2010–2019
Ang Tinuod, Lunsay, ug Yano nga Ebanghelyo ni Jesukristo
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Tinuod, Lunsay, ug Yano nga Ebanghelyo ni Jesukristo

Ang paghigugma sa Dios ug paghigugma sa atong mga silingan mao ang doktrinal nga sukaranan sa pagpangalagad; nakasentro sa panimalay nga pagkat-on sinuportahan sa Simbahan; espiritwal nga pagsimba sa Igpapahulay nga adlaw; ug ang buhat sa kaluwasan.

Minahal kong mga kaigsoonan, malisud alang kanako sa pagtuo nga 71 ka mga tuig ang milabay, kaniadtong 1948, nga misyonaryo ako sa England ug 44 ka mga tuig ang milabay nga gidala ni Barbara ug nako ang among pamilya ngadto sa Canada sa dihang ako ang presidente sa Canada Toronto Mission. Samtang nagserbisyo didto kaniadtong Abril 1976, gitawag ako ngadto sa Unang Korum sa Kapitoan, ug sa wala damha sa 1985, gitawag ako ngadto sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles. Dili sama sa akong milabay nga mga calling nga milakip og mga release sa umaabut, ang akong release gikan sa akong calling ngadto sa Napulog Duha dili mao ang labing maayong kapilian karon; bisan pa niana, nag-ampo ako nga kanang adlawa moabut lamang human nako matapos ang tanan nga gitawag kanako sa Ginoo nga buhaton.

Sa paghunahuna mahitungod sa akong katapusang 43 ka mga tuig sa pagserbisyo isip usa ka Kinatibuk-ang Kadagkoan ug ang talagsaong pribilehiyo ako aduna sa pagpangalagad ngadto sa mga anak sa Langitnong Amahan sa tibuok kalibutan, nakaamgo ako sa mas hingpit nga gusto Niya nga ang tanan Niyang mga anak, tanan kanila, sa pagkaplag og kalinaw, hingpit nga kalipay, ug pagmaya diha sa ilang mga kinabuhi.

Ang propeta Lehi mitudlo, “Mga lalaki [ug mga babaye] maingon, nga unta sila makabaton og hingpit nga kalipay.”1 Adunay daghang mga katarungan kon nganong ang kalinaw, hingpit nga kalipay, ug pagmaya mahimong moikyas kanato niini nga kinabuhi, lakip ang kakabus, gubat, kinaiyanhong mga katalagman, ug wala damha nga mga kapakyasan sa panarbaho, panglawas, ug mga relasyon sa pamilya.

Apan bisan pa og dili kita makapugong sa daghan niadtong mga kusog nga naghampak sa atong mga kinabuhi dinhi sa yuta, samtang kita naningkamot nga mahimong matinud-anong mga disipulo ni Ginoong Jesukristo, makakaplag kita og kalinaw, hingpit nga kalipay, ug pagmaya bisan pa sa kalibutanong mga kasamok nga naglibut kanato.

Usa sa akong mga anak makausa miingon, “Dad, nagduda ako kon makahimo ba gyud kaha ako niini.” Ako mitubag, “Ang tanan nga gipangayo sa Langitnong Amahan kanato mao ang pagbuhat sa labing maayo nga atong mahimo sa matag adlaw.” Mga kaigsoonan, buhata ang labing maayo nga inyong mahimo sa matag adlaw, ug sa dili pa ninyo mahibaloan, makaamgo kamo nga ang inyong Langitnong Amahan nakaila kaninyo ug nga Siya nahigugma kaninyo. Ug kon mahibaloan ninyo kana—sa tinuoray nahibalo gayud niini—ang inyong kinabuhi adunay tinuod nga katuyoan ug kahulugan, ug kamo mapuno sa hingpit nga kalipay ug kalinaw.

Isip ang Kahayag sa Kalibutan, ang Manluluwas miingon, “Ang tanang mosalig kanako dili na magpabilin sa kangitngit.”2

“Si Jesukristo mao ang ngalan nga gihatag sa Amahan, ug wala nay lain nga ngalan nga gikahatag diin [kita] maluwas;

“Busa, ang tanan nga mga tawo kinahanglan gayud modala diha kanila sa ngalan nga gihatag sa Amahan.”3

Nagtudlo kanato ang mga kasulatan nga nagtinguha si Satanas sa paggiya sa mga katawhan ngadto sa kangitngit. Ang iyang tanan nga paningkamot mao ang pagsampong sa kahayag ug kamatuoran sa ebanghelyo ni Jesukristo. Sama sa gitudlo ni Lehi sa iyang mga anak, ang yawa “nagtinguha nga ang tanan nga mga tawo unta mahimo nga mauyamot sama ngadto kaniya.”4 Kon ang “buhat ug ang … himaya” sa Langitnong Amahan mao “ang pagpahinabo sa imortalidad ug kinabuhing dayon sa [mga lalaki ug mga babaye],”5 ang “buhat” ni Lucifer mao ang pagpahinabo sa kaalautan ug walay katapusan nga kagul-anan alang sa mga anak sa Dios. Ang sala ug kalapasan nagpangiub sa Kahayag ni Kristo sa atong mga kinabuhi. Busa ang atong tuyo mao ang pagladlad diha sa Kahayag ni Kristo, nga nagdala og kalinaw, hingpit nga kalipay, ug pagmaya.

Sa milabay nga 18 ka bulan, gidasig sa Ginoo ang Iyang propeta ug mga Apostoles sa pagtuman sa pipila ka nindot nga mga pagpahiangay. Bisan pa niana, naguol ako nga ang espiritwal nga mga katuyoan niining mga pagpahiangay mawala diha sa pagkaukay mahitungod sa mga kausaban mismo.

Miingon si Joseph F. Smith miingon: “Ang tinuod, lunsay, yano nga ebanghelyo ni Jesukristo gipahiuli. Responsable kita alang sa pagpalambo niini dinhi sa yuta.”6 Midugang siya nga ang tinuod, lunsay, ug yano nga ebanghelyo mao ang “makaluwas nga mga doktrina ni Kristo.”7

Diha sa Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo, gitudlo ni Propeta Joseph Smith nga “pinaagi sa Pag-ula ni Kristo, ang tanan nga mga katawhan mahimo nga maluwas, pinaagi sa pagsunod sa mga balaod ug mga ordinansa sa Ebanghelyo.”8

Ang unang mga baruganan sa ebanghelyo mao ang hugot nga pagtuo diha ni Ginoong Jesukristo, paghinulsol, bunyag, ang gasa sa Espiritu Santo, ug paglahutay hangtud sa katapusan. Ang iyang igsoong lalaki nga si Hyrum mitudlo: “Balik-balika kini pagsangyaw: imong makita nga sa matag adlaw bag-o nga mga ideya ug dugang nga lamdag mahitungod niini ipadayag diha kanimo. Mahimo kang magpausbaw diha niini … aron masabtan kini og maayo. Makahimo ka dayon sa pagpasabut niini sa mas sayon nga paagi ngadto niadtong [imong] tudloan.”9

Ang labing maayo nga mga paagi alang kanato aron makita ang espiritwal nga mga katuyoan sa Simbahan mao ang pagpuyo sa tinuod, lunsay, ug yano nga mga pagtulun-an ni Kristo ug sa paggamit usab sa duha ka dagko nga mga sugo sa Manluluwas: “Kamo mohigugma sa Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong kasingkasing. … Kamo mohigugma sa inyong silingan ingon sa inyong kaugalingon.”10

Ang pagkamasulundon ngadto niadtong duha ka mga sugo naghatag og paagi sa pagsinati og dugang nga kalinaw ug hingpit nga kalipay. Kon kita mohigugma ug moserbisyo sa Ginoo ug mohigugma ug moserbisyo sa atong mga silingan, dayag nga kita mobati og dugang nga hingpit nga kalipay nga moabut kanato sa walay mas maayong paagi.

Ang paghigugma sa Dios ug ang paghigugma sa atong mga silingan mao ang doktrinal nga sukaranan sa pangalagad; sentro sa panimalay, inabagan sa Simbahan nga pagkat-on; espiritwal nga pagsimba sa Igpapahulay nga adlaw; ug ang buhat sa kaluwasan diha sa duha ka pikas sa tabil inabagan sa mga Relief Society ug sa mga elders korum. Ang tanan niini nga mga butanga gibase sa balaang mga sugo sa paghigugma sa Dios ug sa paghigugma sa atong mga silingan. Aduna pa bay bisan unsa nga labaw ka nag-una, labaw ka importante, ug labaw ka yano kay niana?

Ang pagpuyo sa tinuod, lunsay, ug yano nga plano sa ebanghelyo motugot kanato og labaw nga panahon sa pagbisita sa mga biyuda, mga biyudo, mga ilo, gimingaw, masakiton, ug kabus. Makakaplag kita og kalinaw, hingpit nga kalipay, ug kamaya sa atong kinabuhi kon nagserbisyo sa Ginoo ug sa atong mga silingan.

Ang mga pagpahiangay sa Igpapahulay nga adlaw nga naghatag og gibug-aton sa nakasentro sa panimalay, inabagan sa Simbahan nga pagkat-on ug pagtuon sa ebanghelyo mga oportunidad sa pagbag-o sa atong espiritu ug atong debosyon ngadto sa Dios sulod sa mga bongbong sa atong mga panimalay. Unsa ang posible nga mas yano, nag-una, ug lawom? Mga kaigsoonan, nakita ba ninyo nga ang pagkat-on ug pagtudlo sa ebanghelyo sa atong mga pamilya usa ka importanting paagi sa pagkaplag og hingpit nga kalipay ug pagmaya diha sa atong mga kinabuhi?

Namulong kabahin sa Igpapahulay, miingon ang Manluluwas, “Kay sa pagkatinuod kini mao ang adlaw nga gitudlo ngadto kaninyo sa pagpahulay gikan sa inyong mga kahago, ug mohatag og mga paghalad sa inyong mga pag-ampo ngadto sa Labing Halangdon.”11 Midugang Siya, “Nga ang inyong kalipay mapuno … [pinaagi sa] paglipay ug pag-ampo … kamo [kinahanglan] nagbuhat niini nga mga butang uban sa pagpasalamat, uban sa malipayon nga mga kasingkasing ug mga panagway … [ug] , uban sa kamaya sa kasingkasing ug malipayon nga panagway.”12

Palihug timan-i ang pipila ka importanting mga pulong niini nga pagpadayag: hingpit nga kalipay, paglipay, pagpasalamat, malipayong mga kasingkasing, masadyaong kasingkasing, ug usa ka malipayong panagway. Kini ingon ngari kanako nga ang pagsunod sa Igpapahulay nga adlaw kinahanglang magdala og mga pahiyom sa atong mga nawong.

Church meetings

Samtang kita mangalagad sa mas taas ug mas balaan nga paagi, palihug hunahunaa kon unsa ka importante kini nga kita motimbaya sa tanan kinsa moanha sa atong mga miting sa Simbahan, ilabi na ang bag-o nga mga miyembro ug mga bisita. Kinahanglan kitang tanan malingaw sa pagkanta ug sa pagpaminaw og maayo sa mga pulong sa pag-ampo sa sakrament uban sa bukas nga kasingkasing ug hunahuna.

Ang mga pagpamatuod bahin sa hugot nga pagtuo diha sa atong pagpuasa ug pagpamatuod nga mga miting gipangulohan sa usa ka miyembro sa bishopric, kinsa nakigbahin og mubo nga pagpamatuod nga gipunting diha sa plano sa kalipay ug sa tinuod, lunsay ug yano nga ebanghelyo ni Kristo. Ang tanan kinahanglan nga mosunod niana nga ehemplo. Kinahanglan nga atong hinumduman nga adunay ubang angay nga mga dapit sa pag-istorya o sa pagpakigbahin og mga kaagi sa pagbiyahe. Samtang kita maghimo sa atong mga pagpamatuod nga yano ug ipunting diha sa ebanghelyo ni Kristo, Siya mohatag og espiritwal nga pagbag-o samtang kita makigbahin sa atong mga pagpamatuod ngadto sa usag usa.

Ang epektibo nga pagpangalagad labing maayo nga matan-aw pinaagi sa gipunting nga salamin sa paghigugma sa Dios ug sa paghigugma sa atong mga silingan. Sa yano nga pagkasulti, mangalagad kita tungod kay atong gihigugma ang atong Langitnong Amahan ug ang Iyang mga anak. Ang atong mga paningkamot sa pagpangalagad mahimong mas malampuson kon kita maghimo sa atong pangalagad nga yano. Ang labing hingpit nga kalipay moabut gikan sa yanong mga butang sa kinabuhi, busa kinahanglan kitang magbantay sa dili paghunahuna nga mas daghang panginahanglan ang idugang ngadto sa bisan hain nga pagpahiangay nga atong nadawat aron sa pagtukod og hugot nga pagtuo ug lig-on nga mga pagpamatuod diha sa mga kasingkasing sa mga anak sa Dios.

Dili nato himoong lisud ang mga butang pinaagi sa pagdugang og mga miting, mga pagpaabut, o mga kinahanglanon. Himoa kining yano. Diha niana nga pagkayano nga kamo makakaplag og kalinaw, hingpit nga kalipay, ug pagmaya nga akong kanunay nga gisulti.

Sulod sa mga katuigan ang mga katuyoan sa pagpangulo sa Simbahan, ingon nga gipahayag sa Handbook 2, mga resulta nga tataw ug yano, gikan diin ako nagkutlo:

Tithing Settlement

“Mga pangulo awhaga ang matag miyembro sa pagdawat sa tanang importanting ordinansa sa pagkapari, hupti ang kauban nga mga pakigsaad, ug pagpakasarang alang sa kahimayaan ug sa kinabuhing dayon. …

Temple Marriage

Mga hamtong: Awhaga ang matag hamtong sa pagpakatakus sa pagdawat sa mga ordinansa sa templo. Tudloi ang tanang mga hamtong sa pag-ila sa ilang mga katigulangan ug sa pagbuhat sa pagpuli nga mga ordinansa sa templo alang kanila.

Blessings (Priesthood)
Temple Family History

Kabatan-onan: Tabang sa pag-andam sa matag batan-ong lalaki sa pagdawat sa Melchizedek nga Pagkapari, sa pagdawat sa mga ordinansa sa templo, ug magpakatakus sa pagserbisyo og full-time nga misyon. Tabang sa pag-andam sa matag batan-ong babaye nga magpakatakos sa paghimo ug paghupot og sagrado nga mga pakigsaad ug sa pagdawat sa mga ordinansa sa templo. Lig-ona ang mga kabatan-onan pinaagi sa pag-apil sa makahuluganong mga kalihokan.

Ward Council

Tanang Miyembro: Tabangi ang mga pangulo sa pagkapari ug sa auxiliary, mga ward council, ward ug full-time nga mga misyonaryo, ug ang mga miyembro magtambayayong sa pagtrabaho diha sa usa ka balanse nga paningkamot sa pagluwas og mga indibidwal, paglig-on og mga pamilya ug mga yunit sa Simbahan, pagdugang og kalihokan sa pagkapari pinaagi sa pagkabig, retention, ug activation. Tudloi ang mga miyembro sa pagsangkap alang sa ilang mga kaugalingon ug sa ilang mga pamilya ug sa pagtabang sa mga kabus ug timawa sa paagi sa Ginoo.”13

Ang akong serbisyo sa Simbahan nagpanalangin kanako og daghang talagsaon ug espesyal nga espiritwal nga mga kasinatian. Ako saksi nga ang Ginoo naggiya sa Iyang Simbahan aron sa pagtuman sa Iyang mga katuyoan. Nakadawat ako og balaang paggiya lapas pa kaayo sa akong kapasidad. Ang hingpit nga kalipay sa pagpuyo sa ebanghelyo alang kanako gisentro diha sa tinuod, lunsay, ug yanong doktrina ug ebanghelyo ni Jesukristo.

Ako nakaserbisyo ubos sa mga yawe ug mga paggiya sa unom ka mga propeta ug mga Presidente sa Simbahan gikan ni Spencer W. Kimball ngadto ni Russell M. Nelson. Magpamatuod ako nga matag usa kanila kaniadto ug karon pinili nga propeta sa Dios. Nagtudlo sila kanato og importanting mga baruganan mahitungod sa Simbahan ug sa ebanghelyo ug doktrina ni Kristo. Si Presidente Nelson nagdala sa buhat sa Dios sa unahan sa usa ka makapahingangha nga lakang. Nag-ingon ako “makapahingangha” tungod kay siya mao lamang ang usa sa mga Kaigsoonan kinsa mas magulang kay kanako, ug ako adunay lisud nga panahon sa pag-apas kaniya! Ako saksi nga ang mga yawe sa pagkapari ug ang awtoridad sa usa ka propeta sa Dios anaa diha kaniya. Nagtudlo si Presidente Nelson sa tinuod, lunsay, ug yanong ebanghelyo ni Jesukristo. Ako magpamatuod nga si Jesus mao ang Kristo, ug kini Iyang Simbahan—nga mapainubsanon nakong gipamatuod diha sa ngalan ni Jesukristo, amen.