanato og agianan sa inspirasyon aron makahunahuna kita og lahi nga mga solusyon, lahi nga mga paagi, lahi nga mga paggamit. Kita dili gayud kanunay mohaum sa kalibutan, apan ang pagkalahi sa positibo nga mga paagi mahimong kakapyutan sa uban nga nanlimbasug.

Ang ikaupat mao ang pagkadayag. Ang pagkadayag nagpasabut nga masabtan kaayo. Mobalik ko sa istorya bahin ni Jessica Mae Simmons diha sa baybayon. Sa higayon nga ang nagkadena nga mga tawo naglugway padulong sa mga nanglangoy, nasayud siya nga makatabang siya. Si Jessica Mae miingon, “Makapugong ko sa akong ginhawa … ug sayon rang makalangoy libot sa Olympic pool ! [Kahibalo ko unsaon sa paglikaysa sulog.] Kahibalo ko nga madala nako ang [matag nanglangoy] paingon sa nagkadena nga mga tawo.”7 Siya ug ang iyang bana mibira og mga boogie boards ug milangoy ngadto sa nagkadena hangtud nga sila ug laing tigsalbar miabut sa mga nanglangoy ug dayon midala kanila tagsa-tagsa balik ngadto sa nagkadena, nga midala kanila nga luwas paingon sa baybayon. Si Jessica adunay talagsaon nga kahanas: kahibalo siyang molangoy sugat sa sulog.

Ang gipahiuli nga ebanghelyo dayag nga masabtan kaayo. Apan kita kinahanglan nga dayag mahitungod kon unsaon nato kini pagsunod. Sama nga si Jessica nagpraktis og langoy, kinahanglan kitang mag praktis sa pagpuyo sa ebanghelyo sa dili pa ang emerhensya aron, sa walay kahadlok, igo kita kalig-on sa pagtabang kon ang uban madala palayo pinaagi sa sulog.

Ug sa katapusan, ang ikalima mao ang pagbuhat sa una hangtud sa ikaupat sa malipayon nga mga paagi. Ang pagkamalipayon wala magpasabut sa pagbutang og peke nga pahiyom diha sa imong nawong bisan unsay nanghitabo. Apan kini nagpasabut sa paghupot sa mga balaod sa Dios ug paglig-on ug pagbayaw sa uban.8 Kon maglig-on kita, kon atong alsahon ang palas-anon sa uban, kini nagpanalangin sa atong mga kinabuhi sa mga paagi nga ang atong mga pagsulay dili makatangtang. Ako adunay kinutlo ni Presidente Gordon B. Hinckley nga gibutang sa dapit nga makita nako kini kada adlaw. Siya miingon: “Kamo dili … molambo gumikan sa pagkanegatibo o pagkahinawayon. Panglantaw uban sa kapositibo, lihok uban sa hugot nga pagtuo, ug mahitabo ang mga butang.”9

Usa ka ehemplo nianang malipayon, masaligon nga espiritu mao ang usa ka 13 anyos nga batang babaye nga akong nailhan nga ginganlan og Elsa, kansang pamilya mamalhin paingon sa Baton Rouge, Louisiana, 1,800 ka milya (2,900 km) ang gilay-on gikan sa iyang mga higala. Dili kini sayon kon ikaw 13 nga mamalhin og bag-o nga lugar. Si Elsa masabtan nga dili sigurado bahin sa pagpamalhin, mao nga gihatagan siya og panalangin sa iyang papa. Nianang higayona sa pagpanalangin, ang telepono sa iyang mama mitingog nga adunay text. Ang mga young women nga nagpuyo sa Louisiana mipadala niini nga hulagway nga may sinulat “Palihug balhin sa among ward!”10

Louisiana: Young Women

Kini nga mga young women positibo nga maganahan silang Elsa bisan wala pa sila magkita. Ang ilang kadasig mimugna og pagsalig ngadto ni Elsa mahitungod sa umaabut nga pagbalhin ug mitubag sa iyang pag-ampo kon ang tanan ba maayo ra.

Adunay kadasig nga naggikan sa kalipay ug pagsalig nga wala lang nagpanalangin kanato apan—kini naglig-on sa matag usa libot kanato. Ang bisan unsang gamayng butang nga imong buhaton nga makamugna og tinuod nga kalipay sa uban nagpakita nga gidala na nimo ang sulo nga gidagkutan ni Presidente Kimball.

15 anyos ko niadtong higayuna nga gihatag ang pakigpulong si Presidente Kimball. Kita nga mas magulang sa 40 nagdala na niining mando gikan ni Presidente Kimball sukad adtong adlawa. Karon nagtan-aw ko sa mga 8 anyos, sa mga 15 anyos, sa mga 20 anyos, ug sa mga 35 anyos, ug ako kining ipasa ang sulo kaninyo. Kamo ang umaabot nga mga lider niini nga Simbahan, ug anaa kaninyo ang pagdala sa unahan niini nga kahayag ug mahimong katumanan niini nga panagna. Kami nga mas magulang sa 40 nagdugtong sa among mga bukton ngadto sa inyo ug nagbati sa inyong kalig-on ug kalagsik. Kami nagkinahanglan kaninyo.

Paminawa kini nga kasulatan nga anaa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 49:26–28. Kini tingali nahisulat ubos sa nagkalain-laing mga higayon, apan karong gabhiona pinaagi sa Espiritu Santo, ako naglaum nga inyo kining dawaton isip inyong personal nga tawag ngadto niining sagrado nga buhat.

“Tan-awa, Ako moingon nganha kaninyo, panlakaw kamo ingon nga Ako misugo kaninyo; paghinulsol sa inyong tanan nga mga sala; pangayo ug kamo makadawat; tuktok ug kini pagaablihan nganha kaninyo.

“Tan-awa, Ako anaa sa inyong atubangan ug anaa sa inyong luyo; ug Ako anaa sa inyong taliwala, ug kamo dili na pagalibugon.

“Tan-awa, Ako si Jesukristo, ug Ako moabut sa labing madali.”11

Naghangyo ko sa matag usa ninyo nga ipahimutang ang inyong kaugalingon sa usa ka dapit diin mabati ninyo ang madagayaong gugma sa Dios alang ninyo. Dili ninyo mapahimutang ang inyong kaugalingon sa dili maabut niana nga gugma. Kon mobati kamo sa Iyang gugma, kon nahigugma kamo Kaniya, mohinulsol kamo ug mosunod sa Iyang mga sugo. Kon mosunod kamo sa Iyang mga sugo, Siya makagamit kaninyo sa Iyang buhat. Ang Iyang buhat ug himaya mao ang kahimayaan ug kinabuhing dayon sa katawhan.

Ang mga propeta nagtawag kanato, akong mga sister. Magmatarung ba kamo? Magmaayo ba mo sa inyong hugot nga pagtuo? Makaantos ba kamo nga mahimong dayag ug lahi? Ang inyong kalipay bisan sa inyong mga pagsulay makapadani ba sa uban kinsa maayo ug dungganan ug kinsa nagkinahanglan sa inyong pakighigalaay? Pasigaon ba ninyo ang inyong kahayag? Ako magpamatuod nga ang Ginoong Jesukristo mag-uban kanato ug anaa sa atong taliwala.

Ako motapos uban sa mga pulong sa atong gihigugma kaayo nga propeta, si Thomas S. Monson: “Minahal kong mga sister, kini mao ang inyong adlaw, kini mao ang inyong panahon.”12 Sa pangalan ni Jesukristo, amen.