2010–2019
Tinguhaa ang Pagkat-on: May Buhatunon Kamo
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Pangitaa ang Pagtulun-an: May Buhatunon Kamo

Panalangini ang inyong mga anak ug ang umaabut nga panimalay pinaagi sa pagkat-on kutob sa mahimo karon.

Minahal kong batan-ong mga babaye, gihigugma namo kamo. Nakita namo kamong maisugong nagtindog ug naghayag dinhi sa daghang hagit nga kalibutan inubanan sa dagkong oportunidad. Kini makapahunahuna kaninyo, unsa kaha ang akong kaugmaon? Makapaniguro ko nga isip mahiyasong anak sa Dios, hayag ang inyong kaugmaon! Ania kamo sa panahon nga ang mga kamatuoran sa ebanghelyo gipahiuli, ug kini makita diha sa inyong mga kasulatan. Nadawat ninyo ang gasa sa Espiritu Santo sa inyong pagbunyag, ug ang Espiritu Santo motudlo sa kamatuoran ug moandam ninyo sa mga hagit sa kinabuhi.

Gihatagan kamo sa Dios og gahum sa pagpili ug oportunidad sa pagkat-on samtang nia sa yuta, ug Siya may ipabuhat kaninyo. Sa pagtuman niini nga buhat, may tinagsa kamong responsibilidad sa pagkat-on. Ang yawe sa inyong kaugmaon, ang inyong “kahayag sa paglaum,”1 makita diha sa bag-ong booklet nga Alang sa Kalig-on sa Kabatan-onan ubos sa sumbanan sa edukasyon ug diha sa mithianon nga kahibalo sa Young Women.

“Ang edukasyon … moabli og mga pultahan sa mga oportunidad.”2 Samtang nagsunod kamo sa pahimangno sa Ginoo nga “pangitaa ang pagtulun-an, gani pinaagi sa pagtuon ug usab pinaagi sa hugot nga pagtuo,”3 maangkon ninyo dili lang ang kahibalo sa inyong pagtuon apan dugang nga kahayag samtang nagkat-on kamo pinaagi sa hugot nga pagtuo.

Pagkat-on pinaagi sa makugihong pagtuon. Panagsa ra kamong makagahin og oras sa pagkat-on sama karon. Si Presidente Gordon B. maalamong mitambag sa kabatan-onan sa Simbahan: “Ang sumbanan sa pagtuon nga inyong gibuhat sa pag-eskwela makaapekto og dako sa tibuok kinabuhing tinguha sa kahibalo.”4 “Kinahanglang matun-an ninyo ang tanang edukasyon kutob sa mahimo. … Isakripisyo ang kinahanglang isakripisyo aron makahimo kamo sa buluhaton [dinhi] sa kalibutan. Bansaya ang inyong mga hunahuna ug kamot aron mahimong impluwensya alang sa kaayo samtang nagpadayon sa inyong kinabuhi.”5

Sa pagpamulong ngadto sa batan-ong mga babaye, si Presidente Thomas S. Monson miingon: “Sa kasagaran ang umaabut wala hibaloi; busa, gikinahanglan kitang mangandam alang sa panahon nga walay kasiguroan. … Moawhag ko ninyo sa pagpadayon sa inyong edukasyon ug magkat-on og abilidad nga magamit aron nga, kon moabut ang sitwasyon, andam kamong magpakabuhi.”6

Mga kabatan-onan, sunda ang tambag niining maalamon ug dinasig nga mga propeta. Magpakamaayong estudyante. Tindog ug pakita sa inyong kahayag sa mga eskwelahan sa tinuoray nga pagtrabaho, kamatinuoron, ug integridad. Kon naglisud kamo o nawad-ag gana sa inyong nahimo sa eskwelahan, pangayo’g tabang sa inyong mga ginikanan, magtutudlo, ug mga miyembro sa Simbahan. Ayaw gayud paghunong!

Paglista og mga butang nga inyong gustong makat-unan; dayon “ipakigbahin ang inyong mga tumong kalabut sa edukasyon ngadto sa inyong pamilya, mga higala, ug mga lider aron sila makasuporta ug makaawhag kaninyo.”7 Kini ang sumbanan sa Personal nga Kauswagan.

Uban sa teknolohiya nakasaksi kamo sa pagsugwak sa kahibalo. Gilibutan kamo sa musika, video, ug networking. Magpili kamo ug ayaw tuguti nga ang pagdagsang sa impormasyon mobabag sa inyong pag-uswag. Tindog, batan-ong mga babaye! Siguradoha ninyo ang inyong tumong. Hukmi ninyo unsay isulod sa inyong hunahuna ug kasingkasing.

Ang ubang importante kaayo nga pagkat-on anaa sa gawas sa classroom. Liyoki ang inyong kaugalingon og maayong kababayen-an nga makatudlo og kahanas sa homemaking, art, musika, kasaysayan sa pamilya, sports, pagsulat o pagpamulong. Ilailaha sila ug hangyoang magpatudlo ka. Kon may nakat-unan kang bag-o, itudlo kini sa Mutual o tudloi ang ubang batan-ong mga babaye nga mahimong tiggiya isip kabahin sa mga panginahanglan sa Honor Bee.

Dugang sa talagsaon nakong inahan, may daghan kong tiggiya sa akong kinabuhi. Una nakong nahibaloan ang paagi sa paggiya sa nuwebe anyos pa ko. Ang akong magtutudlo sa Primary mitudlo nako sa pag-cross-stitch og “Dad-on Nako ang Kahayag sa Ebanghelyo ngadto sa Akong Panimalay,” hulagway nga gibitay sa akong lawak sa tin-edyer pa ko. Ang akong magtutudlo migiya kanako, mikorihir, ug kanunay nga nag-awhag. Ang uban pang tiggiya misunod. Duha ka hanas nga mananahi sa akong ward mitudlo nako’g panahi. Uban sa ilang paggiya, pailub, ug pag-awhag, giapil nako ang akong tinahing sinina sa usa ka kontest sa pagpanahi sa 14 pa ko ug nakadaug! Ang proseso midugang sa akong gitinguha nga kahibalo ug kahanas usab sa ubang butang.

Ang pag-angkon og kahibalo karon maghatag og dakong bili kon ikaw ma-inahan. “Ang edukasyon sa inahan adunay lawom nga impluwensya sa pagpili og edukasyon sa iyang [mga anak],”8 Ang edukasyon sa inahan makahupot sa “yawe nga mapugngan ang padayong kakabus.”9 Makahimo sa: Pagpanganak og mas himsog nga mga masuso, makabaton og mas himsog nga mga anak, mas malaumon, lig-on ug dunay maayong pangatarungan ug paghukom.”10

Atong nakat-unan sa “Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan” nga “ang unang mga kapangakohan sa mga inahan mao ang pag-atiman sa ilang mga anak.”11 Ang paghatag og edukasyon sa inyong mga anak maoy usa ka bahin niana nga pag-amuma ug inyong sagrado nga responsibilidad. Sama sa mga batan-ong manggugubat, kinsa gitudloan sa ilang mga inahan,”12 kamo ang labing importanting magtutudlo sa inyong mga anak, busa pilia og maayo ang angay kat-unan. Panalangini ang inyong mga anak ug ang umaabut nga panimalay pinaagi sa pagkat-on kutob sa mahimo karon.

Tinguhaa ang pagkat-on pinaagi sa hugot nga pagtuo. Kita nagkat-on pinaagi sa hugot nga pagtuo samtang makugihong nag-angkon og espirituhanong kahibalo pinaagi sa pag-ampo, pagtuon sa kasulatan, ug pagsunod samtang nagtinguha sa giya sa Espiritu Santo, nga nagpamatuod sa tanang kamatuoran. Kon molihok mo sa pag-angkon og kahibalo, ang Espiritu Santo modan-ag sa inyong hunahuna. Samtang kamo naningkamot nga kanunayng takus, ang Espiritu Santo mohatag og direksyon ug dugang kahayag sa inyong pagkat-on.

Sa batan-on pa ako, nanghulam kog ski nga taas kaayo, botas nga dako kaayo, ug usa ka higala mitudlo nako sa pag-ski! Nanggawas mi sa usa ka mahayag nga adlaw sa tingpamulak, perpekto nga snow, ug walay dag-om, asul nga mga panganod. Ang kakulba tungod sa kalugsungon nahulipan og kalipay samtang nagkat-on ko. Ug bisan natumba ko’g kadaghan niadtong taas nga ski, mitindog ko ug mipadayon. Naganahan ko niini!

Nahibaloan nako wala madugay, nga di tanang adlaw sa pag-ski ug kondisyon sa panahon ingon ana ka maayo. Sa mga adlaw nga may dag-om, nag-ski kami sa kondisyon nga gitawag og “flat light.” Ang flat light mao ang kahayag gikan sa adlaw nga mokatag diha sa panganod. Magtan-aw sa unahan sa puti nga snow, ang taas nga panglantaw mawagtang, ug lisud ang paghukom kon unsa kalugsungon o ang ginagmayng bundo.

Mga kabatan-onan, tingali naglantaw mo sa inyong kaugmaon sama sa akong pagtan-aw sa ski sa lugsungong bungtod. Bation ninyo usahay nga kamo nagpuyo sa flat light, dili makakita unsay naa sa inyong unahan. Ang pagkat-on pinaagi sa hugot nga pagtuo mohatag ninyo og pagsalig ug motabang sa inyong pagsubay sa dalan sa panahong walay kasigurohan.

Sa ika-25 nga kapitulo sa Mateo, ang sambingay sa napulo ka birhen nagtudlo kanato nga ang espirituhanong pagpangandam importante ug kinahanglang matuman sa kada usa. Mahinumduman ninyo nga ang napulo ka birhen gidapit sa pagkuyog sa pamanhunon ngadto sa kumbira sa kasal, apan lima lang ka buotang birhen ang nangandam og lana alang sa ilang lampara.

“Ug ang buangbuang miingon ngadto sa maalamon, Hatagi kamig lana kay nagkapalong kining among lampara.

“Apan kanila mitubag ang mga but-an nga nanag-ingon, Apan tingalig dili kini paigo alang kanamo ug kaninyo: pangadto hinoon kamo sa mga magbabaligya, ug pamalit kamog alang kaninyo.

“Ug samtang nangadto sila sa pagpamalit, miabut ang pamanhunon; ug silang mga andam misulod uban kaniya ngadto sa kumbira sa kasal: ug unya ang pultahan gitakpan.”13

Tingali naghunahuna mong hakog ang lima ka birhen nga wala manghatag sa ilang lana, apan imposible kana. Ang espirituhanong pangandam kinahanglan nga maangkon sa matag usa, matag tolo, ug dili ikabahin.

Karon ang panahon alang ninyo sa makugihong pagdugang sa inyong espirituhanong kahibalo—tolo matag tolo—pinaagi sa pag-ampo, pagtuon sa kasulatan, ug pagkamasulundon. Karon ang panahon sa pagpadayon sa inyong edukasyon—sa hinayhinay. Kada mahiyasong hunahuna ug lihok nagdugang usab og lana sa inyong lampara, naghimo kaninyong sarang nga magiyahan sa Espiritu Santo, sa atong balaang magtutudlo.

Ang Espiritu Santo mogiya kaninyo sa panaw sa kinabuhi, bisan inyong gibati nga naa kamo sa flat light, wala makasiguro sa umaabut. Ayaw kahadlok. Samtang naa mo sa dalan padulong sa kinabuhing dayon, ang Espiritu Santo mogiya sa inyong mga desisyon ug sa pagkat-on.

Magpamatuod ko gikan sa personal nga kasinatian nga kon kamo mangita og pagtulun-an dili lang sa pagtuon apan usab sa hugot nga pagtuo, kamo mahimong giyahan sa unsa nga “ang Ginoo … nagkinahanglan nga inyong pagabuhaton ug pagahibaloan.”14

Nadawat nako ang patriyarkal nga panalangin isip batan-ong babaye ug gitambagan nga mangandam og maayong edukasyon ug sa pagkat-on og sayo sa kinabuhi sa mga hiyas nga magamit sa panimalay ug sa pag-amuma og pamilya. Gusto kong mapanalanginan gyud og usa ka pamilya; apan, kana nga panalangin wala matuman hangtud ako 37 na, dihang naminyo ako. Biyudo ang akong bana, mao nga sa adlaw nga kami nabugkos sa templo, sa kalit napanalanginan ako og dili lang bana apan pamilya nga upat ang anak.

Sa una, dihay daghang adlaw nga akong gibati nga nag-ski diha sa flat light, nangutana, “Unsay anaa sa akong kaugmaon?” Akong gisulayan ang pagsunod sa mga tambag diha sa akong patriyarkal nga panalangin. Nagtuon ko’g maayo nga mahimong magtutudlo ug gipadayon ang akong edukasyon nga ma-principal sa elementarya. Nag-ampo ko sa akong Langitnong Amahan ug nangayo’g giya sa Espiritu Santo. Mainiton nakong gihuptan ang saad sa mga propeta kinsa misiguro nga kon ako “magpabiling matinud-anon, maghupot sa [akong] mga pakigsaad, magserbisyo sa Dios, ug maghigugma sa [akong] Amahan sa Langit ug ni Ginoong Jesukristo, [ako] dili pagadid-an sa bisan unsang mahangturong mga panalangin sa atong Langitnong Amahan alang sa iyang matinud-anong mga anak.”15

Nasayud ko nga ang akong edukasyon miandam nako’g kinabuhi nga akong gilantaw isip batan-ong babaye. Kaingon ko’g nagtuon ko sa pagka-maestra aron magtudlo sa eskwelahan ug sa akong umaabut nga mga anak, apan wala ko mahibalo nga ang Ginoo nag-andam nako sa pagtudlo og Iningles sa Mongolia kauban sa akong bana ug sa pagtudlo sa batan-ong mga babaye sa Simbahan sa tibuok kalibutan ug sa pagtudlo sa akong mga apo sa bili sa kahibalo—ang tanan nindot nga mga panalangin nga dili nako mahunahuna.

Magpamatuod ko nga ang atong Amahan sa Langit nakaila ug nahigugma kaninyo. Dako kaayo ang Iyang pagsalig diha kaninyo ug may buluhaton nga kamo lang ang makahimo. Mopasalig ko nga kamo mahimong maandam nianang dakong buluhaton kon inyong pangitaon ang pagtulun-an pinaagi sa pagtuon ug sa hugot nga pagtuo usab. Niini ako mopamatuod sa pangalan ni Jesukristo, amen.