2010–2019
Unsay Hunahuna ni Kristo Kanako?
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Unsay Hunahuna ni Kristo Kanako?

Sa inyong paghigugma, pagsalig, pagtuo, ug pagsunod Kaniya, inyong mabati ang Iyang gugma ug pag-uyon.

Usa ka reporter sa sikat nga magasin sa Brazil nag-obserbar sa Simbahan agi’g pangandam sa dakong balita.1 Misusi siya sa atong doktrina ug mibisita sa humanitarian ug missionary training center. Nakig-istorya siya sa mga higala sa Simbahan ug sa dili kaayo mahigalaon sa Simbahan. Sa interbyu kanako, ang reporter daw naglibug gayud sa dihang nangutana siya, “Nganong duna may nagtuo nga dili mo Kristiyano?” Nahibalo ko nga nagpasabut siya sa Simbahan, apan akong gidawat ang pangutana, ug nakahunahuna ko, “Makita ba sa akong kinabuhi ang gugma ug debosyon nga akong gibati sa Manluluwas?”

Nangutana si Jesus sa mga Pariseo, “Unsa may inyong paghunahuna mahitungod kang Kristo?”2 Sa katapusang paghukom, ang atong personal nga pagkadisipulo dili pagahukman pinaagi sa mga higala o mga kaaway. Kondili, sama sa gisulti ni Pablo, “Kitang tanan moatubang ra unya sa hukmanan ni Kristo.”3 Nianang adlawa ang importanting pangutana alang sa matag usa kanato mao, “Unsay hunahuna ni Kristo kanako?”

Bisan sa Iyang gugma sa tanang katawhan, si Jesus agi’g pagbadlong sa mga nagpalibut Kaniya nga mga tigpakaaron-ingnon,4 mga hungog,5 ug mga tigbuhat og dautan.6 Siya mitawag sa uban nga mga anak sa gingharian7 ug ang kahayag sa kalibutan.8 Siya mitawag sa uban nga gibutaan9 ug dili makapamunga.10 Gidayeg Niya ang uban nga maputli og kasingkasing11 ug gutom sa pagkamatarung.12 Naguol siya nga ang uban walay pagtuo13 ug taga dinhi niining kalibutana,14 apan ang uban Iyang gitamud nga pinili,15 mga tinun-an,16 mga higala.17 Ug busa mangutana kita, “Unsay hunahuna ni Kristo kanako?”

Si Presidente Monson mihulagway sa atong panahon nga misalikway “sa espirituhanong mga butang … samtang nagkausab ang kalibutan libut kanato ug ang mga baruganang moral sa katilingban [padayong] nagkahuyang.”18 Nagkadaghan ang kawalay pagtuo ug pagbaliwala kang Kristo ug sa Iyang mga pagtulun-an.

Niining gubot nga palibut, atong gikalipay ang pagkadisipulo kang Jesukristo. Nakita nato ang naglibut nga impluwensya sa Ginoo. Ang atong padulngan nindot kaayong pagkahan-ay. “Ang kinabuhing dayon mao kini,” si Jesus nag-ampo, “ang ilang pagpakaila kanimo nga mao ang bugtong tinuod nga Dios, ug kang Jesukristo, nga imong pinadala.”19 Ang pagkadisipulo niining mga adlaw nga gitakda usa ka pagpadayag sa pagtahud sa kahangturan.

Ang mga mensahe nga atong nadungog niining komperensya mga giya gikan sa Ginoo sa atong pagkadisipulo. Samtang naminaw kita sa miaging duha ka adlaw, nag-ampo sa espirituhanong giya, ug sa atong pagtuon ug pag-ampo bahin niining mga mensahe sa moabut nga adlaw, panalanginan kita sa Ginoo og personal nga direksyon pinaagi sa gasa sa Espiritu Santo. Kining mga pagbati mas mopasuod kanato sa Dios, mohinulsol, mosunod, motuo, ug mosalig. Ang Manluluwas mosanong sa atong binuhatan sa hugot nga pagtuo. “Kon kinsa ang nahigugma kanako, iyang pagabantayan ang akong pulong: ug ang akong Amahan mahigugma kaniya, ug moanha kami kaniya, ug anha kami mopuyo diha kaniya.”20

Ang panawagan ni Jesus nga “Umanhi ka ug sumunod kanako”21 dili lang para niadtong dunay espirituhanong kalig-on. Gani, ang pagkadisipulo dili kompetisyon apan pagdapit sa tanan. Ang atong panaw sa pagkadisipulo dili mubo nga lumba o dugay nga marathon. Sa tinuod, tibuok kinabuhi kini nga panaw sa mas celestial nga kalibutan.

Ang Iyang pagdapit usa ka panawagan sa inadlawng katungdanan. Si Jesus miingon: “Kon nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo.”22 “Kon dunay buot mosunod kanako, kinahanglan magdumili siya sa iyang kaugalingon, ug magpas-an sa iyang krus matag adlaw, ug magasunod kanako.”23 Tingali dili sa tanang adlaw naa kita sa atong pinakamaayo, apan kon maningkamot, ang pagdapit ni Jesus puno sa pagdasig ug paglaum: “Umari kanako, kamong tanan nga nabudlay ug nabug-atan, ug papahulayon ko kamo.”24

Kon anaa na kamo sa dalan sa pagkadisipulo, anaa kamo sa hustong dalan, ang dalan ngadto sa kinabuhing dayon. Sa pagtambayayong atong mabayaw ug malig-on ang usag usa sa importanting mga adlaw nga moabut. Bisan unsang kalisdanan, mga kahuyang, o kaimposible sa palibut nga atong sagubangon, magbaton kita og pagtuo sa Anak sa Dios, kinsa namahayag, “Ang tanang butang mahimo ngadto sa magatuo.”25

Mopakigbahin ko og duha ka ehemplo sa pagkadisipulo. Ang una gikan sa kinabuhi ni Presidente Thomas S. Monson, nagpakita sa gahum sa yano nga kabuotan ug sa pagtulun-an ni Jesus, “Ang labing dako kaninyo, ma-inyo siyang sulugoon.”26

Dul-an sa 20 ka tuig na, si Presidente Monson namulong sa kinatibuk-ang komperensya bahin sa 12 anyos nga batan-ong babaye nga nag-antus sa kanser. Naghisgut siya sa iyang kaisug ug sa kabuotan sa iyang mga higala nga mipas-an niya ngadto sa Bukid sa Timpanogos sa Utah.

Pipila ka tuig na dihang akong nahimamat si Jami Palmer Brinton ug nakadungog sa istorya sa lahi nga panglanttaw—ang panglantaw nga nabuhat ni Presidente Monson kaniya.

Nahimamat ni Jami si Presidente Monson niadtong Marso 1993, human masultihan nga ang bukol ibabaw sa iyang tuong tuhod paspas nga nagtubo nga kanser sa bukog. Inabagan sa iyang amahan, si Presidente Monson mihatag og panalangin sa priesthood, nagsaad, “si Jesus anaa sa imong tuo ug wala aron sa pagdasig kanimo.”

“Sa pagbiya sa iyang opisina nianang adlawa,” miingon si Jami, “gibadbad nako ang balloon nga gihigot sa akong wheelchair ug gihatag kaniya. ‘Ikaw ang Pinakamaayo!’ gisulatan sa dagkong letra.”

Pinaagi sa chemotherapy ug makasalbar nga operasyon, si Presidente Monson wala malimot kaniya. Miingon si Jami, “gipakita ni Presidente Monson kon unsa ang tinuod nga pagka-disipulo ni Kristo. [Iya] kong gihaw-as gikan sa kasubo ngadto sa dakong paglaum.” Tulo ka tuig sukad sa una nilang panagkita, didto na usab si Jami sa opisina ni Presidente Monson. Pagkahuman, duna siyay gibuhat nga dili gayud malimtan ni Jami. Nagpakita sa kamanggihunahunaon ni Presidente Monson, gisurpisa siya sa samang balloon nga iyang gihatag kaniya tulo ka tuig nang milabay. “Ikaw ang Pinakamaayo!” gisulatan sa dagkong letra.” Iya kining gihipos, nahibalo nga mobalik siya sa iyang opisina kon maayo na siya sa kanser. Katorse ka tuig human sa ilang unang panagkita, gikasal ni Presidente Monson sila si Jami Palmer ug Jason Brinton sa Templo sa Salt Lake.27

Makakat-on kita og daghan gikan sa pagkadisipulo ni Presidente Monson. Kanunay siyang mopahinumdom sa mga General Authority niining yano nga pangutana: “Unsa may buhaton ni Jesus?”

Si Jesus misulti sa lider sa sinagoga, “Ayaw kahadlok, sumalig ka lamang.”28 Ang pagkadisipulo mao ang pagtuo Kaniya sa panahon sa kalinaw ug kalisdanan, kon ang atong kasakit ug kahadlok mahupay lang sa pagsalig nga Siya nahigugma nato ug motuman sa Iyang mga saad.

Nakahimamat ko og pamilya bag-o lang kinsa nindot nga ehemplo kon unsaon nato sa pagtuo Kaniya. Si Olgan ug Soline Saintelus, taga Port-au-Prince, Haiti, misulti nako sa ilang istorya.

Niadtong Enero 12, 2010, si Olgan didto sa trabaho ug si Soline didto sa simbahan dihang ang makagun-ob nga linog miigo sa Haiti. Ang tulo nila ka mga anak—si Gancci, singko anyos, Angie, tres, ug Gansly, usa ka tuig—didto sa ilang apartment uban sa usa ka higala.

Grabeng kadaut makita bisan asa. Sa inyong mahinumduman, liboan ang nangamatay niadtong Enero didto sa Haiti. Si Olgan ug Soline nanagan ngadto sa ilang apartment aron pangitaon ang ilang mga anak. Ang tulo ka andanang apartment nga gipuy-an sa pamilya Saintelus nahagsa.

Wala maka-eskapo ang mga bata. Walay pag-rescue ang gihimo sa building nga hingpit ang pagkaguba.

Si Olgan ug Soline parehong nakaserbisyo isip full-time nga mga misyonaryo ug naminyo sa templo. Mituo sila sa Manluluwas ug sa Iyang mga saad ngadto nila. Apan hilabihan ang ilang kasubo. Dili mapugngan ang ilang paghilak.

Misulti si Olgan nako nga sa pinakasubo niyang panahon siya nag-ampo, “Langitnong Amahan, kon imong pagbuot, kon duna lang unta bisan usa sa akong mga anak ang buhi, palihug, palihug tabangi kami.” Nagtuyok-tuyok siya sa building, nag-ampo alang sa inspirasyon. Ang mga silingan misulay paghupay ug pagtabang niya nga makadawat sa pagkamatay sa iyang mga anak. Si Olgan padayon nga mituyok sa nagtipun-og sa nahagsa nga building, nga naglaum, nag-ampo. Dayon usa ka milagro ang nahitabo. Si Olgan nakadungog sa hapit dili maklaro nga hilak sa usa ka bata. Hilak kadto sa iyang anak.

Sa daghang oras ang mga silingan mikalot sa nagtipun-og, mirisgo sa ilang kinabuhi. Sa kangitngit sa gabii, sa grabe nga tingog sa mga maso ug silsil, ang mga nag-rescue nakadungog og laing tingog. Mihunong sila sa pagdukdok ug naminaw. Dili sila makatuo sa ilang nadungog. Tingog kadto sa gamayng bata—ug nagkanta siya. Ang singko anyos nga si Gancci miingon nga nahibalo siya nga makadungog ang iyang papa kon mokanta siya. Ubos sa gibug-aton sa nangatipak nga semento nga sa kaulahian miresulta sa pagputol sa iyang bukton, si Gancci mikanta sa iyang paboritong kanta, “Ako Anak sa Dios.”29

Paglabay sa mga oras taliwala sa kangitngit, kamatayon, ug kasubo sa daghan kaayo sa bililhong mga anak sa Dios sa Haiti, ang pamilya Saintelus adunay milagro. Si Gancci, Angie, ug Gansly nakit-an nga buhi ilawom sa nahagsa nga building.30

Ang mga milagro dili kanunayng diha-diha dayon. Usahay maghunahuna kita nganong ang milagro nga giampo nato pag-ayo dili dayon mahitabo. Apan sa pagsalig nato sa Manluluwas, ang gisaad nga mga milagro mahitabo. Dinhi man nga kinabuhi o sa sunod, ang tanan mahusto. Ang Manluluwas namahayag: “Kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasingkasing, ni magtalaw.”31 “Dinhi sa kalibutan aduna kamoy kagul-anan: apan sumalig kamo; gidaug ko na ang kalibutan.”32

Ako mopamatuod nga sa inyong paghigugma, pagsalig, pagtuo, ug pagsunod Kaniya, inyong mabati ang Iyang gugma ug pag-uyon. Kon mangutana mo, “Unsa may inyong paghunahuna mahitungod kang Kristo?” masayud kamo nga Iya kamong mga disipulo; Iya kamong higala. Pinaagi sa iyang grasya buhaton Niya ang dili ninyo mahimo.

Naghinamhinam kitang nagpaabut sa panapos nga pakigpulong sa atong minahal nga propeta. Si Presidente Thomas S. Monson gi-orden nga Apostol ni Ginoong Jesukristo sa 12 anyos pa ko. Kapin sa 48 ka tuig napanalanginan kita nga makadungog niya nga misaksi kang Jesukristo. Ako mopamatuod nga nagbarug siya karon isip senior nga Apostol sa Manluluwas dinhi sa yuta.

Uban sa dakong gugma ug pagdayeg sa daghang mga disipulo ni Jesukristo nga dili mga miyembro niini nga Simbahan, mapaubsanon kaming namahayag nga ang mga anghel mibalik sa yuta sa atong panahon. Ang Simbahan ni Jesukristo nga Iyang gitukod kaniadto gipahiuli na, uban sa gahum, mga ordinansa, ug mga panalangin sa langit. Ang Basahon ni Mormon lain nga tugon ni Jesukristo.

Mosaksi ako nga si Jesukristo ang Manluluwas sa kalibutan. Siya nag-antus ug namatay alang sa atong mga sala ug mibangon sa ikatulo nga adlaw. Siya nabanhaw. Sa umaabut nga adlaw, tanang tuhod moluhod ug tanang dila moangkon nga Siya mao ang Kristo.33 Nianang adlawa, ang atong kabalaka dili ang, “Naghunahuna ba ang uban nga Kristiyano ko?” Nianang panahona, ang atong mga mata motutok Kaniya, ug ang atong mga kalag mangutana, “Unsay hunahuna ni Kristo kanako?” Siya buhi. Ako mopamatuod niini sa pangalan ni Jesukristo, amen.