2010–2019
Estatistikanhong Report, 2011
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Estatistikanhong Report, 2011

Alang sa impormasyon sa mga miyembro sa Simbahan, ang Unang Kapangulohan miisyu sa mosunod nga estatistikanhong report kabahin sa kalamboan ug kahimtang sa Simbahan kutob sa Disyembre 31, 2011.

Mga Unit sa Simbahan

Mga Stake

2,946

Mga Misyon

340

Mga District

608

Mga Ward ug mga Branch

28,784

Gidaghanon sa mga Miyembro

Total nga Gidaghanon sa mga Miyembro

14,441,346

Bag-ong Tubo sa mga Bata nga Anaa sa Rekord niadtong 2011

119,917

Mga Kinabig nga Nabunyagan niadtong 2011

281,312

Mga Misyonaryo

Full-Time nga mga Misyonaryo

55,410

Church-Service Missionaries

22,299

Mga Templo

Mga Templo nga Gipahinungod niadtong 2011 (San Salvador El Salvador ug Quetzaltenango Guatemala)

2

Mga Templo nga Gipahinungod Pag-usab niadtong 2011 (Atlanta Georgia)

1

Mga Templo nga Magamit

136

Kanhi Kinatibuk-ang mga Opisyal sa Simbahan ug ang Uban nga Inilang mga Miyembro sa Simbahan Kinsa Namatay sukad sa Miaging Kinatibuk-ang Komperensya sa Abril

Elders Marion D. Hanks, Jack H Goaslind Jr., Monte J. Brough, Ronald E. Poelman, Keith W. Wilcox, ug Harold G. Hillam, kanhi mga sakop sa Korum sa Seventy; Sisters Joy F. Evans ug Chieko N. Okazaki, kanhi mga magtatambag sa kinatibuk-ang kapangulohan sa Relief Society; Sister Norma Voloy Sonntag, asawa ni Elder Philip T. Sonntag, kanhi sakop sa Seventy; Sister Leola George, biyuda ni Elder Lloyd P. George, kanhi sakop sa Seventy; Sister Argelia Villanueva de Alvarez, asawa ni Elder Lino Alvarez, kanhi sakop usab sa Seventy; ug Brother Wendell M. Smoot Jr., kanhi presidente sa Tabernacle Choir.