2010–2019
Tinuod Siya nga Nahigugma Kanato
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Tinuod Siya nga Nahigugma Kanato

Tungod sa gitakda sa langit nga sumbanan sa pamilya, mas masabtan nato kon unsa ka patas ug hingpit ang pagmahal sa atong Langitnong Amahan kanato.

Ganahan kong makig-uban sa full-time nga mga misyonaryo. Puno sila sa pagtuo, paglaum, ug gugmang putli. Ang ilang 18 ngadto sa 24 ka tuig nga kasinatian daw gamayng pakete sa kinabuhi. Miabut sila sa misyon nga dunay dakong kagana sa pagkat-on, ug sila mobiya nga hingkod na, ingon og andam sa pagbuntog sa tanang hagit nga ihatag nila. Gimahal ko usab ang edaran na nga mga misyonaryo, nga puno sa pailub, kaalam, ug kasiguroan. Nagdala sila og gasa sa kalig-on ug gugma sa mga batan-ong misyonaryo nga naglibut nila. Mag-uban ang mga batan-ong ug senior nga mga misyonaryo sila gamhanan, lig-on nga pwersa alang sa kaayohan, nga dunay dakong epekto sa ilang kinabuhi ug niadtong natandog sa ilang serbisyo.

Bag-o lang naminaw ko sa duha ka misyonaryo samtang gi-asoy nila ang ilang kasinatian ug paningkamot. Sila mahinuklugon nga mikonsiderar sa mga indibidwal nga ilang gikahimamat, pipila mas modawat kay sa uban. Samtang ilang gikonsiderar ang mga kahimtang, sila nangutana, “Unsaon namo pagtabang sa matag indibidwal aron makapalambo og tinguha nga mas makaila sa Langitnong Amahan? Unsaon namo pagtabang nila nga mabati ang Iyang Espiritu? Unsaon namo pagtabang nila nga masayud nga gimahal namo sila?”

Akong mahunahuna kining duha ka batan-ong lalaki tulo o upat ka tuig human sa ilang misyon. Napanglantawan ko sila nga nakakita sa ilang mahangturong mga kapikas ug nagserbisyo sa elders quorum o nagtudlo sa young men. Karon, imbis maghunahuna sa ilang investigator, mangutana sila sa samang pangutana sa mga sakop sa ilang korum o sa young men nga gisangun nga ilang amumahan. Nakita nako kon unsaon nga ang ilang kasinatian magamit isip sumbanan sa pag-amuma sa uban sa tibuok nilang kinabuhi. Sa pagpauli niining matarung nga mga disipulo ngadto sa daghang kanasuran sa kalibutan, nahimo silang nag-unang tigtabang sa buhat sa pagtukod sa Simbahan.

Si propeta Lehi sa Basahon ni Mormon tingali naghunahuna sa samang mga pangutana niining mga misyonaryo dihang naminaw siya sa tubag sa iyang mga anak sa padulngan ug panan-awon nga gihatag kaniya: “Ug busa si Laman ug si Lemuel, ingon nga mga magulang, kanunay nga nagbagulbol batok sa ilang amahan. Ug sila nagbagulbol tungod kay sila wala makahibalo sa pamaagi sa Dios kinsa naglalang kanila” (1 Nephi 2:12).

Tingali mibati kita og kasagmuyo sa nasinati ni Lehi sa iyang duha ka anak. Kon magtan-aw kita sa anak nga padulong mahisalaag, walay pasalig nga investigator, o walay gihimo nga prospective elder, magsakit ang atong dughan sama kang Lehi ug mangutana kita, unsaon ko sila pagtabang nga mabati ug maminaw sa Espiritu nga dili sila moapil sa butang nga makabalda? Duha ka kasulatan ang akong nahunahunaan nga makatabang nato nga malikay sa makabalda ug mabati ang gahum sa gugma sa Dios.

Si Nephi naghatag og yawe sa pultahan sa pagkat-on pinaagi sa iyang personal nga kasinatian: “Ako, si Nephi, … adunay dako nga tinguha nga mahibalo sa mga misteryo sa Dios, busa, ako nangamuyo ngadto sa Ginoo; ug tan-awa siya miduaw kanako, ug nalumoy ang akong kasingkasing nga ako mituo sa tanan nga mga pulong nga gilitok sa akong amahan; busa, wala ako mosukol batok kaniya sama sa akong igsoon nga mga lalaki” (1 Nephi 2:16).

Ang pagtinguha nga masayud makahatag og espiritwal nga kapasidad nga madungog ang tingog sa langit. Ang pagpangita og paagi sa pagpukaw ug pag-amuma nianang tinguha maoy tumong ug responsibilidad matag usa kanato—mga misyonaryo, ginikanan, magtutudlo, lider, ug miyembro. Kon atong mabati kanang tinguha diha sa atong kasingkasing, kita andam nga magkat-on sa ikaduhang kasulatan nga gusto nakong hisgutan.

Niadtong Hunyo 1831, dihang natawag ang unang mga lider sa Simbahan, si Joseph Smith giingnan nga “si Satanas anaa sa tanan nga bahin niini nga yuta, ug siya naglihok aron sa paglimbong sa mga nasud.” Sa pagbatok niining makabalda nga impluwensya, ang Ginoo miingon nga Siya mohatag nato og “sumbanan sa tanan nga mga butang, nga [kita] dili malimbungan” (D&P 52:14).

Ang sumbanan mao ang sundanan, giya, balik-balik nga lakang, o dalan nga sundon aron mapahiangay sa katuyoan sa Dios. Kon sundon, makahimo kini natong mapaubsanon, maabtik, ug kaila sa tingog sa Balaang Espiritu gikan sa tingog nga makabalda kanato ug modala nato palayo. Dayon ang Ginoo nagtudlo nato, “Siya nga nangurog ubos sa akong gahum mahimo nga malig-on, ug magdala og mga bunga sa pagdayeg ug kaalam, sumala sa mga pagpadayag ug mga kamatuoran diin Ako naghatag kaninyo” (D&P 52:17).

Ang panalangin sa mapainubsanong pag-ampo, nga may tinuod nga tinguha, mopatandog sa Balaang Espiritu sa atong kasingkasing ug mopahinumdom sa atong nasayran sa wala pa kita matawo dinhi. Kon klaro ang atong pagsabut sa plano sa atong Langitnong Amahan, modawat kita sa atong responsibilidad sa pagtabang sa uban nga makat-on ug makasabut sa Iyang plano. Ang pagtabang sa uban nga mahinumdom mao ang paagi sa atong pagpuyo sa ebanghelyo ug paggamit niini sa atong kinabuhi. Kon nagsunod kita sa sumbanan nga gitudlo sa Ginoong Jesukristo, ang atong abilidad sa pagtabang sa uban molambo. Ang mosunod nga kasinatian usa ka ehemplo niini nga baruganan.

Duha ka misyonaryo nanuktok sa pultahan, nanghinaut nga may modawat sa ilang mensahe. Giablihan ang pultahan, ug usa ka dakong tawo mitagad nila nga dili kaayo mahigalaon: “Siguro nasultihan ko na kamo nga dili na manuktok. Gipasidan-an ko na kamo nga kon mobalik gani mo, dili nindot ang inyong masinati. Karon lakaw na mo.” Kalit niyang gisira ang pultahan.

Sa paglakaw sa mga elder, ang mas dugay, mas sinati nga misyonaryo miagbay sa mas bag-ong misyonaryo sa paghupay ug pagdasig niya. Wala sila masayud, ang tawo nagtan-aw nila sa bintana sa pagsiguro nga nasabtan nila ang iyang gisulti. Nagtuo siya nga makita sila nga mangatawa ug ibaliwala lang ang iyang dili maayong pagtagad. Apan, sa iyang pagtan-aw sa kamabination sa duha ka misyonaryo, nahumok dayon ang iyang kasingkasing. Giablihan niyag balik ang pultahan ug gipabalik ang mga misyonaryo ug gipakigbahin ang ilang mensahe niya.

Kon kita monunot sa kabubut-on sa Dios ug mosunod sa Iyang sumbanan diha mabati ang Iyang Espiritu. Ang Manluluwas nagtudlo, “Ang tanang tawo makaila nga kamo mga tinun-an ko pinaagi niini, kon kamo maghigugmaay ang usa sa usa” (Juan 13:35). Kining baruganan sa paghigugmaay ug pagpalambo sa abilidad nga nakasentro kang Kristo importante isip disipulo ni Kristo ug magtutudlo sa Iyang ebanghelyo.

Kini nga tinguha moandam nato nga makakita sa gisaad nga sumbanan. Ang pagpangita sa sumbanan modala nato sa doktrina ni Kristo nga gitudlo sa Manluluwas ug sa Iyang mga lider nga propeta. Sumbanan niini nga doktrina ang paglahutay sa katapusan: “Ug bulahan sila kinsa maninguha sa pagpatunhay sa akong Zion niana nga adlaw, kay sila makabaton sa gasa ug gahum sa Espiritu Santo; ug kon sila molahutay ngadto sa katapusan sila pagabayawon sa katapusan nga adlaw, ug maluwas diha sa walay katapusan nga gingharian sa Kordero” (1 Nephi 13:37).

Unsa ang labing maayo nga paagi aron kita makatagamtam sa gasa ug gahum sa Espiritu Santo? Kini ang gahum nga moabut sa matinud-anong disipulo ni Jesukristo. Kini ang atong gugma alang Kaniya ug sa uban. Ang Manluluwas ang mitino sa sumbanan sa gugma dihang Siya nagtudlo nato, “Ako magahatag kaninyog bag-ong sugo, Nga kinahanglan maghigugmaay kamo ang usa sa usa; maingon nga ako nahigugma kaninyo, kinahanglan maghigugmaay usab kamo ang usa sa usa.” (Juan 13:34).

Si Presidente Gordon B. Hinckley mimatuod niining baruganan sa dihang siya miingon: “Ang paghigugma sa Ginoo dili lang tambag; dili lang pangindahay. Kini usa ka sugo. … Ang gugma sa Dios ang tinubdan sa tanang hiyas, kaayo, kalig-on sa kinaiya, kamaunungon sa paghimo sa matarung” (“Words of the Living Prophet,” Liahona, Dis. 1996, 8).

Ang plano sa Amahan nagtakda sa sumbanan sa pamilya aron tabangan kita nga makat-on, magamit, ug masabtan ang gahum sa gugma. Sa adlaw nga nagtukod ko og akong pamilya, ang mahal kong Ann ug ako miadto sa templo ug mihimo sa pakigsaad sa kaminyoon. Kadako sa akong gugma niya anang adlawa, apan nagsugod pa ko pagkakita sa gugma. Pag-abut sa among mga anak ug mga apo sa among kinabuhi, milambo ang among gugma nga mas patas ug hingpit alang kanila. Daw walay katapusan sa malamboong kapasidad sa paghigugma.

Ang pagbati sa gugma sa atong Langitnong Amahan sama sa kusog sa gravity gikan sa langit. Sa pagtangtang nato sa makabalda nga mobira nato sa kalibutan ug mogamit sa kabubut-on sa pagtinguha Kaniya, giablihan nato ang atong kasingkasing sa celestial nga pwersa nga mopaduol nato Kaniya. Gihulagway ni Nephi ang epekto niini nga “gani hangtud sa pagkaugdaw sa [iyang] unod” (2 Nephi 4:21). Kining gahum sa gugma napakanta ni Alma og “awit sa matubsanon nga gugma” (Alma 5:26; tan-awa usab sa bersikulo 9). Natandog niini si Mormon nga siya mitambag nato sa “pag-ampo … uban sa tibuok kusog sa [atong] kasingkasing” nga kita mapuno sa Iyang gugma (Moroni 7:48)

Ang kasulatan puno sa pahinumdom sa gugma sa Langitnong Amahan alang sa Iyang mga anak. Masaligon ko nga ang bukton sa atong Langitnong Amahan kanunayng gilugwayan, andam sa paghangup kanato ug mosulti sa hilum, makadulot nga tingog, “Gimahal ko ikaw.”

Tungod sa gitakda sa langit nga sumbanan sa pamilya, mas masabtan nato kon unsa ka patas ug hingpit ang pagmahal sa atong Langitnong Amahan kanato. Mopamatuod ko nga kini tinuod. Ang Dios nakaila ug nahigugma nato. Gipakita kita sa Iyang balaang dapit ug mitawag og mga propeta ug mga apostoles nga motudlo sa mga baruganan ug sumbanan nga mopabalik nato Kaniya. Sa pagpukaw sa tinguha nga masayud kita ug ang uban ug sa pagsunod sa sumbanan nga atong nasayran, kita maduol Kaniya. Ako mopamatuod nga si Jesus mao ang Anak sa Dios, ang atong Ehemplo, atong minahal nga Manunubos, nga akong ipadayag sa pangalan ni Jesukristo, amen.