2010–2019
Salamat sa Dios
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Salamat sa Dios

Unsa unta ka mas maayo niini kon ang tanan mas makaamgo sa kaayo ug gugma sa Dios ug magpadayag niana nga pasalamat ngadto Kaniya.

Minahal nga kaigsoonan, nagpasalamat kami sa inyong suporta ug debosyon. Gipadayag namo ang among pasalamat ug gugma kaninyo.

Bag-o lang, si Sister Nelson ug ako nalingaw sa kanindot sa isda nga tropiko diha sa gamayng aquarium. Isda nga dasig og mga kolor ug lainlaing mga porma ug gidak-on naglangoy-langoy. Nangutana ako sa nagbantay, “Kinsay nagpakaon niining nindot nga mga isda?”

Mitubag siya, “Ako.”

Dayon nangutana ko, “Nakapasalamat na ba kini nimo sukad?”

Mitubag siya, “Wala pa!”

Naghunahuna ako sa ubang mga tawo nga akong nailhan kinsa sama nga nahikalimut sa ilang Tiglalang ug sa ilang tinuod nga “pan sa kinabuhi.”1 Nabuhi sila matag adlaw nga wala magpakabana sa Dios ug sa Iyang kaayo ngadto kanila.

Unsa unta ka mas maayo niini kon ang tanan mas makaamgo sa kaayo ug gugma sa Dios ug magpadayag niana nga pasalamat ngadto Kaniya. Si Ammon mitudlo, “Magpasalamat kita sa [Dios], kay siya nagbuhat sa pagkamatarung sa kahangturan.”2 Ang gidak-on sa atong pasalamat maoy sukod sa atong gugma Kaniya.

Ang Dios mao ang Amahan sa atong mga espiritu.3 Siya adunay nahimaya, hingpit nga lawas nga unod ug bukog.4 Nagpuyo kita uban Kaniya sa langit sa wala pa kita natawo.5 Ug sa dihang gilalang Niya kita sa pisikal, gilalang kita sama sa panagway sa Dios, matag usa adunay lawas.6

Hunahunaa ang atong pisikal nga kabuhian. Sa tinuod hulog kini sa langit. Ang panginahanglan sa hangin, pagkaon, ug tubig tanan gihatag nga gasa kanato gikan sa mahigugmaong Langitnong Amahan. Ang yuta gilalang aron pagsuporta sa atong mubo nga biyahe sa mortalidad.7 Natawo kita nga may kapasidad nga motubo, mahigugma, maminyo, ug maghimo og pamilya.

Ang kaminyoon ug pamilya gi-orden sa Dios. Ang pamilya ang labing importante nga yunit sa katilingban karon ug sa kahangturan. Ubos sa dakong plano sa Dios sa kalipay, ang mga pamilya mabugkos diha sa mga templo ug maandam nga makabalik og puyo diha sa Iyang presensya sa kahangturan. Kana ang mahangturong kinabuhi! Nagtuman kini sa lawom nga mga tinguha sa tawo—ang sagad nga pangandoy sa walay katapusang pakig-uban sa minahal nga mga sakop sa pamilya.

Parte kita sa Iyang balaang katuyoan: “Ang akong buhat ug ang akong himaya,” Siya miingon, mao “ang pagpahinabo sa pagka-imortal ug sa kinabuhi nga dayon sa tawo.”8 Aron makab-ot kadtong mga tumong, “Gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan, nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong Anak, aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag, kondili may kinabuhing dayon.”9 Kana nga buhat maoy usa ka balaanong pagpakita sa gugma sa Dios. “Kay gipadala [Niya] ang iyang Anak nganhi sa kalibutan dili aron iyang pagahukman sa silot; kondili aron ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya.”10

Sentro sa plano sa Dios mao ang misyon sa Iyang Anak, si Jesukristo.11 Mianhi Siya aron tubson ang mga anak sa Dios.12 Tungod sa Pag-ula sa Ginoo, ang pagkabanhaw (o imortalidad) natinuod.13 Tungod sa Pag-ula, ang kinabuhing dayon nahimong possible alang sa tanan kinsa angayan. Sa ingon si Jesus mipasabut:

“Ako mao ang pagkabanhaw, ug ang kinabuhi: ang mosalig kanako bisan siya mamatay, mabuhi siya:

“Ug ang tanan nga buhi ug nagasalig kanako dili na gayud mamatay.”14

Alang sa Pag-ula sa Ginoo ug sa gasa sa pagkabanhaw—niining makadasig nga mensahe sa Pasko sa Pagkabanhaw—salamat sa Dios!

Pisikal nga mga Gasa

Ang atong Langitnong Amahan nahigugma sa Iyang mga anak.15 Nagpanalangin Siya sa matag usa og pisikal ug espiritwal nga gasa. Pasulti-a ako sa kada matang. Kon mokanta mo og “Ako Anak sa Dios,” hunahunaa ang Iyang gasa sa inyong pisikal nga lawas. Ang daghang kahibulongang mga hiyas sa inyong lawas nagsaksi sa inyong “diosnong kinaiya.”16

Tanan sa inyong lawas talagsaon nga gasa gikan sa Dios. Kada mata dunay lente nga makatutok. Ang kaugatan ug kaunuran nagkontrol sa duha ka mata nga makahimo og tulo ka dimensyon nga imahe. Konektado ang mata sa utok, nga nagrekord sa mga nakita.

Ang inyong kasingkasing usa ka talagsaon nga bomba.17 Kini adunay upat ka balbula nga nagkontrol sa padulngan sa dugo. Kining mga balbula moabli ug mosira sobra sa 100,000 ka higayon kada adlaw—36 milyon kada tuig. Gani, gawas kon mausab pinaagi sa sakit, kini makasugakod og kakapoy nga walay kinutuban.

Hunahunaa ang sistema sa depensa sa lawas. Aron mapanalipdan gikan sa kadaut, mobati kini og sakit. Agig tubag sa impeksyon, makamugna kini og pangontra. Ang panit naghatag og proteksyon. Nagpasidaan kini sa kadaut dala sa grabeng kainit ug kabugnaw.

Ang lawas mobag-o sa walay gamit nga mga cell ug mopaangay sa mga gidaghanon sa importante niining mga sangkap. Ang lawas moayo sa samad, bun-og, ug bali nga mga bukog. Ang kapasidad sa pagpasanay lain nga sagradong gasa sa Dios.

Unta mahinumduman nato nga wala kinahanglana ang hingpit nga lawas aron makab-ot ang balaang padulngan. Sa tinuod, ang pipila sa labing malumo nga mga espiritu anaa sa huyang ug dili hingpit nga mga lawas. Dakong espirituhanong kalig-on sagad mapalambo sa mga tawo nga adunay pisikal nga mga hagit, tungod kay nahagit gayud sila.

Bisan kinsa nga nagtuon sa mga lihok sa lawas sa tawo siguradong “nakakita sa Dios nga naglihok sa iyang pagkahalangdon ug gahum.”18 Kay ang lawas gidumala sa balaang balaod, bisan unsang pagkaayo moabut tungod sa pagsunod sa balaod diin kana nga panalangin gipasikad.19

Apan pipila ka tawo sayop sa paghunahuna nga kining talagsaong pisikal nga mga hiyas nahitabo pinaagi sa sulagma o resulta sa dakong hitabo sa usa ka dapit. Pangutan-a ang imong kaugalingon, “Ang pagsulbong sa imprintahanan makamugna ba og diksyonaryo?” Ang posibilidad labing layo. Apan kon mahitabo, dili gayud kini makauli sa nagisi nga mga pahina o makahimo og iyang mas bag-ong mga edisyon!

Kon ang kapasidad sa lawas alang sa normal nga lihok, depensa, pag-ayo, pagpaangay, ug pagpatubo og usab magpadayon nga walay kinutuban, ang kinabuhi dinhi magpadayon sa kahangturan. Oo, magpabilin kita dinhi sa yuta! Sa kalooy alang kanato, ang atong Tiglalang mihimo og paagi nga matiguwang ug laing mga proseso nga sa katapusan moresulta sa pisikal nga kamatayon. Ang kamatayon, sama sa pagkatawo, kabahin sa kinabuhi. Ang kasulatan nagtudlo nga “dili kinahanglan nga ang tawo bawion gikan niining temporal nga kamatayon, kay kana moguba sa mahinungdanon nga laraw sa kalipay.”20 Ang pagbalik ngadto sa Dios pinaagi sa kamatayon mao ang kalipay niadtong nahigugma Kaniya ug andam nga mohimamat Kaniya.21 Sa katapusan ang panahon moabut kon asa ang tanang “espiritu ug … lawas pagahiusahon pag-usab … sa hingpit nga kahimtang; ang mga bahin sa lawas ug ang mga lutahan mapahiuli sa iyang tukma nga bayanan,”22 nga dili na gayud mabulag pag-usab. Alang niining pisikal nga mga gasa, salamat sa Dios!

Espiritwal nga mga Gasa

Importante sama sa lawas, nagsilbi kini isip tabernakulo alang sa mahangturong espiritu. Ang atong mga espiritu diha na sa dapit nga wala pa dinhi sa yuta nga dapit23 ug magpadayon nga mabuhi human mamatay ang lawas.24 Ang espiritu naghatag sa lawas og kinabuhi.25 Niining kinabuhi ug sa sunod, ang espiritu ug lawas, kon hiusahon, mahimong buhi nga adunay balaang bili.

Kay ang espiritu sa usa ka tawo importante kaayo, ang paglambo niini adunay mahangturong resulta. Malig-on kini samtang nakig-istorya kita pinaagi sa mapainubsanong pag-ampo uban sa atong mahigugmaon nga Langitnong Amahan.26

Ang mga hiyas diin kita pagahukman tanan espiritwal.27 Lakip niini ang gugma, hiyas, kaligdong, kalooy, ug serbisyo ngadto sa uban.28 Ang inyong espiritu, inubanan ug nagpuyo sa inyong lawas, makapalambo ug makapakita niini nga mga hiyas sa paagi nga importante sa inyong mahangturong pag-uswag.29 Makab-ot ang espiritwal nga pag-uswag pinaagi sa mga paagi sa hugot nga pagtuo, paghinulsol, bunyag, gasa sa Espiritu Santo, ug paglahutay hangtud sa katapusan, lakip ang mga ordinansa sa endowment ug sealing diha sa balaang templo.30

Ingon nga ang lawas nanginahanglan og pagkaon aron mabuhi, mao usab ang espiritu. Ang espiritu maamumahan pinaagi sa mahangturong kamatuoran. Sa miaging tuig atong gisaulog ang ika-400 nga anibersaryo sa King James nga hubad sa Balaang Biblia. Ug anaa na nato ang Basahon ni Mormon dul-an sa 200 ka tuig. Kini karon nahubad na sa iyang kinatibuk-an o isip mga seleksyon ngadto sa 107 ka mga pinulongan. Tungod niini ug sa laing bililhong mga kasulatan, nasayud kita nga ang Dios mao ang atong Amahan sa Kahangturan ug nga ang Iyang Anak, si Jesukristo, mao ang atong Manluluwas ug Manunubos. Alang niining espiritwal nga mga gasa, salamat sa Dios!

Mga Gasa sa Ebanghelyo

Nasayud kita nga ang mga propeta sa daghang dispensasyon sama nilang Adan, Noe, Moises, ug Abraham, tanan nagtudlo sa pagkabalaan sa atong Langitnong Amahan ug ni Jesukristo. Karon nga dispensasyon gipaila sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo sa dihang mipakita Sila ngadto kang Propeta Joseph Smith sa 1820. Ang Simbahan natukod 1830. Karon, 182 ka tuig na, nagpabilin kitang ubos sa pakigsaad sa pagdala sa ebanghelyo sa “matag kanasuran, mga kaliwatan, mga pinulongan, ug mga katawhan.”31 Sa pagbuhat nato sa mao, ang tighatag ug tigdawat mapanalanginan.

Ato ang responsibilidad sa pagtudlo sa Iyang mga anak ug sa pagpukaw diha kanila sa pagpakabana sa Dios. Dugay na, si Haring Benjamin miingon:

“Tuo sa Dios; tuo nga siya mao, ug nga siya ang milalang sa tanan nga mga butang, lakip sa langit ug sa yuta; tuo nga siya aduna sa tanan nga kaalam, ug sa tanan nga gahum, sa langit ug sa yuta; …

“… Tuo nga kamo kinahanglan gayud nga maghinulsol sa inyong mga sala ug mobiya kanila, ug magpaubos sa inyong mga kaugalingon sa atubangan sa Dios; ug mangutana sa kinasingkasing nga siya mopasaylo kaninyo; ug karon, kon kamo motuo sa tanan niini nga mga butang tan-awa nga kamo mobuhat kanila.”32

Ang Dios sama kaniadto, karon, ug sa kahangturan, apan kita dili. Matag adlaw, ato ang hagit nga makagamit sa gahum sa Pag-ula aron mausab gayud kita, mas mahisama kang Kristo, ug angayan sa gasa sa kahimayaan ug magpuyo sa kahangturan uban sa Dios, ni Jesukristo, ug sa atong mga pamilya.33 Alang niining mga gahum, mga pribilehiyo, ug mga gasa sa ebanghelyo, salamat sa Dios!

Ako mopamatuod nga Siya buhi, nga si Jesus mao ang Kristo, ug nga kini Iyang Simbahan, gipahiuli niining ulahing mga adlaw aron matuman ang balaang padulngan niini. Kita gipangulohan karon ni Presidente Thomas S. Monson, nga atong gimahal ug gipaluyohan uban sa atong tibuok nga mga kasingkasing, ingon usab atong gipaluyohan ang iyang mga magtatambag ug ang Napulog Duha ka mga Apostoles isip mga propeta, mga manalagna, ug mga tigpadayag. Ako mopamatuod diha sa sagradong pangalan ni Jesukristo, amen.