2010–2019
Ang Doktrina ni Kristo
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Doktrina ni Kristo

Sa Simbahan karon, sama sa karaan, ang pag-establisar sa doktrina ni Kristo o pagkorihir sa doktrinal nga mga sayop nagkinahanglan sa balaang pagpadayag.

Atong dakong pasalamat ug gugma alang kang Sister Beck, Sister Allred, ug Sister Thompson, ug sa Relief Society board.

Atong nakita bag-o lang ang nagkadako nga interes sa mga tawo kabahin sa mga gituohan sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Butang kini nga atong gihangop tungod, kay, ang unang sugo ngari kanato mao man ang pagtudlo sa ebanghelyo ni Jesukristo, Iyang doktrina, sa tibuok kalibutan (tan-awa sa Mateo 28:19–20; D&P 112:28). Importante kini. Apan angay natong dawaton nga duna ug padayon pa ang pagpanglibug kabahin sa doktrina ug giunsa kini sa pag-establisar. Kana ang gusto nakong hisgutan karon.

Mitudlo ang Manluluwas sa Iyang doktrina sa tunga-tungang panahon, ug ang Iyang mga Apostoles naningkamot sa pagpreserbar sa Iyang doktrina batok sa sayop nga tradisyon ug pilosopiya. Ang mga Sulat sa Bag-ong Tugon naghisgot sa daghang hitabo nga naghulagway sa grabe nga apostasiya nga nanghitabo atol sa pagpangalagad sa mga Apostoles.1

Ang nagsunod nga mga siglo gidan-agan panagsa sa nagtubo nga silaw sa kahayag sa ebanghelyo, hangtud sa ika-19 nga siglo, ang sanag nga kadlawon sa Pagpahiuli mitunga sa kalibutan, ug ang ebanghelyo ni Kristo, hingpit ug kompleto, nabalik sa yuta. Nagsugod kining mahimayaong adlaw dihang, ang “gilis sa kahayag … labaw sa kahayag sa adlaw” (Joseph Smith—Kasaysayan), ang Dios nga Amahan ug Iyang Hinigugmang Anak, si Jesukristo, mibisita sa batan-ong Joseph Smith ug mipasiugda sa nahimong bul-og sa pagpadayag inubanan sa balaang gahum ug awtoridad.

Niining ulahing adlaw nga mga pagpadayag atong makita ang nailhan nga nag-unang doktrina sa Simbahan ni Jesukristo nga gibalik sa yuta. Si Jesus Mismo mipasabut sa doktrina niini nga mga pulong nga narekord sa Basahon ni Mormon: Lain nga Tugon ni Jesukristo:

“Ug kini mao ang akong doktrina, ug kini mao ang doktrina nga gihatag sa Amahan ngari kanako; ug Ako magpamatuod sa Amahan, ug ang Amahan magpamatuod kanako, ug ang Espiritu Santo magpamatuod sa Amahan ug kanako; ug Ako magpamatuod nga ang Amahan nagsugo sa tanan nga mga tawo, bisan asang dapita, sa paghinulsol ug pagtuo kanako.

“Ug bisan kinsa ang motuo kanako, ug magpabunyag, ang mao maluwas; ug sila mao sila kinsa ang makapanunod sa gingharian sa Dios.

“Ug bisan kinsa ang dili motuo kanako, ug dili magpabunyag, pagasilutan.

“… Ug bisan kinsa ang motuo kanako motuo usab sa Amahan; ug nganha kaniya ang Amahan magpamatuod kanako, kay siya moduaw kaniya uban sa kalayo ug sa Espiritu Santo. …

“Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kaninyo, nga kini mao ang akong doktrina, ug kinsa kadto nga magtukod diha niini, nagtukod diha sa akong lig-on nga sukaranan, ug ang ganghaan sa impyerno dili makabuntog batok kanila” (3 Nephi 11:32–35, 39).

Kini ang atong mensahe, ang bato nga atong tukuran, ang pundasyon sa tanan dinha sa Simbahan. Sama sa tanang naggikan sa Dios, lunsay kini nga doktrina, tin-aw, sayon sabton—bisan sa usa ka bata. Sa kalipay, atong gidapit ang tanan sa pagdawat niini.

Sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, “kita nagtuo sa tanan nga gipadayag sa Dios, sa tanan nga gipadayag Niya karon, ug kita nagtuo nga Siya mopadayag pa og daghan nga dagko ug mahinungdanon nga mga butang kalabut sa Gingharian sa Dios” (Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:9). Ang gipasabut niini nga samtang daghan pa ang wala nato mahibaloi o masabti, anaa na ug may moabut pang mga kamatuoran sa doktrina pinaagi sa pagpadayag. Sa ubang mga tinuohan, ang mga theologians nangangkon og parehong awtoridad sa pagtudlo uban sa relihiyusong herarkiya, ug ang doktrinal nga butang daugon lang sa opinyon tali sa mga pundok. Ang uban nagsalig sa dakong panagtigom sa Tunga-tungang Kapanahunan ug sa ilang gituohan. Ang uban mihatag og gibug-aton sa gihagoan sa mga eskolar sama sa paghubad o pagsabut sa biblia. Bililhon sab kanato ang personal nga kaalam nga nagpalambo sa panabut, apan sa Simbahan karon, sama sa karaan, ang pag-establisar sa doktrina ni Kristo o pagkorihir sa doktrinal nga mga sayop nagkinahanglan sa balaang pagpadayag ngadto sa gitugahan sa Ginoo sa apostolikanhong awtoridad.2

Niadtong 1954, si Presidente J. Reuben Clark Jr., nga sakop sa Unang Kapangulohan, mipasabut unsaon sa pagpakatap ang doktrina diha sa Simbahan ug sa talagsaong buluhaton sa Presidente sa Simbahan. Kabahin sa mga sakop sa Unang Kapangulohan ug sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, miingon siya: “Kinahanglan gayud nga [atong] hinumduman nga pipila sa mga General Authority gihatagan sa espesyal nga calling; duna silay espesyal nga gasa; gi-sustain sila nga mga propeta, manalagna, ug tigpadayag, nga naghatag nila og espesyal nga espirituhanong tuga kalabut sa ilang pagpanudlo sa mga tawo. Duna silay katungod, gahum, ug awtoridad sa pagpahayag sa hunahuna ug kabubut-on sa Dios ngadto sa katawhan, ubos sa tanang gahum ug awtoridad sa Presidente sa Simbahan. Ang uban sa mga General Authority wala hatagi niining espesyal nga espirituhanong tuga ug awtoridad sa ilang pagpanudlo; sila may limitasyon, ug ang limitasyon sa ilang gahum ug awtoridad sa pagpanudlo mao sab ngadto sa ubang opisyales ug sa mga miyembro sa Simbahan, kay walay usa kanila ang espirituhanong gitugahan isip propeta, manalagna ug tigpadayag. Dugang pa, sigon sa giingon, ang Presidente sa Simbahan dunay dugang ug espesyal nga espirituhanong tuga niini nga bahin, kay siya ang Propeta, Manalagna, ug Tigpadayag sa tibuok Simbahan.”3

Unsaon sa Manluluwas sa pagpadayag sa kabubut-on ug doktrina ngadto sa mga propeta, manalagna ug tigpadayag? Siya mohimo niini pinaagi sa mga sinugo o Siya mismo. Mamulong Siya sa kaugalingon Niyang tingog o sa tingog sa Espiritu Santo—komunikasyon sa Espiritu sa espiritu nga ipahayag sa mga pulong o sa mga pagbati nga naghatag og panabut labaw sa mga pulong (tan-awa sa 1 Nephi 17:45; D&P 9:8). Siya mismo motudlo sa Iyang mga sinugo sa tinagsa o diha sa council (tan-awa sa 3 Nephi 27:1–8).

Mohulagway ko og duha gikan sa Bag-ong Tugon. Una mao ang usa ka pagpadayag ngadto sa pangulo sa Simbahan. Sa basahon sa Mga Buhat, atong makita nga ang mga Apostoles ni Kristo misangyaw sa ebanghelyo ngadto sa mga Judeo lamang, subay sa pamaagi sa pagpangalagad ni Jesus (tan-awa sa Mateo 15:24), apan karon, sa orasan sa Ginoo, panahon na sa kausaban. Sa Jope, nagdamgo si Pedro diin nakita niya ang lain-laing hayop nga gitunton sa yuta gikan sa langit sa usa ka dakong habol nga pinaagi sa upat niini ka mga kanto nga hiniktan” (Mga Buhat 10:11) ug gisugo “umihaw, ug kumaon ka” (Mga Buhat 10:13). Nagpanuko si Pedro kay ang ubang mga hayop “mahugaw” o “dili balaan” ubos sa balaod ni Moises, ug si Pedro wala sukad makasupak sa sugo sa dili pagkaon niini. Bisan pa, giingnan si Pedro sa damgo, “Ayaw paghinganlig dili balaan ang mga butang nga nahinloan na sa Dios” (Mga Buhat 10:15).

Ang kahulugan sa iyang damgo tin-aw dihang human dayon, ang pipila ka mga tawo nga gipadala sa Romanong senturyon nga si Cornelio nangabut nga naghangyo nga tudloan ni Pedro ang ilang agalon. Nakapundok si Cornelio og igong gidaghanon sa mga paryente ug mga higala, ug nagpaabut nga makadawat sa iyang mensahe, miingon si Pedro:

“Gipahibalo kanako sa Dios nga kinahanglan walay tawo nga akong paganganlan nga dili binalaan. …

“… Sa pagkatinuod naila ko nga ang Dios wala diay pinalabi sa mga tawo:

“Hinonoa nga sa matag usa ka nasud, iyang pagakahimut-an ang bisan kinsa nga magkahadlok kaniya, ug magabuhat sa matarung” (Mga Buhat 10:28, 34–35; tan-awa usab sa mga bersikulo 17–24).

“Samtang si Pedro nagsulti pa niini, ang Espiritu Santo mikunsad diha sa tanan nga nakadungog sa pulong.

“Ug ang mga magtotoong may sirkunsisyon nga nanguban kang Pedro nahingangha … nga ang gasa nga Espiritu Santo gibubo man usab diay diha sa mga Hentil.

“… Unya si Pedro miingon,

“Aduna bay makasalanta sa tubig aron dili kabautismohan sila nga nanagpakadawat sa Espiritu Santo sama kanato?” (Mga Buhat 10:44–47).

Tungod niini nga kasinatian ug pagpadayag ngadto kang Pedro, giusab sa Ginoo ang pamaagi sa Simbahan ug mipadayag og mas kompletong panabut sa doktrina ngadto sa Iyang mga disipulo. Ug ang pagsangyaw sa ebanghelyo gipakatap ngadto sa tanang katawhan.

Unya sa basahon sa Mga Buhat, dunay laing susamang paghulagway, niining panahona nagpakita sa unsang paagi ang pagpadayag sa doktrina moabut atol sa miting sa council. Ang kontrobersiya mitumaw kon ang sirkunsisyon nga ubos sa balaod ni Moises matagad ba nga sugo sa ebanghelyo ug sa Simbahan ni Kristo (tan-awa sa Mga Buhat 15:1, 5). “Ug nanagtigom ang mga apostoles ug ang mga elder aron sa pag-usisa … niining butanga” (Mga Buhat 15:6). Ang rekord bahin niini nga council dili kompleto, apan giingon nga human sa “hataas nga lantugi” (Mga Buhat 15:7), si Pedro, ang senior nga Apostol, mipahayag sa gikumpirmar sa Espiritu Santo kaniya. Gipahinumduman niya ang council nga dihang gisangyaw ang ebanghelyo ngadto sa walay sirkunsisyon nga mga Hentil sa balay ni Cornelio, nadawat nila ang Espiritu Santo sama sa nasirkunsisyon sa nakabig nga mga Judeo. Ang Dios, miingon siya, “tali kanato ug kanila Siya wala maghimog kalainan, sanglit gihinloan man niya ang ilang kasingkasing pinaagi sa pagtuo.

“Nan, karon, nganong inyo mang tintalon ang Dios pinaagi sa pagsangon ug yugo diha sa liog sa mga tinun-an, sa yugo nga bisan ang atong mga ginikanan ug bisan gani kita wala makahimo sa pagpas-an?

“Apan kita nagatuo nga kita maluwas pinaagi sa grasya sa Ginoong Jesus maingon man sab nila” (Mga Buhat 15:9–11; tan-awa usab sa bersikulo 8).

Pagkahuman nga si Pablo, Bernabe, ug tingali ang uban namulong sa pagsuporta sa pahayag ni Pedro, gihangyo ni Santiago nga ang desisyon maimplementar pinaagi sa sulat, ug ang council “nagkahiusa” (Mga Buhat 15:25; tan-awa usab sa mga bersikulo 12–23). Sa sulat nga nagpahibalo sa ilang desisyon, ang mga Apostoles miingon, “Kay gipakamaayo sa Espiritu Santo, ug namo” (Mga Buhat 15:28), o sa laing pagkasulti, miabut kini pinaagi sa balaang pagpadayag sa Espiritu Santo.

Kining sama nga mga sumbanan gisunod karon sa gipahiuli nga Simbahan ni Jesukristo. Ang Presidente sa Simbahan mopahibalo o mopasabut sa mga doktrina basi sa gipadayag kaniya (tan-awa sa, alang sa pananglitan sa, D&P 138). Ang doktrinal nga pagpasabut moabut usab pinaagi sa hiniusa nga council sa Unang Kapangulohan ug sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles (tan-awa sa, pananglitan sa, Opisyal nga Pahayag 2). Ang deliberasyon sa council sagad maglakip sa pagtimbang-timbang sa mga kasulatan, sa mga pagtulun-an sa mga lider, ug o sa nangagi nga gipanghimo sa Simbahan. Apan sa katapusan, sama sa Simbahan sa Bag-ong Tugon, ang tuyo dili lang ang panag-uyon tali sa council apan ang pagpadayag gikan sa Dios. Proseso kini nga naglakip sa katarungan ug hugot nga pagtuo aron maangkon ang hunahuna ug kabubut-on sa Ginoo.4

Sa samang higayon kinahanglang hinumduman nga dili tanang pahayag nga gihimo sa usa ka lider sa Simbahan, kaniadto o karon, maglangkob gayud og doktrina. Nasabtan na sa Simbahan nga ang pahayag nga himoon sa usa ka lider sa usa ka okasyon sagad magrepresentar sa personal, bisan maayo ang tuyo, opinyon, wala magpasabut nga opisyal kini nga para gayud sa tibuok Simbahan. Si Propeta Joseph Smith mitudlo nga ang “propeta [usa] ka propeta kon siya naglihok sa sama niini.”5 Si Presidente Clark, miingon kaniadto, nakaobserbar:

“Ingon niini ang istorya nga giasoy sa akong amahan sa gamay pa ko, wala ko kabalo sa unsang awtoridad, apan ingon niini. Ang iyang istorya mao nga atol sa kahinam sa pagpangabut sa [Johnston’s] Army, si Brother Brigham nagsangyaw sa mga tawo sa pagkabuntag nga miting sa sermon nga nagpakita’g pagsupak sa nagsingabut nga army ug mipahayag sa tuyo nga pagsupak ug pagpabalik kanila. Sa pagkahapon nga miting mibarug siya ug miingon nga si Brigham Young namulong ganinang buntag, apan karon ang Ginoo ang mamulong. Dayon namulong siya, ang tuno sa mensahe sukwahi sa pagkabuntag nga pagpamulong. …

“… Ang Simbahan masayud pinaagi sa pagpamatuod sa Espiritu Santo nga ihatag sa mga miyembro kon ang Kaigsoonan namulong ba nga giaghat sa ‘Espiritu Santo’; ug sa kaulahian kana nga kahibalo ipakita.”6

Si Propeta Joseph Smith mikumpirmar sa importante nga papel sa Manluluwas sa atong doktrina pinaagi sa maayong mga pulong: “Ang sukaranang mga baruganan sa atong relihiyon mao ang pagpamatuod sa mga Apostoles ug Propeta, kabahin ni Jesukristo, nga Siya namatay, gilubong, ug mibangon sa ikatulong adlaw, ug mikayab sa langit; ug ang uban pang butang kabahin sa atong relihiyon mga sumpay lamang niini.”7 Ang pagpamatuod ni Joseph Smith nga si Jesus buhi, “kay [siya] nakakita kaniya, gani diha sa tuo nga kilid sa Dios; ug [siya] nakadungog sa tingog nga nagpamatuod nga siya mao ang Bugtong Anak sa Amahan” (D&P 76:23; tan-awa usab sa bersikulo 22). Mohangyo ko sa tanang makadungog o makabasa niini nga mensahe sa pagpangita sa sama nga saksi sa pagkabalaan sa Pag-ula, ug Pagkabanhaw ni Jesukristo. Dawata kana nga doktrina pinaagi sa paghinulsol, pagpabunyag, pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo ug sa tibuok ninyong kinabuhi magsunod sa mga balaod ug pakigsaad sa ebanghelyo ni Jesukristo.

Samtang nagsingabut ang atong pagsaulog sa Pagkabanhaw, mosaksi ako nga si Jesus sa Nazareth mao ang Anak sa Dios, ang Mesiyas sa karaang panagna. Siya ang Kristo kinsa nag-antus a Getsemani, namatay sa krus, gilubong, ug sa pagkatinuod nabuhi pag-usab sa ikatulong adlaw. Siya ang nabanhaw nga Ginoo, pinaagi Kaniya tanan kita mabanhaw ug matubos ug mahimaya didto sa Iyang langitnong gingharian. Mao kini ang atong doktrina, nagmatuod sa nag-unang mga tugon ni Jesukristo ug gibag-o sa atong panahon. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.