2010–2019
Karon ang Panahon sa Pagtindog ug Pagpakita!
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Karon ang Panahon sa Pagtindog ug Pagpakita!

Isip mga anak sa Dios, natawo kamo nga mogiya.

Sa bintana sa akong opisina sa Young Women, nindot kaayo tan-awon ang Templo sa Salt Lake. Kada adlaw makita nako si anghel Moroni nagtindog ibabaw sa templo isip sanag nga simbolo sa iyang pagtuo ug sa ato. Gusto ko si Moroni kay, sa nagkabati nga katilingban, nagpabilin siyang putli ug tinuod. Siya ang akong bayani. Nagtindog siyang nag-inusara. Gibati kong nagbarug siya sa tumoy sa templo karon, nagtawag nato sa pagbaton og kaisug, sa paghinumdom kinsa kita, ug sa pagsulod sa templo nga takus—sa “pagtindog,”1 sa pagbarug ibabaw sa kalibutanong hugyaw, ug, sa gipanagna ni Isaias, “Umari … sa bukid sa Ginoo”2—ang balaang templo.

Nagpundok dinhi karon ang mga piniling anak nga mga babaye sa Ginoo. Walay mas gamhanang pundok nga nagbarug sa kamatuoran ug katarung sa tibuok kalibutan kay sa batan-ong mga babaye ug mga kababayen-an sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Nakita nako ang inyong kahamili ug nasayud sa inyong balaanong pagkatawo ug destinasyon. Nagpaila kamo sa inyong kaugalingon didto sa kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta. Gidala sa inyong kaliwatan ang pakigsaad ug mga saad. Napanunod ninyo ang espirituhanong mga kinaiya sa matinud-anong mga patriyarka nga si Abraham, Isaac ug Jacob. Usa ka propeta sa Ginoo mitawag kaninyong magpundok dinhing gabhiona isip “usa ka mahayag nga paglaum”3 sa umaabut. Ug uyon ko! Sa mahagitong kalibutan, ang inyong kahayag sanag nga nagdan-ag. Sa tinuod, kini ang mga panahon nga dili gayud malimtan.”4 Kini ang inyong mga adlaw, ug karon ang panahon nga ang batan-ong mga babaye bisan asa motindog ug mopakita, ang inyong kahayag mao ang sukaranan alang sa tanan nga mga nasud.”5

“Ang sumbanan maoy usa ka sukdanan nga matino ang ka eksakto o kahingpit”.6 Kita ang sumbanan sa kabalaan nga tan-awon sa tanang kalibutan! Ang bag-ong giusab nga Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan nga booklet dili lang may mga sumbanan sa pagpuyo sa husto apan sa gisaad nga mga panalangin kon buhaton ninyo kini. Ang mga pulong nga nia niining importanting booklet mga sumbanan alang sa kalibutan, ug ang pagpuyo niining mga sumbanan makatudlo ninyo unsay buhaton nga mas mahisama sa Manluluwas ug magmalipayon niining nagkangitngit nga kalibutan. Ang pagsunod sa mga sumbanan niini nga booklet motabang ninyong maangayan kanunay sa pakig-uban sa Espiritu Santo. Ug sa kalibutan nga inyong gipuy-an, kinahanglan ninyo kana nga pakig-uban sa paghimo og malisud nga mga desisyon nga motino sa inyong umaabut nga kalampusan ug kalipay. Ang pagsunod niining mga sumbanan motabang kaninyo nga angayang mosulod sa balaang mga templo ug didto modawat sa mga panalangin nga naghulat samtang kamo naghimo ug nagsunod sa sagradong mga pakigsaad.7

Sa gamay pa ang among anak nga babaye, nga si Emi, ganahan siyang maniid sa akong pagpangandam sa pagsimba. Human magtan-aw sa akong naandan, manudlay ug magsinina na siya, ug mohangyo nga magpabutang og “pasanag” Ang “pasanag” nga gipasabut niya mao ang pilit, nga cream nga akong gigamit sa pagpugong sa pagpangunot. Sigon sa hangyo, butangan nako ang mga aping ug ngabil ni Emi, dayon mopahiyom siya ug moingon, “Karon andam na ta sa paglakaw! Ang wa hibaw-i ni Emi mao nga daan na siya nga may “kasanag”. Misanag ang iyang nawong kay siya putli, inosente, buotan. Naa niya ang Espiritu, ug kini misanag.

Nanghinaut kong ang kada batan-ong babaye nga nia karong gabhiona mahibalo ug makasabut nga ang inyong kaanyag—inyong “kasanag”—dili tungod sa make up, sanag nga cream, o sa bag-ong sinina o estilo sa buhok. Anaa kini sa inyong personal nga kaputli. Kon sundon ninyo ang mga sumbanan ug kanunayng maangayan sa pakig-uban sa Espiritu Santo, makabaton kamo og gamhanang kusog sa kalibutan. Ang inyong ehemplo, bisan ang kahayag sa inyong mga mata, moimpluwensya sa uban nga makakita sa inyong “kasanag,” ug gusto nilang masama ninyo. Asa ninyo kuhaa kining kahayag? Ang Ginoo mao ang kahayag, “ug ang espiritu naglamdag sa matag tawo pinaagi sa kalibutan, nga nagpatalinghog sa tingog sa Espiritu.”8 Ang balaang kahayag naa sa inyong mga mata ug panagway kon magpaduol kamo sa inyong Langitnong Amahan ug sa Iyang Anak, si Jesukristo. Ingon niana ang pag-angkon sa “kasanag”! Ug ingon nga makita ninyong tanan, ang “sanag nga cream” wala gyud moepekto sa akong pagpangunot!

Ang tawag nga “tindog ug pakita” tawag sa kada usa ninyo sa paggiya sa kalibutan sa dakong kawsa—sa pagpataas sa sumbanan—ug paggiya ning henerasyon sa hiyas, kaputli, ug katakus sa templo. Kon nagtinguha mo sa paghimo’g kalainan sa kalibutan. kinahanglang lahi kamo sa kalibutan. Balikon nako ang mga pulong ni Presidente Joseph F. Smith, kinsa misulti sa kababayen-an sa iyang panahon: “Dili angay alang kaninyo nga pagadumalaon sa [batan-ong] mga babaye sa kalibutan; angay alang kaninyo nga kamo ang modumala … sa [batan-ong] mga babaye sa kalibutan, nga mao ang … magpaputli sa mga anak sa tawo.”9 Kini nga mga pulong nagpabiling tinuod karon. Isip anak nga mga babaye sa Dios, natawo kamo nga modumala.

Sa kalibutan nga atong gipuy-an, ang inyong abilidad sa pagdumala nagkinahanglan og giya ug kanunayng pakig-uban sa Espiritu Santo nga mosulti ninyo “sa tanang mga butang nga kinahanglan ninyong buhaton”10 samtang miila ug misalig sa Iyang paggiya ug mga pag-aghat. Tungod kay ang Espiritu Santo dili mopuyo sa hugaw nga mga tawo, kada usa mosuta sa atong mga nabatasan ug kasingkasing. Kitang tanan kinahanglang mag-usab—maghinulsol. Sama sa gisulti sa amahan ni Haring Lamoni diha sa Basahon ni Mormon, “Ako mobiya sa tanan nakong mga sala aron makaila kanimo.”11 Kita andam ba sa pagbuhat sa ingon?

Ang pundok sa kabatan-onan sa Queen Creek, Arizona, determinadong “motindog ug mopakita” ug modumala sa kabatan-onan sa ilang komunidad sa pagsunod sa mga sumbanan diha sa Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan. Kada usa nila misulat sa ilang journal sa gituohan nilang maoy nakapugong sa ilang kalamboan o sa butang nga gusto nilang usbon sa ilang kinabuhi, ug sa tinuoray mikalot sila og lungag. Nag-abut sila, gigisi ang pahina sa journal ug gilabay sa lungag sa yuta sama sa gibuhat sa katawhan ni Ammon sa Basahon ni Mormon ngadto sa ilang mga hinagiban sa gubat.12 Dayon gilubong kadtong mga pahina, ug anang adlawa mihimo sila og pasalig sa pag-usab. Naghinulsol sila. Determinado silang motindog!

May kinahanglan bang usbon sa inyong kinabuhi? Mahimo ninyo kini. Makahinulsol mo tungod sa walay katapusang pag-ula sa Manluluwas. Gihimo Niya kini alang nimo ug nako nga mag-usab, nga maputli ug malimpyo pag-usab, ug masama Kaniya. Ug misaad Siya nga kon atong buhaton, dili na Siya mohinumdom sa atong mga sala ug sayop.13

Usahay daw imposible nga magpabiling mahayag. Masugatan ninyo ang daghang hagit nga makapahanap sa tinubdan sa tanang kahayag, nga mao ang Manluluwas. Usahay ang dalan lisud, gani usahay baga nga gabon makapahanap sa kahayag. Ingon ana ang hitabo sa batan-ong babaye nga ginganlan og Florence Chadwick. Sa edad nga 10, nadiskubrehan ni Florence nga siya maayong molangoy. Gilangoy niya ang English Channel sa record time nga 13 ka oras ug 20 minutos. Gusto si Florence og hagit, ug misulay siya og langoy gikan sa baybayon sa California ug Isla sa Catalina—mga 21 ka milya (34 km). Ning langoya gikapoy siya human sa 15 ka oras. Baga nga gabon mitabon nga hanap tan-awon ang baybayon. Ang iyang inahan miuban niya sa sakayan, ug misulti si Florence sa inahan nga tingali og dili siya makahuman. Ang iyang inahan ug ang trainer miawhag niya sa pagpadayon, apan gabon ra ang iyang makita. Giundangan niya ang paglangoy, apan sa diha na sa sakayan, nadiskubrehan niyang usa na lang diay unta ka milya (1.6 km) ang nahibilin padulong sa baybayon. Gi-interbyu siya ug gipangutana nganong giundangan niya ang paglangoy, mitug-an siya nga dili ang bugnaw nga tubig o ang distansya. Miingon siya, “nabuntog ko sa gabon.”14

Pagkataud-taud gisulayan na sab niya sa paglangoy, ug diha na usab ang bagang gabon. Apan ning higayona, siya mipadayon ug malampusong miabut sa baybayon. Dihang gipangutana siya unsay mihimo sa kalainan, miingon siyang gihunahuna niya ang imahe sa baybayon diha sa bagang gabon ug hangtud sa pagkahuman sa iyang langoy.15

Ni Florence Chadwick, ang baybayon mao ang iyang tumong. Sa kada usa nato, ang templo mao ang atong tumong. Mga kabatan-onan pagpabiling may tumong. Ayaw wad-a ang inyong mga tumong. Ayaw tuguti ang bagang gabon sa moral nga kahugaw ug ang makapalinga nga mga tingog sa kalibutan mopugong sa pagkab-ut sa inyong mga tumong, pagsunod sa mga sumbanan, pagpahimulos sa pakig-uban sa Espiritu Santo, ug pagkahimong takus nga mosulod sa balaang mga templo. Ipabilin nga ang panan-awon sa templo—balaang balay sa Manluluwas—kanunay sa inyong mga kasingkasing ug hunahuna.

Daghang semanang milabay didto ko sa celestial nga lawak sa Templo sa Reno Nevada. Ang kahayag nga midan-ag sa lawak hayag ug misamot tungod sa kristal nga kandelabra, nga mianinag diha sa mga kinulit nga mibanwag bisan asa. Nahingangha ko samtang nakaamgo nga ang Manluluwas mao “ang kahayag ug kinabuhi sa kalibutan,”16 nga ang Iyang kahayag huptan gayud nato ug idan-ag. Kita ang gagmayng kristal nga nagdan-ag sa Iyang kahayag, ug aron mahitabo kana, kinahanglang limpyo kita ug walay abug sa kalibutan. Samtang didto ko sa templo nianang adlawa, nadungog nako pag-usab sa akong hunahuna ang tawag ni Moroni—anak nga mga babaye sa Zion. Pagmata, ug bangon gikan sa abug.”17 “Ug ayaw paghikap sa dautan nga gasa, ni sa mahugaw nga butang.”18 “Pagmata ug bangon … , ug isul-ob ang imong matahum nga mga saput, O anak nga babaye sa Zion … , nga ang pakigsaad sa Amahan sa Kahangturan diin Siya mihimo nganha kanimo, O balay ni Israel, mahimo nga matuman.”19

Ang gisaad nga mga panalangin sa templo dili lamang alang kanimo apan sa tanang henerasyon. Samtang kamo nagtumong sa templo, ang inyong impluwensya sa kaayo molapas sa panahon ug dapit, ug ang inyong gibuhat alang sa nangamatay mao ang katumanan sa panagna!

Sa miaging kinatibuk-ang komperensya, giganahan kong naminaw ni Elder David A. Bednar nga nagdapit ninyo nga makugihong maghimo sa inyong family history ug buhat sa templo alang niadtong nangamatay nga wala ang mga panalangin sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo.20 Sa iyang pagdapit ninyo, mikuba ang akong dughan. Sa Doktrina ug mga Pakigsaad atong mabasa nga ang “ubang pinili nga espiritu kinsa gitagana sa pagtungha diha sa kahingpitan sa panahon sa pag-apil sa pagpahiluna sa sukaranan sa dakong buluhaton sa ulahing mga adlaw, lakip sa pagbuhat … sa mga templo ug sa pagbuhat diha sa mga ordinansa alang sa katubsanan sa mga patay.”21 Kini inyong adlaw ug ang inyong buluhaton nagsugod! Karon ang panahon nga magpakatakus ug magkuha og rekomend sa templo. Sa inyong paghimo ning buluhaton, mahimo kamong manluluwas sa Bungtod sa Zion.22

Miingon si Elder Russel M. Nelson bahin ninyo, “Ang impluwensya sa batan-ong mga babaye sa Simbahan, sama sa natulog nga higante, momata, motindog, ug modasig sa lumulupyo sa yuta ingon og gamhanang kusog sa katarung.”23 Mga batan-ong babaye, tindog ug pahiluna sa dapit sa mahimayaong mga hitabo nga moumol sa inyong ugma ug kaugmaon sa kalibutan. Karon ang panahon!

“Ibabaw sa bukid, bandila mikayab. Hangad kanasuran; nanawag sa tanan”!24 Mga kabatan-onan, kamo ang bandila! Pagmahiyason ug pagmaputli, tinguhaa ang pakig-uban sa Espiritu Santo, ilubong ang inyong mga sala ug kalapasan, hupti ang inyong tumong ug ayaw tuguti ang gabon sa mortal nga kahugaw mopahanap sa inyong mga tumong. Magpakatakus sa pagsulod sa templo karon. Ipakita ang inyong “kasanag”! Nagpamatuod ko sa tibuok kong kasingkasing nga buhi ang Dios ug Siya molamdag sa atong mga kinabuhi samtang mopaduol kita sa Iyang Hinigugma nga Anak—Manluluwas, si Jesukristo. Ug nag-ampo ko nga, sama kang Moroni, kita “motindog ug mopakita, aron ang [atong] kahayag mao ang usa ka sukaranan alang sa tanang mga nasud”!25 Sa pangalan ni Jesukristo, amen.