2010–2019
Tindog ug Pakita
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Tindog ug Pakita

Usa sa labing maayo nga paagi nga kita makatindog ug makapakita mao ang masaligong pagsunod sa mga sugo sa Dios.

Pribilehiyo nako ang pagpakigbahin kaninyo karong gabhiuna. Kada Enero, magpaabut ko sa pagpahibalo sa bag-ong tema sa Mutual. Hinoon, kanunay kong magtimbang-timbang kon nahanas na ba ko sa mga leksyon sa tema sa miaging tuig.

Sa makadiyut, magribyu ta sa bag-ohay nga mga tema: “Himoa ang hiyas nga modayan-dayan sa inyong mga hunahuna nga walay paghunong,”1 “Magmakanunayon ug dili mausab, sa kanunay puno sa maayo nga buhat,”2 “Alang sa mga magtotoo pagkinabuhi ingon nga panig-ingnan,”3 “Magmakusganon ka ug magmaisug,”4 ug sa ika-trese nga artikulo sa hugot nga pagtuo: “Kami nagtuo sa pagkamatinuoron, pagkamatinud-anon, pagkaputli, pagkamanggiloy-on, mahiyason, ug sa pagbuhat sa matarung ngadto sa tanan nga mga tawo.”5

Ang pagtuon ug pagtutok niining mga kasulatan sa tibuok tuig naghimo niini nga kabahin sa atong kasingkasing, kalag, ug pagpamatuod. Kami nanghinaut nga padayon ninyong sundon ang giya niini samtang atong tutokan ang 2012 nga tema sa Mutual, diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad.

Ang ulohan sa seksyon 115 nagpasabut nga tuig kadto sa 1838 ug nahitabo sa Far West, Missouri. Si Joseph Smith “mipahibalo sa kabubut-on sa Dios mahitungod sa pagtukod niana nga dapit ug sa balay sa Ginoo.” Ang propeta malaumon ug nadasig. Sa bersikulo 5, diin naa ang tema ning tuiga, miingon ang Ginoo, “Sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyong tanan: Tindog ug pakita aron ang inyong kahayag mao ang usa ka sukaranan alang sa tanan nga mga nasud.”

Unsay inyong hunahuna kon madungog ninyo ang pulong tindog? Sa personal, maghunahuna ko ninyo—halangdon nga kabatan-onan. Nahulagway ko kamo nga makugihong mibangon kada buntag alang sa sayo sa buntag nga seminary. Nakita nako ang inyong pagtindog gikan nga nagluhod human sa inadlaw nga pag-ampo. Naghunahuna ko ninyo nga maisugong mitindog sa pagpamatuod ug nanalipod sa inyong sumbanan. Nadasig ko sa inyong pasalig sa ebanghelyo ug sa maayong mga ehemplo. Daghan ninyo ang midawat sa imbitasyon sa pagtindog ug pakita, ug ang inyong kahayag nag-awhag sa uban sa pagbuhat sa ingon.

Usa sa labing maayo nga paagi nga kita makatindog ug makapakita mao ang masaligong pagsunod sa mga sugo sa Dios. Nakat-unan nato ang mga sugo diha sa mga kasulatan, sa mga propeta karon, ug sa mga pahina sa booklet nga Alang sa Kalig-on sa Kabatan-onan. Matag usa kaninyo may kaugalingong kopya. Sa personal nakong kopya, gilinginan nako ang mga pulong nga alang ug kamo, sama sa gitudlo sa akong tinahud nga higala. Kining yano nga buhat nagpahinumdom nako nga ang mga sumbanan dili lang kinatibuk-ang mga giya—kini piho nga alang kanako. Ako manghinaut nga linginan ninyo ang mga pulong sa inyong booklet, basahon ang sinugdanan hangtud sa katapusan, ug bation ang Espiritu nga nagpamatuod nga ang mga sumbanan alang usab kaninyo.

Tingali dunay matintal sa pagbaliwala sa mga sumbanan sa Alang sa Kalig-on sa Kabatan-onan. Tingali tan-awon nila kini ug moingon, “Di ba, Ma, kining basahon wala maghisgot nga [sulatan sa bag-ong mga isyu].” O mangatarungan sila, “Ang akong gihimo dili ingon ana kangil-ad. Dili ko ngil-ad sama ni [ibutang ang pangalan sa higala o kaila].

Si Presidente Harold B. Lee mitudlo, “Ang labing importante sa tanang mga sugo sa Dios mao ang sugo diin kamo naglisud sa pagsunod karon.”6 Mipasabut si Haring Benjamin, “Ako dili makasulti kaninyo sa tanan nga mga butang diin kamo mahimo nga makabuhat og sala: kay adunay daghan nga mga paagi ug mga hinungdan, gani hilabihan kadaghan nga ako dili makaihap kanila.”7 Kon kamo naglisud sa pagsunod niining mga sumbanan ug kasugoan, nag-awhag ko sa pagpangita og tabang diha sa ebanghelyo. Basaha ang inyong mga kasulatan. Gahini og panahon ang opisyal nga website sa Simbahan, LDS.org, alang sa tubag sa inyong mga pangutana. Pakigsultihi ang inyong ginikanan, mga lider sa Simbahan, ug ngadto sa nagsunod sa ebanghelyo. Pag-ampo. Pag-ampo og hugot sa Langitnong Amahan, kinsa nahigugma kaninyo. Gamita ang gasa sa paghinulsol kada adlaw. Alagari ang uban. Ug labaw sa tanan, pamati ug sunda ang mga pag-aghat sa Espiritu Santo.

Si Presidente Thomas S. Monson nag-awhag natong tanan uban niini nga mga pulong: “Batan-on kong mga higala, pagmalig-on. … Nakahibalo kamo unsay matarung ug unsay sayop, walay pagtakuban, bisan unsa ka pa ka madanihon, dili makausab niana. … Kon ang inyong gitawag nga higala moawhag kaninyo og bisan unsa nga sa inyong pagtuo sayop, kamo ang mobarug alang sa matarung, bisan kon kamo magbarug nga mag-inusara.”8

Dili gusto ang Langitnong Amahan nga motan-aw ta sa kalibutan ug mosunod sa nag-usab-usab nga mga uso. Gusto niyang motan-aw ta Kaniya ug mosunod sa Iyang walay pagkausab nga paggiya. Gusto Niyang sundon nato ang ebanghelyo ug giyahan ang uban ngadto niini pinaagi sa paghimo og taas nga sumbanan.

Naghatag ang mga kasulatan og daghang ehemplo sa paghulagway niini nga ideya. Sa basahon sa Mga Maghuhukom sa Daang Tugon, nahibalo kita kang Samson. Natawo si Samson nga may dakong potensyal. Gisaaran ang iyang inahan, “Siya magsugod sa pagluwas sa Israel gikan sa kamot sa mga Filistehanon.”9 Apan sa nagtubo si Samson, mas gisunod niya ang mga tintasyon sa kalibutan kay sa direksyon sa Dios. Mihimo siya’g mga pagpili tungod kay “sila nakapahimuot kaayo [kaniya]”10 kay sa tungod unta kay ang mga gipili mga husto. Sa kasagaran, ang mga kasulatan migamit og “ug milugsong siya”11 samtang nag-asoy sa mga panaw, mga buhat, ug pagpili ni Samson. Kay sa motindog ug mopakita aron pagtuman sa iyang dakong potensyal, nabuntog si Samson sa kalibutan, nawad-an sa hinatag nga gahum sa Ginoo, ug namatay sa makalilisang, sayo nga kamatayon.

Sa laing bahin, naghatag ang mga kasulatan og ehemplo ni Daniel. Natawo usab si Daniel nga may dakong potensyal. Diha sa basahon ni Daniel, kapitulo 6, atong mabasa, “Si Daniel maoy gipalabi labaw sa mga presidente ug mga principe, kay ang labing maayo nga espiritu diha kaniya.”12 Dihang miabut ang kalibutanong mga hagit ni Daniel, wala siya moyukbo sa kalibutan—mitindog siya ug mihangad sa langit. Imbis mosunod sa kalibutanong mando sa hari nga walay mag-ampo ngadto ni bisan kinsa kondili sa hari sulod sa 30 ka adlaw, si Daniel “miadto sa iyang balay, ang iyang mga tamboanan inablihan sa sulod sa iyang balay paingon sa Jerusalem, ug siya miluhod sa makatulo sa usa ka adlaw, ug nag-ampo ug nagpasalamat sa atubangan sa iyang Dios, ingon sa iyang gihimo kaniadto.”13

Wala mahadlok si Daniel nga motindog ug mopakita sa pagsunod sa mga sugo sa Dios. Bisan og dili sayon sulod sa langub sa mga liyon kay gibarugan ang unsay matarung, napanalipdan ug napanalanginan siya tungod sa pagkamasulundon. Sa pagpagawas ni Haring Dario kang Daniel sa langub sa mga liyon sa sunod buntag, mihimo siya og mando nga ang tanan mahadlok sa Dios ni Daniel ug mosunod sa ehemplo sa pagkamatinud-anon ni Daniel. Sa tinuod, nagpakita si Daniel kanato unsay gipasabut nga mahimong sumbanan sa mga nasud ug dili gyud ipaubos ang atong mga sumbanan atubangan sa kalibutanong mga tintasyon.

Napanalanginan kong nakadungog og daghang ehemplo sa kabatan-onan karong panahona, sama kaninyo, nga dili mahadlok motindog, mopakita ug motugot sa ilang kahayag nga mahimong sumbanan sa ilang kahigalaan. Si Joanna usa sa tulo lang ka miyembro sa Simbahan sa high school ug mao lang ang batan-ong babaye sa iyang ward. Mipasalig siya sa kaugalingon ug sa Ginoo nga dili gyud siya mamalikas. Dihang gikauban niya ang batan-ong lalaki sa usa ka proyekto sa eskwelahan nga wala mohimo og samang pasalig, wala niya ipaubos ang iyang mga sumbanan. Mihangyo siya nga tahuron niya ang iyang mga hiyas. Wala madugay, uban sa daghang malumo ug dili kaayo malumong mga pahinumdom, ang iyang higala nakat-on og maayong mga kinaiya ug migamit og maayong pulong. Daghan ang nakamatikod sa kalainan, lakip sa iyang amahan, kinsa nagpasalamat ni Joanna sa pagkamaayong impluwensya sa kinabuhi sa iyang anak nga lalaki.14

Sa bag-ohay nga buluhaton didto sa Pilipinas, akong nahimamat si Karen kinsa mipakigbahin og kasinatian isip Laurel samtang nag-eskwela og bachelor’s degree sa hotel and restaurant management. Miingon ang magtutudlo nga kinahanglan ang kada estudyante magkat-on sa paghimo ug pagtilaw sa lain-laing mga ilimnon nga idalit sa ilang restaurant. Ang ubang ilimnon may alkohol, ug nahibalo si Karen nga supak sa mga sugo sa Ginoo nga tilawan niya kini. Atubangan sa lisud nga mga sangputanan, nakabaton si Karen og kaisug sa pagtindog ug pagpakita, ug wala siya motilaw sa mga ilimnon.

Si Karen mipasabut: “Ang akong magtutudlo miduol ug nangutana nganong wa ko moinom. Miingon siya, ‘Miss Karen, unsaon nimo pagkahibalo sa lami ug pagpasar ning importanting subject kon dili ka bisan lang motilaw sa mga ilimnon?’ Gisultihan nako siya nga miyembro ko sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ug isip mga miyembro, dili mi moinom og makadaot namo. Bisan unsay iyang gipaabut nako, bisan og hagbong ang grado, mosabut ko, apan dili nako pakyason ang pagsunod sa akong personal nga mga sumbanan.”

Milabay ang mga semana, ug walay hisgot mahitungod nianang adlawa. Human sa semester, nasayud si Karen nga ang iyang grado mopakita sa iyang pagdumili sa pagtilaw sa mga ilimnon. Nagpanuko siyang motan-aw sa iyang grado, apan sa iyang pagkakita nadawat niya ang labing taas nga grado sa klase.

Miingon siya: “Akong nakat-unan niini nga kasinatian nga ang Dios … mopanalangin gyud nato kon mosunod ta Kaniya. Nasayud sab ko nga bisan og mahagbong, dili ko magmahay unsay akong nabuhat. Ako nasayud nga dili gyud ko mahagbong sa panan-aw sa Ginoo kon buhaton nako unsay akong nahibaloan nga matarung.”15

Minahal nga young women, kada usa ninyo natawo nga may dakong potensyal. Hinigugma kamo nga anak nga babaye sa Langitnong Amahan. Siya nakaila ug nahigugma kaninyo. Nagdapit siya ninyo sa “pagtindog ug pakita” ug nagsaad Siya nga moabag ug mopanalangin kaninyo. Nag-ampo ko nga kada usa ninyo may kaisug sa pagdawat sa Iyang pagdapit ug madawat ang Iyang mga saad, sa pangalan ni Jesukristo, amen.