2010–2019
Unsaon Pag-angkon og Pagpadayag ug Inspirasyon alang sa Inyong Personal nga Kinabuhi
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Unsaon Pag-angkon og Pagpadayag ug Inspirasyon alang sa Inyong Personal nga Kinabuhi

Nganong ang Ginoo gusto nga kita mag-ampo Kaniya ug mangayo? Kay kana ang paagi nga ang pagpadayag madawat.

Bisan kinsa nga mobarug niining pulpito aron mohatag og mensahe mobati sa kalig-on ug suporta sa mga miyembro sa tibuok kalibutan. Mapasalamaton ko nga kanang sama nga suporta nagagikan sa minahal nga kapikas nga namatay na. Salamat, Jeanene.

Ang Espiritu Santo naghatag og importanting impormasyon nga atong gikinahanglan sa paggiya sa atong mortal nga panaw. Kon kini klaro ug importante, angayan kining tawgon og pagpadayag. Kon sunod-sunod na nga pag-aghat ang atong nadawat sa paggiya nato matag lakang ngadto sa maayong tumong, sa katuyoan niining mensahe, kini inspirasyon.

Usa ka ehemplo sa pagpadayag mao ang direksyon nga nadawat ni Presidente Spencer W. Kimball human sa iyang taas ug padayon nga pangamuyo sa Ginoo kalabut sa paghatag sa priesthood sa tanang takus nga mga lalaki sa Simbahan sa panahon nga kini gitugot sa pipila lamang nila.

Laing ehemplo sa pagpadayag mao kining paggiya nga gihatag ngadto ni Presidente Joseph F. Smith: “Ako nagtuo nga kita naglihok ug nagdala sa atong kaugalingon diha sa atubangan sa langitnong mga mensahero ug mga binuhat. Dili kita bulag kanila. … Suod kita sa atong mga kaigsoonan ug katigulangan … kinsa nag-una nato sa kalibutan sa espiritu. Dili nato sila makalimtan; wala kita mohunong sa paghigugma kanila; anaa sila kanunay sa atong kasingkasing, panumduman, ug busa kita nahiusa nila pinaagi sa mga bugkos nga dili nato maputol. … Kon kini nahitabo man gani kanato sa atong may kinutubang kahimtang, liniyukan sa atong mga kahuyang, … unsa pa kaha ka tinuod … ang pagtuo nga kadtong matinud-anon, nga namatay na … mas nakakita kanato kay sa atong pagkakita kanila; nga sila mas nakaila nato kay sa atong pagkaila kanila. … Nagpuyo kita uban kanila, nakakita sila nato, nabalaka sila sa atong kaayohan, mas gihigugma nila kita karon. Kay sa pagkakaron nakita nila ang kuyaw nga naghasmag nato; … ang ilang gugma ug tinguha alang sa atong kaayohan mas dako kay sa atong gibati sa atong kaugalingon.”1

Ang mga relasyon malig-on sa pikas kinabuhi uban sa mga tawo nga atong kaila ug gihigugma. Kana mahimo pinaagi sa atong hugot nga tinguha sa pagpadayon og buhat unsay matarung. Malig-on nato ang atong relasyon sa atong minahal nga namatay na pinaagi sa pag-ila nga ang panagbulag temporaryo ug nga ang mga pakigsaad nga gihimo didto sa templo mahangturon. Kon kanunayng gisunod, kanang mga pakigsaad nagsiguro sa mahangturong katumanan sa mga saad nga anaa niini.

Usa ka klarong pagpadayag sa akong kinabuhi nahitabo sa dihang kusog kong giaghat sa Espiritu sa paghangyo ni Jeanene Watkins nga magpabugkos uban nako sa templo.

Usa sa mahinungdanong mga leksyon nga angayng makat-unan sa matag usa nato mao ang pagpangayo. Nganong ang Ginoo gusto nga kita mag-ampo Kaniya ug mangayo? Kay kana ang paagi nga ang pagpadayag madawat.

Kon mag-atubang ko og lisud kaayong problema, kini ang akong paagi aron makasabut unsay buhaton. Magpuasa ko. Mag-ampo ko aron makit-an ug masabtan ang mga kasulatan nga makatabang. Kana nga proseso balik-balik. Magbasa ko og bersikulo sa kasulatan; akong pamalandungon unsay kahulugan niini ug mag-ampo alang sa inspirasyon. Dayon mamalandong ug mag-ampo ko aron mahibalo kon nasabtan ba nako ang tanang gustong ipabuhat sa Ginoo kanako. Kasagaran daghan pang hunahuna ang moabut uban sa nagkadugang nga pagsabut sa doktrina. Nahibaloan nako nga maayo kana nga paagi sa pagkat-on gikan sa mga kasulatan.

Adunay pipila ka praktikal nga mga baruganan nga makapalambo og pagpadayag. Una, ang pagnunot sa mga emosyon sama sa kasuko o kahiubos o pangatarungan mopalayo sa Espiritu Santo. Kana nga mga emosyon wagtangon gayud, o ang higayon sa pagpadayag hinay.

Lain nga baruganan mao ang pagbantay sa pagpakatawa. Ang kusog, dili angay nga katawa makapasilo sa Espiritu. Ang hustong pagpakatawa motabang sa pagpadayag; apan ang kusog nga katawa dili. Ang pagpakatawa usa ka paagi sa paglikay sa mga pressure sa kinabuhi.

Laing kaaway sa pagpadayag nagagikan sa kasobra o kakusog sa gisulti. Ang mabinantayon, hinay nga pagsulti modapig sa pagdawat og pagpadayag.

Sa laing bahin, ang espirituhanong komunikasyon mapalambo pinaagi sa pagpahimsog sa panglawas. Ang ehersisyo, hustong katulog, maayong paagi sa pagkaon modugang sa atong kapasidad sa pagdawat ug pagsabut sa pagpadayag. Mabuhi kita kutob sa gitakdang kinutuban sa atong kinabuhi. Hinoon, mapalambo nato ang kalidad sa atong serbisyo ug kaayohan pinaagi sa mabinantayon, husto nga mga pagpili.

Importante nga ang atong inadlaw nga mga kalihokan dili makabalda kanato sa pagpamati sa Espiritu.

Ang pagpadayag mahatag usab diha sa damgo sa higayon nga dili na makamatngon kon nakatulog na ba. Kon maninguha ka sa pagsabut dayon sa kahulugan sa damgo, makarekord ka og daghang detalye, apan kon dili mahanaw dayon kini. Ang dinasig nga komunikasyon sa gabii sa kasagaran inubanan og sagradong pagbati sa tibuok kasinatian. Gamiton sa Ginoo ang mga tawo nga girespeto nato og maayo aron pagtudlo nato sa mga kamatuoran diha sa damgo kay kita misalig kanila ug maminaw sa ilang tambag. Ang Ginoo mao ang nagtudlo pinaagi sa Espiritu Santo. Hinoon, ang damgo himoon Niyang mas sayon sabton ug motandog sa atong mga kasingkasing pinaagi sa pagtudlo nato sa usa ka tawo nga atong gihigugma ug gitahud.

Kon kini alang sa mga katuyoan sa Ginoo, mahimo Niyang ipahinumdom kanato ang bisan unsa. Dili kana kinahanglan nga moluya sa atong determinasyon sa pagrekord sa mga pag-aghat sa Espiritu. Ang inspirasyon nga mainampingong girekord nagpakita sa Dios nga ang Iyang komunikasyon sagrado ngari nato. Ang pagrekord mopalambo usab sa atong abilidad sa paghinumdom sa pagpadayag. Ang maong pagrekord sa giya sa Espiritu panalipdan gayud nga dili mawala o mahilabtan sa uban.

Ang mga kasulatan naghatag og gamhanang panghimatuod kon sa unsang paagi nga ang kamatuoran, nga kanunayng gisunod, moabli og inspirasyon aron mahibalo unsay buhaton ug, kon kinahanglan, magbaton og personal nga kapasidad nga gipalambo sa balaang gahum. Gipakita sa mga kasulatan giunsa paglig-on sa Ginoo ang kapasidad sa tawo sa pagbuntog sa kalisud, pagduda, ug sa daw dili madaug nga mga hagit panahon sa panginahanglan. Samtang kamo namalandong sa maong ehemplo, may moabut nga hilum nga panghimatuod pinaagi sa Balaang Espiritu nga ang ilang mga kasinatian tinuod. Mahibalo kamo nga ang susamang tabang anaa kaninyo.

Nakakita ko og mga tawo nga nakasugat og mga hagit kinsa nahibalo unsay buhaton bisan kini lapas sa ilang kasinatian kay sila misalig sa Ginoo ug nahibalo nga Siya mogiya nila ngadto sa mga solusyon nga dinalian.

Ang Ginoo namahayag: “Ug kamo pagatudloan gikan sa kahitas-an. Balaana ang inyong mga kaugalingon ug kamo pagatugahan og gahum, nga kamo unta mahatagan gani ingon nga Ako namulong.”2 Ang mga pulong balaana ang inyong mga kaugalingon daw makalibug. Si Presidente Harold B. Lee kausa mipasabut nga mailisan ninyo kadtong mga pulong og hugpong sa mga pulong nga “sunda ang akong mga sugo.” Ingna niana pagbasa, ang tambag mas klaro.3

Kinahanglan gayud nga ang usa ka tawo limpyo sa hunahuna ug pisikal ug may putling katuyoan aron ang Ginoo makadasig. Ang tawo nga masulundon sa Iyang mga sugo gisaligan sa Ginoo. Kana nga tawo makagamit sa Iyang inspirasyon nga mahibalo unsay buhaton ug, kon gikinahanglan, sa balaang gahum sa pagbuhat niini.

Aron ang pagka-espirituhanon mas lig-ong motubo ug mas magamit, itanom gayud kini sa matarung nga kahimtang. Ang pagkamapahitas-on, garbo, ug hambug sama sa batoon nga yuta nga dili gayud mohatag og espirituhanong bunga.

Ang pagkamapainubsanon usa ka tambok nga yuta diin ang pagka-espirituhanon motubo ug mobunga og inspirasyon nga mahibalo unsay buhaton. Kini naghatag og paagi ngadto sa balaang gahum aron pagtuman unsay angayng buhaton. Ang tawo nga naawhag pinaagi sa tinguha nga dayegon o mailhan dili matudloan sa Espiritu. Ang tawo nga arogante o mitugot sa iyang mga emosyon nga moimpluwensya sa iyang mga desisyon dili gayud magiyahan sa Espiritu.

Kon kita naglihok isip mga instrumento alang sa uban, mas dali kitang madasig kay sa maghunahuna lang kita sa atong kaugalingon. Sa pagtabang sa uban, ang Ginoo makahatag og mga giya alang sa atong kaugalingong kaayohan.

Ang atong Langitnong Amahan wala mobutang nato sa yuta aron mapakyas apan aron molampus nga mahimayaon. Ingon og binali, apan ingon niana nga ang pag-ila sa mga tubag sa pag-ampo usahay lisud kaayo. Usahay sa dili maalamong paagi mosulay kita sa pag-atubang sa kinabuhi nga nagsalig sa atong kaugalingong kasinatian ug kapasidad. Mas maalamon alang nato ang pagpangita pinaagi sa pag-ampo ug balaang inspirasyon nga mahibalo unsay buhaton. Ang atong pagkamasulundon nagsiguro nga kon kinahanglan, kita makabaton sa balaang gahum sa pagtuman og dinasig nga katuyoan.

Sama sa kadaghanan nato, si Oliver Cowdery wala makaila sa ebidensya sa mga tubag sa pag-ampo nga nahatag na sa Ginoo. Sa pag-ukab sa iya ug sa atong mga mata, kini nga pagpadayag gihatag pinaagi ni Joseph Smith:

“Bulahan ikaw tungod sa imong nabuhat; kay ikaw nagpakisayud kanako, ug tan-awa, sa makadaghan nga ikaw nagpakisayud ikaw nakadawat sa panudlo sa akong Espiritu. Kon kini wala pa unta, ikaw dili unta makaabut sa dapit diin ikaw anaa karon.

“Tan-awa, ikaw nahibalo nga ikaw nagpakisayud kanako ug Ako milamdag sa imong panumduman; ug karon Ako mosulti kanimo niini nga mga butang nga ikaw unta mahibalo nga ikaw gilamdagan pinaagi sa Espiritu sa kamatuoran.”4

Kon inyong gibati nga wala tubaga sa Ginoo ang inyong mga pag-ampo, pamalandunga kining mga kasulatan—dayon pangita og mga ebidensya sa inyong kaugalingong kinabuhi nga Siya nakatubag na ninyo.

Duha ka ilhanan nga ang pagbati o pag-aghat gikan sa Dios mao nga kini naghatag og kalinaw sa inyong kasingkasing ug hilum, madasigong pagbati. Samtang nagsunod kamo sa mga baruganan nga akong gihisgutan, maandam kamo sa pag-ila og pagpadayag sa malisud nga mga panahon sa inyong kinabuhi.

Labaw ka subsob kamong mosunod sa balaang paggiya, labaw ka dako ang inyong kalipay dinhi ug sa kahangturan—dugang pa, labaw ka kusog ang inyong pag-uswag ug kapasidad sa pagserbisyo. Wala nako masabti sa hingpit giunsa niini paghimo, apan kanang paggiya sa inyong kinabuhi dili mokuha sa inyong kabubut-on. Makahimo kamo sa mga desisyon nga inyong gipili. Apan hinumdumi, ang hilig sa paghimo og matarung nagdala og kalinaw sa hunahuna ug kalipay.

Kon ang mga pagpili sayop, kini matul-id pinaagi sa paghinulsol. Kon ang mga kondisyon niini hingpit nga natuman, ang Pag-ula ni Jesukristo, atong Manluluwas, makahatag og kagawasan sa mga gipangayo sa kaangayan alang sa nahimong mga sayop. Talagsaon kini sa kayano ug dili matupngan ang kanindot. Samtang nagpadayon kamo sa pagpuyo nga matarung, kanunay kamong aghaton nga mahibalo unsay buhaton. Usahay ang pagdiskobre unsay buhaton nanginahanglan og dakong paningkamot ug pagsalig sa inyong bahin. Apan aghaton kamong mahibalo unsay buhaton samtang nagtuman kamo sa mga kondisyon alang sa balaang paggiya sa inyong kinabuhi, nga mao, ang pagsunod sa mga sugo sa Ginoo, pagsalig sa Iyang balaang plano sa kalipay, ug ang paglikay sa bisan unsa nga sukwahi niini.

Ang komunikasyon uban sa atong Amahan sa Langit dili tiawtiaw nga butang. Sagrado kini nga pribilehiyo. Gibase kini sa mahangturon, walay kausabang mga baruganan. Madawat nato ang tabang gikan sa atong Amahan sa Langit agig tubag sa atong hugot nga pagtuo, pagkamasulundon, ug sa hustong paggamit sa kabubut-on.

Hinaut ang Ginoo modasig kaninyo sa pagsabut ug paggamit sa mga baruganan nga naggiya ngadto sa personal nga pagpadayag ug inspirasyon, sa pangalan ni Jesukristo, amen.