2010–2019
Pagbaton og Panan-awon aron sa Paglihok
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Pagbaton og Panan-awon aron sa Paglihok

Kon gusto kitang molambo kay sa mahanaw, ato gayung angkunon ang panan-awon sama sa pagtan-aw sa Manluluwas kanato.

Sama sa buotang mga ginikanan, ang akong ginikanan nagtinguha og hayag nga kaugmaon sa ilang mga anak. Dili miyembro ang akong papa, ug tungod sa lahi nga mga sitwasyon nianang panahona, gusto sa akong mga ginikanan nga ang akong mga igsoon ug ako mobiya sa among isla nga gipuy-an sa American Samoa, sa South Pacific, ug moadto sa Estados Unidos aron makaeskwela.

Ang desisyon nga mahilayo kami lisud alang sa akong mga ginikanan, ilabi na sa akong mama. Nahibalo sila nga dunay mga hagit sa umaabut kon adto na mi sa bag-ong palibut. Bisan pa, uban sa hugot nga pagtuo ug determinasyon, gipadayon ang ilang plano.

Tungod kay nagdako siya sa Simbahan, pamilyar ang akong mama sa mga baruganan sa puasa ug pag-ampo, ug gibati nila nga gikinahanglan ang mga panalangin sa langit aron matabangan ang ilang mga anak. Tungod niana gisugdan nila ang pagpuasa ug pag-ampo kausa matag semana alang kanamo. Ang ilang panan-awon mao ang hayag nga kaugmaon sa ilang mga anak. Gilihok nila kining panan-awon samtang gigamit ang ilang hugot nga pagtuo sa pagtinguha sa mga panalangin sa Ginoo. Pinaagi sa puasa ug pag-ampo, nadawat nila ang kasiguroan, kahupayan, ug kalinaw nga mamaayo ra ang tanan.

Unsaon nato, bisan sa mga hagit, pag-angkon og panan-awon nga gikinahanglan sa paghimo og mga butang nga makapaduol nato sa Manluluwas? Kabahin sa panan-awon, ang Proverbios nagtudlo niining kamatuoran: “Diin walay panan-awon, ang katawhan nagasalikway sa pagpugong” (Mga Proverbio 29:18). Kon gusto kitang molambo kay sa mahanaw, ato gayung angkunon ang panan-awon sama sa pagtan-aw sa Manluluwas kanato.

Daghan ang nakita sa Manluluwas sa mapaubsanong mga mananagat nga Iyang gitawag nga sila mismo wala makakita niini sa ilang kaugalingon; Iyang nakita ang panan-awon kon unsay umaabut kanila. Nahibalo Siya sa ilang kamaayo ug potensyal, ug milihok Siya sa pagtawag kanila. Dili sila mga sinati sa sinugdanan, apan dihang sila misunod, nakakita sa Iyang ehemplo, nakasabut sa Iyang mga pagtulun-an ug nahimo nga Iyang mga disipulo. Dunay panahon nga ang uban Niyang mga disipulo mibiya Kaniya tungod kay naglisud sila sa mga butang nga ilang nadungog. Nakita nga basin ang uban mobiya usab, gipangutana ni Jesus ang Napulog Duha, “Buot ba sab kamong mobiya kanako?” (Juan 6:67). Ang tubag ni Pedro nagpakita sa iyang kausaban ug nakakita sa panan-awon kon si kinsa ang Manluluwas. “Kang kinsa man kami moadto? Ikaw ang may mga pulong mahitungod sa kinabuhing dayon” (Juan 6:68), mitubag siya.

Niana nga panan-awon ang matinud-anong mga disipulo nakahimo sa lisud nga mga butang samtang nagsangyaw sila sa ebanghelyo ug mitukod og Simbahan human mibiya ang Manluluwas. Sa katapusan, ang uban kanila mihimo sa katapusang sakripisyo tungod sa ilang pagpamatuod.

Dunay ubang ehemplo sa mga kasulatan niadtong mga nakakita og panan-awon sa ebanghelyo ug dayon gilihok kana nga panan-awon. Si propeta Alma nakabaton og panan-awon dihang nadungog niya ang maisugong pagtudlo ug pagpamatuod ni Abinadi kang Haring Noah. Gilihok ni Alma ang gipangtudlo ni Abinadi ug nanudlo sa mga butang nga iyang nakat-unan, namunyag og daghan nga mituo kaniya (tan-awa sa Mosiah 17:1–4; 18:1–16). Samtang migukod sa unang mga Santos, si Apostol Pablo nakabig didto sa dalan sa Damasco dayon milihok sa pagtudlo ug sa pagpamatuod kang Kristo (tan-awa sa Mga Buhat 9:1–6, 20–22, 29).

Karon daghang kabatan-onan, ug senior nga magtiayon mitubag sa tawag sa propeta sa Dios nga magmisyon. Uban sa pagtuo ug kaisug mibiya sa ilang mga panimalay ug sa tanang anaa nila tungod sa ilang hugot nga pagtuo sa daghang kaayohan nga ilang mahimo isip mga misyonaryo. Samtang gilihok ang ilang panan-awon sa pagserbisyo, ilang napanalanginan ang mga kinabuhi ug ngadto-ngadto, nausab ang ilang kinabuhi. Sa miaging kinatibuk-ang komperensya, nagpasalamat si Presidente Monson kanato sa atong pag-inalagaray ug mipahinumdom sa atong responsibilidad nga mahimong mga kamot sa pagpanalangin sa Iyang mga anak dinhi sa yuta (tan-awa sa “Hangtud sa Sunod Natong Panagkita,” Liahona, Nob. 2011, 108). Ang katumanan niini nga sugo maayo kaayo samtang ang mga miyembro sa Simbahan milihok niini nga panan-awon.

Sa wala pa mobiya ang Manluluwas, nakasabut nga nagkinahanglan ta og tabang, miingon Siya, “Dili ko kamo biyaan nga daw mga ilo” (Juan 14:18). Gitudlo Niya sa mga disipulo, “Ang Manlalaban, ang Espiritu Santo, nga sa akong ngalan igapadala sa Amahan, siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang, ug magapahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo” (Juan 14:26). Mao gihapon kini nga Espiritu Santo kinsa motugot ug modasig nato sa paghimo sa butang nga gitudlo sa Manluluwas ug sa bag-o natong propeta ug apostoles.

Kon atong lihukon ang gipangtudlo sa atong mga lider, makabaton kita og mas dakong panabut sa panan-awon sa Manluluwas alang nato. Niining tibuok komperensya nakadawat kita og dinasig nga mga tambag gikan sa mga propeta ug apostoles. Tun-i ang ilang mga gipangtudlo ug pamalandungi samtang tinguhaon ang tabang sa Espiritu Santo aron maangkon ninyo ang panan-awon sa mga pagtulun-an niini. Uban niana nga panan-awon, gamita ang hugot nga pagtuo sa paglihok sa ilang tambag.

Siksika ug tun-i ang mga kasulatan uban sa tumong nga makadawat og dugang nga kahayag ug kahibalo sa ilang mensahe kaninyo. Hinuktuki sa kinasingkasing ug tuguti nga modasig kini kaninyo. Dayon lihoka ang pagdasig nga nadawat.

Sa among nakat-unan isip pamilya, molihok kami kon kami magpuasa ug mag-ampo. Miingon si Alma kabahin sa puasa ug pag-ampo isip paagi sa pagdawat og kasiguroan, “ako nagpuasa ug nag-ampo sa daghan nga mga adlaw nga ako unta masayud niini nga mga butang sa akong kaugalingon” (Alma 5:46). Kita usab masayud unsaon sa pag-atubang ang mga hagit sa atong kinabuhi pinaagi sa pagpuasa ug pag-ampo.

Nasinati nato ang lisud nga mga butang sa kinabuhi nga usahay mopaminos sa atong panan-awon ug pagtuo sa angay natong buhaton. Usahay tungod sa ka-busy mobati kita nga nasubrahan ug wala na hinooy mahimo. Samtang managlahi kita, mosugyot ko nga atong i-focus ang atong panan-awon ngadto sa Manluluwas ug sa iyang mga pagtulun-an. Unsa man ang Iyang nakita kang Pedro, Santiago, ug Juan ug sa ubang Apostoles nga midapit man Siya kanila sa pagsunod Kaniya? Sama sa Iyang panan-awon kanila, ang Manluluwas dunay dakong panan-awon kon kinsa kita sa umaabut. Nagkinahanglan kini sa samang hugot nga pagtuo ug kaisug nga anaa sa unang mga Apostoles aron ma-focus nato ang mga butang nga pinakaimportante sa pagkab-ot sa mahangturon ug hingpit nga kalipay.

Kon tun-an nato ang kinabuhi sa Manluluwas ug Iyang mga pagtulun-an, makita nato Siyang nanudlo sa mga tawo, nag-ampo, nagbayaw, ug nang-ayo. Kon sundon nato Siya ug mobuhat sa nakita nato nga Iyang gibuhat, atong makita ang panan-awon kon kinsa kita sa umaabut. Mapanalanginan kamo sa panan-awon pinaagi sa tabang sa Espiritu Santo sa paghimo og mas maayo. Moabut ang mga kausaban, ug mahimo ninyo ang lahi nga pagkahan-ay sa inyong kinabuhi nga mopanalangin kaninyo. Sa Iyang pagpangalagad sa mga Nephites, nangutana ang Manluluwas, “Unsa nga matang sa tawo kamo mahisama?” Mitubag Siya, “Gani sama nga Ako mao” (3 Nephi 27:27). Nagkinahanglan kita sa Iyang tabang nga mahisama Kaniya, ug gipakita niya ang paagi: “Busa, pangayo, ug kamo makadawat; tuktok, ug kini pagabuksan nganha kaninyo; kay siya nga nangayo, makadawat; ug ngadto kaniya nga motuktok, kini pagabuksan” (3 Nephi 27:29).

Nahibalo ko nga kon maangkon nato ang panan-awon sama sa panan-aw kanato sa Manluluwas, ug lihukon kana nga panan-awon, mapanalanginan ang atong kinabuhi sa lahi nga paagi. Tungod sa panan-awon sa akong mga ginikanan, dili lamang kay napanalanginan ang akong kinabuhi sa kasinatian sa edukasyon, apan anaa usab kanako ang ebanghelyo. Labaw kaimportante, nakat-on ko sa kaimportante sa buotan ug matinud-anong mga ginikanan. Niana, nausab sa hangtud ang akong kinabuhi.

Sama sa panan-awon nga nag-aghat nila sa pagpuasa ug pag-ampo alang sa mga anak ug sa panan-awon sa unang mga Apostoles hinungdan nga gisunod nila ang Manluluwas, ang samang panan-awon anaa aron matabangan kitang molihok. Mga kaigsoonan, mga tawo kita nga may kasaysayan sa panan-awon ug pagtuo ug kaisug sa paghimo. Lingia ang atong gigikanan ug ang mga panalangin nga atong nadawat! Tuohi nga mopanalangin Siya kaninyo uban sa panan-awon sa inyong kinabuhi ug kaisug sa paglihok.

Ako mosaksi sa Manluluwas ug sa Iyang tinguha nga makabalik kita Kaniya. Sa paghimo niana, atong gikinahanglan ang hugot nga pagtuo sa paglihok—pagsunod ug mahimong sama Kaniya. Sa lain-laing panahon sa atong kinabuhi, Iya kitang gigunitan ug midapit kanato:

“Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo, ug pagtuon kamo gikan kanako; kay ako maaghop ug mapaubsanon sa kasingkasing: Ug makakaplag kamog pahulay alang sa inyong mga kalag.

“Kay masayon ang akong yugo, ug magaan ang akong luwan” (Mateo 11:29–30).

Sama nga nakita sa Manluluwas ang potensyal sa Iyang mga disipulo, Iya usab kining nakita diri kanato. Sutaon nato ang kaugalingon sama sa pagtan-aw sa Manluluwas kanato. Akong iampo nga kita makabaton sa panan-awon uban sa pagtuo ug kaisug sa paglihok, sa pangalan ni Jesukristo, amen.