2010–2019
Pagtudlo sa Atong mga Anak nga Makasabut
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Pagtudlo sa Atong mga Anak nga Makasabut

Ang pagtudlo sa mga anak sa pagsabut labaw pa kay sa paghatag lamang og impormasyon. Pagtabang kini sa atong mga anak nga ang doktrina makasulod sa ilang mga kasingkasing.

Samtang nanglabay ang katuigan, daghang detalye sa akong kinabuhi ang nagkahanap, apan ang ubang mga panumduman nga nagpabiling tataw mao ang pagkatawo sa among mga anak. Ang langit daw duol kaayo, ug kon ako maninguha, hapit akong bation ang samang mga pagbati sa ligdong nga pagtahud ug katingala nga akong nasinati sa kada usa sa minahal nga masuso nga akong gikugos.

Ang atong “mga kabataan mao ang panulundon sa Ginoo” (Salmo 127:3). Nakaila ug hingpit ang Iyang gugma sa kada usa (tan-awa sa Moroni 8:17). Sagradong responsibilidad ang gibutang sa atong Langitnong Amahan kanatong mga ginikanan sa pagtabang Kaniya sa paghimo sa Iyang mahal nga mga espiritu unsa ang Iyang nahibaloan nga sila mamahimo.

Kining balaang pribelihiyo sa pagpatubo sa atong mga anak mas dakong responsibilidad kon mag-inusara kita nga walay tabang sa atong Ginoo. Nahibalo Siya kon unsay kinahanglang mahibaloan sa atong mga anak, unsay ilang buhaton, ug unsay ilang pagahimoon aron makabalik sa Iyang presensya. Naghatag Siya sa mga inahan ug amahan og pihong mga panudlo ug paggiya pinaagi sa mga kasulatan, sa Iyang mga propeta, ug sa Espiritu Santo.

Sa ulahing adlaw nga pagpadayag pinaagi ni Propeta Joseph Smith, ang Ginoo nagmando sa mga ginikanan sa pagtudlo sa ilang mga anak sa pagsabut sa doktrina sa paghinulsol, hugot nga pagtuo diha ni Kristo, pagbunyag ug sa gasa sa Espiritu Santo. Timan-i nga ang Ginoo wala lamang mag-ingon nga kita “magtudlo sa doktrina”; ang Iyang mga panudlo mao ang pagtudlo sa atong mga anak sa “pagsabut sa doktrina.” (Tan-awa sa D&P 68:25, 28; emphasis gidugang.)

Sa Salmo atong mabasa, “Hatagi ako og salabutan ug pagabantayan ko ang imong kasugoan, pagatumanon ko kini uban sa bug-os ko nga kasingkasing” (Mga Salmo 119:34).

Ang pagtudlo sa mga anak sa pagsabut labaw pa kay sa paghatag lamang og impormasyon. Pagtabang kini sa atong mga anak nga ang doktrina makasulod sa ilang mga kasingkasing nga kini mahimong kabahin sa ilang pagkatawo ug makita sa ilang mga kinaiya ug pamatasan sa tibuok nilang kinabuhi.

Gitudlo ni Nephi nga ang tahas sa Espiritu Santo mao ang pagdala sa kamatuoran “ngadto sa mga kasingkasing sa mga katawhan” (2 Nephi 33:1). Ang atong tahas isip mga ginikanan mao ang pagbuhat sa tanan nga atong mahimo sa pagmugna og sitwasyon diin ang atong mga anak mobati sa impluwensya sa Espiritu ug dayon tabangan sila sa pag-ila sa unsay ilang gibati.

Nahinumdom ko og tawag sa among anak nga babaye, nga si Michelle, sa telepono daghang tuig na ang milabay. Uban sa malumo nga pagbati miingon siya, “Ma, ako dunay dili katoohan nga kasinatian karon lang gyud uban ni Ashley.” Anak niyang babaye si Ashley nga singko anyos nianang panahona. Gihulagway ni Michelle ang buntag nga usa ka kanunayng panaglalis ni Ashley ug sa tulo ka tuig nga si Andrew—dili makigbahin ug manumbag. Human sila husaya, giadto ni Michelle ang masuso.

Wala madugay, nagdagan nga miduol si Ashley, nasuko nga si Andrew dili magpahulam. Gipahinumduman ni Michelle si Ashley sa pasalig nga ilang gihimo sa home evening nga mahimong mas mabination sa usag usa.

Gipangutana niya si Ashley kon gusto bang mag-ampo ug mangayo og tabang sa Langitnong Amahan, suko kaayo gihapong, mitubag, “Dili.” Gipangutana kon siya mituo ba nga ang Langitnong Amahan motubag sa iyang pag-ampo, miingon si Ashley nga wala siya mahibalo. Ang iyang inahan mihangyo niya sa pagsulay ug hinay nga gikuha ang iyang mga kamot ug miluhod uban kaniya.

Misugyot si Michelle nga si Ashley makahangyo sa Langitnong Amahan sa pagtabang ni Andrew nga magpahulam—ug sa pagtabang niya nga magmabination. Ang hunahunang tabangan sa Langitnong Amahan ang iyang igsoong lalaki nga magpahulam nakapukaw sa interes ni Ashley, ug misugod siya sa pag-ampo sa Langitnong Amahan sa pagtabang ni Andrew nga magpahulam. Samtang mihangyo Kaniya nga tabangan siyang magmabination, mihilak siya. Gihuman ni Ashley ang iyang pag-ampo ug giakbo ang iyang ulo sa abaga sa iyang inahan. Gigakos siya ni Michelle ug gipangutana nganong naghilak siya. Miingon si Ashley nga wala siya mahibalo.

Miingon ang iyang inahan, “Ako nahibalo nganong naghilak ka. Maayo ba ang imong gibati?” Miyango si Ashley, ug mipadayon ang iyang inahan, “Ang Espiritu nagtabang kanimong mobati niini. Kini paagi sa Langitnong Amahan sa pagsulti nga Siya nahigugma ug motabang kanimo.”

Gipangutana niya si Ashley kon mituo siya niini, kon siya mituo nga ang Langitnong Amahan makatabang kaniya. Mga matang puno sa mga luha, si Ashley miingon nga siya mituo.

Usahay ang labing gamhanan nga pagtudlo sa atong mga anak sa pagsabut sa doktrina mao ang pagtudlo sa kahulugan sa ilang nasinati niana nga higayon. Kining mga higayona wala planoha ug sagad mahitabo sa kinabuhi sa pamilya. Kini moabut ug daling mawala, busa kita gyud magbantay ug makaila og higayon sa pagtudlo kon ang atong mga anak moduol nato nga may pangutana o kaguol, may mga problema sa pakig-uban sa mga igsoon o mga higala, nagpugong sa kasuko, nasayop, o maghimo og desisyon. (Tan-awa sa Pagtudlo, Walay Labaw Ka Mahinungdanon nga Tawag. Usa ka Giya nga Kapanguhaan alang sa Pagtudlo sa Ebanghelyo [1999], 140–41; Marriage and Family Relations Instructor’s Manual [2000], 61.)

Kon kita andam ug magpagiya sa Espiritu ning mga higayona, ang atong mga anak matudloan nga may dakong epekto ug pagsabut.

Importante usab ang mga higayon sa pagtudlo nga moabut samtang kita maayong nagplano og naandang mga okasyon sama sa pag-ampo sa pamilya, pagtuon sa kasulatan, family home evening, ug ubang mga kalihokan sa pamilya.

Sa kada sitwasyon sa pagtudlo ang tanang pagkat-on ug pagsabut maamuma og maayo diha sa kadasig ug gugma nga ang Espiritu anaa.

Mga duha ka bulan sa dili pa mo-otso anyos ang iyang mga anak, usa ka amahan mogahin og panahon kada semana sa pag-andam nila alang sa bunyag. Miingon ang iyang anak nga babaye nga sa iya nang turno, gihatagan siya og journal ug nagtupad silang duha ra og lingkod, ug naghisgot ug nakigbahin og mga pagbati kalabut sa mga baruganan sa ebanghelyo. Gipadrawing siya og hulagway samtang nagpadayon. Gipakita ang kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta, ang kinabuhi dinhi sa yuta, ug ang kada lakang nga iyang gikinahanglan sa pagpuyo uban sa Langitnong Amahan. Mipamatuod siya sa kada lakang sa plano sa kaluwasan samtang siya nagtudlo niini ngadto kaniya.

Sa paghinumdom sa iyang anak nga babaye niining kasinatian pagkadako niya, siya miingon: “Dili gyud ko kalimot sa gugmang gibati ko gikan ni Papa samtang gigahin niya kanang panahon kanako. … Nagtuo ako nga kini nga kasinatian usa ka dako kaayong rason nga ako may pagpamatuod sa ebanghelyo dihang gibunyagan ko.” (Tan-awa sa Pagtudlo Walay Labaw ka Mahinungdanon nga Tawag, 129.)

Ang pagtudlo alang sa pagsabut nagkinahanglan og hugot ug makanunayon nga paningkamot. Kini nagkinahanglan og pagtudlo pinaagi sa lagda ug sa ehemplo ug ilabi na sa pagtabang sa atong mga anak sa pagpuyo unsay ilang nakat-unan.

Si Presidente Harold B. Lee mitudlo, “Sa walay pagsinati sa baruganan sa ebanghelyo nga gigamit, kini … labaw pa ka lisud sa pagtuo niana nga baruganan” (Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Harold B. Lee [2000], 146).

Una kong nakat-unan ang pag-ampo pinaagi sa pagluhod diha sa pag-ampo uban sa pamilya. Gitudloan ako sa pag-ampo samtang ako naminaw sa akong mga ginikanang nag-ampo ug samtang gitabangan nila ako sa paglitok sa akong unang mga pag-ampo. Nahibaloan nako nga ako makaistorya sa Langitnong Amahan ug mangayo og paggiya.

Kada buntag nga walay pakyas, ang akong inahan ug amahan nagpaalirong namo sa lamesa sa kusina sa dili pa mamahaw, ug mangluhod sa pamilya nga pag-ampo. Nag-ampo kami kada tingkaon. Sa dili pa matulog sa gabii, mag-uban kami og luhod sa sala ug gitapos ang adlaw sa pamilya nga pag-ampo.

Bisan dihay daghan nga wala nako masabti sa pag-ampo isip bata, nahimo kini nga kabahin sa akong kinabuhi nga nagpabilin kanako. Nagpadayon gihapon ako sa pagkat-on, ug ang akong pagsabut sa gahum sa pag-ampo nagpadayon sa pagtubo.

Si Elder Jeffrey R. Holland miingon, “Kitang tanan nakasabut nga ang kalampusan sa mensahe sa ebanghelyo nag-agad sa pagtudlo niini ug dayon masabtan ug sundon sa paagi nga ang saad niini nga kalipay ug kaluwasan matuman” (“Pagtudlo ug Pagkat-on sa Simbahan” [tibuok kalibutan nga miting sa pagbansay sa pagpangulo, Peb. 10, 2007], Liahona, Hunyo 2007, 57).

Ang pagkat-on aron hingpit nga masabtan ang mga doktrina sa ebanghelyo usa ka proseso sa tibuok kinabuhi ug moabut “pagtulun-an human sa usa ka pagtulun-an, lagda human sa usa ka lagda, diyutay dinhi ug diyutay didto” (2 Nephi 28:30). Samtang ang mga anak nagkat-on ug naggamit sa unsay ilang nakat-unan, ang ilang pagsabut molugway, nga mogiya ngadto sa labaw nga pagkat-on, paggamit, ug mas dako ug labaw nga malungtarong pagsabut.

Makahibalo kita nga ang atong mga anak nagsugod na sa pagsabut sa doktrina kon makita natong gipakita diha sa ilang mga kinaiya ug mga lihok nga walay paghadlok o mga ganti. Samtang ang atong mga anak nagkat-on sa pagsabut sa mga doktrina sa ebanghelyo, sila mahimong mas makabarug sa kaugalingon ug mas responsable. Mahimo silang kabahin sa solusyon sa mga problema sa pamilya ug maghimo og positibong kontribusyon sa atong panimalay ug sa kalampusan sa atong pamilya.

Atong tudloan ang atong mga anak sa pagsabut samtang atong pahimuslan ang kada sitwasyon sa pagtudlo, pagdapit sa Espiritu, pagpakita og ehemplo, ug pagtabang kanila sa pagpuyo unsay ilang nakat-unan.

Kon atong tan-awon ang mga mata sa masuso, mahinumdom kita sa awit:

Ako anak sa Dios,

Daghang kinahanglan;

Pasabta ko’s pulong Niya

Nga samtang sayo pa.

Agaka ko, tudloi ko,

Unsay buhaton.

Nga makabalik ko sa

Amahang Langitnon.

(“Ako Anak sa Dios,” Mga Himno ug mga Awit sa mga Bata, nu. 58; emphasis gidugang)

Unta buhaton nato. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.