2010–2019
Sa Atong Pagtapos Niini nga Komperensya
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Sa Atong Pagtapos Niini nga Komperensya

Hinaut hinuktukan ninyo ang mga kamatuorang nadungog, ug makapahimo ninyong mas maayo kay sa wala pa magsugod ang komperensya.

Puno ang akong kasingkasing sa atong pagtapos niini nga komperensya. Kita napanalanginan pag-ayo samtang kita naminaw ngadto sa mga tambag ug mga pagpamatuod niadtong namulong kanato. Tingali mouyon mo uban nako nga gibati nato ang Espiritu sa Ginoo samtang natandog ang atong kasingkasing ug nalig-on ang atong pagpamatuod.

Sa makausa natagamtaman nato ang maanindot nga musika, nga nakapanindot sa kada sesyon sa komperensya. Akong ipadayag ngadto sa tanang kinsa mipakigbahin sa ilang mga talento.

Kinasingkasing kong nagpasalamat sa tanang namulong kanato ingon man sa mihalad sa pag-ampo sa matag sesyon.

Dunay mitabang nga daghang tawo nga ang ilang trabaho dili o dili kaayo nato makita atol sa matag komperensya. Dili nato mahimo kini nga mga sesyon kon wala ang ilang tabang. Sila usab akong pasalamatan.

Nasayud ako nga moapil mo nako sa pagpasalamat niadtong mga kaigsoonan nga na-release niini nga komperensya. Mingawon kita kanila. Ang ilang kontribusyon sa buhat sa Ginoo daghan kaayo ug mabatyagan kini sa mga henerasyong moabut.

Gipaluyohan usab nato, pinaagi sa pagpataas sa mga kamot, mga kaigsoonan nga gitawag sa bag-ong mga posisyon atol niini nga komperensya. Gusto namo nga ipahibalo nila nga naghinam-hinam kami nga makigtrabaho nila sa kawsa sa Ginoo. Gitawag sila pinaagi sa inspirasyon sa langit.

Kita dunay dili ordinaryo nga sibya sa komperensya, miabut ngadto sa mga kontinente ug sa mga kadagatan sa mga tawo bisan asa. Bisan og layo kami gikan kaninyo, gibati namo ang inyong espiritu ug dedikasyon, ug mopadala sa among gugma ug pasalamat kaninyo bisan asa man kamo.

“Pagkabulahan nato, mga kaigsoonan, nga napahiuli ang ebanghelyo ni Jesukristo sa atong kinabuhi ug sa atong kasingkasing. Naghatag kini og tubag sa importanting mga pangutana sa kinabuhi. Nakahatag kini og kahulugan ug katuyoan ug paglaum sa atong mga kinabuhi.

Kita nagpuyo sa mga panahon sa kasamok. Akong ipaniguro ninyo nga ang atong Langitnong Amahan naghunahuna sa mga hagit nga atong giatubang. Gihigugma ta Niya ug nagtinguha sa pagpanalangin ug pagtabang nato. Hinaut nga mag-ampo kita Kaniya, sama sa Iyang gipahimangno sa pag-ingon, “Pag-ampo sa kanunay, ug Ako mobu-bu sa akong Espiritu diha kanimo, ug daghan ang imong panalangin—oo, gani labaw pa sa mga bahandi sa kalibutan nga imong naangkon ug sa kadautan nga gidala niini.”1

Akong mahal nga kaigsoonan, hinaut nga ang inyong mga panimalay mapuno sa gugma ug pagtahud ug uban sa espiritu sa Ginoo. Higugmaa ang inyong pamilya. Kon may panagsumpaki o panagbingkil tali kaninyo, moawhag ko nga sulbara kini. Miingon ang Manluluwas:

“Walay panaglalis taliwala kaninyo. …

“Kay sa pagkatinuod, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, siya nga may espiritu sa panagbingkil dili gikan kanako apan gikan sa yawa, kinsa mao ang amahan sa panagbingkil, ug siya nagkutaw sa mga kasingkasing sa mga tawo sa panagbangi uban ang kasuko sa usag usa.

“[Apan] tan-awa, kini dili mao ang akong doktrina … ; apan kini mao ang akong doktrina, nga ang ingon niini nga mga butang pagahunungon.”2

Isip ubos ninyong sulugoon, sublion nako ang mga pulong ni Haring Benjamin ngadto sa iyang katawhan, miingon siya:

“Ako wala magsugo kaninyo … maghunahuna nga ako sa akong kaugalingon labaw kay sa usa ka tawo nga mortal.

“Apan ako sama sa inyong mga kaugalingon, ilawom sa tanan nga matang sa mga kahuyang sa lawas ug hunahuna; apan ako gipili … sa kamot sa Ginoo … ug giampingan ug gipanalipdan sa iyang dili hitupngan nga gahum, nga makaalagad kaninyo uban sa tanan nga gahum, hunahuna ug kusog diin gihatag sa Ginoo ngari kanako.”3

Akong kaigsoonan, kinasingkasing kong nagtinguha sa paghimo sa kabubut-on sa Dios ug pagserbisyo Kaniya ug kaninyo.

Sa atong pagbiya niini nga komperensya, akong ihatag kaninyo ang mga panalangin sa langit sa matag usa kaninyo. Hinaut kamong lagyo sa inyong panimalay makapauli nga luwas. Hinaut hinuktukan ninyo ang mga kamatuorang nadungog, ug makapahimo ninyong mas maayo kay sa wala pa ang komperensya magsugod mga duha ka adlaw ang nakalabay.

Hangtud magkita kita pag-usab sa unom ka bulan, mangayo ko nga mainyo ang mga panalangin sa Ginoo ug, natong tanan, pinaagi sa Iyang balaang pangalan—nga si Jesukristo, atong Manluluwas ug Manunubos—amen.