2010–2019
Nakabig sa Iyang Ebanghelyo pinaagi sa Iyang Simbahan
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Nakabig sa Iyang Ebanghelyo pinaagi sa Iyang Simbahan

Ang katuyoan sa Simbahan mao ang pagtabang kanato sa pagsunod sa ebanghelyo.

Gimahal nako ang ebanghelyo ni Jesukristo ug Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Usahay magkabali nato paggamit ang termino nga ebanghelyo ug Simbahan, apan dili kini pareho. Hinoon, konektado kini, ug kinahanglan nato ang duha.

Ang ebanghelyo plano sa Dios diin kita, may oportunidad nga madawat ang tanan nga aduna ang Amahan (tan-awa sa D&P 84:38). Gitawag kini og kinabuhing dayon ug “ang labing mahinungdanon sa tanan nga mga gasa sa Dios” (D&P 14:7). Ang kasinatian dinhi sa yuta importanting bahin sa plano —panahon sa pagpalambo og pagtuo (tan-awa sa Moroni 7:26), paghinulsol (tan-awa sa Mosiah 3:12), ug pakig-uli ngadto sa Dios (tan-awa sa Jacob 4:11).

Tungod sa atong mortal nga kahuyang ug sa “katugbang sa tanan nga mga butang” (2 Nephi 2:11) makapalisud niining kinabuhia ug tungod dili kita makahinlo sa atong sala nga kita ra, gikinahanglan ang Manluluwas. Dihang si Elohim, ang Dios sa Kahangturan ug Amahan sa tanan natong espiritu, mipresentar sa Iyang plano sa kaluwasan, adunay usa kanato ang miingon, “Ania ako, ipadala ako” (Abraham 3:27). Iyang ngalan mao si Jehova.

Natawo sa Langitnong Amahan, sa pisikal ug espiritwal, Siya dunay gahum sa pagbuntog sa kalibutan. Natawo sa yutan-ong inahan, mobati Siya og sakit ug pag-antus sa mortalidad. Ang halangdong Jehova ginganlan usab og Jesus ug gitawag og Kristo, buot ipasabut ang Mesiyas o Usa nga Dinihogan. Ang labing importanting nabuhat Niya mao ang Pag-ula, diin si Jesukristo “nakatugkad sa tanan nga mga butang” (D&P 88:6), mihimong posible Kaniya sa pagtubos natong tanan.

Ang Simbahan gitukod ni Jesukristo atol sa pangalagad Niya sa yuta, “tinukod ibabaw sa patukoranan nga mao ang mga apostoles ug mga propeta” (Mga Taga-Efeso 2:20). Niining, “kahingpitan sa panahon” (D&P 128:18), gipahiuli sa Ginoo, unsay gisulti kang Propeta Joseph Smith, “Ako motukod og simbahan pinaagi sa imong kamot” (D&P 31:7). Si Jesukristo ang pangulo sa Iyang Simbahan, girepresentar sa mga propeta nga naghupot sa awtoridad sa pagka-apostol.

Talagsaon kini nga Simbahan. Ang organisasyon, epektibo, ug hingpit nga kaayo gitahud sa tanan nga sinserong nagtinguha nga makasabut niini. Ang Simbahan dunay mga programa para sa mga bata, mga batan-on, mga lalaki, ug mga babaye. Daghang nindot nga mga meetinghouse nga sobra sa 18,000. Talagsaong mga templo—karon 136—nagkatap sa yuta, nga dunay 30 nga gitukod pa o gipahibalo na. Ang pwersa sa full-time nga mga misyonaryo sobra sa 56,000, mga batan-on ug edaran, nagserbisyo sa 150 ka nasud. Ang tibuok kalibutan nga humanitarian nga buhat sa Simbahan talagsaong pagpakita sa kabuotan sa atong mga miyembro. Ang atong welfare nag-amuma sa atong mga miyembro ug nag-awhag og pagpaningkamot sa kaugalingon nga dili hitupngan bisan asa. Sa Simbahan kita adunay mga lider nga walay sweldo ug pundok sa mga Santos kinsa andam nga moserbisyo sa usag usa sa dalaygong paagi. Walay sama niini nga Simbahan sa tibuok kalibutan.

Pagkatawo nako, nagpuyo mi sa gamayng payag sa nataran sa dakong meetinghouse sa Simbahan, ang Honolulu Tabernacle. Mangayo ko og pasaylo sa akong mga higala sa Presiding Bishopric, kinsa nagdumala sa mga pasilidad sa Simbahan, apan sa bata pa ko sige ko og katkat ug suong bisan asa nianang dapita, gikan sa ilawom sa puno sa tubig nga pool ngadto sa ibabaw sa sulod sa sinug-an nga tore. Mokapyot pa gani mi (morag Tarzan) sa taas nga bagon sa dakong kahoy nga banyan nga naa sa lugar.

Ang Simbahan importante kaayo namo. Pirme mi magmiting, mas daghan pa gani kay sa karon. Motambong mi og Primary kada Huwebes sa hapon. Ang miting sa Relief Society kada Martes sa buntag. Ang Mutual sa mga batan-on kada Miyerkules sa gabii. Ang Sabado para sa mga kalihokan sa ward. Ma-Dominggo, ang mga lalaki moadto sa priesthood miting sa buntag. Inigka-udto motambong mi og Sunday School. Dayon sa gabii mobalik mi para sa sakrament miting. Sa pag-adto-ngari ug mga miting, ang among panahon daw nahurot sa kalihokan sa Simbahan tibuok Dominggo ug sa laing adlaw sa semana.

Gimahal man nako ang Simbahan, panahon kadto sa pagkabata nga, sa unang higayon, gibati nako nga dunay mas importante pa. Sa singko anyos pa ko, dakong komperensya ang gipahigayon sa tabernakulo. Nanglakaw kami sa dalan sa among gipuy-an ug ngadto sa gamayng taytayan paingon sa meetinghouse ug milingkod sa ika-10 nga row sa dakong chapel. Ang nagdumala ug namulong sa miting si David O. McKay, ang Presidente sa Simbahan. Wala koy mahinumduman sa iyang gisulti, apan klaro kaayo ang akong nakita ug gibati. Si Presidente Mckay nagsul-ob og kolor gatas nga sinina ug, ang iyang kuluton nga puting buhok, nindot kaayong tan-awon. Tradisyon sa isla, nagsul-ob siya og garland nga puno sa bulak. Sa iyang pagsulti, gibati nako ang gahum ug labihan ka personal. Sa kaulahian akong nasabtan nga kadto ang gahum sa Balaang Espiritu. Nanganta kami sa panapos nga himno.

Kinsay sa Dios? Kinsa?

Karon ipakita.

Kita mangutana:

Kinsay sa Dios? Kinsa?

(“Who’s on the Lord’s Side?” Hymns, nu. 260)

Sa mga pulong nga gikanta sa hapit 2,000 ka tawo apan ang pangutana daw para lang nako, gusto kong mobarug og moingon, “Ako!”

Ang uban naghunahuna nga ang kaaktibo diha sa Simbahan ang labing importanting tumong. Anaa diha ang kakuyaw. Posible nga aktibo sa Simbahan apan dili kaayo aktibo sa ebanghelyo. Akong ipasabut: ang kaaktibo diha sa Simbahan nindot kaayo nga tumong; apan, dili kini paigo. Ang kaaktibo diha sa Simbahan usa ka pagpakita sa atong espiritwal nga tinguha. Kon motambong kita sa mga miting, motuman sa mga responsibilidad sa Simbahan, ug moserbisyo sa uban, makita kini sa kadaghanan.

Sa pagtandi, ang mga butang sa ebanghelyo sagad dili makita ug lisud sukdon, apan mas mahinungdanon kini sa kahangturan. Pananglitan, unsa gayud ka dako ang atong pagtuo? Unsa kita ka mahinulsulon? Unsa ka mahinungdanon ang mga ordinansa sa atong kinabuhi? Unsa kita ka focus sa atong mga pakigsaad?

Akong usbon: gikinahanglan nato ang ebanghelyo ug ang Simbahan. Gani, ang katuyoan sa Simbahan mao ang pagtabang kanato sa pagsunod sa ebanghelyo. Maghunahuna kita kanunay: Sa unsang paagi nga ang tawo aktibo kaayo sa Simbahan sa batan-on pa ug dili na aktibo kon mahingkod na? Sa unsang paagi nga ang hamtong nga kanunayng nagsimba ug nagserbisyo mihunong na og mosimba? Sa unsang paagi nga ang tawo nga nasilo sa lider o laing miyembro mitugot niana nga mohunong sa ilang pagkaaktibo sa Simbahan? Tingali ang rason mao nga sila wala pa kaayo makabig sa ebanghelyo—ang mga butang sa kahangturan.

Mosugyot ko og tulo ka importanting paagi nga himoong pundasyon ang ebanghelyo:

  1. Palapdan ang atong panabut sa Dios. Ang kasayuran ug paghigugma sa tulo ka sakop sa Dios nga Kapangulohan importante kaayo. Mahunahunaong mag-ampo sa Amahan, sa ngalan sa Anak, ug mangayo og giya sa Espiritu Santo. Inubanan ang pag-ampo sa makanunayong pagtuon ug mapainubsanong pamalandong padayon sa pag-ugmad og dili matarug nga pagtuo kang Jesukristo. “Kay unsaon pagkasayud sa usa ka tawo sa agalon … kinsa usa ka dili kaila ngadto kaniya, ug layo gikan sa mga lawom nga mga pagbati ug katuyoan sa iyang kasingkasing?” (Mosiah 5:13).

  2. Focus sa mga ordinansa ug mga pakigsaad. Kon dunay importanting mga ordinansa nga angayng ipahigayon sa inyong kinabuhi, pangandam og maayo sa pagdawat niini. Kinahanglan ang disiplina sa pagtuman sa atong mga pakigsaad, gamiton ang sinemanang gasa sa sakrament. Daghan nato ang wala mausab sa makalimpyong gahum niini tungod sa kakulang sa atong pagtahud niining balaang ordinansa.

  3. Ihiusa ang ebanghelyo sa Simbahan. Samtang kita nag-focus sa ebanghelyo, ang Simbahan mahimong dakong panalangin sa atong kinabuhi. Sa pagtambong nato sa miting nga andam sa “pagpangita sa pagtulun-an, gani pinaagi sa pagtuon ug usab pinaagi sa hugot nga pagtuo” (D&P 88:118), ang Balaang Espiritu maoy motudlo nato. Kon motambong kita aron malingaw, sagad masagmuyo kita. Si Presidente Spencer W. Kimball kausa gipangutana, “Unsay imong buhaton kon anaa ka sa laay nga sakrament miting?” Iyang tubag: “Wala ko kahibalo. Wala pa ko kasulay” (gikutlo ni Gene R. Cook, sa Gerry Avant, “Learning Gospel Is Lifetime Pursuit,” Church News, Mar. 24, 1990, 10).

Atong tinguhaon unsay nahitabo human ang Ginoo miadto sa Bag-ong Kalibutan ug mitukod sa Iyang Simbahan. Sa kasulatan mabasa “Ug nahinabo nga sa ingon sila [nagpasabut Iyang mga disipulo] misangyaw ngadto sa tanan nga mga katawhan ni Nephi, ug misangyaw sa ebanghelyo ni Kristo ngadto sa tanan nga mga katawhan diha sa ibabaw sa yuta; ug sila nakabig ngadto sa Ginoo, ug nagkahiusa ngadto sa simbahan ni Kristo, ug sa ingon ang mga katawhan niana nga kaliwatan gipanalanginan” (3 Nephi 28:23).

Gusto sa Ginoo nga ang mga miyembro sa Iyang Simbahan hingpit nga makabig sa Iyang ebanghelyo. Kini lamang ang siguradong paagi nga dunay espirituhanong kaluwasan karon ug kalipay sa hangtud. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.