2010–2019
Angay Ba Kini?
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Angay Ba Kini?

Ang natural ug normal nga pagpakigbahin sa ebanghelyo sa atong pinangga ug gimahal mao ang buhat ug kalipay sa atong kinabuhi.

Niining komperensya ug sa ubang bag-ong mga miting,1 daghang naghunahuna, unsaon nako pagtabang og tukod sa Simbahan sa Ginoo ug makita ang tinuod nga pagtubo sa dapit diin ko nagpuyo?

Niini ug sa ubang importanting paningkamot, ang labing importanting buhat naa sa sulod sa atong panimalay ug pamilya.2 Sa sulod sa pamilya natukod ang Simbahan ug ang tinuod nga pagtubo nahitabo.3 Tudloan nato ang atong mga anak sa mga baruganan ug mga doktrina sa ebanghelyo. Tabangan gyud nato sila nga makabaton og hugot nga pagtuo kang Jesukristo ug moandam nila sa bunyag kon otso anyos na.4 Magmatinud-anon kita aron makita nila ang atong ehemplo sa gugma sa Ginoo ug sa Iyang Simbahan. Makatabang kini sa atong mga anak nga malipay sa pagsunod sa mga sugo, kalipay sa pamilya, ug pasalamat sa pagserbisyo sa uban. Atong sundon diha sa panimalay ang sumbanan nga gihatag ni Nephi dihang miingon siya:

“Kami nagkugi … sa pagdasig sa among mga anak … sa pagtuo kang Kristo, ug aron makig-uli sa Dios. …

“… Kami naghisgot kang Kristo, kami nalipay diha kang Kristo, kami nagsangyaw kang Kristo, kami nanagna kang Kristo, ug kami nagsulat sumala sa among mga panagna, nga ang among mga anak mahimo nga masayud sa unsa nga tinubdan sila mahimo nga mangita alang sa kapasayloan sa ilang mga sala.”5

Nagkugi kita aron mahatag kining mga panalangin ngadto sa atong mga anak pinaagi sa pagsimba kauban nila, paghimo’g family home evening, ug pamilya nga pagbasa sa kasulatan. Nag-ampo kita matag adlaw uban sa atong pamilya, midawat og calling, nagbisita sa masakiton ug masulub-on, ug uban pang buhat aron masayud ang atong mga anak nga kita nahigugma nila ug sa Langitnong Amahan, sa Iyang Anak, ug sa Ilang Simbahan.

Naghisgot ug nanagna kita kang Kristo sa paghatag nato og leksyon sa family home evening o motapad sa anak ug mopahayag sa atong gugma niya ug sa atong pagpamatuod sa gipahiuli nga ebanghelyo.

Makasulat kita bahin ni Kristo niadtong anaa sa lagyo. Ang mga misyonaryong nagserbisyo, mga anak nga sundalo, ug ang atong gimahal mapanalanginan sa atong sulat. Ang mga sulat gikan sa panimalay dili lang mugbo nga e-mail. Ang tinuod nga sulat maghatag og butang nga mahikap, mahunahuna, ug mahandum.

Nagtabang kita sa atong mga anak nga mosalig sa Pag-ula sa Manluluwas ug masayud sa pagpasaylo sa mahigugmaong Amahan pinaagi sa pagpakita og gugma ug pasaylo diha sa atong pagkaginikanan. Ang atong gugma og pagpasaylo dili lang makapasuod kanato sa atong mga anak apan nag-ugmad usab og pagtuo nga ang ilang Langitnong Amahan nahigugma ug mopasaylo kanila kon sila maghinulsol ug mohimo og mas maayo. Mosalig sila niining kamatuoran kay nasinati nila kini sa ilang mga ginikanan.

Dugang pa sa buhat nga himoon sulod sa atong pamilya, si Nephi nagtudlo nga “kami nagkugi sa … pagdasig sa among … kaigsoonan, sa pagtuo kang Kristo, ug aron makig-uli sa Dios.”6 Isip mga miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, tanan dunay panalangin ug responsibilidad nga mopakigbahin sa ebanghelyo. Pipila sa nanginahanglan sa ebanghelyo sa ilang kinabuhi dili pa mga miyembro sa Simbahan. Ang pipila kauban nato kaniadto apan nagkinahanglan nga mobati pag-usab sa kalipay nga ilang gibati dihang gidawat nila ang ebanghelyo. Ang Ginoo nahigugma sa tawo nga wala pa makabaton sa ebanghelyo ingon man usab sa tawo nga mobalik Kaniya.7 Kaniya ug kanato, dili kini igsapayan. Kining tanan usa ra ka buhat. Ang bili sa kalag, unsa man ang kahimtang, mahinungdanon sa atong Langitnong Amahan, Iyang Anak, ug kanato.8 Ang buhat sa atong Langitnong Amahan ug sa Iyang Anak mao “ang pagpahinabo sa pagka-imortal ug sa kinabuhi nga dayon”9 sa tanan Niyang mga anak, bisan unsa pa ang ilang kahimtang. Atong panalangin ang pagtabang niining dakong buhat.

Si Presidente Thomas S. Monson mipasabut unsaon nato pagtabang dihang siya miingon: “Ang atong misyonaryo nga kasinatian kinahanglan bag-o. Dili igo nga maglingkod ug mamalandong lang sa mga kasinatian. Aron matuman, ipadayon ninyo ang pagpakigbahin sa ebanghelyo sa normal ug natural nga paagi.”10

Ang natural ug normal nga pagpakigbahin sa ebanghelyo sa atong pinangga ug gimahal mao ang buhat ug kalipay sa atong kinabuhi. Mosulti ko ninyo og duha ka kasinatian.

Si Dave Orchard nagdako sa Siyudad sa Salt Lake, nga sagad sa iyang mga higala mga miyembro sa Simbahan. Dako ang ilang impluwensya kaniya. Dugang pa, ang mga lider sa Simbahan nga iyang silingan kanunayng midapit niya sa mga kalihokan. Ingon man ang iyang mga higala. Bisan wala pa siya magpasakop sa Simbahan nianang higayuna, nagdako siya nga napanalanginan sa impluwensya sa mga higala nga LDS ug sa mga kalihokan sa Simbahan. Human makasulod sa kolehiyo, mibalhin siya og puyo, ug kadaghanan sa iyang mga higala nagmisyon na. Gimingaw siya sa ilang impluwensya.

Usa sa mga higala ni Dave sa high school anaa pa. Kini nga higala nakigkita matag semana sa iyang bishop sa paningkamot nga mahan-ay ang iyang kinabuhi aron makamisyon. Siya ug si Dave nagkauban sa balay, ug natural ug normal lang, nagkaistoryahanay sila nganong wala pa siya makamisyon ug nganong kanunay siyang makigkita sa bishop. Ang higala mipasalamat ug mitahud sa iyang bishop ug sa oportunidad nga makahinulsol ug makaserbisyo. Gihangyo niya si Dave nga mokuyog sa sunod interbyu. Kanindot sa pagdapit! Apan sa ilang panaghigalaay ug kahimtang, natural ug normal lang kini.

Misugot si Dave ug wala madugay nakigkita mismo sa bishop. Kini ang nakapahukom ni Dave nga makigkita sa mga misyonaryo. Nakadawat siya og pagpamatuod nga tinuod ang ebanghelyo, ug ang petsa sa bunyag gitakda. Si Dave gibunyagan sa iyang bishop, ug usa ka tuig ang milabay, si Dave Orchard ug si Katherine Evans naminyo sa templo. Nakabaton sila og lima ka anak. Si Katherine akong manghud. Mapasalamaton ko sa hangtud niining buotang higala kinsa, uban sa buotang bishop, midala ni Dave sa Simbahan.

Dihang namulong si Dave bahin sa iyang pagkakabig ug mipatuod niining panghitabo, nangutana siya, “Unya, angay ba kini? Ang tanang paningkamot ba sa mga higala ug mga lider sa kabatan-onan ug akong bishop, angay ba sa paningkamot nga usa lang ka bata ang mabunyagan?” Gitudlo niya si Katherine ug ang lima niya ka anak, siya miingon, “Para sa akong asawa ug sa among lima ka anak, ang tubag oo.”

Sa higayon nga ang ebanghelyo mapakigbahin, dili gayud kini sa “usa lang ka bata.” Kon ang pagkakabig mahitabo o dunay mobalik sa Ginoo, pamilya ang maluwas. Sa pagtubo sa mga anak nila ni Dave ug Katherine, tanan midawat sa ebanghelyo. Usa ka anak nga babaye ug duha ka anak nga lalaki nagmisyon ug ang usa mao pay pagkadawat sa iyang tawag nga moserbisyo sa Alpine Mission nga German ang pinulongan. Ang duha ka magulang nga anak naminyo sa templo, ang kinamanghuran high school karon, matinud-anon gayud. Angay ba kini? Oo, angay kini.

Si Sister Eileen Waite mitambong sa samang komperensya sa stake diin naghisgut si Dave Orchard sa iyang pagkakabig. Sa tibuok komperensya, ang iya lang gihunahuna mao ang iyang pamilya ug ilabi na ang iyang igsoon, si Michelle, nga dugay nang nawala sa Simbahan. Si Michelle gidiborsyo ug naningkamot sa pagpadako sa iyang upat ka anak. Si Eileen nadasig sa pagpadala niya og kopya sa libro ni Elder M. Russell Ballard nga Our Search for Happiness, uban sa iyang pagpamatuod. Pagkasunod semana laing higala ang miingon ni Eileen nga gibati usab niya nga kontakon si Michelle. Kining higala misulat usab ni Michelle, nga nagpamatuod ug nagpahayag sa iyang gugma. Dili ba makapadasig nga ang Espiritu molihok sa pipila ka tawo sa pagtabang sa usa nga nanginahanglan?

Milabay ang panahon. Si Michelle nanawag ni Eileen ug nagpasalamat sa libro. Misulti siya nga naamgohan niya ang espiritwal nga kahaw-ang sa iyang kinabuhi. Si Eileen misulti niya nga nasayud siya nga ang kalinaw nga iyang gipangita anaa sa ebanghelyo. Misulti siya nga iya siyang gihigugma ug gusto nga malipay siya. Si Michelle nag-usab sa iyang kinabuhi. Wala madugay nakahimamat siya og buotang lalaki nga aktibo sa Simbahan. Nagminyo sila ug human sa usa ka tuig na-sealed sa Templo sa Ogden Utah. Bag-o pa lang nabunyagan ang 24 anyos niyang anak.

Ngadto sa uban sa pamilya ni Michelle, ug sa uban nga wala pa makahibalo nga tinuod kini nga Simbahan, ako moimbitar kaninyo sa pag-ampo kon tinuod ba kini nga Simbahan. Tuguti nga motabang ang inyong pamilya ug mga higala ug mga misyonaryo. Kon masayud na kamo nga kini tinuod, dali apil kanamo pinaagi sa paghimo sa samang lakang sa inyong kinabuhi.

Ang katapusan niining istorya wala pa masulat, apan mga panalangin nahatag na niining buotang babaye ug sa iyang pamilya samtang kadtong nahigugma kaniya mituman sa pag-aghat ug mipakigbahin sa ilang pagpamatuod ug midapit niya sa pagbalik.

Naghunahuna kog maayo niining duha ka kasinatian. Usa ka batan-ong lalaki nga mihan-ay sa iyang kinabuhi nakatabang og laing batan-ong lalaki nga nangita sa kamatuoran. Usa ka babaye mipakigbahin sa iyang pagpamatuod ug pagtuo sa igsoong babaye nga nawala sa Simbahan sulod sa 20 ka tuig. Kon kita mag-ampo ug mangutana sa atong Langitnong Amahan kinsay atong tabangan ug motuman sa pag-aghat nga Iyang ihatag nato aron masayud unsaon nato pagtabang, motubag Siya sa atong pag-ampo ug mahimo kitang instrumento sa paghimo sa Iyang buhat. Ang pagsunod sa pag-aghat sa Espiritu uban sa gugma ang hinungdan sa kausaban.11

Sa inyong pagpaminaw niining kasinatian sa natural ug normal nga pakigbahin sa ebanghelyo sa atong mga minahal, daghan ninyo ang may samang kasinatian ni Eileen Waite. Maghunahuna kamo og tawo nga inyong tabangan ug kamo modapit o mopakigbahin sa inyong pagbati kabahin sa ebanghelyo ni Jesukristo. Ang akong pagdapit mao nga lihoka dayon, kana nga pag-aghat. Pakigsulti sa inyong higala o sakop sa pamilya. Himoa kini sa natural ug normal nga paagi. Pahibaloa sila sa inyong gugma kanila ug sa Ginoo. Makatabang ang mga misyonaryo. Ang akong tambag sama ra sa gihatag ni Presidente Monson sa daghang higayon niini nga pulpito: “Sunda dayon ang pag-aghat.”12 Sa inyong pagsunod sa pag-aghat uban sa gugma, tan-awa samtang ang Langitnong Amahan mogamit sa inyong kaandam sa pagsunod sa paghimo og milagro sa inyong kinabuhi ug sa tawo nga inyong gimahal.13

Minahal nga kaigsoonan, mapalig-on nato ang Iyang Simbahan ug makita ang tinuod nga pagtubo kon molihok kita sa paghatag sa mga panalangin sa ebanghelyo sa atong pamilya ug sa atong minahal. Buhat kini sa atong Langitnong Amahan ug sa Iyang Anak. Nasayud ko nga buhi Sila ug motubag sa atong pag-ampo. Kon kita mosunod sa mga pag-aghat, motuo sa Iyang abilidad sa paghimo og milagro, ang milagro mahitabo ug ang kinabuhi mausab. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.