2010–2019
Ang Pag-ula ni Jesukristo
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Pag-ula ni Jesukristo

Ang Pag-ula sa Manluluwas dili lamang walay kinutuban ang kapasidad, apan makab-ot sa indibidwal.

Niining panahon sa tuig, kita nagmaya ug namalandong sa Pag-ula sa Manluluwas. Kini sa pagkatinuod ang labing langitnon, makapalapad sa hunahuna, makahatag og gamhanang pagbati sa doktrina nga sukad nahibaloan niini nga kalibutan. Kini ang naghatag og paglaum ug katuyoan sa atong kinabuhi.

Kon mao unsa ang Pag-ula ni Jesukristo? Sa usa ka pagsabut, kini usa sa daghang balaan nga mga panghitabo nga nagsugod sa Tanaman sa Getsemani, nagpadayon sa krus, ug nahuman sa Pagkabanhaw sa Manluluwas gikan sa lubnganan. Kini nadasig sa usa ka dili matugkad nga gugma alang sa matag usa kanato. Nagkinahanglan kini og tawo nga walay sala, kinsa adunay walay kinutuban nga gahum sa mga elemento—bisan sa kamatayon; kinsa nakaangkon og walay utlanan nga kapasidad sa pag-antus sa atong tanang mga sala ug mga kasakit, ug gani nakasinati niining tanan.1 Mao kini ang misyon ni Jesukristo—mao kini ang Iyang Pag-ula.

Nan unsa ang katuyoan niini? Aron mahimong posible alang nato nga makabalik ngadto sa presensya sa Dios, mahimong mas sama Kaniya, ug makaangkon og kahingpitan sa himaya. Kini gihimo pinaagi sa pagbuntog sa upat ka babag:

  1. Pisikal nga kamatayon

  2. Ang espirituhanong kamatayon tungod ni Adan ug sa atong mga sala

  3. Atong mga kasakit ug mga kahuyang

  4. Ang atong mga kahuyang ug mga pagkadili hingpit

Apan giunsa man sa Manluluwas pagtuman niini nga wala makasupak sa mga balaod sa kaangayan?

Skydive

Hunahunaa sa makadiyot ang usa ka tawo nga namalandong og makalingaw nga skydiving naghimo og dinalidali nga desisyon ug diha-diha moambak gikan sa gamay nga eroplano. Human sa pagbuhat sa ingon, kalit siyang nakaamgo sa kabuang sa iyang mga aksyon. Gusto siya nga motugpa nga luwas, apan walay babag—sa balaod sa gravity. Iyang gipalihok ang iyang mga bukton nga kusog kaayo, naglaum nga makalupad, apan walay nahimo. Iyang gipahimutang ang iyang lawas aron molutaw o modailos aron mohinay ang pagpaubos, apan ang balaod sa gravity dili mapugngan ug dili maloloy-on. Misulay siya sa pagpangatarungan niining sukaranan nga balaod sa kinaiyahan: “Usa kadto ka sayop. Dili na gyud nako kini usbon.” Apan ang iyang mga pangamuyo wala paminawa. Ang balaod sa gravity wala makahibalo og kapuangod; kini walay mga pagpili. Maayo na lang, ang tawo kalit nga mibati nga dunay nakabutang sa iyang likod. Ang iyang higala sa eroplano, nakasabut sa kabuang nianang higayona, mibutang didto sa parakayda [parachute] sa wala pa sila moambak. Iyang nakita ang pisi nga mopabukhad sa parachute ug gibira kini. Nahuwasan, luwas siyang nagpaubos ngadto sa yuta. Tingali kita mangutana, “Ang balaod ba sa gravity nasupak, o ang parachute ba nagsubay sa maong balaod aron makahimo og luwas nga pagtugpa?”

Skydiving

Kon kita makasala, kita sama sa buang nga tawo kinsa miambak gikan sa eroplano. Bisan unsa pa ang atong himoon sa atong kaugalingon, kita makasinati sa mga sangputanan sa atong mga sala. Ubos kita sa balaod sa kaangayan, nga, sama sa balaod sa gravity, mapugsanon kaayo ug dili mapasayloon. Maluwas lamang kita tungod sa Manluluwas, pinaagi sa Iyang Pag-ula, maloloy-ong mohatag nato og susama sa espirituhanon nga parachute. Kon kita adunay hugot nga pagtuo kang Jesukristo ug maghinulsol (nagpasabut nga kita mobuhat sa atong bahin ug mogamit sa Pag-ula), nan ang mapanalipdanon nga gahum sa Manluluwas atong magamit ug kita makaabut nga walay kadaot sa espirituhanong paagi.

Posible lamang kini, bisan pa niana, tungod kay ang Manluluwas mibuntog sa upat ka babag nga makapugong nato sa atong espirituhanon nga kauswagan.

1. Kamatayon. Gibuntog niya ang kamatayon pinaagi sa Iyang mahimayaong Pagkabanhaw. Si Apostol Pablo mitudlo: “Kay maingon nga diha kang Adan ang tanan nangamatay, maingon man usab diha kang Kristo ang tanan mangabuhi.”2

2. Sala. Ang Manluluwas mibuntog sa sala ug kalapasan alang niadtong tanan nga maghinulsol. Gamhanan ug masangkaron ang Iyang makalimpyo nga gahum nga si Isaias misaad, “Bisan pa ang inyong mga sala mapula, sila pagapution ingon sa nieve.”3

Dihay okasyon, nakahimamat ko og buotan nga mga Santos kinsa naglisud sa pagpasaylo sa ilang kaugalingon, kinsa inosente apan sayop nga mibutang og kinutuban sa matubsanong mga gahum sa Manluluwas. Wala tuyoa, ilang giusab ang walay kinutuban nga Pag-ula ngadto sa dunay kinutuban nga sa usa ka paagi dili makatabang sa ilang piho nga sala o kahuyang. Apan kini usa ka walay kinutuban nga Pag-ula tungod kay kini naglakip ug naglangkob sa matag sala ug kahuyang, ingon man usab sa matag abuso o kasakit nga nahimo sa uban.

Si Truman G. Madsen mihimo niining makahupay nga obserbasyon:

“Kon ang pipila kaninyo kinsa nalingla sa pagtuo nga kamo layo na kaayo, … nga kamo nakasinati sa hilo sa sala nga nakapahimong imposible nga kamo mahibalik unsa unta kamo mamahimo—nan paminaw kanako.

“Ako mopamatuod nga kamo dili na padayong mahulog pa kay sa maabut sa kahayag ug sa tumang kaalam ni Jesukristo. Ako mopamatuod nga kon aduna pay gamay nga hunahuna sa paghinulsol ug pagpaningkamot, siya anaa. Siya wala lamang mokunsad diha sa inyong kahimtang; Siya mikunsad ubos niini, aron Siya unta diha sa tanan ug pinaagi sa tanan nga mga butang, ang kahayag sa kamatuoran.’ [Doktrina ug mga Pakigsaad 88:6.]”4

Usa ka rason nga importante kaayo nga makasabut sa Pag-ula sa Manluluwas ug sa walay kinutuban nga implikasyon niini mao nga uban sa dugang nga pagsabut moabut ang dugang nga tinguha sa pagpasaylo sa atong kaugalingon ug sa uban.

Bisan og kita nagtuo sa makalimpyo nga gahum ni Kristo, ang pangutana kanunay nga mogawas: “Unsaon nako sa pagkahibalo kon ako napasaylo sa akong mga sala?” Kon kita mobati sa Espiritu, nan kana mao ang atong saksi nga kita gipasaylo, o nga ang makalimpyo nga gahum nahitabo. Si Presidente Henry B. Eyring mitudlo, “Kon inyong nabati ang impluwensya sa Espiritu Santo … , mahimo ninyong isipon kini nga ebidensya nga ang Pag-ula naglihok sa inyong kinabuhi.”5

Stop Sign

Adunay nangutana, “Apan kon ako napasaylo, nganong mobati gihapon ko nga sad-an?” Tingali sa kalooy sa Dios ang handumanan niana nga sayop usa ka pasidaan, usa ka espirituhanon nga “pasidaan” sa paghunong, alang nianang higayona, nagpahinumdom nga dugang nga mga tintasyon ang moabut kanato: “Ayaw buhata kanang butang nga mosangpot sa laing dili maayo nga mga butang. Nakahibalo kamo sa sakit nga ihatag niini.” Niini nga pagsabut, kini nagsilbi nga panalipod, dili silot.

Posible gihapon nga makahinumdom sa atong mga sala ug sa gihapon ug dili mobati nga sad-an?

Si Alma nahinumdom sa iyang mga sala, gani mga tuig na ang milabay human siya naghinulsol. Apan sa dihang mihangyo siya ni Jesus sa kalooy, siya miingon, “Ako wala na mahinumdom sa akong mga kasakit; oo, ako wala na samoka sa panumduman sa akong mga sala.”6

Sa unsa nga paagi nga siya nakahinumdom sa iyang mga sala apan wala mobati og kasakit o kasal-anan? Tungod kay kon kita maghinulsol, kita “natawo sa Dios.”7 Kita mahimo, sama sa gisulti sa mga kasulatan, “bag-o nga mga nilalang”8 diha ni Kristo. Uban sa hingpit nga pagkamatinuoron kita karon makasulti, “Dili ako ang lalaki o babaye nga nakahimo niadtong miaging mga sala. Ako bag-o ug nausab nga binuhat.”

3. Ang mga kasakit ug mga kahuyang. Si Alma usab nanagna nga “siya magpadayon, mag-antus sa mga sakit ug mga kasakit ug mga pagtintal sa matag matang.” Ngano? “Nga ang iyang kasingkasing mahimo nga mapuno uban sa kalooy, … nga siya mahimo nga masayud sumala sa unod unsaon pagtabang ang iyang mga katawhan sumala sa ilang mga kahuyang.”9

Unsaon Niya sa paghimo niini? Usahay Siya mokuha sa kasakit, usahay Siya molig-on nato aron makalahutay, ug usahay Siya mohatag nato og mahangturong panglantaw aron mas makasabut sa ilang temporaryo nga kinaiyahan. Human maluya si Joseph Smith sa Bilanggoan sa Liberty sulod sa duha ka bulan, siya sa katapusan nag-ampo, “O Dios, hain ba ikaw?”10 Imbis mohatag og diha-diha nga kahupayan, ang Dios mitubag, “Akong anak, kalinaw nganha sa imong kalag; ug ang imong kalisdanan ug ang imong mga kasakitan sulod lamang sa mubo nga higayon; ug unya, kon ikaw molahutay pag-ayo, ang Dios mobayaw kanimo sa kahitas-an.”11

Karon si Joseph nakasabut nga kining mapait nga kasinatian dili kaayo importante kon maghunahuna sa kahangturan. Uban niini nga klaro nga panan-awon, siya misulat sa mga Santos gikan niana nga selda sa bilanggoan, “Minahal ug hinigugma nga mga kaigsoonan, kita magmalipayon sa pagbuhat sa tanan nga mga butang nga ubos sa atong gahum; ug unya kita magmalinawon, uban ang labing dako nga kasiguroan, nga makasaksi sa kaluwasan sa Dios.”12 Tungod sa Pag-ula sa Manluluwas, kita makabaton og mahangturong panglantaw nga makahatag og kahulugan sa atong mga pagsulay ug paglaum alang sa atong kahupayan.

4. Ang mga Kahuyang ug mga Pagkadili Hingpit. Tungod sa Iyang Pag-ula, ang Manluluwas adunay makapalig-on nga mga gahum, usahay gipasabut nga grasya,13 nga makatabang nato nga mabuntog ang atong mga kahuyang ug mga limitasyon ug sa ingon makatabang nato sa atong proseso nga mahimong mas sama Kaniya.

Si Moroni mitudlo: “Oo, duol ngadto kang Kristo, ug paghingpit diha kaniya, … pinaagi sa iyang grasya kamo mahimo nga hingpit diha kang Kristo.”14 Ingon og adunay dili mominus duha ka mga paagi o pamaagi sa paggamit niadtong makapalig-on nga mga gahum nga makalunsay—bisan makahingpit—kanato.

Una, ang makaluwas nga mga ordinansa. Ang mga kasulatan nagsulti kanato, “Diha sa mga ordinansa niana, ang gahum sa pagka-diosnon gipakita.”15 Usahay, kita maghunahuna sa mga ordinansa nga usa ka listahan—gikinahanglan alang sa kahimayaan; apan ang tinuod ang matag usa naghatag og diosnon nga gahum nga makatabang nato nga mahimong mas sama ni Kristo. Sama pananglit:

  • Sa dihang kita gibunyagan ug nakadawat sa gasa sa Espiritu Santo, kita nahimong limpyo—sa ingon nahimong mas balaan sama sa Dios.

  • Agig dugang, pinaagi sa Espiritu Santo, ang atong mga hunahuna mahayagan ug ang atong mga kasingkasing malukmay mao nga kita makahunahuna ug mobati nga mas sama Kaniya.

  • Ug kon kita mabugkos isip mga kapikas, kita makapanunod sa katungod sa “mga trono, mga gingharian, mga kayutaan, ug mga kagamhanan”16 isip mga gasa gikan sa Dios.

Ang ikaduha nga paagi alang niining makapalig-on nga mga gahum mao ang mga gasa sa Espiritu. Tungod sa Pag-ula ni Kristo, kita mahimong makadawat sa gasa sa Espiritu Santo ug sa nag-uban niini nga espirituhanong mga gasa. Kini nga mga gasa mao ang mga hiyas sa pagkadiosnon; busa, matag higayon nga kita makaangkon og gasa sa Espiritu, kita mahimong mas sama sa Dios. Walay duha-duha ngano nga ang mga kasulatan mitambag nato sa daghang mga okasyon sa pagpangita niini nga mga gasa.17

Si Presidente George Q. Cannon mitudlo: “Walay tawo nga angay nga moingon, ‘Ah, wala na koy mahimo niini; mao na kini ang akong kinaiya.’ Dili siya kahatagan og kaangayan niini, tungod sa rason nga ang Dios misaad … nga mohatag sa mga gasa nga mowagtang [sa atong mga kahuyang]. … Kon si bisan kinsa kanato dili hingpit, kini atong katungdanan ang pag-ampo alang sa gasa nga makahimo kanatong hingpit.”18

Sa katingbanan, ang Pag-ula sa Manluluwas naghatag nato og kinabuhi alang sa kamatayon, “bulak puli sa abo,”19 kaayohan alang sa kasakit, ug kahingpitan alang sa kahuyang. Mao kini ang solusyon sa langit sa mga babag ug mga pakigbisog niini nga kalibutan.

Sa katapusang semana sa pagka-mortal sa Manluluwas, siya miingon, “Dinhi sa kalibutan aduna kamoy kagul-anan: apan sumalig kamo: gidaug ko na ang kalibutan.”20 Tungod kay ang Manluluwas mipahigayon sa Iyang Pag-ula, walay gahum sa gawas o hitabo o tawo—walay sala o kamatayon o diborsyo—nga makapugong nato sa pagkab-ot sa kahimayaan, kon kita motuman lang sa mga sugo sa Dios. Uban niana nga kahibalo, kita makapadayon uban ang kamaya ug sigurado nga kahibalo nga ang Dios nag-uban nato niining langitnong paningkamot.

Ako mohatag sa akong pagsaksi nga ang Pag-ula sa Manluluwas dili lamang walay kinutuban ang kapasidad, apan makab-ot sa indibidwal—nga dili lamang makapabalik nato ngadto sa presensya sa Dios apan makahimo nato nga posibling mahimong sama Kaniya—ang katapusang tumong sa Pag-ula ni Kristo. Niana ako mohatag sa akong pasalamat ug sigurado nga saksi sa ngalan ni Jesukristo, amen.