2010–2019
Huptan nga Sagrado
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Huptan nga Sagrado

Ang sagradong mga butang kinahanglang ampingan gayud, hatagan og dakong respeto, ug mas ligdong nga pagtahud.

Mga 1,500 ka tuig sa wala pa si Kristo, usa ka tigbalantay sa karnero gipaduol sa nagdilaab nga sagbut sa Bungtod sa Horeb. Kadtong balaang kasinatian maoy sinugdanan sa kausaban ni Moises gikan sa pagka-magbalantay sa karnero ngadto sa pagka-propeta ug sa iyang trabaho nga tigpundok sa karnero ngadto sa pagka-tigpundok sa Israel. Paglabay sa trese ka gatus ka tuig, usa ka dinasig nga batan-ong pari sa palasyo sa hari nadani sa pagsaksi sa gisilotan nga propeta. Ang kasinatian nakapausab kang Alma gikan sa pagkasuluguon sa gobyerno ngadto sa pagkasuluguon sa Dios. Paglabay sa dul-an sa 2,000 ka tuig, usa ka 14 anyos nga batan-on miadto sa kakahoyan nangita’g tubag sa sinsero nga pangutana. Ang kasinatian ni Joseph Smith sa kakahoyan mao ang sinugdanan sa iyang pagka-propeta ug pagpahiuli.

Ang mga kinabuhi ni Moises, Alma, ug Joseph Smith tanan nausab pinaagi sa mga kasinatian uban sa mga balaan. Kini naglig-on kanila aron pabilin silang matinud-anon sa Ginoo ug sa Iyang buhat sa tibuok nilang kinabuhi, bisan pa sa oposisyon ug sa malisud nga mga pagsulay.

Ang atong mga kasinatian uban sa mga balaan tingali dili sama ka direkta o kamahinuklugon o ang atong mga hagit sama ka dako. Hinoon, sama sa mga propeta, ang atong kalig-on sa matinud-anong paglahutay nag-agad sa pag-ila, paghinumdom, ug paghupot nga sagrado sa atong nadawat gikan sa kahitas-an.

Karon, ang awtoridad, mga yawe, ug mga ordinansa gipahiuli nganhi sa yuta. May mga kasulatan usab ug linaing mga saksi. Kadtong nangita sa Dios mabunyagan alang sa kapasayloan sa mga sala ug makumpirmahan “pinaagi sa pagpandong sa mga kamot alang sa bunyag sa kalayo ug sa Espiritu Santo” (D&P 20:41). Uban niining bililhong mga gasa sa pagpahiuli, ang balaan natong mga kasinatian kasagarang maglakip sa ikatulo nga sakop sa Dios nga Kapangulohan, ang Espiritu Santo.

Pinaagi sa ligdong hinay nga tingog, nagsulti nako ang Espiritu

Sa paggiya, sa pagluwas kanako.

(“The Still Small Voice,” Children’s Songbook, 106)

Paggiyaha ang ang Espiritu Santo;

Patudlo Niya sa husto.

Kang Kristo siya mosaksi,

Panglantaw ta maabli.

(“Let the Holy Spirit Guide,” Hymns, nu. 143)

Samtang kita magtinguha og mga tubag gikan sa Dios, mabati nato ang ligdong, hinagawhaw nga tingog nganha sa atong espiritu. Ang mga pagbati—mga impresyon—natural kaayo ug hinay kaayo nga dili ta kabantay o makaingon nga rason ra kini o hunahuna. Kining tinagsa nga mga mensahe nagmatuod sa personal nga gugma ug pagpakabana sa Dios alang sa tanan Niyang mga anak ug sa ilang mortal nga mga misyon. Ang inadlaw’ng pagpamalandong ug pagrekord sa mga impresyon gikan sa Espiritu dunay duha ka tuyo sa pagtabang kanato (1) sa pag-ila sa atong personal nga mga kasinatian uban sa mga balaan ug (2) sa pagpreserbar niini alang sa atong kaugalingon ug kaliwatan. Ang pagrekord usa usab ka pormal nga pagpasidungog sa atong pasalamat sa Dios, kay “walay butang nga ang tawo makapasakit sa Dios, o batok ni bisan kinsa nga ang iyang kasuko mapukaw, gawas niadto kinsa dili mokumpisal sa iyang sayop diha sa tanan nga mga butang” (D&P 59:21).

Kabahin nianang atong madawat pinaagi sa Espiritu, ang Ginoo miingon, “Hinumdumi nga kana nga moabut gikan sa kahitas-an sagrado” (D&P 63:64). Ang Iyang pahayag sobra pa kay sa pahinumdom; usa usab kini ka pagpasabut. Ang kahayag ug kahibalo nga gikan sa langit sagrado. Kini sagrado kay langit ang tinubdan niini.

Ang sagrado nagpasabut nga takus simbahon ug tahuron. Pinaagi sa pagtratar sa butang isip sagrado, ang Ginoo nagpakita nga kini mas taas og bili ug unahunon kay sa ubang butang. Ang sagradong mga butang kinahanglang ampingan gayud, hatagan og dakong respeto, ug mas ligdong nga pagtahud. Ang sagrado anaa sa taas nga ang-ang sa langitnong mga hiyas.

Ang sagrado alang sa Dios mahimo lamang nga sagrado ngari nato pinaagi sa pagbansay sa kabubut-on; ang kada usa mopili gyud sa pagdawat ug paghupot nga sagrado sa giisip nga sagrado sa Dios. Nagpadala Siya’g kahayag ug kahibalo gikan sa langit. Nagdapit siya kanato sa pagdawat ug pagtagad niini nga sagrado.

Apan “dunay katugbang sa tanan nga mga butang” (2 Nephi 2:11).Ang katugbang sa sagrado mao ang dili balaan o sekyular—kana nga temporal o kalibutanon. Ang kalibutanon makigkompetensya sa sagrado para atong matagad ug ma-prayoridad. Ang kahibalo sa sekyular importante sa atong inadlaw nga pagpakabuhi. Ang Ginoo nagsugo kanato nga mangita og pagtulun-an ug kaalam, sa pagtuon ug pagkat-on gikan sa maayo nga mga basahon, ug mosinati sa mga pinulongan, mga dila, ug mga katawhan (tan-awa sa D&P 88:118; 90:15). Busa, ang pagbutang sa sagradong mga butang nga labaw sa sekyular usa sa mga prayoridad, dili pagpalahi; “ang pagkamakinaadmanon maayo kon [kita] mopatalinghug ngadto sa mga tambag sa Dios” (2 Nephi 9:29; empasis gidugang).

Ang panagsungi sa prayoridad tali sa sagrado ug sa sekyular diha sa matag tawo mahulagway pinaagi sa kasinatian ni Moises didto sa nagdilaab nga sagbut. Didto nadawat ni Moises ang iyang sagrado nga calling gikan ni Jehova sa pagluwas sa mga anak sa Israel gikan sa pagkaulipon. Bisan pa niana, sa una ang iyang kalibutanong kahibalo sa gahum sa Ehipto ug sa faraon nakapaduha-duha kaniya. Sa katapusan, si Moises nagpakita og pagtuo sa pulong sa Ginoo, mipuli sa iyang sekyular nga kahibalo ug misalig sa sagrado. Kana nga pagsalig nakahatag niya og gahum sa pagbuntog sa temporal nga mga pagsulay ug nangulo sa Israel sa paggawas sa Ehipto.

Human nakaeskapo gikan sa mga sundalo ni Noah nga naulipon hinoon sa mga kamot ni Amulon, magduha-duha unta si Alma sa espirituhanon nga saksi nga iyang nadawat samtang naminaw ni Abinadi. Hinoon, misalig siya sa sagrado ug gilig-on aron makalahutay ug makaeskapo sa iyang temporaryong mga pagsulay.

Giatubang ni Joseph Smith ang sama nga hagit sa unang mga panahon sa paghubad sa Basahon ni Mormon. Nasayud siya sa sagradong kinaiyahan sa mga palid ug sa paghubad. Pero nadala siya ni Martin Harris sa paghatag og prayoridad sa kalibutanong kabalaka sa panaghigala ug pinansyal, sukwahi sa sagradong mga instruksyon. Agi’g resulta, ang manuskrito sa hinubad nawala. Ang Ginoo mipanton ni Joseph sa pagtugyan “niana nga sagrado, ngadto sa pagkadautan” (D&P 10:9) ug sa makadiyot gibawi ang mga palid ug ang gasa sa paghubad. Sa dihang ang mga prayoridad ni Joseph nahan-ay na, ang sagrado nga mga butang gibalik ug ang buhat nagpadayon.

Ang Basahon ni Mormon naghatag og mga ehemplo sa pagpakigbisog aron mahatagan og prayoridad ang mga sagrado. Naghisgot kini bahin sa mga tumutuo kansang pagtuo migiya kanila ngadto sa kahoy sa kinabuhi sa pag-ambit sa sagradong bunga, ang gugma sa Dios. Dayon ang pamiaybiay niadtong tua sa dako ug lapad nga gambalay nakapabalhin sa pokus sa mga tumutuo gikan sa sagrado ngadto sa sekyular. (Tan-awa sa 1 Nephi 8:11, 24–28.) Sa kadugayan, ang mga Nephite mipili sa garbo ug milimud sa espiritu sa panagna ug padayag, “mibiay-biay niana nga sagrado” (Helaman 4:12). Bisan ang mga saksi sa mga timailhan ug milagro kabahin sa pagkatawo sa Ginoo mipili sa pagsalikway sa sagradong mga pagpakita gikan sa langit alang sa sekyular nga mga pagpasabut (tan-awa sa 3 Nephi 2:1–3).

Karon ang pakigbisog nagpadayon. Ang sekyular nga mga tingog nagkadaghan ug nagkakusog. Kanunay nilang giawhag ang mga tumutuo sa pagbiya sa mga gituohan nga giisip sa kalibutan nga walay katarungan ug malisud. Tungod kay “kita nagsud-ong sa mga hanap nga panagway daw pinaagi og salamin” (1 Mga Taga-Corinto 13:12) ug “wala masayud sa kahulugan sa tanan nga mga butang” (1 Nephi 11:17), kita usahay matintal sa pagbiya o pagbaliwala ug nanginahanglan og mas dakong espirituhanon nga kasiguroan. Ang Ginoo misulti kang Oliver Cowdery:

“Kon ikaw nagtinguha og dugang nga kamatuoran, hinumdumi ang gabii nga ikaw misangpit ngari kanako diha sa imong kasingkasing, nga ikaw unta mahibalo mahitungod sa kamatuoran niini nga mga butang.

“Wala ba Ako magsulti og kalinaw nganha kanimo mahitungod niini nga butang? Unsa ka labaw nga kamatuoran ang imong maangkon kay sa gikan sa Dios?” (D&P 6:22–23).

Ang Ginoo mipahinumdom ni Oliver ug nato sa pagsalig sa sagrado nga personal nga mga saksi nga ato nang nadawat kon hagiton ang atong pagtuo. Sama ni Moises, Alma ug Joseph kaniadto, kining balaan nga panagkita nagsilbi nga espirituhanong angkla nga maghimo natong luwas panahon sa pagsulay.

Ang sagrado dili mahimong isalikway. Kadtong mopili sa pagbaliwala sa sagradong mga butang ang ilang mga hunahuna mongitngit (tan-awa sa D&P 84:54), ug gawas kon sila maghinulsol, ang kahayag nga anaa nila kuhaon (tan-awa sa D&P 1:33). Agig kalainan, kadtong mopili sa paghupot sa sagradong mga butang makadawat og mga saad. “Kana nga gikan sa Dios mao ang kahayag; ug siya nga nakadawat sa kahayag, ug magpadayon diha sa Dios, makadawat og labaw pa nga kahayag; ug kana nga kahayag mag-anam og labaw kahayag ug labaw sa kahayag hangtud sa hingpit nga adlaw” (D&P 50:24).

Hinaut nga ang Ginoo mopanalangin kanato sa pag-ila, paghinumdom, ug paghupot nga sagrado sa atong nadawat gikan sa kahitas-an. Ako nagpamatuod nga kon atong buhaton, may gahum kita sa paglahutay sa mga pagsulay ug sa pagbuntog sa mga hagit sa atong panahon. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.