2010–2019
Ang mga Yawe ug Awtoridad sa Priesthood
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang mga Yawe ug Awtoridad sa Priesthood

Elder Dallin H. Oaks

Ang mga yawe sa priesthood modumala sa kababayen-an ingon man sa kalalakin-an, ug ang mga ordinansa ug awtoridad sa priesthood may kalabutan sa kababayen-an ingon man sa kalalakin-an.

I.

Niining komperensya nakita nato ang pag-release sa pipila ka matinud-anong mga kaigsoonan, ug kita mipaluyo sa pagtawag sa uban. Niining pagpuli-puli—pamilyar kaayo sa Simbahan—wala kita “gipaubos” kon kita ma-release, ug wala kita “gipataas” kon kita tawagon. Walay “pataas o paubos” sa pagserbisyo sa Ginoo. Dunay “abante o atras” lamang, ug kana nga kalainan magdepende kon giunsa nato pagdawat ug paghimo ang atong pagka-release ug pagkatawag. Kausa nakadumala ko og pag-release sa batan-ong presidente sa stake nga nakahatag og maayong serbisyo sulod sa siyam ka tuig ug karon nalipay sa iyang pagka-release ug sa bag-ong calling nga nadawat niya ug sa iyang asawa. Gitawag sila nga mahimong lider sa nursery sa ilang ward. Niining Simbahana lang nga makita kana isip pareho nga talahuron!

II.

Samtang namulong sa komperensya sa kababayen-an, ang kinatibuk-ang presidente sa Relief Society nga si Linda K. Burton miingon, “Nanghinaut kami nga masilsil sa matag usa nato ang mas dakong tinguha nga mas masabtan ang priesthood.”1 Kana nga panginahanglan alang natong tanan, ug ipadayon nako kini pinaagi sa paghisgut kabahin sa mga yawe ug awtoridad sa priesthood. Tungod kining mga hilisgutan parehong may kalabutan sa kalalakin-an ug kababayen-an, nalipay ko nga kining pakigpulong masibya ug mamantala sa tanang miyembro sa Simbahan. Ang gahum sa priesthood makapanalangin natong tanan. Ang mga yawe sa priesthood modumala sa kababayen-an ingon man sa kalalakin-an, ug ang mga ordinansa ug awtoridad sa priesthood may kalabutan sa kababayen-an ingon man sa kalalakin-an.

III.

Si Presidente Joseph F. Smith mihulagway sa priesthood isip “gahum sa Dios nga gihatag ngadto sa tawo aron ang tawo makalihok sa yuta alang sa kaluwasan sa tawhanong pamilya.”2 Ang ubang lider mitudlo nato nga ang priesthood mao “ang kompleto nga gahum niini nga kalibutan. Kini ang gahum nga gigamit sa paglalang sa kalibutan.”3 Ang mga kasulatan nagtudlo nga “kining mao nga Pagkapari, nga diha sa sinugdanan, maanaa usab sa katapusan sa kalibutan” (Moises 6:7). Busa, ang priesthood mao ang gahum diin kita pagabanhawon ug magpadayon sa kinabuhing dayon.

Ang panabut nga atong gitinguha nagsugod sa pagsabut sa mga yawe sa priesthood. “Ang mga yawe sa priesthood mao ang awtoridad nga gihatag sa Dios ngadto sa [mga naghupot sa] priesthood aron pagmando, pagkontrolar, ug pagdumala sa paggamit sa Iyang priesthood dinhi sa yuta.”4 Matag buhat o ordinansa nga gipahigayon sa Simbahan gihimo ubos sa direkta o dili direkta nga pagtugot sa tawo nga naghupot sa mga yawe niana nga kalihokan. Sama sa gipasabut ni Elder M. Russell Ballard, “Kadtong adunay mga yawe sa priesthood … sa tinuoray naghimong posible nga ang tanan kinsa matinud-anong naghago ubos sa ilang direksyon makagamit sa awtoridad sa priesthood ug makagamit sa gahum sa priesthood.”5

Sa pagkontrolar sa paggamit sa awtoridad sa priesthood, ang katuyoan sa mga yawe sa priesthood mapalapdan ug malimitahan. Mapalapdan kini pinaagi sa paghimong posible nga ang awtoridad ug mga panalangin sa priesthood maanaa alang sa tanang mga anak sa Dios. Malimitahan kini pinaagi sa pagdumala kon kinsa ang hatagan sa awtoridad sa priesthood, kinsa ang maghupot sa mga katungdanan niini, ug unsaon paghatag sa mga katungod ug gahum niini. Pananglitan, ang tawo nga naghupot sa priesthood dili makahatag sa iyang katungdanan o awtoridad ngadto sa lain gawas kon gitugutan sa tawo nga naghupot sa mga yawe. Kon wala kanang pagtugot, ang ordinasyon dili balido. Mao ni ang rason nganong ang naghupot sa priesthood—bisan unsa nga katungdanan—dili maka-orden sa sakop sa iyang pamilya o mopahigayon og sakrament sa iyang kaugalingong balay nga walay pagtugot sa tawo nga naghupot sa tukmang mga yawe.

Gawas lang sa sagradong buhat nga gihimo sa mga sister diha sa templo ubos sa mga yawe nga gihuptan sa presidente sa templo, nga akong ihulagway unya, usa lang ka tawo nga naghupot sa priesthood office ang makapahigayon sa ordinansa sa priesthood. Ug ang tanang gitugutan nga mga ordinansa sa priesthood girekord sa mga rekord sa Simbahan.

Labaw sa tanan, ang tanang yawe sa priesthood gihuptan ni Ginoong Jesukristo, kansang priesthood iya. Siya ang motino kon unsa nga mga yawe ang ihatag ngadto sa mga mortal ug kon unsaon kana paggamit. Naanad kita nga maghunahuna nga ang tanang yawe sa priesthood gihatag kang Joseph Smith didto sa Templo sa Kirtland, apan ang kasulatan namahayag nga ang gihatag lang mao “ang mga yawe niini nga kapaigoan” (D&P 110:16). Sa kinatibuk-ang komperensya daghang katuigan na ang milabay, si Presidente Spencer W. Kimball mipahinumdom nato nga dunay lain pang mga yawe sa priesthood nga wala pa ihatag sa tawo dinhi sa yuta, lakip ang mga yawe sa paglalang ug pagkabanhaw.6

Ang balaanong kahimtang sa mga limitasyon sa paggamit sa mga yawe sa priesthood mopasabut sa mahinungdanong kalainan tali sa mga desisyon bahin sa administrasyon sa Simbahan ug sa mga desisyon nga makaapekto sa priesthood. Ang Unang Kapangulohan ug ang Konseho sa Unang Kapangulohan ug ang Korum sa Napulog Duha, nga nagdumala sa kinatibuk-an sa Simbahan, gitugutan sa paghimo og daghang desisyon kalabut sa mga polisiya ug pamaagi sa Simbahan—mga butang sama sa mga luna sa mga building sa Simbahan ug mga edad sa pagmisyon. Apan bisan kon kining nagdumala nga mga awtoridad naghupot ug naggamit sa tanang yawe nga gihatag ngadto sa mga tawo niini nga dispensasyon, dili sila gawasnong makausab sa balaanong sumbanan nga mga lalaki lang ang maghupot sa katungdanan sa priesthood.

IV.

Moadto na ko sa hilisgutan kabahin sa awtoridad sa priesthood. Sugdan nako sa tulo ka mga baruganan nga bag-ohay lang nga gihisgutan: (1) ang priesthood mao ang gahum sa Dios nga gihatag ngadto sa tawo aron ang tawo makalihok alang sa kaluwasan tawhanong pamilya, (2) ang awtoridad sa priesthood gidumala sa mga naghupot sa priesthood kinsa naghupot sa mga yawe sa priesthood, ug (3) tungod ang kasulatan namahayag nga “tanan nga lain nga mga kagamhanan [ug] mga buhatan diha sa simbahan mao ang mga sumpay niini [Melchizedek] nga pagkapari” (D&P 107:5), ang tanang gihimo ubos sa direksyon niana nga mga yawe sa priesthood gihimo uban sa awtoridad sa priesthood.

Sa unsang paagi nga magamit kini sa kababayen-an? Sa pakigpulong ngadto sa Relief Society, si Presidente Joseph Fielding Smith, nga nianang higayuna Presidente sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, miingon niini: “Samtang ang mga sister wala hatagi og Priesthood, wala kini ihatag kanila, wala kana magpasabut nga ang Ginoo wala mohatag nila og awtoridad. … Ang usa ka tawo mahimong gihatagan og awtoridad, o ang usa ka sister, aron paghimo sa piho nga mga butang sa Simbahan nga mahinungdanon ug gikinahanglan gayud sa atong kaluwasan, sama sa buhat nga gihimo sa atong mga sister diha sa Balay sa Ginoo. Gihatagan sila og awtoridad sa paghimo sa mahinungdanon ug talagsaon nga mga butang, sagrado ngadto sa Ginoo, ug ingon ka mahinungdanon sama gayud sa mga panalangin nga gihatag sa kalalakin-an nga naghupot sa Priesthood.”7

Nianang talagsaong pakigpulong, si Presidente Smith mibalik-balik og sulti nga ang kababayen-an gihatagan og awtoridad. Ngadto sa kababayen-an miingon siya, “Makasulti kamo nga may awtoridad, kay ang Ginoo mihatag ninyo og awtoridad.” Miingon usab siya nga ang Relief Society “[gi]hatagan og gahum ug awtoridad sa paghimo og daghang dagkong mga butang. Ang buhat nga ilang gibuhat gihimo nga may balaanong awtoridad.” Ug, siyempre, ang buhat sa Simbahan nga gibuhat sa kababayen-an o kalalakin-an, sa templo man o sa mga ward o mga branch, gihimo ubos sa direksyon nianang naghupot sa mga yawe sa priesthood. Busa, kon maghisgot bahin sa Relief Society, si Presidente Smith mipasabut, “[Ang Ginoo] mihatag kanila niining importante nga organisasyon diin sila adunay awtoridad sa pagserbisyo ubos sa mga pagdumala sa mga bishop sa ward … , motabang sa espirituhanon ug temporal nga kinahanglanon sa atong katawhan.”8

Busa, ginaingon nga ang Relief Society dili lang usa ka klase alang sa kababayen-an apan usa ka butang nga sila nahisakop—balaanong gi-establisar nga sumpay sa priesthood.9

Wala kita maanad nga mosulti bahin sa kababayen-an nga dunay awtoridad sa priesthood diha sa ilang mga calling sa Simbahan, apan unsa man diay kanang laing awtoridad? Kon ang usa ka babaye—batan-on o tigulang—i-set apart sa pagsangyaw sa ebanghelyo isip full-time nga misyonaryo, gihatagan siya og awtoridad sa priesthood sa pagpahigayon og buluhaton sa priesthood. Ingon usab niana kon ang usa ka babaye i-set apart aron molihok isip opisyal o magtutudlo diha sa organisasyon sa Simbahan ubos sa pagdumala sa tawo nga naghupot sa mga yawe sa priesthood. Bisan kinsa nga naglihok diha sa katungdanan [office] o calling nga nadawat gikan sa tawo nga naghupot sa mga yawe sa priesthood naggamit sa awtoridad sa priesthood sa paghimo sa iyang gisangun nga mga katungdanan.

Bisan kinsa nga naggamit sa awtoridad sa priesthood kinahanglang kalimtan ang bahin sa ilang mga katungod ug mo-focus sa ilang mga responsibilidad. Kana ang baruganan nga gikinahanglan sa tanan. Ang sikat nga Russian writer nga si Aleksandr Solzhenitsyn gikutlo nga nag-ingon, “Panahon na … nga modepensa dili tungod kay kini tawhanong katungod kondili tungod kay kini tawhanong obligasyon.”10 Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nasayud gayud nga ang pagbaton og kahimayaan walay kalabutan sa pag-angkon og mga katungod kondili sa pagtuman sa mga responsibilidad.

V.

Ang Ginoo mimando nga kalalakin-an lang ang i-orden sa mga katungdanan sa priesthood. Apan, sama sa gipasabut sa daghang nga lider sa Simbahan, ang kalalakin-an dili mao “ang priesthood.”11 Ang kalalakin-an naghupot sa priesthood, uban sa sagradong katungdanan nga gamiton kini sa pagpanalangin sa tanang anak sa Dios.

Ang kinadak-an nga gahum nga gihatag sa Dios sa Iyang anak nga mga lalaki dili magamit kon dili kauban ang usa sa Iyang anak nga mga babaye, kay ngadto lang sa Iyang anak nga mga babaye gihatag sa Dios ang gahum nga “mahimong tiglalang og mga lawas … aron ang plano sa Dios ug ang Dakong Plano mahimong matuman.”12 Kana ang mga pulong ni Presidente J. Reuben Clark.

Siya mipadayon: “Kini ang papel sa atong mga asawa ug atong mga inahan diha sa Mahangturong Plano. Dili sila ang naghupot sa Priesthood; dili sila ang magdumala sa pagbuhat sa mga katungdanan ug mga buluhaton sa Priesthood; ni sila gisangunan niini nga mga responsibilidad; sila ang mga tigtukod ug tig-organisar ubos sa gahum niini, ug tig-ambit sa mga panalangin niini, mosuporta sa gahum sa Priesthood ug molihok kon tawagon sa balaanong paagi, nga ingon ka importante sa kahangturan ang papel niini sama sa Priesthood mismo.”13

Nianang dinasig nga mga pulong, si Presidente Clark naghisgot bahin sa pamilya. Sama sa gipahayag diha sa pamahayag sa pamilya, ang amahan ang mangulo sa pamilya, siya ug ang inahan dunay managlahi nga mga responsibilidad, apan sila “adunay katungdanan sa pagtabang sa usag usa ingon nga magkauban.”14 Pipila ka tuig sa wala pa ang pamahayag sa pamilya, si Presidente Spencer W. Kimball mihatag niining dinasig nga pagpasabut: “Kon maghisgot kita bahin sa kaminyoon isip panag-uban, maghisgot kita sa kaminyoon isip hingpit nga panag-uban. Dili kita gusto nga ang atong LDS nga kababayen-an mahimong mga kauban nga maghilum-hilum ra o may limitasyon nianang mahangturong buluhaton! Palihug magmahimong usa ka kauban nga dunay ikatampo ug hingpit nga kauban.”15

Sa panan-aw sa Dios, sa Simbahan man o sa pamilya, ang kababayen-an ug kalalakin-an pareho ra, nga may managlahi nga mga responsibilidad.

Tapuson nako uban sa pipila ka kamatuoran bahin sa mga panalangin sa priesthood. Dili sama sa mga yawe ug mga ordinasyon sa priesthood, ang mga panalangin sa priesthood maanaa alang sa kababayen-an ug kalalakin-an. Ang gasa sa Espiritu Santo ug ang mga panalangin sa templo mao ang pamilyar nga paghulagway niining kamatuoran.

Sa iyang makahuluganong pakigpulong sa BYU Education Week sa miaging summer, si Elder M. Russell Ballard mihatag niining mga pagtulun-an:

“Ang doktrina sa atong Simbahan nagbutang sa mga babaye nga pareho apan lahi sa mga lalaki. Wala isipa sa Dios nga ang lalaki mas importante kay sa babaye o ang babaye mas importante kay sa lalaki. …

“Kon ang mga lalaki ug mga babaye mangadto sa templo, mahatagan sila sa pareho nga gahum, nga mao ang gahum sa priesthood. … Ang paggamit sa gahum ug mga panalangin sa priesthood anaa alang sa tanang anak sa Dios.”16

Ako mopamatuod sa gahum ug mga panalangin sa Dios, nga anaa alang sa Iyang anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye. Ako mopamatuod sa awtoridad sa priesthood, nga naglihok sa tanang mga katungdanan ug mga kalihokan sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Ako mopamatuod sa balaanong gidumala nga buluhaton sa mga yawe sa priesthood, nga gihuptan ug gigamit sa kahingpitan niini pinaagi sa atong propeta/presidente, si Thomas S. Monson. Sa katapusan ug labaw sa tanan, ako mopamatuod sa atong Ginoo ug Manluluwas, si Jesukristo, kansang priesthood iya ug kansang mga sulugoon mao kita, sa pangalan ni Jesukristo, amen.