2010–2019
“Gawas Lamang diha sa mga Baruganan sa Pagkamatarung”
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Gawas Lamang diha sa mga Baruganan sa Pagkamatarung

Ang maalamong ginikanan moandam sa mga anak nga makahimo bisan wala sila. Mohatag sila og oportunidad sa paglambo samtang nagbaton sila og espiritwal nga kahingkod sa saktong paggamit sa ilang kabubut-on.

Mga usa ka bulan human kami naminyo, mibiyahe kami sa akong asawa og layo. Siya ang nagdrayb, ug misulay ko pagrelaks. Miingon ko nga misulay ra kay kadto nga highway binantayan ang dagan sa mga sakyanan, ug ang akong asawa lagmit nga mopakusog gayud niadtong adlawa. Miingon ko, “Kusog ra kaayo ka. Hinay lang.”

Ang akong asawa naghunahuna, “Dul-an sa 10 ka tuig na kong nagdrayb, ug gawas sa nagtudlo kanako, wala pay laing nakatudlo nako kon unsaon sa pagdrayb.” Mitubag siya, “Unsa may katungod nimo nga sultihan ko unsaon pagdrayb?”

Sa tinuod, wala ko magdahum sa iyang pangutana. Busa, aron ipakita nga naghimo ko sa akong bag-ong responsibilidad isip bana, ako miingon, “Wala ko kahibalo—kay imo kong bana ug naghupot ko sa priesthood.”

Mga kaigsoonan, pahinumdom lang: kon kamo maanaa niining sitwasyona, dili kini ang saktong tubag. Ug malipayon kong mosulti, nga kana lang higayuna nga nakahimo ko niana nga sayop.

Ang Doktrina ug Pakigsaad mipasabut nga ang katungod sa paggamit sa priesthood diha sa balay o bisan asa konektado sa pagkamatarung sa atong kinabuhi: “Ang mga gahum sa langit dili madumala ni madala gawas lamang diha sa mga baruganan sa pagkamatarung.”1 Mawala kanato kana nga gahum kon kita “mogamit sa gahum o kamandoan o pagpugos sa mga pagbati sa [uban], bisan unsa nga matang sa pagkadili matarung.”2

Kini nga kasulatan nag-ingon nga mangulo kita pinaagi sa “mga baruganan sa pagkamatarung.” Kana nga baruganan magamit sa tanang lider sa Simbahan ug sa tanang amahan ug inahan sa ilang panimalay.3 Mawala ang atong katungod sa Espiritu sa Ginoo ug ang awtoridad nga anaa kanato gikan sa Dios kon mogamit kita og gahum ngadto sa laing tawo sa dili matarung nga paagi.4 Makahunahuna kita nga kanang paagiha para sa kaayohan sa tawo nga “gikontrolar.” Apan sa higayon nga mosulay kita pagpugos sa tawo nga magmatarung kinsa makahimo ug kinahanglan nga mogamit sa iyang kabubut-on, nagbuhat kita sa dili matarung. Kon ang paghatag og tinuorayng limitasyon sa uban naa sa lugar, kadtong limitasyon kinahanglang himoon nga may pailub ug sa paagi nga nagtudlo og mahangturong baruganan.

Dili kita makapugos sa uban sa pagbuhat og husto. Giklaro sa kasulatan nga dili kana pamaagi sa Dios. Ang pagpugos mopabati sa tawo og kalagot. Nagpahayag kini sa kawalay pagsalig ug mopabati sa tawo nga siya dili kahibalo. Ang mga oportunidad sa pagkat-on mawala kon ang mga tawo nga nagkontrol magtuo nga naa nila ang tanang hustong tubag alang sa uban. Ang kasulatan nag-ingon “kini mao ang kinaiyahan ug pamaagi sa hapit tanan nga mga tawo” nga malambigit sa “dili matarung nga kamandoan,”5 busa lit-ag kana nga angayan natong mabantayan. Ang mga babaye makabuhat usab og dili matarung nga kamandoan, bisan kon ang kasulatan miila sa problema ilabi na sa mga lalaki.

Ang dili matarung nga kamandoan sa kasagaran maubanan sa pagsaway ug kawalay pag-uyon o gugma. Kadtong nahitaboan mobati nga dili gayud sila makapahimuot sa mga lider o ginikanan ug pirme silang sayop. Ang maalamong ginikanan motimbang-timbang kon kanus-a ang mga anak makagamit sa ilang kabubut-on sa partikular nga panahon sa ilang kinabuhi. Kon ang ginikanan maoy modesisyon sa tanan ug naghunahuna nga ila kining “katungod,” ila gayud nga gilimitahan ang paglambo sa ilang mga anak.

Limitado ra ang pagpuyo sa atong mga anak diha sa atong panimalay. Kon maghulat kita nga inig biya pa sila nato hatagan sa ilang kabubut-on, dugay ra kaayo ang atong paghulat. Dili dayon nila mapalambo ang abilidad sa maalamong pagdesisyon kon dili sila pahimoon og importanting mga desisyon samtang anaa pa sa atong balay. Kasagaran magrebelde sila batok niini nga pagpamugos o walay kagawasan sa paghimo og desisyon nga sila ra.

Ang maalamong ginikanan moandam sa mga anak nga makahimo bisan wala sila. Mohatag sila og oportunidad sa paglambo samtang nagbaton sila og espiritwal nga kahingkod sa saktong paggamit sa ilang kabubut-on. Oo, nagpasabut kini nga ang mga anak usahay masayop ug makakat-on gikan niini.

Kami dunay kasinatian nga nagtudlo namo bahin sa pagtabang sa mga anak nga mopalambo sa ilang abilidad sa pagpili. Ang among anak si Mary sikat nga tigdula og soccer sa iyang pagdako. Usa ka tuig niana miabut ang ilang team sa championship ug, kahibalo mo, kana nga dula himoon sa Dominggo. Samtang bata pa, si Mary natudloan na nga ang Dominggo mao ang adlaw sa pagpahulay ug espiritwal nga pagpalagsik, dili paglingaw-lingaw. Apan napugos siya sa iyang mga coach ug kaubanan sa team sa pagdula ug sa tinguha nga dili sila pakyason.

Nangutana siya namo unsay buhaton. Makahatag ra unta dayon kami og desisyon para kaniya. Hinoon, nakahukom kami human mag-ampo nga ang among anak andam nang modawat og espiritwal nga responsibilidad nga modesisyon nga siya ra. Nagbasa kami og kasulatan ug giawhag si Mary sa pag-ampo ug paghunahuna niini.

Human sa pipila ka adlaw nakadesisyon na siya. Modula siya inigka-Dominggo. Karon unsay among buhaton? Human sa panaghisgut ug pagdawat sa pasalig gikan sa Espiritu, among gibuhat ang among gisaad ug mitugot sa iyang pagpili nga modula. Human sa dula, hinay nga milakaw si Mary padulong sa iyang mama nga naghulat niya. “Ma,” miingon siya, “lain kaayo ang akong gibati. Dili na gyud ko gustong mobati og ingon ana. Dili na gyud ko modula sa adlawng Igpapahulay.” Ug wala na gyud niya buhata.

Nasabtan na ni Mary ang baruganan sa pagtuman sa Igpapahulay. Kon gipugos pa namo siya nga dili modula, amo unta siyang gihikawan sa bililhon ug gamhanang kasinatian sa pagkat-on uban sa Espiritu.

Sa inyong makita, ang pagtabang sa mga anak nga mogamit sa ilang kabubut-on nagkinahanglan og pagtudlo nila unsaon pag-ampo ug pagdawat og tubag. Kinahanglan usab nga dunay pagtudlo bahin sa bili ug katuyoan sa pagsunod ug sa ubang importanting baruganan sa ebanghelyo.6

Sa among pamilya, nakadesisyon kami nga ang labing importante namong tumong mao ang pagtabang sa mga anak pag-establisar sa ilang koneksyon sa langit. Nasayud kami nga sa katapusan kinahanglan silang mosalig sa Ginoo, dili ngari namo. Si Brigham Young miingon, “Kon ako pahimoon og kalainan sa tanang katungdanan nga kinahanglang buhaton sa mga katawhan, … akong ibutang pag-una ug labing importante ang katungdanan sa pagpangita sa Ginoo nga atong Dios hangtud atong maablihan ang dalan sa komunikasyon gikan sa langit nganhi sa yuta—gikan sa Dios nganhi sa atong kaugalingon nga kalag.”7

Si Mary nakadawat og mga tubag sa iyang pag-ampo kaniadto, ug busa misalig kami nga ang among anak nagpalambo niining dalan sa komunikasyon sa langit sa iyang kinabuhi. Busa nakat-on siya og positibo sa iyang kasinatian ug andam sa paghimo og mas maayo nga pagpili sa umaabut. Kon wala ang koneksyon sa Espiritu, ang mga anak ug ginikanan makarason sa tanang sayop nga desisyon tungod sa paggamit sa ilang kabubut-on. Ang saad sa kasulatan mao nga “sila nga maalamon … ug nakadawat sa Balaan nga Espiritu alang sa ilang paggiya [wala] malimbongi.”8

Ang grabe nga epekto sa dili matarung nga kamandoan mao ang pagkawala sa pagsalig sa gugma sa Dios. Nakaila ko og mga tawo nga ubos sa pagkontrol sa mga lider o ginikanan, ug naglisud sila nga mabati gayud ang gugma sa ilang Langitnong Amahan nga molig-on ug modasig kanila diha sa dalan sa pagkamatarung.

Kon motabang kita sa uban aron mohimo sa importanting koneksyon sa langit, kinahanglan nga kita kadtong ginikanan ug lider nga gihulagway sa Doktrina ug mga Pakigsaad, seksyon 121. Kinahanglang molihok kita “gawas lamang sa pagdani, sa pagkamainantuson, sa kalumo ug kaaghup, ug sa tiunay nga paghigugma.”9 Si Presidente Henry B. Eyring miingon, “Sa tanan nga tabang nga atong mahatag … sa mga batan-on, ang labing mahinungdanon mao ang pagpabati nila sa atong pagsalig nga sila anaa sa dalan pabalik ngadto sa Dios ug nga sila makahimo niini.”10

Sa pagkonsiderar sa baruganan nga mogiya nato sa Simbahan ug sa panimalay, motapos ko sa paghulagway gikan sa biography ni Presidente Thomas S. Monson. Si Ann Dibb, ang ilang anak, miingon nga hangtud karon, kon mosulod siya sa balay nga iyang nadak-an, ang iyang amahan moingon, “Uy, tan-awa kinsay niabut. Dili ba kita malipay, ug dili ba siya gwapa?” Mipadayon siya: “Ang akong ginikanan kanunayng modayeg nako; wala igsapayan unsay akong nawong o unsay akong gibuhat. … Kon mobisita ko sa akong ginikanan, nasayud ko nga ako gihigugma, gidayeg, giabi-abi, nauli ko sa balay.”11

Mga kaigsoonan, kini ang paagi sa Ginoo. Bisan kon sayop ang pagtratar sa inyo kaniadto, nasayud ko nga gusto sa Ginoo nga moduol kamo Kaniya.12 Ang tanan gihigugma. Ang tanan giabi-abi. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.