2010–2019
Ang Maloloy-on Magadawat og Kalooy
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Maloloy-on Magadawat og Kalooy

Kon puno ang atong kasingkasing sa gugma sa Dios, kita mahimong “mapuanguron sa usa ngadto sa usa, mga malulot og kasingkasing, mapasayloon.”

Minahal kong mga kaigsoonan dili pa dugay nakadawat ko og sulat gikan sa nabalaka nga inahan nga mihangyo nga mamulong ako sa kinatibuk-ang komperensya kabahin og hilisgutan nga makatabang sa iyang duha ka anak. Usa ka panaglalis nagpalayo kanila, ug wala na sila magtingganay. Naguol ang inahan. Diha sa sulat mipaniguro siya kanako nga usa ka mensahe sa kinatibuk-ang komperensya kalabut niini nga hilisgutan makauli sa iyang mga anak ug mamaayo ang tanan.

Kining kinasingkasing nga hangyo sa sister usa lamang sa daghang pag-aghat nga akong nadawat sa milabay nga mga bulan nga mosulti ako og pipila ka mga pulong karon kabahin niining nagkagrabe nga problema—dili lamang sa usa ka nabalaka nga inahan apan alang sa daghan diha sa Simbahan ug, sa tinuod, sa kalibutan.

Nadasig ako sa hugot nga pagtuo niining mapinanggaong inahan nga ang usa ka pakigpulong sa kinatibuk-ang komperensya motabang sa pag-ayo sa relasyon tali sa iyang mga anak. Sigurado ako nga ang iyang pagsalig dili tungod sa abilidad sa mamumulong apan “sa hiyas sa pulong sa Dios,” nga may “labaw nga gamhanan nga sangputanan diha sa mga hunahuna sa mga katawhan kay sa … bisan unsa pa.”1 Minahal nga sister, nag-ampo ako nga ang Espiritu motandog sa pagbati sa imong mga anak.

Kon Mangil-ad ang mga Relasyon

Ang ngil-ad ug nadaut nga relasyon sama ra kakaraan sa tawo mismo. Si Cain ang unang mitugot nga ang walay kahupayang kaligutgot ug kasilag mokutkot sa iyang kasingkasing. Iyang giugmad sa iyang kalag ang kasina ug kayugot ug gipahinog kini hangtud nahimo niya ang dili angay—pagpatay sa iyang kaugalingong igsoon ug nahimo, sa ngadto-ngadto, ang amahan sa mga bakak ni Satanas.2

Sugod niadtong unang mga adlaw ang espiritu sa kasina ug kasilag misangput ngadto sa pipila ka pinakasubo nga mga istorya sa kasaysayan. Kini mihimo ni Saulo nga mobatok ni David, ang mga anak ni Jacob batok sa igsoon nilang si Jose, si Laman ug Lemuel batok kang Nephi, ug si Amalickiah batok ni Moroni.

Nahunahuna nako nga ang matag tawo sa yuta naapektuhan sa lain-laing paagi sa makalaglag nga pagbati sa panagbingkil, kasilag, ug panimalos. Tingali may mga panahon nga mamatngunan nato kini sa atong kaugalingon. Kon masakitan kita, masuko, o masina, dali ra ang paghukom sa ubang tawo, sagad dauton ang mga motibo sa ilang mga lihok aron adunay katarungan ang atong mga kasilag.

Ang Doktrina

Sa tinuod, nasayud kita nga sayop kini. Tin-aw ang doktrina. Kita tanan nagdepende sa Manluluwas; walay usa kanato nga maluwas kon wala Siya. Ang Pag-ula ni Kristo hangtud sa kahangturan ug walay kinutuban. Ang pagpasaylo sa atong mga sala adunay mga kondisyon. Kinahanglang maghinulsol kita, ug andam nga mopasaylo sa uban. Gitudlo ni Jesus: “Mopasaylo sa usag usa; kay siya nga dili mopasaylo … [gi] panghimaraut sa atubangan sa Ginoo; kay magpabilin diha kaniya ang dakong sala”3 ug “Bulahan ang mga maloloy-on: kay magadawat silag kalooy.”4

Sa tinuod, kining mga pulonga ingon og hingpit nga makatarunganon—kon gamiton alang sa uban. Klaro ug dali ra natong makita ang makadaot nga sangputanan kon ang uban maghukom ug magdumot. Ug kita sa tinuod dili gusto nga hukman sa mga tawo.

Apan kon kabahin na sa ato mismong mga pagpihig ug mga mulo, kasagaran atong hatagan og katarungan ang atong kasuko nga kini matarung ug ang atong paghukom kasaligan ug angay lamang. Bisan dili nato matan-aw ang kasingkasing sa uban, kita mohukom nga ang usa ka motibo o usa ka tawo dautan. Dili nato iapil ang atong kaugalingong kayugot tungod kay kita nagtuo nga, sa atong bahin, aduna kita sa tanang impormasyon nga atong gikinahanglan nga mahatagan og sala ang uban.

Si Apostol Pablo sa iyang sulat ngadto sa Taga-Roma, miingon nga ang magahukom sa uban “dili makapangulipas.” Sa panahon nga mohukom kita sa uban, mipasabut siya, naghukom kita sa atong kaugalingon, kay walay tawo nga walay sala.5 Ang dili pagpasaylo bug-at nga sala—gipahimangno kini sa Ginoo. Ang mga disipulo mismo ni Jesus “nangita og higayon sa pakigbingkil batok [sa usag usa] ug wala mopasaylo sa usag usa diha sa ilang mga kasingkasing; ug tungod niini nga sala sila gisakit ug gipanton sa hilabihan.”6

Tin-aw kaayo nga namulong ang atong Manluluwas kabahin niini nga hilisgutan nga imposibleng dili kini masabtan. “Ako, ang Ginoo, mopasaylo kinsa Ako mopasaylo,” apan Siya miingon, “… kamo kinahanglan nga mopasaylo sa tanan nga mga tawo.”7

Mahimo bang pun-an nako og pagpasabut? Kon gikinahanglan sa Ginoo nga kita mopasaylo sa tanan, naglakip kana sa pagpasaylo sa atong mga kaugalingon. Usahay, sa tanang tawo sa kalibutan, ang pinakalisud nga pasayloon—ingon man ang labing nagkinahanglan tingali sa atong pagpasaylo—mao ang atong kaugalingon.

Ang Mahinungdanong Punto

Kini nga hilisgutan kabahin sa paghukom sa uban mahimong ikatudlo sa duha ka pulong nga sermon. Kon hisgutan ang pagkasilag, paglibak, pagbale-wala, pagbiaybiay, pagdumot, o pagpasakit, palihug sunda ang mosunod:

Hununga kini!

Ingon ana kasayon. Hunungon ra gyud nato ang pagpanghukom sa uban ug pulihan ang mahukmanong mga hunahuna ug mga pagbati sa kasingkasing nga puno sa gugma alang sa Dios ug sa Iyang mga anak. Ang Dios mao atong Amahan. Kita Iyang mga anak. Tanan kita managsoon. Dili ko kahibalo unsaon gayud sa pagsulti niini nga punto sa dili pagpanghukom sa uban nga may igong kahanas sa pagsulti, kainit, ug pagdani nga magpabilin kining masabtan. Makakutlo ako og kasulatan, makapasabut og doktrina, gani makutlo pa nako ang sulat sa sticker sa bumper nga bag-o nakong nakita. Gipapilit kini sa luyo sa sakyanan kansang drayber medyo bagis tan-awon, apan ang mga pulong diha sa sticker nagtudlo og makapahunahuna nga leksyon. Kini nag-ingon, “Ayaw ko hukmi kay ang akong sala lahi kay sa imo.”

Kinahanglan atong mahibaloan nga kitang tanan dili hingpit—makililimos kita atubangan sa Dios. Dili ba kitang tanan, sa usa o laing panahon, mapainubsanong nangayo og kalooy ug nangamuyo og grasya? Wala ba kita mangandoy sa tibuok kusog sa atong mga kalag og kalooy—nga mapasaylo sa mga sayop ug sa mga sala nga atong nahimo?

Tungod kay tanan kita nag-agad sa kalooy sa Dios, unsaon nato paghikaw sa uban sa grasya nga atong gitinguha og maayo alang sa atong mga kaugalingon? Hinigugma kong mga kaigsoonan, dili ba kita mopasaylo sama nga kita nangandoy nga mapasaylo?

Ang Gugma sa Dios

Lisud ba kining buhaton?

Oo, sa tinuod.

Ang pagpasaylo sa kaugalingon ug sa uban dili sayon. Gani, kadaghanan nato nagkinahanglan og dakong kausaban sa kinaiya ug hunahuna—bisan kausaban sa kasingkasing. Apan adunay maayong balita. Kining “dako nga kausaban”8 sa kasingkasing mao gayud ang ebanghelyo ni Jesukristo nga gituyo aron madala sa atong mga kinabuhi.

Unsaon niini paghimo? Pinaagi sa gugma sa Dios.

Kon puno sa gugma sa Dios ang atong kasingkasing, adunay maayo ug lunsay nga mahitabo kanato. Atong “sundon ang iyang mga sugo: ug ang iyang mga sugo dili bug-at. Kay bisan unsa nga igaanak gikan sa Dios modaug gikan sa kalibutan.”9

Kon mas tugutan nato ang gugma sa Dios nga modumala sa atong mga hunahuna ug pagbati—kon mas tugutan nato ang gugma alang sa atong Langitnong Amahan nga molambo sulod sa atong mga kasingkasing—mas sayon ang paghigugma sa uban pinaagi sa tiunay nga gugma ni Kristo. Samtang ablihan nato ang atong kasingkasing alang sa nagsanag nga gugma sa Dios, ang atong mga kasilag ug kasina sa kadugayan mawala.

Sa kanunay, si Kristo ang atong ehemplo. Sa Iyang mga pagtulun-an sama sa Iyang kinabuhi, gipakita Niya kanato ang dalan. Gipasaylo Niya ang dautan, ang bulgar, ug kadtong nagtinguha sa pagpasakit ug paghimo og dautan Kaniya.

Miingon si Jesus nga sayon higugmaon ang nahigugma kanato; bisan ang dautan makahimo niana apan mitudlo si Jesus og mas taas nga balaod. Ang Iyang mga pulong milanog ngadto sa gatusan ka mga tuig ug magamit nato karon. Alang kini sa tanan nga gustong mahimo Niyang mga disipulo. Alang kini kaninyo ug kanako: “Higugmaa ang inyong mga kaaway, ug pag-ampo kamo alang sa nagalutos kaninyo.”10

Kon puno ang atong kasingkasing sa gugma sa Dios, kita mag-“mapuanguron sa usa ngadto sa usa, mga malulot og kasingkasing, magpinasayloay [sa usag usa], maingon nga [kita gipasaylo] sa Dios tungod kang Kristo.”11

Ang tiunay nga gugma ni Kristo makawagtang sa kasilag ug kapungot gikan sa atong mga mata, nagtugot kanato nga makakita sa uban sama sa pagtan-aw sa atong Langitnong Amahan kanato: Ingon nga masalaypon ug dili perpekto nga mga mortal kinsa may potensyal ug bili nga lapas sa atong kapasidad sa paghunahuna. Tungod kay gihigugma kita pag-ayo sa Dios, kinahanglan usab kitang mohigugma ug mopasaylo sa usag usa.

Ang Pamaagi sa Pagkadisipulo

Minahal kong mga kaigsoonan, hunahunaa ang mosunod nga mga pangutana isip pag-eksamen sa kaugalingon:

Naghambin ba kamo og pagdumot batok sa usa ka tawo?

Nanglibak ba kamo, bisan og tingali tinuod ang inyong gisulti?

Inyo bang gipasagdan, gisalikway, o gisilutan ang uban tungod sa usa ka butang nga ilang nabuhat?

Sa tago nasina ba kamo sa uban?

Nangandoy ba kamo nga mopasakit sa uban?

Kon mitubag kamo og oo sa bisan hain niini nga mga pangutana, mahimo ninyong gamiton ang duha ka pulong nga sermon kaganina: hununga kini!

Sa mapasanginlon ug dili mahigalaong kalibutan, dali ra ang pagpangdaut sa uban. Apan sa dili pa nato ni himoon, atong hinumduman ang mga pulong sa Usa kinsa mao atong Agalon ug modelo: “Kinsa kaninyo ang walay sala maoy paunahag labay kaniyag bato.”12

Mga kaigsoonan, ibutang nato ang atong mga bato.

Magmabination kita.

Mopasaylo kita.

Mag-istoryahay kitang malinawon sa usag usa.

Himoang mapuno og gugma sa Dios ang atong mga kasingkasing.

“Buhaton ta ang maayo ngadto sa tanang mga tawo.”13

Misaad ang Manluluwas: “Panghatag kamo, ug kamo hatagan; ang takus nga pinaugdo, dinasok ug tinantan, ug magaawas. … Kay ang takus nga [inyong gigamit] mao usab unya ang takus nga inyong pagadawaton.”14

Dili ba igo na kini nga saad nga kanunay itumong ang atong paningkamot sa pagkamabination, pagpasaylo, ug gugmang putli kaysa bisan unsang negatibong kinaiya?

Himoon nato, isip mga disipulo ni Jesukristo, nga balusan og maayo ang dautan.15 Dili kita magtinguha og panimalos o magtugot sa atong kapungot sa pagbuntog kanato.

“Kay nahisulat man, Akoa ang panimalos; Ako mao ang magabayad, nagaingon ang Ginoo.

“Hinonoa kon gutumon ang imong kaaway, pakan-a siya; kon uhawon, paimna siya. …

“Ayaw pagpadaug sa dautan, hinonoa dag-a ang dautan pinaagi sa maayo.”16

Hinumdumi: sa katapusan, ang maloloy-on ang magadawat og kalooy.17

Isip mga miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, bisan asa kita, magpaila kita isip mga tawo kinsa “naghigugmaay sa usag usa.”18

Maghigugmaay

Mga kaigsoonan, igo na ang kasakit ug kasub-anan niini nga kinabuhi nga dili na kini dugangan pinaagi sa atong kaugalingong kagahi sa ulo, kayugot, ug kasilag.

Dili kita perpekto.

Ang mga tawo sa atong palibut dili perpekto.19 Ang mga tawo naghimo og mga butang nga makasamok, makasagmuyo ug makapasuko. Niining mortal nga kinabuhi kini kanunay ingon niana.

Bisan pa, kinahanglan atong isalikway ang atong mga mulo. Kabahin sa katuyoan sa mortalidad mao ang pagkat-on unsaon pagbaliwala niining mga butanga. Kana mao ang paagi sa Ginoo.

Hinumdumi, ang langit puno sa mga tawo kinsa aduna niini: Gipasaylo sila. Ug sila mipasaylo.

Ibutang ang inyong palas-anon diha sa tiilan sa Manluluwas. Ayaw pagpanghukom. Tuguti nga ang Pag-ula ni Kristo mousab og motambal sa inyong kasingkasing. Maghigugmaay. Magpinasayloay.

Ang maloloy-on magadawat og kalooy.

Niini ako mopamatuod diha sa pangalan sa Usa kinsa nahigugma og maayo ug sa hingpit nga Iyang gihatag ang Iyang kinabuhi alang kanato, Iyang mga higala—sa sagradong pangalan ni Jesukristo, amen.