2010–2019
Mga Hagit nga Buntugon
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Mga Hagit nga Buntugon

Kon kita may hugot nga pagtuo diha kang Jesukristo, ang pinakalisud ug pinakasayon sa kinabuhi mahimong panalangin.

Nakadungog ko ni Presidente Spencer W. Kimball, sa komperensya, nga naghangyo sa Ginoo nga hatagan siya og mga hagit nga buntugon. Siya miingon: “Lisud nga mga hagit anaa sa atong unahan, dagkong mga oportunidad nga pahimuslan. Pangandaman ko kadtong mga panglantaw ug mapainubsanong moingon ngadto sa Dios, ‘Ihatag kanako kini nga mga hagit.’”1

Natandog ang akong kasingkasing, nasayud ko sa pipila ka mga hagit ug kalisud nga iyang giatubang. Gusto ko nga mas mahisama kaniya, usa ka isug nga sulugoon sa Dios. Busa usa ka gabii nag-ampo ko nga sulayan aron mapakita ang akong kaisug. Dili gyud ko kalimot niini. Niadtong gabhiona miluhod ko sa kwarto uban sa pagtuo nga mipuno sa akong kasingkasing.

Sa usa o duha ka adlaw ang akong pag-ampo natubag. Ang pinakalisud nga hagit sa akong kinabuhi nakapatingala ug nakapaubos nako. Nakakat-on ko og duha ka leksyon. Una, ako may ebidensya nga ang Dios midungog ug mitubag sa akong pag-ampo inubanan sa pagtuo. Ikaduha, nagpadayon ko sa pagkat-on nganong mibati ko og ingon nga pagsalig niadtong gabhiona nga adunay dakong panalangin gikan sa kalisud nga labaw pa sa gipaningkamutan.

Ang kalisud nga akong nasinati niadtong adlawa daw sayon lang ikompara karon—ngari kanako ug niadtong akong gihigugma. Daghan ninyo karon ang nagsagubang og mga pagsulay sa pisikal, mental ug emosyonal nga nakapahilak ninyo sama sa talagsaong sulugoon sa Dios nga akong kaila. Ang iyang nurse nakadungog kaniya nga misyagit tungod sa kasakit, “Tibuok kinabuhi ko nga nagbinuotan, nganong nahitabo kini kanako?”

Kamo nasayud sa tubag sa Ginoo sa pangutana ni Propeta Joseph Smith sa prisohan:

“Ug kon ikaw ihulog ngadto sa lungag, o ngadto sa mga kamot sa mamumuno, ug ang silot sa kamatayon ipahamtang diha kanimo; kon ikaw itambug ngadto sa ilawom; kon ang dagko nga mga balud nagkunsabo batok kanimo; kon ang mapintas nga mga hangin mahimo nga imong kaaway; kon ang mga langit mopundok og kangitngit, ug ang tanan nga mga elemento magkahiusa nga mobabag sa agianan; ug labaw sa tanan, kon ang mga apapangig gayud sa impyerno mobuka ug moabli sa ba-ba og dako diha kanimo, ikaw masayud, akong anak, nga kining tanan nga mga butang makahatag kanimo og kasinatian, ug alang sa imong kaayohan.

“Ang Anak sa Tawo mikunsad ubos kanilang tanan. Labaw pa ba ikaw kay kaniya?

“Busa, padayon sa imong pamaagi, ug ang gahum sa pagkapari magpabilin uban kanimo; kay ang ilang utlanan gipahimutang, sila dili makaagi. Ang imong mga adlaw nahibaloan, ug ang imong mga tuig dili makulangan; busa, ayaw kahadlok unsa ang mahimo sa tawo, kay ang Dios mouban kanimo hangtud sa kahangturan.”2

Walay mas maayong tubag sa pangutana kon nganong may mga pagsulay ug unsa ang buhaton kay sa mga pulong sa Ginoo Mismo, kinsa misinati og mga pagsulay labaw pa sa atong mahunahuna.

Kamo makahinumdom sa Iyang tambag nga kita kinahanglan, tungod sa atong pagtuo Kaniya, maghinulsol:

“Busa Ako magsugo kanimo sa paghinulsol—paghinulsol, tingali unya Ako mohampak kanimo pinaagi sa pulong sa akong ba-ba, ug pinaagi sa akong kaligutgut, ug pinaagi sa akong kasuko, ang imong mga pag-antus masakit—unsa ka sakit ikaw wala masayud, unsa ka hilabihan kangutngut ikaw wala masayud, oo, unsa kalisud sa pag-antus ikaw wala masayud.

“Kay tan-awa, Ako, ang Dios, nag-antus niini nga mga butang alang sa tanan, nga sila unta dili mag-antus kon sila maghinulsol;

“Apan kon dili sila maghinulsol sila kinahanglan gayud nga mag-antus sama Kanako;

“Kansang pag-antus nakapahimo sa akong kaugalingon, gani ang Dios, ang labing halangdon sa tanan, sa pagkurog tungod sa kasakit, ug sa pag-agas sa dugo sa matag lungag sa panit, ug sa pag-antus sa lawas ug sa espiritu—ug buot nga Ako unta dili moinom sa mapait nga kopa, ug mobiya—

“Bisan pa niana, himaya ngadto sa Amahan, ug Ako nakaambit ug nakahuman sa akong mga pagpangandam alang sa mga katawhan.”3

Kita may pagtuo nga ang paagi sa pagbuntog sa mga pagsulay mao ang pagtuo nga may “balsamo sa Galaad”4 ug ang Ginoo misaad, “Ikaw dili Ko … biyaan.”5 Mao kini ang gitudlo kanato ni Presidente Thomas S. Monson sa pagtabang nato ug sa atong giserbisyohan sa grabeng kalisud nga mga pagsulay.6

Si Presidente Monson maalamong mitudlo nga ang pundasyon sa pagtuo aron matuman kadtong mga saad nanginahanglan og dugayng panahon sa paglig-on. Mahimong makita ang panginahanglan nianang pundasyon, sama sa akong nakita, diha sa naglubog na lang nga tawo nga nawad-an og kadasig sa paglahutay. Kon ang pundasyon sa pagtuo wala makulit sa kasingkasing, ang gahum sa paglahutay mapakyas.

Ang akong tuyo karon mao ang paghulagway unsaon pagtukod og pundasyon nga dili matarug. Buhaton ko kini nga mapaubsanon tungod sa duha ka rason. Una, ang akong isulti basin makapawala sa kadasig niadtong nanlimbasug diha sa tumang kalisud ug mibati nga kahug-unon ang pundasyon sa ilang pagtuo. Ug ikaduha, nasayud ko nga ang akong dagkong mga pagsulay moabut pa. Mao nga, ang tambag nga akong itanyag kaninyo pagapamatud-an pa sa akong kinabuhi pinaagi sa paglahutay.

Isip batan-ong lalaki nagtrabaho ko sa pagbutang og mga footing ug pundasyon sa bag-ong mga balay. Sa ting-init lisud ang pagbugkal sa yuta alang sa hulmahan nga pagabubu-an og semento para sa footing. Walay mga makina. Piko ug pala ra ang among gigamit. Ang pagtukod og lig-ong pundasyon sa mga building lisud niadtong mga adlawa.

Nanginahanglan usab kini og pailub. Human og bubu para sa footing, among paabuton nga kini mouga. Bisan gusto namong magpadayon sa trabaho, maghulat usab kami human sa pagbubu sa pundasyon sa dili pa namo kuhaon ang mga hulmahan.

Ug ang mas makapadayeg sa usa ka bag-ong tigtukod mao ang makuti ug dugayng proseso sa mabinantayong pagbutang sa mga metal bar sulod sa hulmahan aron malig-on ang pundasyon.

Sa samang paagi, ang sukaranan kinahanglan ayohon pag-andam alang sa pundasyon sa atong pagtuo aron makalahutay sa unos nga moabut sa kinabuhi. Ang lig-ong pundasyon sa pagtuo mao ang personal nga integridad.

Ang makanunayong pagpili sa matarung makamugna og lig-ong pundasyon sa atong pagtuo. Magsugod kini sa bata pa, kay ang matag kalag natawo nga may gasa sa Espiritu ni Kristo. Tungod sa Espiritu kita masayud kon kita nakahimo og sakto o sayop diha sa atubangan sa Dios.

Kining mga pagpili, kadaghan mahitabo, makaandam og lig-ong sukaranan diin matukod ang atong pagtuo. Ang metal nga hulmahan asa ibubu ang mga kinahanglanon sa atong pagtuo mao ang ebanghelyo ni Jesukristo, lakip ang tanang pakigsaad, ordinansa ug mga baruganan niini.

Usa sa mga yawe sa malungtarong pagtuo mao ang eksaktong paghukom nga igo na ang panahon aron sa paglig-on. Mao nga dili ko maalamon sa pag-ampo dayon og mga hagit ug mas lisud nga mga pagsulay.

Kana nga pagpalig-on dili awtomatik mahitabo tungod sa dagan sa panahon, apan kini nanginahanglan og panahon. Ang pagkatigulang lang dili makahimo niini. Pinaagi lang sa makanunayong kinasingkasing nga pagserbisyo sa Dios ug sa uban nga ang pagpamatuod sa kamatuoran dili mabugto ang kalig-on sa pagkaespirituhanon.

Karon, buot kong moawhag niadtong anaa sa malisud nga mga pagsulay, kinsa nagkawala ang pagtuo tungod sa mga kasamok. Ang kasamok mismo mahimong inyong paagi sa paglig-on ug sa pag-angkon og dili matarug nga pagtuo. Si Moroni, ang anak ni Mormon diha sa Basahon ni Mormon, misulti kanato unsaon nga moabut kana nga panalangin. Siya nagtudlo og yano ug matam-is nga kamatuoran nga ang paggamit bisan sa gamay nga pagtuo, ang Dios mopatubo niini.

“Ug karon, ako, si Moroni, namulong sa ingon mahitungod niini nga mga butang; ako mopakita ngadto sa kalibutan nga ang hugot nga pagtuo mao ang mga butang nga gilauman ug dili makita; busa, ayaw pakiglalis tungod kay kamo wala makakita, kay kamo dili makadawat og saksi hangtud human sa pagsulay sa inyong hugot nga pagtuo.

“Kay kini pinaagi sa hugot nga pagtuo nga si Kristo mipakita sa iyang kaugalingon ngadto sa atong mga amahan, human siya mabanhaw gikan sa kamatayon; ug siya wala mopakita sa iyang kaugalingon ngadto kanila hangtud sila adunay hugot nga pagtuo diha kaniya; busa, kini gikinahanglan gayud nga ang uban adunay hugot nga pagtuo diha kaniya, kay siya wala mopakita sa iyang kaugalingon ngadto sa kalibutan.

“Apan tungod sa hugot nga pagtuo sa mga tawo siya mipakita sa iyang kaugalingon ngadto sa kalibutan, ug mihimaya sa ngalan sa Amahan, ug miandam og usa ka agianan nga sa ingon ang uban unta makaambit sa langitnon nga gasa, nga sila unta molaum alang niadto nga mga butang nga sila wala makakita.

“Busa, kamo usab mahimo nga makabaton og paglaum, ug mahimo nga mga tig-ambit sa gasa, kon kamo magbaton og hugot nga pagtuo.”7

Kanang tipik sa pagtuo nga labing bililhon ug inyong protektahan ug gamiton sa bisan unsang paagi mao ang hugot nga pagtuo diha sa Ginoong Jesukristo. Si Moroni mitudlo sa gahum sa pagtuo niining paagiha: “Ug ni sa bisan unsa nga panahon adunay nakahimo og mga milagro hangtud human sa ilang hugot nga pagtuo; busa sila mituo una diha sa Anak sa Dios.”8

Nakabisita ko og babaye nga nakadawat sa milagro sa igong kalig-on sa paglahutay sa grabe nga kalisud gamit lang ang yanong kapasidad sa pagbalik-balik sa mga pulong “Ako nasayud nga akong Manunubos buhi.”9 Kana nga pagtuo ug mga pulong sa pagpamatuod wala gayud niya makalimti sukad pa sa iyang pagkabata.

Natingala ko sa pagkasayud nga ang laing babaye mipasaylo sa tawo nga nakasala kaniya sa daghang katuigan. Natingala ko ug gipangutana siya nganong iyang gipasaylo ug gikalimtan ang mga katuigan sa mapait nga pang-abuso.

Hinay niyang gisulti, “Kadto ang pinakalisud nga butang nga akong gibuhat, apan kinahanglan to nakong buhaton. Busa akong gibuhat.” Ang iyang pagtuo nga ang Manluluwas mopasaylo kaniya kon siya mopasaylo sa uban nakahatag kaniya og kalinaw ug paglaum, sa dihang siya namatay mga bulan lang human iyang napasaylo ang iyang wala maghinulsol nga kaaway.

Siya nangutana kanako, “Kon anaa nako didto, unsay mahitabo didto sa langit?”

Ug miingon ko, “Nasayud ko pinaagi lang sa akong nakita sa imong kapasidad sa pagbansay og pagtuo ug pagpasaylo, kini usa ka dakong homecoming alang kanimo.”

Ako adunay laing pagdasig niadtong nagduha-duha kon ang ilang pagtuo ni Jesukristo igo ba aron sila makalahutay. Nakaila ko pipila kaninyo nga naminaw karon sa dihang kamo batan-on pa, baskog, intelehenti kaysa nagpalibut kaninyo, apan inyong gipili nga mosunod sa buhat sa Manluluwas. Gumikan sa inyong kaabunda kamo nagtabang ug nag-amuma niadtong tingali wala ninyo mamatikdi o ubos ninyo og kahimtang.

Kon ang pagsulay moabut, ang pagtuo aron sa paglahutay niini maanaa, namugna nga mahimong inyong nabantayan o wala mabantayi sa dihang milihok kamo sigon sa tinuoray nga gugma ni Kristo, nagserbisyo ug nagpasaylo sa uban sama sa gibuhat sa Manluluwas. Kamo nakatukod og pundasyon sa pagtuo gikan sa paghigugma sama sa Manluluwas ug pagserbisyo alang Kaniya. Ang inyong pagtuo Kaniya nakapahimo kaninyo og mga buhat sa kalooy nga makahatag kaninyo og paglaum.

Dili pa ulahi sa paglig-on sa pundasyon sa pagtuo. Kanunay nga anaay panahon. May pagtuo sa Manluluwas, kamo makahinulsol ug makapangayo og pasaylo. Adunay tawo nga inyong mapasaylo. Adunay tawo nga inyong mapasalamatan. Adunay tawo nga inyong maserbisyohan ug mabayaw. Inyo kining mahimo bisan asa kamo ug bisan nag-inusara ug kasubo nga inyong gibati.

Dili ko kasaad nga matapus ang inyong kalisud niining kinabuhia. Dili ko kapaniguro nga ang inyong pagsulay sulod lang sa mubong panahon. Usa sa mga kinaiya sa mga pagsulay sa kinabuhi mao nga kini daw makapahinay ug hapit makapahunong sa panahon.

Adunay mga rason niana. Ang pagkasayud niadto nga mga rason dili makahupay, apan kini makahatag kaninyo og pagbati sa pagpailub. Kadto nga mga rason gikan niining kamatuoran: sa Ilang hingpit nga gugma alang kaninyo, ang Langitnong Amahan ug Manluluwas buot nga kamo angay nga makauban Kanila nga mopuyo sa mahangturong pamilya. Kadto lamang hingpit nga nalimpyohan pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo ang makaadto.

Nakigbisog ang akong inahan sa kanser hapit 10 ka tuig. Ang mga tambal ug opera ug sa katapusan maghigda na lang mao ang pipila sa iyang pagsulay.

Nakahinumdom ko sa akong amahan nga misulti samtang nagtan-aw sa akong inahan nga nagtinga, “Ang gamayng bata miuli na aron mopahulay.”

Usa sa mga namulong sa iyang haya mao si Presidente Spencer W. Kimball. Sa iyang pamulong, nakahinumdom ko og usa nga misulti siya og ingon niini: “Pipila kaninyo naghunahuna nga si Mildred nag-antus og dugay ug sa hilabihan tungod sa iyang sayop nga gibuhat nga gikinahanglan ang mga pagsulay.” Siya miingon dayon, “Dili, buot lang sa Dios nga mas hashasan pa siya.” Nakahinumdom ko nga naghunahuna, “Kon ang babaye nga ingon ana ka buotan nagkinahanglan og daghang paghashas, ang ako unsa na lang kaha?”

Kon kita may hugot nga pagtuo diha kang Jesukristo, ang pinakalisud ug pinakasayon sa kinabuhi mahimong panalangin. Sa tanang higayon, kita makapili sa matarung uban sa giya sa Espiritu. Anaa kanato ang ebanghelyo ni Jesukristo sa pagporma ug paggiya sa atong kinabuhi kon gustuhon nato. Uban sa mga propeta nga mipadayag kanato sa atong luna diha sa plano sa kaluwasan, kita magpakabuhi nga may hingpit nga paglaum ug kalinaw. Dili gayud kita mobati nga nag-inusara ug wala higugmaa diha sa pagserbisyo sa Ginoo. Kita makabati sa gugma sa Ginoo. Ang Manluluwas misaad nga ang mga anghel maglibut kanato aron sa pagtabang kanato.10 Ug kanunay Siyang nagtuman sa Iyang pulong.

Mopamatuod ko nga ang Dios Amahan buhi ug ang Iyang Hinigugmang Anak mao ang atong Manunubos. Ang Espiritu Santo mipamatuod sa mga kamatuoran niining komperensya ug mousab samtang kamo nagtinguha, sa pagpaminaw, ug pagtuon sa mga mensahe sa awtorisadong sulugoon sa Ginoo. Si Presidente Thomas S. Monson mao ang propeta sa Ginoo sa tibuok kalibutan. Ang Ginoo nagbantay kaninyo. Ang Dios Amahan buhi. Ang Iyang Pinalanggang Anak, si Jesukristo, mao ang atong Manunubos. Ang Iyang gugma dili mapakyas. Ako nagpamatuod sa pangalan ni Jesukristo, amen.