2010–2019
“Dali, Sunod Kanako”
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

“Dali, Sunod Kanako”

Si Jesukristo midapit kanato sa pagsubay sa dalan sa pakigsaad balik sa atong Langitnong mga Ginikanan ug ikauban ang atong mga minahal.

Pinalangga kong mga kaigsoonan, ang akong asawa si Wendy ug ako nalipay nga gikauban kamo niining buntag sa Igpapahulay. Daghan ang nanghitabo sukad sa katapusan natong kinatibuk-ang komperensya. Bag-ong mga templo ang napahinungod sa Concepción, Chile; Barranquilla, Colombia; ug sa Rome, Italy. Among nasinati ang buhong nga pagbu-bu sa Espiritu niining sagrado nga mga hitabo.

Akong pasidunggan ang daghang kababayen-an (ug kalalakin-an) nga bag-o lang mibasa sa Basahon ni Mormon ug nakadiskobre sa kalipay ug sa tinagong mga bahandi. Nadasig ako sa mga report mahitungod sa mga milagrong nadawat.

Akong gikalipay nga ang 11 anyos nga batang lalaki kinsa, karon mga deacon na, takus nga mopasa sa sakramento matag Dominggo. Kauban na silang moadto sa templo sa atong mga 11 anyos nga batan-ong mga babaye kinsa karon matinguhaong nagkat-on ug nagserbisyo isip mga Beehive. Ang batan-ong mga lalaki ug mga babaye nagsangyaw sa mga kamatuoran sa ebanghelyo uban sa katin-aw ug sa kombiksyon.

Nalipay ako sa mga bata ug kabatan-onan kinsa nagtabang sa pagtudlo sa ebanghelyo diha sa ilang mga panimalay samtang nakigtambayayong sila sa ilang mga ginikanan aron masunod ang nakasentro sa panimalay, nga suportado sa Simbahan nga kurikulum.

Nadawat namo kini nga litrato bahin sa kwatro anyos nga si Blake, kinsa, sayo sa Sabado sa buntag, mipunit og usa ka basahon sa Simbahan ug miingon, “kinahanglan nakong pakaunon ang akong espiritu!”

Reading

Blake, nalipay kami kanimo ug sa uban nga mipili sa pagpakaon sa ilang mga espiritu pinaagi sa pagbusog sa mga kamatuoran sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo. Ug among kalipay nga mahibalo nga daghan ang midawat sa gahum sa Dios sa ilang kinabuhi samtang nagsimba sila ug nagserbisyo sa templo.

Sa inyong nahibaloan, ang among pamilya nakasinati og masakit nga pagkawala tulo ka bulan na ang milabay dihang ang among anak nga si Wendy mitaliwan niining mortal nga kinabuhi. Sa katapusang mga adlaw sa iyang pakigbatok sa kanser, napanalanginan ako sa oportunidad aron mahimo ang papa ug anak nga pagpanamilit.

Gigunitan nako ang iyang mga kamot ug gisultihan siya unsa nako siya ka pinangga ug unsa ko kamapasalamaton nga ako ang iyang papa. Miingon ko: “Nagminyo ka sa templo ug matinud-anong gitahod ang imong mga pakigsaad. Ikaw ug ang imong bana malipayon sa inyong pito ka mga anak ug mipadako kanila sa pagkamapahinungurong mga disipulo ni Jesukristo, lig-ong mga miyembro sa Simbahan, ug matinabangong mga lumulopyo. Ug mipili sila og mga kapikas nga sama niana nga kalidad. Ang imong papa, mapasigarbuhon kaayo kanimo. Nagdala ikaw kanako og labihang kalipay!”

Hinay siyang mitubag, “Salamat, Papa.”

Makatandog kadto, puno sa luha nga panahon namong duha. Atol sa iyang 67 ka tuig, magtinabangay kami, manganta, ug sa kasagaran mag-ski. Apan niadtong gabhiona, gihisgutan namo ang mga butang nga pinakaimportante, sama sa mga pakigsaad, mga ordinansa, kamasulundon, pagtuo, pamilya, kamatinud-anon, gugma, ug kinabuhing dayon.

Gimingaw kaayo kami sa among anak. Apan, tungod sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo, wala kami mabalaka bahin kaniya. Samtang padayon namong gitahod ang among mga pakigsaad sa Dios, nagpuyo kami nga nagpaabut sa among pagpakig-uban kaniya og usab. Sa pagkakaron, nagserbisyo kami sa Ginoo dinhi ug siya nagserbisyo Kaniya didto—sa paraiso.1

Tuod, nakabisita kami sa Paraiso sayo niining tuiga—sa Paraiso, California, mao kadto. Nahitabo nga ang among giiskedyul nga pagbisita didto wala kaabut og 40 ka oras human ang among anak mibiya niini nga kalibutan. Kami, kauban ni Elder W. Pearson ug sa iyang asawa, si June, nalig-on sa mga Santos sa Chico California Stake. Among nahibaloan ang kadako sa ilang pagtuo, ilang pagpangalagad, ug mga milagro nga nahitabo atol sa makahugno nga pagkahurot sa kabtangan tungod sa grabing sunog sa kasaysayan sa Califronia.

Didto, taas-taas ang among pakig-istorya sa batan-ong pulis nga opisyal, si John, kinsa usa sa daghang maisugon nga nag-unang mga mitabang. Nahinumduman niya ang baga kaayong kangitngit nga mitabon sa Paraiso niadtong Nobyembre 8, 2018, samtang ang nagsilaob nga kalayo ug mga agipo paspas kaayong mitadlas sa lungsod, mihurot sa kabtangan sama sa usa ka hugpa ug walay gibilin gawas sa nagtipun-og nga mga abo ug nalup-og nga mga edipisyo.

Paradise Cove Chapel

Sulod sa 15 ka oras, gitadlas ni John ang dili masungasong nga kangitngit nga puno sa nagsilaob nga mga kahoy samtang mitabang siya sa kada tawo, kada pamilya aron makalingkawas—bisan mamiligro ang iyang kinabuhi. Apan bisan niining lisud kaayong pagsulay, ang kinadak-ang pangutana ni John mao: “Asa ang akong pamilya?” Human sa dugay, makalilisang nga mga oras sa pagbangutan, nahibaloan niya nga luwas diay silang nakabakwit.

Ang sugilanon bahin sa paghunahuna ni John sa iyang pamilya nagdasig kanako sa pagpamulong karon diha kaninyo kinsa posibling mangutana, kon magkaduol na ang katapusan sa inyong kinabuhi, “Asa ang akong pamilya?” Kanang adlawa nga moabut, kon mahuman na nimo ang imong mortal nga probisyon ug mosulod sa kalibutan sa espiritu, imong atubangon kanang sakit makahinuklog nga pangutana: “Asa ang akong pamilya?”

Si Jesukristo mitudlo sa dalan balik sa atong mahangturon nga panimalay. Mas nasabtan Niya ang plano sa atong Langitnong Amahan bahin sa mahangturong pag-uswag nga mas labaw kay ni bisan kinsa kanato. Total, Siya ang Labing Halangdon sa tanan. Siya ang atong Manunubos, atong Tig-ayo, ug atong Manluluwas.

Sukad nga si Adan ug Eva gipalayas sa Tanaman sa Eden, si Jesus ang Kristo mitanyag sa Iyang gamhanang kamot sa pagtabang sa tanan kinsa mopili sa pagsunod Kaniya. Pabalik-balik, ang mga kasulatan nagrekord, nga bisan sa tanang matang sa mga sala gikan sa tanang matang sa katawhan, padayon gihapong nakatunol ang Iyang mga kamot.2

Ang espiritu sa matag usa kanato dayag lang nga naghandom sa gugma sa pamilya nga mohangtud sa hangtud. Ang mga awit sa gugma padayong naghatag og sayop nga paglaum nga gugma lamang ang inyong gikinahanglan kon gusto kamong magkauban sa hangtud. Ug ang uban sayop sa pagtuo nga ang Pagkabanhaw ni Jesukristo nagsaad nga human sa kamatayon ikauban sa tanang katawhan ang ilang mga minahal.

Sa katinuod, ang Manluluwas Mismo miklaro gayud nga samtang ang Iyang Pagkabanhaw nagsiguro nga ang matag tawo nga nabuhi mabanhaw gayud ug mabuhi sa hangtud,3 mas daghan ang gikinahanglan kon gusto kitang makaangkon sa taas nga kahigayunan sa himaya. Ang kaluwasan indibidwal nga buluhaton, ang kahimayaan pamilya nga buluhaton.

Paminawa kining mga pulong nga gilitok ni Ginoong Jesukristo ngadto sa Iyang propeta: “Tanan nga mga pakigsaad, mga kasabutan, mga kauyonan, mga katungdanan, mga panumpa, mga binuhatan, mga kabanay, mga pagkakauban, o mga paglaum, nga wala mahimo ug masulod ngadto ug mabugkos pinaagi sa Balaang Espiritu sa saad … walay [epekto], hiyas, o kusog dinhi o human sa pagkabanhaw gikan sa mga patay; kay ang tanan nga mga kasabutan nga wala mabuhat [subay] niini nga katuyoan adunay katapusan kon ang mga tawo patay na.”4

Mao nga, unsa diay ang gikinahanglan sa usa ka pamilya aron mahimaya sa hangtud? Maangkon nato kana nga kahigayonan pinaagi sa paghimo og mga pakigsaad sa Dios, pagtuman niadto nga mga pakigsaad, ug pagdawat sa mahinungdanong mga ordinansa.

Mao gayud kini sukad pa sa sinugdanan sa panahon. Si Adan ug si Eva, si Noe ug iyang asawa, si Abraham ug Sarah, si Lehi ug Sariah, ug tanan pang uban nga debotong mga disipulo ni Jesukristo—sukad sa paglalang sa kalibutan—mihimo sa samang mga pakigsaad sa Dios. Nadawat nila ang sama nga mga ordinansa nga atong gihimo isip mga miyembro sa gipahiuli nga Simbahan karon; kadto nga mga pakigsaad nga atong nadawat atol sa pagbunyag ug sa templo.

Ang Manluluwas midapit sa tanan sa pagsunod Kaniya ngadto sa mga tubig sa bunyag ug, sa umaabut, mohimo og dugang nga mga pakigsaad diha sa Dios sulod sa templo ug makadawat ug magmatinud-anon nianang dugang nga mahinungdanong mga ordinansa. Tanan kini gikinahanglan kon gusto kita nga mahimaya kauban sa atong mga pamilya ug sa Dios hangtud sa hangtud.

Ang nagpasubo sa akong kasingkasing mao nga daghang tawo nga akong gimahal, gidayeg, ug gitahud mibalibad sa Iyang pagdapit. Gibaliwala nila ang mga pangamuyo ni Jesukristo dihang mikamay Siya nga “Dali, sunod kanako.”5

Nakasabut ko nganong mibakho ang Dios.6 Ako usab magbakho alang nianang mga higala ug mga kaliwat. Talagsaon silang mga lalaki ug mga babaye, mapahinunguron sa ilang pamilya ug mga responsibilidad sa katilingban. Manggihatagon sila sa ilang panahon, kusog, ug mga kapanguhaan. Ug ang kalibutan mas namaayo tungod sa ilang mga paningkamot. Apan gipili nila ang dili paghimo og mga pakigsaad sa Dios. Wala nila madawat ang mga ordinansa nga mobayaw kanila uban sa ilang mga pamilya ug mobugkos kanila sa kahangturan.7

Dako kaayo ang akong pangandoy nga makabisita kanila ug modapit nila sa seryusong paghunahuna sa makapahimong angayan nga mga balaod sa Ginoo. Naghunahuna ko kon unsa kahay akong isulti aron bation nila ang kadako sa gugma sa Manluluwas kanila, ug masayran unsa kadako ang akong gugma kanila, ug mahibaloan kon sa unsang paagi ang mga kababayen-an ug kalalakin-an nga nagmatinumanon sa mga pakigsaad makadawat og “hingpit nga kalipay.”8

Angay nilang masabtan nga samtang adunay usa ka dapit para kanila human dinhi—kauban sa talagsaong mga lalaki ug mga babaye kinsa mipili usab sa dili paghimo og mga pakigsaad sa Dios—nga dili kana mao ang dapit diin ang mga pamilya mahiusa ug mahatagan og pribilehiyo nga magpuyo ug molambo sa kahangturan. Dili kana mao ang gingharian diin masinati nila ang hingpit nga kalipay—sa walay katapusang paglambo ug kalipay.9 Ang pinakahingpit nga mga panalangin moabut lamang pinaagi sa pagpuyo sa usa ka puy-anan kauban sa Dios, atong Mahangturon nga Amahan; Iyang Anak, si Jesukristo; ug sa atong talagsaon, takus, ug angayan nga mga sakop sa pamilya.

Madasigon akong mosulti sa maduhaduhaon nakong mga higala:

“Niining kinabuhia, dili gayud kamo ganahang mopili sa ikaduhang pinakamaayo lamang sa bisan unsang butang. Apan, kon dili gayud ninyo hangupon ang gipahiuling ebanghelyo ni Jesukristo, gipili ninyo ang ikaduhang pinakamaayo.

“Ang Manluluwas miingon, ‘Sa balay sa akong Amahan anaay daghang puy-anan.’10 Apan, kon kamo mopili nga dili mohimo og mga pakigsaad sa Dios, gipili ninyo ang dili igo nga ganti sa kahangturan.”

Akong ipadayon ang pag-awhag sa akong maduhaduhaong mga higala pinaagi sa pag-ingon:

“Ibu-bu ang inyong kasingkasing sa pag-ampo ngadto sa Dios. Pangutan-a Siya kon tinuod ba kining mga butanga. Hatagi og panahon ang pagtuon sa Iyang mga pulong. Tun-i gayud! Kon tinuoray ninyong gihigugma ang inyong pamilya ug kon tinguha ninyo ang pagkahimaya uban nila hangtud sa kahangturan, bayari ang kantidad karon—pinaagi sa tinuoray nga pagtuon ug mainitong pag-ampo—aron mahibaloan kining mahangturong mga kamatuoan ug dayon sunda kini.

“Kon dili kamo sigurado nga nagatuo kamo sa Dios, sugdi dinha. Sabta nga kon wala ang mga kasinatian uban sa Dios, ang tawo posibling magduda nga adunay Dios. Busa, pangita’g paagi nga makabaton kamo og mga kasinatian uban Kaniya. Ipaubos ang inyong kaugalingon. Mag-ampo aron makaangkon og mga mata nga makakita sa kamot sa Dios sa inyong kinabuhi ug sa kalibutan libut kaninyo. Hangyoa Siya nga sultihan kamo nga Siya anaa gayud—kon Siya nakaila ba kaha kaninyo. Pangutan-a Siya unsay Iyang gibati bahin kaninyo. Ug dayon, maminaw.”

Usa ka suod kaayo nakong higala may gamay rang kasinatian uban sa Dios. Apan nangandoy siyang ikauban ang patay na niyang asawa. Mao nga mihangyo siya nako sa pagtabang kaniya. Gidasig nako siya nga makigkita sa atong mga misyonaryo aron masabtan niya ang doktrina ni Kristo ug makakat-on sa mga pakigsaad sa ebanghelyo, mga ordinansa, ug mga panalangin.

Iya kadtong gihimo. Apan gibati niya nga ang ilang tambag nagkinahanglan og daghan kaayong pag-usab sa iyang kinabuhi. Miingon siya, “Kadto nga mga sugo ug mga pakigsaad lisud kaayo para nako. Usab, dili ko makahimo sa pagbayad og ikapulo, ug wala koy panahon sa pagserbisyo sa Simbahan.” Dayon iya kong gihangyo, “Kon mamatay na unya ko, palihug buhata ang gikinahanglang mga buhat sa templo alang sa akong asawa ug kanako aron magkauban na usab kami.”

Maayo na lang, kay dili ako ang tighukom niining tawhana. Apan nagduda ko sa epekto sa proxy nga buhat sa templo alang sa tawo nga duna nay oportunidad nga mabunyagan niining kinabuhia—nga ma-orden sa pagkapari ug makadawat og mga panalangin sa templo samtang nia pa sa mortalidad—apan mihimo og tinuyo nga desisyon nga isalikway ang pamaagi.

Akong pinalanggang mga kaigsoonan, si Jesukristo midapit kanato sa pagsubay sa dalan sa pakigsaad balik sa atong Langitnong mga Ginikanan ug ikauban ang atong mga minahal. Iya kitang gidapit “dali, sunod kanako.”

Karon, isip Presidente sa Iyang Simbahan, hangyoon ko kamo kinsa mipalayo sa Simbahan ug kamong kinsa wala gayud magtinguhang mahibalo nga ang Simbahan sa Manluluwas napahiuli na. Buhata ang espirituhanong mga buhat aron mahibaloan ninyo mismo, ug palihug buhata kini karon. Nagkamubo na ang panahon.

Mopamatuod ko nga ang Dios buhi! Si Jesus mao ang Kristo. Ang Iyang Simbahan ug ang kahingpitan sa Iyang ebanghelyo gipahiuli aron mopanalangin sa atong kinabuhi uban sa kalipay, dinhi ug human dinhi. Niini ako mopamatuod sa ngalan ni Jesukristo, amen.