2010–2019
Ang Kalig-on nga Naggikan sa Hugot nga Pagtuo diha sa Pagpaluyo
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Kalig-on nga Naggikan sa Hugot nga Pagtuo diha sa Pagpaluyo

Pinaagi sa pagpataas sa inyong mga kamot sa pagpaluyo, naghimo kamo og usa ka saad sa Dios, kansang mga sulugoon mao kini, nga kamo mopaluyo kanila.

Sa makadaghan akong madungog ang mga lider sa pagkapari nga nagpasalamat sa pagtuo diha sa pagpaluyo niadtong ilang giserbisyuhan. Gikan sa emosyon sa ilang mga tingog, mahibaloan ninyo nga ang ilang pasalamat kinasing-kasing ug tinuoray. Ang akong tuyo karon mao ang paghatud sa pagpasalamat sa Ginoo alang sa inyong pagpaluyo sa Iyang mga sulugoon sa Simbahan. Ug sa pag-awhag usab kaninyo sa pagpakita ug paglambo diha niana nga kalig-on sa pagpaluyo sa uban inubanan sa inyong pagtuo.

Sa wala pa kamo matawo, gipakita na ninyo ang maong gahum. Hunahunaa og balik kon unsa ang atong nahibaloan sa kalibutan sa espiritu sa wala pa kita matawo. Ang atong Langitnong Amahan mipresentar og usa ka plano alang sa Iyang mga Anak. Anaa kita didto. Si Lucifer, ang atong espiritu nga igsoon, misupak sa plano nga nagtugot kanato sa kagawasan sa pagpili. Si Jehova, ang Pinalangga nga Anak sa Langitnong Amahan, mipaluyo sa plano. Si Lucifer nangulo og usa ka pagsupak. Ang makanunayong pag-abag ni Jehova sa plano sa Dios nagmadaugon, ug Siya mibulontaryo nga mamahimong atong Manluluwas.

Ang kamatuoran nga kamo anaa sa mortalidad karon nagsiguro kanato nga kamo mipaluyo sa Amahan ug sa Manluluwas. Gikinahanglan ang pagtuo diha ni Jesukristo sa pagpaluyo sa plano sa kalipay ug ang papel ni Jesukristo niini kon gamay pa kaayo ang inyong nahibaloan kabahin sa mga hagit nga inyong sagubangon diha sa mortalidad.

Ang inyong hugot nga pagtuo sa pagpaluyo sa mga sulugoon sa Dios misangput usab sa inyong kalipay niining kinabuhia. Sa dihang midawat kamo sa hagit sa misyonaryo sa pag-ampo aron masayud nga ang Basahon ni Mormon pulong sa Dios, kamo nakabaton og pagtuo sa pagpaluyo sa sulugoon sa Ginoo. Sa dihang midawat kamo og imbitasyon sa pagpabunyag, mipaluyo kamo sa mapaubsanon nga sulugoon sa Dios.

Sa dihang mitugot kamo sa usa ka tawo nga mopandong sa mga kamot diha sa inyong ulo ug moingon, “Dawata ang Espiritu Santo,” kamo mipaluyo kaniya isip usa ka naghupot sa Melchizedek nga Pagkapari.

Sukad nianang adlawa, nakahimo kamo, pinaagi sa pagserbisyo nga matinud-anon, pagpaluyo sa matag tawo kinsa mihatag ninyo sa pagkapari ug sa matag usa nga miorden ninyo ngadto sa katungdanan niana nga pagkapari.

Sa inyong unang kasinatian sa pagkapari, ang matag pagpaluyo usa ka yano nga panghitabo sa pagsalig sa sulugoon sa Dios. Karon, daghan kaninyo ang miuswag ngadto sa posisyon diin gikinahanglan ang dugang nga pagpaluyo.

Mopili kamo kon mopaluyo ba sa tanang kinsa gitawag sa Ginoo—diha sa bisan unsang posisyon nga ang Ginoo mitawag kanila. Kana nga pagpili mahitabo sa mga komperensya sa tibuok kalibutan. Nahitabo kini dinhi karon. Diha sa maong mga panagtigum, ang mga ngalan sa mga lalaki ug mga babaye—mga sulugoon sa Dios—gibasa ug kamo gidapit sa pag-isa sa inyong mga kamot sa pagpaluyo. Mahimo kamong modumili sa paghatag og pagpaluyo nga boto, o makasaad kamo sa inyong pagpaluyo nga pagtuo. Pinaagi sa pag-isa sa inyong kamot sa pagpaluyo, naghimo kamo og saad. Naghimo kamo og usa ka saad sa Dios, kansang mga sulugoon mao kini, nga kamo mopaluyo kanila.

Kini sila dili perpekto nga mga linalang, sama ninyo. Ang pagtuman sa inyong mga saad magkinahanglan og dili matarug nga pagtuo nga ang Ginoo mitawag kanila. Ang pagtuman niadtong mga saad mosangput usab sa mahangturon nga kalipay. Ang dili pagtuman niini mosangput sa kagul-anan diha kaninyo ug niadtong inyong minahal—ug gani mawad-an og labaw pa sa inyong mahunahunaan.

Mahimong gihangyo kamo, o hangyoon pa, kon kamo mopaluyo ba sa inyong bishop, presidente sa stake, ug sa Kinatibuk-ang mga Opisyales sa Simbahan. Mahimong mahitabo kini kon kamo gihangyo sa pagpaluyo sa mga opisyal ug mga lider diha sa komperensya. Usahay diha kini sa usa ka interbyu uban sa bishop o sa presidente sa stake.

Ang akong tambag mao nga kamo mangutana og una sa inyong kaugalingon, sa mainampingon ug mainampuon nga hunahuna. Kon inyong buhaton, lagmit inyong hunahunaon ang mahitungod sa bag-uhay ninyong gihunahuna, mga pulong ug mga binuhatan. Sulayi sa paghinumdom ug hunahunaa ang mga tubag nga inyong ihatag kon ang Ginoo makighinabi ninyo, nasayud nga usa ka adlaw Iyang himoon. Mahimo kang maandam pinaagi sa pagpangutana sa inyong kaugalingon og sama sa mosunod:

  1. Naghunahuna ba ako o namulong kabahin sa kahuyang nga naa sa mga tawo nga ako misaad sa pagpaluyo?

  2. Nangita ba ko og ebidensya nga ang Ginoo migiya kanila?

  3. Nagmakugihon ba ko ug nagmaunongon nga misunod sa ilang pagpangulo?

  4. Namulong ba ko kabahin sa ebidensya nga akong makita nga sila mga sulugoon sa Dios?

  5. Nag-ampo ba ko alang kanila sa regular nga paagi pinaagi sa ngalan ug uban sa pagbati og gugma?

Kadto nga mga pangutana, alang sa kadaghanan nato, mosangpot og mga kahasol ug panginahanglan sa paghinulsol. Kita gisugo sa Dios sa dili paghukom sa uban sa dili matarung nga paagi, apan diha sa buhat, atong masuta nga lisud kanang malikayan. Hapit tanang butang nga kita nakigtambayayong sa katawhan maoy hinungdan sa atong pagtibang-timbang kanila. Ug hapit sa kada aspeto sa atong mga kinabuhi, atong gitandi ang atong mga kaugalingon sa uban. Tingali buhaton nato kana tungod sa daghang rason, ang uban niini makatarunganon, apan sa kanunay makapahimo kini kanato nga hinawayon.

Si Presidente George Q. Cannon mihatag og usa ka pasidaan nga akong ipasa kaninyo isip akong kaugalingon. Nagtuo ko nga nagsulti siya sa tinuod: “ang Dios mipili sa Iyang mga sulugoon. Giangkon Niya kini isip Iyang katungod sa panghimaraut kanila kon sila kinahanglang panghimarauton. Wala Siya mihatag niini ngari kanato sa matag usa aron sawayon ug panghimarauton sila. Walay tawo, bisan unsa pa tingali siya kalig-on sa pagtuo, bisan unsa pa ka labaw diha sa Pagkapari, ang makasulti og dautan sa dinihugan sa Ginoo ug mangita og sayop sa awtoridad sa Dios dinhi sa yuta nga dili modapit sa Iyang kasuko. Ang Balaang Espiritu mopalayo sa ingon niana nga tawo, ug siya moadto sa kangitngit. Agig resulta niini, wala ba ninyo makita kon nganong importante nga kita kinahanglan mag-amping?”1

Akong nabantayan nga ang mga miyembro sa Simbahan sa tibuok kalibutan sa kasagaran maunungon sa usag usa ug niadtong nagdumala kanila. Hinoon, adunay, mga kalamboan nga kita makahimo ug kinahanglang mohimo. Mahimo kitang molambo diha sa atong gahum sa pagpaluyo sa usag usa. Nagkinahanglan kini og hugot nga pagtuo ug paningkamot. Aniay upat ka mga sugyot nga akong gihimo nga atong mabuhat niining komperensya.

  1. Atong ilhon ang piho nga mga aksyon nga girekomendar sa mga namulong ug sugod karon buhaton kini. Kon atong buhaton, ang atong gahum sa pagpaluyo kanila molambo.

  2. Makaampo kita alang kanila samtang sila mamulong nga ang Espiritu Santo mohatud sa ilang mga pulong ngadto sa kasingkasing sa piho nga mga tawo nga atong gimahal. Kon atong mahibaloan sa dili madugay nga natubag ang atong pag-ampo, ang atong gahum sa pagpaluyo niadtong mga lider modako.

  3. Makaampo kita nga ang piho nga mga mamumulong mapanalanginan ug mas maayo samtang mohatag sila sa ilang mga mensahe. Kon atong makita nga sila nahimong mas maayo, molambo kita diha sa atong hugot nga pagtuo sa pagpaluyo kanila, ug kini molahutay.

  4. Makapaminaw kita sa mga mensahe gikan sa mga mamumulong nga moabut isip tubag sa atong personal nga mga pag-ampo alang sa tabang. Kon ang mga tubag moabut, ug moabut kini, molambo kita diha sa atong hugot nga pagtuo sa pagpaluyo sa tanang sulugoon sa Ginoo.

Agig dugang sa paglambo diha sa pagpaluyo niadtong nagserbisyo sa Simbahan, atong makat-unan nga dunay laing dapit diin molambo kita sa ingon nga gahum. Niana, makadala og mas dako pa nga mga panalangin ngari kanato. Anaa kini sulod sa panimalay ug sa pamilya.

Namulong ako ngadto sa mas bata pa nga naghupot sa pagkapari nga nagpuyo sa panimalay uban sa iyang amahan. Sultihan ko kamo gikan sa akong kaugalingong kasinatian kon unsa ang kahulugan sa usa ka amahan nga mobati sa inyong makanunayong pagtuo. Mahimong masaligon siyang tan-awon para nimo. Apan nag-atubang siya og mas daghang hagit kay sa inyong nahibaloan. May mga higayon nga dili niya makita ang kasulbaran sa mga problema nga iyang giatubang.

Ang imong pagdayeg alang kaniya makatabang niya og diyutay. Ang imong gugma alang kaniya mas makatabang pa gayud. Apan ang butang nga makatabang og maayo mao ang sinsero nga mga pulong sama niini: “Pa, nag-ampo ko para nimo, ug nabati nako nga ang Ginoo motabang nimo. Ang tanan mamaayo ra. Nakahibalo ko nga mahitabo kana.”

Ang mga pulong sama niadto adunay gahum usab kon mabali ang sitwasyon, sa amahan ngadto sa anak. Kon ang anak nga lalaki nakahimo og seryuso nga sayop, tingali diha sa espirituhanon nga butang, mahimong mobati siya nga napakyas. Isip iyang amahan, nianang higayuna, lagmit masurprisa ka kon, human ka nag-ampo aron mahibalo kon unsay buhaton, ang Espiritu Santo modasig kanimo sa pagsulti: “Anak, ania ra ko nagsuporta nimo. Ang Ginoo nahigugma kanimo. Uban sa Iyang tabang, makabalik ka Kaniya. Kahibalo ko nga makahimo ka ug nga imong buhaton. Gihigugma ko ikaw.”

Diha sa korum sa pagkapari ug sa pamilya, ang gipalambo nga pagtuo sa pagpaluyo sa usag usa mao ang paagi nga kita motukod sa Zion nga gusto sa Ginoo nga atong himoon. Uban sa Iyang tabang, makahimo kita ug atong buhaton. Nagkinahanglan kini sa pagkat-on sa paghigugma sa Ginoo sa tibuok natong kasingkasing, kusog, ug hunahuna, ug kalig-on ug sa paghigugma sa usag usa samtang gihigugma nato ang atong kaugalingon.

Samtang kita molambo diha sa tiunay nga gugma ni Kristo, ang atong mga kasingkasing mohumok. Kana nga gugma mopaubos kanato ug modala kanato sa paghinulsol. Ang atong kamasaligon diha sa Ginoo ug sa usag usa molambo. Ug unya magpadayon kita ngadto sa paghiusa, sumala sa gisaad sa Ginoo nga kita makahimo.2

Ako mopamatuod nga ang Langitnong Amahan nakaila ug nahigugma kaninyo. Si Jesus mao ang buhi nga Kristo. Kini ang Iyang Simbahan. Kita naghupot sa Iyang pagkapari. Siya mopasidungog sa atong mga paningkamot sa paglambo diha sa atong gahum sa paggamit niini ug sa pagpaluyo sa usag usa. Niana ako mosaksi sa ngalan ni Jesukristo, amen.