2010–2019
Mga Pamilya ubos sa Pakigsaad
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Mga Pamilya ubos sa Pakigsaad

Walay mas importante nga miabut o moabut sa inyong pamilya kay sa mga panalangin sa pag-seal.

Nagpasalamat ko nga gikauban kamo niini nga miting diin ang tanang naghupot sa priesthood sa Dios dinhi sa yuta gidapit. Bulahan kita nga anaa sa pagdumala ni Presidente Thomas S. Monson. Isip Presidente sa Simbahan, siya lang ang bugtong tawo nga buhi nga responsable sa mga yawe sa pag-seal sa mga pamilya ug sa tanang ordinansa sa priesthood nga gikinahanglan aron makaangkon og kinabuhing dayon, labing mahinungdanon sa tanang mga gasa sa Dios.

May usa ka amahan nga kanhi dili aktibo nga naminaw karon tungod kay kinasingkasing niyang gitinguha kana nga gasa. Siya ug iyang asawa nagpangga sa ilang duha ka gagmayng anak, lalaki ug babaye. Sama sa ubang mga ginikanan makita niya ang langitnong kalipay kon mabasa niya kining mga pulong: “Ug kana nga panag-uban nga ania kanato dinhi maanaa kanato didto, lamang kini pagaubanan sa walay katapusan nga himaya, nga ang mao nga himaya kita wala karon makatagamtam.”1

Kana nga amahan nga naminaw karon nahibalo sa dalan nianang mahimayaon nga destinasyon. Dili kini sayon. Nasayud na siya niana. Nagkinahanglan kini og pagtuo kang Jesukristo, tinuod nga paghinulsol, ug pagbag-o sa iyang kasingkasing nga nahitabo tungod sa buotan nga bishop nga mitabang nga mabati niya ang mahigugmaong pagpasaylo sa Ginoo.

Padayon ang talagsaong kausaban dihang miadto siya sa templo alang sa endowment nga gihulagway sa Ginoo niadtong Iyang gitugahan sa unang templo niini nga dispensasyon. Didto kadto sa Kirtland, Ohio. Miingon ang Ginoo kalabut niana:

“Busa, tungod niini nga hinungdan Ako mihatag kaninyo og sugo nga kamo moadto ngadto sa Ohio; ug didto Ako mohatag nganha kaninyo sa akong balaod; ug didto kamo pagatugahan uban sa gahum nga gikan sa kahitas-an;

“Ug gikan dinhi, … kay Ako adunay mahinungdanon nga buhat nga giandam, kay ang Israel pagaluwason, ug Ako mogiya kanila bisan diin Ako buot, ug walay gahum nga makapugong sa akong kamot.”2

Alang sa bag-ong naaktibo nakong higala ug sa tanang priesthood, ang dakong buluhaton mao ang pagpangulo sa pagluwas sa bahin sa Israel diin kita ang responsable, ang inyong pamilya. Ang akong higala ug ang iyang asawa nahibalo nga nagkinahanglan kana nga ma-sealed pinaagi sa gahum sa Melchizedek Priesthood didto sa balaang templo sa Dios.

Mihangyo siya nga ako ang mopahigayon sa sealing. Siya ug ang iyang asawa gusto nga mahimo dayon kini. Apan tungod sa ka-busy kay nagsingabut ang kinatibuk-ang komperensya, ang bishop ug ang magtiayon maoy akong gipaplano kauban ang akong secretary nga mopili sa pinakamaayong petsa.

Hunahunaa ang akong kasurprisa ug kalipay sa pag-ingon sa amahan nga ang sealing himoon sa Abril 3. Panahon kana niadtong 1836 dihang si Elijah, ang nahimaya nga propeta, gipadala sa Templo sa Kirtland aron ihatag ang gahum sa pag-seal ngadto kang Joseph Smith ug Oliver Cowdery. Kadto nga mga yawe anaa sa Simbahan karon ug padayon hangtud sa katapusan.3

Mao kini ang samang balaang awtoridad nga gihatag sa Ginoo ngadto kang Pedro, sigun sa Iyang gisaad: “Ug hatagan ko ikaw sa mga yawe sa gingharian sa langit: ug bisan unsay imong pagabugkuson dinhi sa yuta, didto sa langit pagailhon kini nga binugkos: ug bisan unsay imong pagaluagan dinhi sa yuta, didto sa langit pagailhon kini nga linuagan.”4

Ang pagbalik ni Elijah mipanalangin sa tanang naghupot sa priesthood. Si Elder Harold B. Lee miklaro niana sa dihang namulong siya sa kinatibuk-ang komperensya, nga mikutlo sa gisulti ni Presidente Joseph Fielding Smith. Paminaw og maayo: “Naghupot ko sa priesthood; kamong mga kalalakin-an nga anaa dinhi naghupot sa priesthood; nadawat nato ang Melchizedek Priesthood—nga gihuptan ni Elijah ug sa ubang propeta ug ni Pedro, Santiago ug Juan. Apan bisan may katungod kita sa pagbunyag, sa pagpandong sa atong mga kamot alang sa gasa sa Espiritu Santo ug pag-orden sa uban ug pagbuhat niining tanan, kon wala ang gahum sa pag-seal wala kitay mahimo, kay kini dili balido.”

Si Presidente Smith mipadayon:

“Ang labaw nga mga ordinansa, ang mas dagkong panalangin nga importante sa kahimayaan sa gingharian sa Dios, ug maangkon lang sa pihong mga dapit, walay makahimo sa mga ordinansa gawas kon nadawat niya ang awtoridad gikan sa naghupot sa mga yawe. …

“…Walay tawo dinhi sa yuta nga dunay katungod sa pagpangalagad sa mga ordinansa niining ebanghelyo gawas lang kon ang Presidente sa Simbahan, nga naghupot sa mga yawe, motugot niini. Gihatagan niya kita og awtoridad; siya mihatag og gahum sa atong priesthood sa pag-seal kay siya ang naghupot sa yawe.”5

Ang sama nga kasiguroan nagagikan ni Presidente Boyd K. Packer dihang misulat siya kabahin sa gahum sa pag-seal. Ang katinuod niining mga pulong nakahupay kanako, ingon man sa pamilya nga akong i-seal karong Abril 3: “Si Pedro ang gitugyanan sa mga yawe. Si Pedro ang gitugyanan sa gahum sa sealing … sa pagbugkos o pag-seal dinhi sa yuta o pagluag dinhi sa yuta ug mao usab kini ang mahitabo didto sa kalangitan. Kadto nga mga yawe gikuptan sa Presidente sa Simbahan—sa propeta, manalagna, ug tigpadayag. Kanang sagrado nga gahum sa sealing anaa sa Simbahan karon. Walay lain nga gitamud nga mas sagrado nga pamalandong niadtong kinsa nasayud sa kamahinungdanon niini nga awtoridad. Walay lain nga mas gihuptan og maayo. Adunay pipila lamang ka mga lalaki nga [naghupot] niini nga gahum sa sealing dinhi sa ibabaw sa yuta sa bisan unsang higayon—sa matag templo may mga kaigsoonan kinsa gihatagan sa gahum sa sealing. Walay tawo nga makakuha niini gawas kon gikan sa propeta, manalagna, ug tigpadayag ug Presidente sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.”6

Sa pag-anhi ni Elijah, dili lang gahum ang gihatag sa priesthood, apan ang pagpabalik usab sa mga kasingkasing: “Ang espiritu, gahum, ug tawag ni Elijah mao, nga kamo dunay gahum sa paghupot sa mga yawe sa pagpadayag, mga ordinansa, mga orakulo, mga gahum ug mga tuga sa kahingpitan sa Melchizedek Priesthood ug sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta; ug sa pagdawat, pag-angkon, ug pagpahigayon sa tanang mga ordinansa nga anaa sa gingharian sa Dios, gani ngadto sa pagbalik sa mga kasingkasing sa mga amahan ngadto sa mga anak, ug ang mga kasingkasing sa mga anak ngadto sa mga amahan, gani bisan kadtong didto sa langit.”7

Kana nga pagbalik sa iyang kasingkasing miabut na sa akong higala ug sa iyang pamilya. Tingali diha usab kaninyo niini nga miting. Inyong makita sa inyong hunahuna, sama nako, ang nawong sa inyong amahan o inahan. Tingali kini inyong igsoong babaye o lalaki. Tingali kini inyong anak nga babaye o lalaki.

Tingali anaa sila sa kalibutan sa espiritu o mga dapit nga layo kaninyo. Apan ang kalipay miabut sa pagbati nga sigurado ang koneksyon kanila tungod kay nabugkos o mabugkos kamo kanila pinaagi sa mga ordinansa sa priesthood nga madawat sa Dios.

Ang mga naghupot sa Melchizedek Priesthood nga mga amahan sa na-sealed nga pamilya gitudloan na unsay angay buhaton. Walay mas importante nga miabut o moabut sa inyong pamilya kay sa mga panalangin sa pag-seal. Walay mas importante kay sa pagtahud sa mga pakigsaad sa kaminyoon ug sa pamilya nga inyong gihimo o himoon diha sa mga templo sa Dios.

Klaro ang paagi sa paghimo niana. Ang Balaang Espiritu sa Saad, pinaagi sa pagsunod ug pagsakripisyo, kinahanglang mosilyo sa atong mga pakigsaad sa templo aron maangkon kini sa kalibutan nga moabut. Si Presidente Harold B. Lee mipasabut kon unsa ang kahulugan sa ma-sealed sa Balaang Espiritu sa Saad pinaagi sa pagkutlo sa gisulti ni Elder Melvin J. Ballard: “Mahimong malingla nato ang tawo apan dili nato malingla ang Espiritu Santo, ug ang atong mga panalangin dili mahangturon gawas kon kini gi-sealed sa Balaang Espiritu sa saad. Ang Espiritu Santo ang mobasa sa mga hunahuna ug kasingkasing sa tawo, ug mohatag sa iyang pag-aprubar sa pag-seal sa mga panalangin nga gihatag kanila. Dayon magabugkos kini, balido, ug hingpit ang kaepektibo.”8

Dihang si Sister Eyring ug ako na-sealed sa Templo sa Logan Utah, wala dayon ko makasabut sa kinatibuk-ang kahulugan niana nga saad. Naningkamot gihapon kong makasabut sa tanan, apan nakahukom kami dihang hapit na mag-50 ka tuig kaming naminyo sa pagdapit sa Espiritu Santo sa among kinabuhi kutob sa among mahimo ug nganha sa among pamilya.

Isip batan-ong amahan, nga na-sealed sa templo ug ang akong kasingkasing mibalik sa akong asawa ug pamilya, akong nahimamat si Presidente Joseph Fielding Smith sa unang higayon. Sa council room sa Unang Kapangulohan, diin ako gidapit, miabut kanako ang sigurado nga pagsaksi dihang si Presidente Harold B. Lee nangutana nako, nagpasabut kang Presidente Smith, nga naglingkod tapad niya “Mituo ka ba nga kining tawhana mahimong propeta sa Dios?”

Si Presidente Smith bag-o lang misulod sa kwarto ug wala pay gisulti. Mapasalamaton kaayo ko nga nakatubag ko tungod sa unsay anaa sa akong kasingkasing, “Oo nahibalo ko,” ug nahibalo ko ingon sa nakasiguro gayud ako nga siya naghupot sa gahum sa priesthood sa pag-seal dinhi sa yuta.

Kana nga kasinatian may dakong impluwensya kanamo dihang, sa usa sa sesyon sa komperensya niadtong Abril 6, 1972, si Presidente Joseph Fielding Smith mitambag: “Kabubut-on sa Ginoo ang paglig-on ug pagpreserbar sa pamilya. Naghangyo kami sa mga amahan sa pagsubay sa ilang hustong dapit isip pangulo sa balay. Gihangyo namo ang mga inahan sa pagpaluyo ug pagsuporta sa ilang bana ug mahimong kahayag sa ilang mga anak.”9

Mosugyot ko og upat ka butang nga inyong mahimo isip amahan nga priesthood sa pagdasig ug paggiya sa inyong pamilya nga makabalik sa Langitnong Amahan ug sa Manluluwas.

Una, batuni ang siguradong pagsaksi nga ang mga yawe sa priesthood anaa kanato ug gihuptan sa Presidente sa Simbahan. I-ampo kana sa matag adlaw. Moabut ang tubag uban sa nagtubong determinasyon sa paggiya sa inyong pamilya, sa inyong gilauman, ug mas malipay sa inyong pagserbisyo. Mas malipayon kamo ug positibo, usa ka dakong panalangin sa inyong asawa ug pamilya.

Ang ikaduha mao ang paghigugma sa inyong asawa. Nagkinahanglan kini og pagtuo ug pagpaubos nga ipatigbabaw ang iyang interes kay sa kaugalingon ninyong gusto sa kinabuhi. Duna kamoy responsibilidad sa pagsangkap ug pag-atiman sa pamilya uban kaniya samtang nangalagad sa uban. Usahay kana makahurot sa inyong enerhiya ug kusog. Ang pangidaron ug sakit modugang sa panginahanglan sa inyong asawa. Kon inyong ipatigbabaw ang iyang kalipay kay sa inyoha, mosaad ko nga motubo ang inyong gugma kaniya.

Ikatulo, paapila ang tibuok pamilya nga maghigugmaay. Si Presidente Ezra Taft Benson nagtudlo:

“Kabahin sa kahangturan, ang kaluwasan usa ka kalihokan sa pamilya. …

“Labaw sa tanan, kinahanglang mahibalo ang mga bata ug mobati nga sila gipangga, gikinahanglan, ug gidayeg. Kana kanunay nilang gikinahanglan. Dayag lang, angay kining buhaton sa mga ginikanan, ug sagad kining mahimo sa inahan.”10

Apan laing importanting tinubdan sa pagbati nga gipangga mao ang gugma gikan sa ubang mga anak. Ang padayong pag-alimahay sa managsoon moabut lamang sa padayong paningkamot sa mga ginikanan ug sa tabang sa Dios. Nahibalo kamo nga tinuod kana gumikan sa kasinatian sa kaugalingon ninyong pamilya. Ug kumpirmado kini kon magbasa kamo sa panagsungi sa pamilya sa matarung nga si Lehi ug sa iyang asawa, si Sariah, diha sa Basahon ni Mormon.

Ang kalampusan nga ilang naangkon usa ka giya kanato. Gitudlo nila og maayo ug sa kanunay ang ebanghelyo ni Jesukristo nga ang mga anak ug gani ang ubang kaliwatan sa mga henerasyon nahumok ang kasingkasing ngadto sa Dios ug sa usag usa. Sama pananglit, si Nephi ug ang uban misulat ug mitabang sa mga sakop sa pamilya kinsa ilang mga kaaway. Ang Espiritu usahay mohumok sa kasingkasing sa liboan ug ang kayugot pulihan sa gugma.

Usa ka paagi nga kamo molampus sama ni Amahang Lehi mao ang pagpangulo sa pamilya nga pag-ampo ug sa panahon sa pamilya, sama sa family home evening. Hatagi ang mga anak og oportunidad nga mag-ampo, kon makaampo sila, alang sa uban diha sa sirkulo nga nagkinahanglan og panalangin. Pakganga dayon ang sugod nga panagsungi ug magserbisyo nga dili hinakog, ilabi na sa usag usa. Kon mag-ampo sila alang sa usag usa ug mag-inalagaray, mahumok ang kasingkasing ug magkasinabut sila ug sa ilang ginikanan.

Ang ikaupat nga oportunidad sa pagpangulo sa inyong pamilya sa pamaagi sa Ginoo moabut kon ang pagdisiplina gikinahanglan. Matuman nato ang obligasyon sa pagkorihir sa pamaagi sa Ginoo ug magiyahan ang atong mga anak ngadto sa kinabuhing dayon.

Mahinumduman ninyo ang mga pulong, apan tingali dili ninyo makita ang gahum niini diha sa usa ka Melchizedek Priesthood nga nag-andam sa iyang pamilya nga magkinabuhi sa maong paagi didto sa celestial nga gingharian. Mahinumdom kamo sa mga pulong. Pamilyar kaayo kini:

“Walay gahum o impluwensya nga makahimo o angay gayud nga magpadayon pinaagi sa hiyas sa pagkapari, gawas lamang sa pagdani, sa pagkamainantuson, sa kalumo ug kaaghup, ug sa tiunay nga paghigugma;

“Pinaagi sa pagkamabination, ug putli nga kahibalo, diin makapadugang sa hilabihan sa kalag nga walay pagpakaaron-ingnon, ug walay pagpanglimbong—

“Pagpanton sa tukma nga panahon uban ang tuman nga kahigpit, kon gidasig sa Espiritu Santo; ug dayon mopakita pagkahuman og dugang nga paghigugma ngadto kaniya kinsa inyong gipanton, basin pa unya siya moisip kanimo nga iyang kaaway;

“Aron siya masayud nga ang inyong pagkamatinud-anon labaw pa nga malig-on kay sa mga higot sa kamatayon.”11

Ug unya ang saad moabut nga bililhon kaayo kanato isip mga amahan sa Zion: “Ang Espiritu Santo mao ang inyong kauban sa kanunay, ug ang inyong pagmando usa ka dili mausabon nga pagmando sa pagkamatarung ug kamatuoran; ug ang inyong kamandoan mao ang usa ka walay katapusan nga kamandoan, ug walay pagpugos nga paagi kini mokanap nganha kanimo hangtud sa kahangturan.”12

Taas kana nga sumbanan alang kanato, apan kon kita uban sa pagtuo mopugong sa atong mga kapungot ug wad-on ang atong garbo, pamatud-an kini sa Espiritu Santo, ug masiguro ang sagradong mga saad ug mga pakigsaad.

Molampus kamo pinaagi sa inyong pagtuo nga ang Ginoo mibalik sa mga yawe sa priesthood, nga ania gihapon kanato—uban sa siguradong higot sa gugma sa inyong asawa, sa tabang sa Ginoo sa pagpabalik sa mga kasingkasing sa mga anak ngadto sa usag usa ug sa ilang mga ginikanan, ug inubanan sa gugma nga naggiya sa pagkorihir ug pag-awhag kaninyo nga makadapit sa Espiritu.

Nasayud ko nga si Jesus mao ang Kristo ug atong Manluluwas. Akong ipamatuod nga si Presidente Thomas S. Monson naghupot ug naggamit sa tanang mga yawe sa priesthood dinhi sa yuta karon. Gihigugma ug gipaluyohan nako siya. Gihigugma ug nag-ampo ko alang ninyo. Sa sagradong pangalan ni Jesukristo, amen.